Back

S.O.S... ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ!

Κωρὶς φάρμακα.. χωρὲς iatpous... MEMEO xwWpis vocoxopeia... xwpis ἐεοκῆ:σμὸν... S. 0.S... KINAYNEYEI H YPEIA TOY AAOY! eS «ἨΒὐρισκόμεδα cic TO xe1Ao0c τοῦ κρημνοῦ) H KATAITEAIA προῆλθεν ἀπὸ ἕνα κυθερνητικὸν ἰατρόν. Ἕνα ἄνθρωπον ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται εἰς θέσιν νὰ γνωρίζη πρόσωπα καὶ καταστάσεις. Τὸν κ. Α. Παπαναστασίου, ὁ ὁποῖος ἐμίλησεν «ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια» διὰ νὰ προειδοποιήση τὸν λαόν ὅτι: Η ΥΓΕΙΑ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ Π ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΟΝΟΝ ΣΤΑ- ΘΜΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ. ΗΣΑΝ πολὺ σοξαρᾶ, αὐτὰ τὰ ὁποῖα κατήγγνει- λε χαὶ ἀπελάλυφε χδὲς ὁ κ. Παπαναστασίου εἰς ὁ- µιλίαν του κατὰ τὴν διάρχειαν γενικῆς συνελεύ- σεως τοῦ κλάδου πνθερνητικῶν ἰατρῶν, τοῦ ὁποίευ εἶναι πρόξύρος, Γαὶ δὰ πρέπη νὰ προκαλέσουν τὴν προσοχὴν γαὶ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἁρμοδίων, οἱ ὁ- ποῖοι καλοῦνται νὰ δερἀαπεύσουν τὴν ἁπαράδεχτον χατάστασιν ἡ ὁποία ἐδημιουργήθη εἰς ἕνα ζωτικό- τατον τοµέα, ὅπως εἶναι ἡ ὑγεία τοῦ λαοῦ. Kote τὴν Χθεσινὴν ὁμι- λίαν του, ὁ κ. Παπαναστα- σίου: 0) Προειδοποίησεν ὅτι ἡ ὅ- γεία τοῦ λαοῦ τίθεται ἐν κιγδύνω, λόγω τῆς μὴ ὁ- πάρξεως ἱκανοποιητικῶν Κυδερνητικῶν ἰατρικῶν ὑπηρεσιῶν. 6 ᾽Απεκάλυψεν ὅτι δὲν ὁἌ- πάρχουν Φάρμακα εἰς τὰς κυθερνητικἁὰς ἀποθή- κας, δὲν ἔχει ἁἀγορασθῆ ἀπὸ τριετίας οὔτε ἕνα ἵἱ- ατρικὸν ἐργαλεῖον, δὲν Ἄ- πάρχουν κατάλληλα κτι- ριακά ουγκροτήµατα καὶ οἱ κύπριοι ἰατροὶ ἐγκατα- λείπουν τὴν Κύπρον. 4 ζήτησε τὴν πλήρωσιν τῆς θέσεως τοῦ ὙὝπουρ- γείου Ὑγείας διὰ καταλ- λήλου ἀνδρός. @ ᾿Ετόνισεν ὅτι οἱ κωδεονη- τικοὶ ἰατροὶ θά κατέλ- Bouv εἰς ἀπεργίαν, ἐὰν δὲν ἰκανοποιηθοῶν ta οσἱ- τήµατά των. 6) ᾿Ισχυρίσθη ὅτι μεταξὺ τῶν κυθερνητικῶν ἰατρῶν ὑπάρχει µία τάξις εὐνοιο- κρατίας. @ Katnydpnoe τὴν κωδἐρ- νησιν ὅτι προσπαθεῖ νά διασπάση τοὺς κυδερνητι- κοὺς ἰατροὺς διαχωρίζών τούτους εἲς πατρικίους καὶ πληδείους. Ὁ ᾿Επέρριψε τὴν