Back

Καταδικάζεται από όλους η παραχάραξη της Ιστορίας

Καταδικάζεται απὀ όλους η παραχάραξη της ἱστορίας / Του Χριστόφορου Παπαστυλιανού Καθολικἡ ἦταν η καταδί- κη του περιεχοµένου ἆρ- Ώρου φοιτητή του Πανεπι- στηµίου Κύπρου στο οποῖο υπάρχει ο ισχυρισμός ὅτι η Κύπρος δεν ἦταν ποτέ ελ- ληνική. Ανακοίνωση που εξεδόθη. απὀ το Πανεπιστήµιο ανα- φξρει: «Ὕστερα απὀ το θλιβερό και προκλητικὀ δη- μοσίευμα άρθρου ενὸς φοι- τητὴ στη φοιτητική εφηµε- οἶδα ᾿ Φοιτητική» συνήλθε σε ἕκτακτη συνεδρία το Σώμα των Προέδρων των Τμημάτων του Πανεπιστη- µίου μαζί µε τον Πρύτανη και Αντιπρύτανη και τους εκπροσώπους των φοιτη- τών για να συζητήσουν το όλο θέµα. »Όμόφωνα αποφασϊστη- κε ὅτι οι απόψεις που πε- οιλαμβάνονται σ᾿ αυτό το άρθρο δεν εκφράζουν οὖτε το ακαδημαϊκό προσωπικό οὖτε και τη φοιτητική κοι- νότητα. Ενώ αναγνωρίζεται η ελευθερία ἔκφρασης, το- νίζεται ότι δεν εἶναι επιτρε- πτὀ να θίγει κανείς τα αι- σθήµατα του λαού µιας ηµι- κατεχόμενης χώρας µε ατεκμηρίωτες και προκλητι- κὲς απόψεις. 9 Ο πρὀεδρος της Ἐπιτρο- πἠς Παιδείας κ. Ν. Αναστα- . σιάδης σε δηλώσεις του στο «Ράδιο Πρώτο» τόνισε ὅτι η άρνηση της εθνικῆς ταυτόὸ- τητας αποτελεί ντροπἠ και παραχάραξη της Ἱστορίας. Τουναντῖον, πρὀσθεσε, ζη- μιώνειτην υπόθεση καιτων Ἑλλήνων και των Τούρκων. της Κύπρου. Και συνέχισε. «Αν οι Τούρκοι δεν ντρὲ- πονται να μιλούν για την καταγωγἠ τους και να επα- ναλαμβάνουν καθημερινά ότι εἶναι Τούρκοι, διερω- τὠµαι αν αυτή η νοοτροπία δεν εξευτελίζει όσους κατα- πατούνται τα δικαιώματά τους. Αν ἠθελε να κάνει αναφορά στην Ἱστορία ο αρθρογράφος καλό θα ἦταν να μελετήσει την Ἱστορία της Τουρκίας και να δει ποιες ἦταν οι προσπάθειες της Τουρκίας απέναντι στον Ελληνισμό. Τέλος οκ. Αναστασιάδης συνεχάρη τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου κ. Χαχολιά- δη ο οποίος ὅπως εἶπε µε τις ευθαρσείς δηλώσεις του ἔδωσε ἕνα νξο στίγμα για την πορεία που πιθανόν va δώσει στην Παιδεία του Πανεπιστημίου. 9 Ἡ ΝΕΔΗΣΥ µε ανακοΐνω- σή της αναφἑρει ότι απαξιά να σχολιάσειτις θὲσεις περί «ιμπεριαλιστικῆς» Ελλάδας που κατέχει στρατιωτικά την Κύπρο απὀ το 1964 και επίσης ὅτι η Ελλάδα και η Κύπρος εἶναι πολιτικἀ και πολιτιστικά υπανάπτυκτες χώρες. Ἡ ΝΕΔΗΣΥ Εκφρᾶ- ζει την απογοἠτευσή της γιατί ο διατυπὠσαςτις απὀ- Ψεις αυτὲς εἶναι Ἓλληνας και ὄχι Τούρκος και προ- σθέτει: «Θέλουμε ὅμως να τονί- σουµε µε ἔμφαση ὅτι για την ΝΕΔΗΣΥ εἶναι πεντα- κάθαροτο ότιαν ολαός µας αποκοπεί απὀ τις εθνικὲς του ρίζες και αν οι ἄρρηκτοι δεσμοΐµετη μητέρα Ελλάδα αδυνατίσουν καθ᾽ οιονδή- ποτε τρόπο, το μὲλλον µας θα εἶναι σκοτεινὀ. Κύριο στήριγμα του αγώνα µας εἶναι η Ἑλλάδα και η Κὺ- προς αποτελεί αναπόσπα- στο τµήµα του ελληνικού Ἓθνους, »Ταυτόχρονα υπενθυμῖ- ζουμε σε όλους ὅτι τον Ἑλληνισμότης Κύπρου κρά- τησε η Ἑλληνοχριστιανική µας παιδεία και το κρυφό σχολειό και ὅτι πολλοί Ἑλ- λαδίτες αδελφοί µας θυσιά- στηκαν αγωνιζόμενοι υπὲρ της Κυπριακἠς Ελευθερίας. Δεν πρὲπει επίσης να ξε- χνούμε ὅτι η σηµερινή ᾽ανεξαρτησία” µας, οφείλε- ται στους υπέροχους αγώ- νιστὲς της θρυλικῆς ΕΟΚΑ οι οποῖοι αγωνίσθηκαν και θυσιάστηκαν για την Ελλά- δα και την Ελευθερία, δυο ἔννοιες ταυτόσημες». ϱ Ἡ ΕΔΕΝ αναφξρει ὅτι διαβάζοντας το άρθρο του φοιτητή του Πανεπιστημὶ- ου Κύπρου στην εφημερίδα “Ἡ Φοιτητική᾽ τα αισθήµα- τα που µας κυρίεψαν ἦταν οργή, αγανάκτηση αλλά και θλίψη». Ἡ ΕΔΕΝ καταλήγει: «Κρί- μα, γιατί υπάρχουν ἀνθρω- ποι και ειδικότερα νέοιπου ξεπουλούν την πατρίδα». 9 Ἡ Φοιτητική παράταξη του ΔΗΚΟ «Αναγέννηση» στην ανακοϊνωσή της κατα- δικάζειτην προσπάθεια για παραχάραξη της ιστοφικῆς, πολιτικῆς και πολιτιστικής. πραγματικότητας σε σχέση µε την Ἑλληνικότητα της Κύπρου και του 823 του λαού της. Ἐλπίζουμε, προσθέτει η Αναγέννηση, ότι ο συγγρα- φέαςτου κειµένου δεσυνει- δητοποίησε ακριβώς το νό- ημα των απόψεων αυτών, και τοῦτο θᾳ ἦταν το µονα- δικό ελαφρυντικόὀ. H Ava- γέννηση θεωρεί ὁτιτα πρά- γματα εἶναι καθαρά και δεν επιτρέπεται να τα συγχύζει κανείς. Ἡ Ελληνικότητατου 823 του λαού µας και της προγονικἠς αυτής γης, δεν μπορεῖ να αμφισβητηθεί απὀ κανέναν. ο Ἡ Φοιτητική Παράταξη του ΑΚΕΛ «Προοδευτική στην ανακοϊνωσή της που φὲρει σαν τίτλοτη ρήσητου Ῥολταίΐρου «Διαφωνώ µε αυτά που λες αλλά εἶμαι ἔτοιμος να δώσω καιτη ζωὴ μου για να μπορεΐς να τα λες» αναφἑρει μεταξύ ἆλ- λων: «Το συγκεκριμένο ἆρ- Θρο περιἐχει ιστορικὲς ανα- λήθειες και ακραῖες θὲσεις που µας βρίσκουν κάθετα αντίθετους. Ωστόσο οι δια- στᾶσεις που πἠρε το εν λόγω θἐµακαιοτρόποςπου αντιμετωπίστηκε µας ἔχει προβληματῖσει αρκετά. »H στάση της Πρωτοπορίας᾽ µας αφήνει ἔκπληκτους. Προσπα- θώνταςη παράταξη αυτή να δικαιολογήσει την απουσία της απὀ τα κοινά και να σπιλώσειτην προσωπικότη- τα μελών της κϊνησής µας µε ενεργὸ ανάμειξη στην κοινωνική ζωὴ του Πανεπι- στημµῖου, καταλογίζει ευθύ- νες στην ᾿Προοδευτική᾽ για τη δημοσίευση του άρθρου. Ἡ ανακοϊΐνώση της εν λόγω παράταξης αφήνει ἔντεχνα να νοηθεῖ ὅτι η κἰνησή µας διακατέχεται απὀ ανθελλη- νικά αισθήματα δηµιουρ- γώντας λανθασμένες εντυ- πώὠσεις στο κοινό, και δίνον- τας τροφή στους καλοθελη- τὲς που ψάχνουν κάθε ευ- καιρία για να πλήξουν το κύρος και την αυτονομία του Πανεπιστημίου». ο Ἡ Φοιτητική παράταξη «Αγώνας» αναφἑρει ὅτι δεν, υπάρχει καμιά αμϕιβολία ότι η Κύπρος ανῄκει πολι- τισμικά στον ευρύτερο Ἑλ- ληνικὁ χώρο. Ἡ καταγωγή μας, προσθέτει, εἶναι Ἑλλη- νική, η γλὠσσα µας εἶναι Ἑλληνικὴ οτρόπος της σκὲ- wns µας Ἑλληνικός, το ἴδιο και η νοοτροπία µας. Οι απόψεις του συμφοιτητή μας, καταλήγει, εἶναι πιθα- νότατα αποτέλεσµα νεοκυ- πριακὠν επιδράσεων, ελλι- ποὺς γνώσηςτης κυπριακῆς Ἱστορίας ἡ καλύτερα εσφαλμένης ερμηνείας της΄ Κυπριακής Ἱστορίας. Τέλος σε διαμαρτυρίες τους εκπρόσωποι των Νε- ολαιὼν του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ στη Λάρνακα και στην Αμμόχωστο, ζητούν όπως το Υπουργείο Παιδεῖ- ας και Πολιτισμού λάβει τα αναγκαία µέτρα για πάταξη της αντεθνικῆς αυτής συµ-, περιφορᾶς φοιτητὠν του Πανεπιστημίου Κύπρου.