εὐθύνην διὰ τὴν λύσιν τῶν προβλη µάτων τῶν κυθερνητικῶν ἰατρῶν, εἰς τοὺς ἁρμοδί- ους. 8 Ο κ. Παπαναστασίου εἶπεν ὅτι ἡ ἐπικρατοῦσα κατάστα- σις εἰς τὰς κυθερνητικἁς ἰα- τρικὰς ὑπηρεσίας εἶχεν ὀλέ- θρια ἀποτελέσματα τὰ ὁποῖα θά ἀποθοῦν εἰς τὸ μέλλον μοιραῖα. «Ἡ ὑγεία τοῦ λαοῦ, εἶπε χαρακτηριστικῶς ὁ κ. Παπα- ναστασίου τίθεται ἐν κινδύ- vw. Ἡ πλειονότης τοῦ κοι- νοῦ, ἀναμένει καθημερινῶς εἰς τὰς μακρὰς οὖράς, συ- νωθούµενοι ἀγεληδὸν πρὸ τῶν Ὑραφείων τῶν κυθερνη- τικῶν ἰατρῶν δι ἐξέτασιν. «Καὶ ἄν χρειασθοῦν εἰσα- γωγὴν εἰς τὰ νοσοκομεῖα διὰ θερ”πείαν, ἑγγράφονται εἰς τὰ πρὸς τοῦτο θιθλία προτε- ῥαιότητος καὶ ἀναμένουν ἐ- νίοτε ἐπὶ ἕνα καὶ δύο ἔτη εὖ- καιρίαν εἰσαγωγῆς των εἰς τὰ ἀσφυκτιοῦντα νοσοκομεῖα. Τοῦτο ἀποδαίνει ἀσφαλῶς εἰς θάρος τῆς ὑγείας ἀλλὰ καὶ τῆς ζωῆς των». > ΣΥΒΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ δην = ΛΙΔΑ ΚΝΙΥΕΊΗ H YPEIA TOY AAQY ΣΥΝΕΧΕΙΑ EK ΤΗΣ Ίης ΣΕΛΙΔΟΣ «Ὁ. κ, Παπαναστασίου el πεν ὅτι µόνον 93 μόνιμοι ἵ- ατροὶ ὑπάρχουν διὰ τὴν πλή- ρη κάλυψιν τῶν διαφόρων νο- σοκοµείων καὶ τῶν ἀγροτι- κῶν κέντρων. Επίσης εἶπεν ὅτι ἀπὸ τρι- ετίας δὲν ἠγοράσθη νέος µη” χανικὸς καὶ τεχνικὸς ἔξοπλι- σμός. «Ὠσαύτως ἐδήλωσεν ὅτι ἡ Έλλειψις φαρμάκων ἀπὸ τὰ κυθερνητικἁ φαρμακεῖα κα- πέστη μόνιμος κατάστασις. «Πληθώρα θασικῶν oappc- κὠν, προσέθεσε, δὲν ὑπάρ- χουν. Καὶ εἰς τὰς ὑπὸ τῶν ἰατρῶν ἀναγραφομένας συν- ταγὰς ἐγκεκριμένων Φφαρµμά- κων εἶναι σύνηθες νὰ ἀἆνα- γράφεται ἡ λέξις «οὐδὲν» ὃ- πὸ τοῦ φαρμακοποιοῦ καὶ νὰ ἐπιστρέφεται εἰς τὸν ἰατρόν, διὰ νὰ ἀναγράψη ἄλλον εἷ- δος φαρμάκου παραπλησίου, ποὺ νά ἔχη ἡ ἀποθήκη. «Ὁποῖον τῷ ὄντι κατάν- τηµα! Εὐρισκόμεθα εἰς τὸ χεῖλος τοῦ κρημνοῦ, εἷς τὰ πρόθυρα καταρρεύσεως». Ὁ κ. Παπαναστασίου ἐτό- νισεν ὅτι νέοι καὶ καλῶς κα- τηρτισµένοι ἰατροὶ ἐγκατα- λείπουν κατὰ δεκάδας τὴν Κύπρον κάθε χρόνον καὶ µε- παθαίνουν εἰς ἄλλας χώρας, λόγω τῶν «ἀπαραδέκτων ὅ- ρων» καὶ συνθηκῶν ἐργασίας τῶν κυδερνητικῶν ϊατρῶν καὶ τοῦ κορεσμοῦ τοῦ ἴδιωτι- κοῦ τοµέώς. ὍὉ κ. Παπαναστασίου t- σχυρίσθη ὅτι μεταξὺ τῶν ἰα- τρῶν ὑπάρχει µία τάξις τῆς εὐνοιοκρατίας τὴν ὁποίαν ᾱ- ποτελοῦν οἱ διορισθέντες ἐπὶ συµθολαίω, τοὺς ὁποίους ἕ- χαρακτήρισεν ὡς «τὰ χαϊδἒ- µπαμπάδες» οἱ ὁποῖοι κατήν- τησαν φέουδον των τὴν ὑπη- peoiav. «Μερικοὶ τούτων, εἶπε, ὑ- περθάντες πρὸ πολλοῦ τὸ 60ὸν ἔτος, ἐξακολουθοῦν νὰ κατέχουν καιρίας θέσεις πα” ρεµποδίζοντες τὴν ἐξέλιξιν καὶ προαγωγὴν πλείστων νέ- / ὧν ἰατρῶν, ἐνῶ ἄλλοι διώ- ρίσθησαν μὲ τοιαύτην ποικι- λίαν ὅρων ὥστε ὁ καθένας ἐξ αὐτῶν ἀποτελεῖ καὶ µίαν ξεχωριστὴν περίπτωσιν». “O κ. Παπαναστασίου ἐζήτησεν ὅπως οὗτοι ἀποχωρήσουν τῆς ὑπηρεσίας. ΟΥΤΟΣ κατηγόρησεν ἐπί- σης τὴν Κυδέρνησιν ὅτι προ- σπαθεῖ νὰ διασπάση τοὺς κυ- θερνητικοὺς ἰατρούς, διά τῆς δημιουργίας τάξεως εὐνοου- µένων καὶ ἑτόνισεν ὅτι ot ta- τροὶ δὲν πρόκειται νὰ ἀνε- χθοῦν διαχωρισµόν TOV εἰς πατρικίους καὶ πληθείους. Ὁ κ. Παπαναστασίου ἑζή- τησε τὴν ἄμεσον ἐπάνδρωσιν τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας διά καταλλήλου ἀνδρὸς ὁ ὁποῖος θά ἔχη κ ἰ διάθεσιν καὶ ἵκα- νότητα δι ἀνόρθωσιν καὶ δη µιουργίαν., Κατηγόρησεν ἐπίσης τὴν ἐπίσημον πλευρὰν ὅτι δὲν ἑ- πιδεικνύει κατανόησιν, ἀντα- πὀκρισιν καὶ διάθεσιν διὰ τὴν λύσιν τῶν προθληµάτων τῶν κυθερνητικῶν ἰἱατρῶν. Ὁ κ. Παπαναστασίου ἑζή- τησε τὸν καταρτισμὸν Κρα” τικοῦ Σχεδίου παροχῆς ἰἴα- τροφαρμακευτικῆς περιθάλ- ψεως εἷς ὅλα τὰ στρώματα τοῦ λαοῦ, τὴν μισθολογικὴν ἀνακατάταξιν τῶν κυθερνητι- κῶν ἰατρῶν, τὸν διορισµόν των ἐξ ἀρχῆς εἰς µονίµους θέσεις καὶ τὴν κατάργησιν τοῦ διορισμοῦ προσλήψεως ἑ- nmi συµδάσει ὡς καὶ ἐπὶ ἡ- µερησίας Φάσεως. Ἡ Συνέλευσις ἀπεφάσισεν ὅπως ζητηθῆ συνάντησις μὲ τὸν Πρόεδρον Μακάριον διὰ γὰ συζητηθοῦν τὰ αἰτήματα τῶν κυθερνητικῶν ἱατρῶν ὡς καὶ ὁ διορισμὸς Ὑπουργοῦ Ὑγείας. Πρὸς τὴν συνέλευσιν ὠμί- λησεν καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ Παγκυπρίου ᾿Ιατρικοῦ Συλ- λόγου, Φθουλευτὴς δρ. Βάσος Λυσσαρίδης, ὁ ὁποῖος ἀνέφε- pev ὅτι ἐκ τῶν πληροφοριῶν τὰς ὁποίας ἔχει, ὁ διορισμός Ὑπουργοῦ Ὑγείας θά γίνη ἐντὸς τῶν προσεχῶν ἡμερῶν. Όδτος παρέσχεν ἐπίσης τὴν πλήρη ὑποστήριξιν τῶν ἰδιωτῶν tatp@v πρὸς τοὺς κυθερνητικοὺς ἰατρούς. Ἐξ ἄλλου ὁ Γ. Γ. τῆς ΠΑΣΥΔΥ κ. ᾿Ιακώδου ἑξέ- Φρασε τὴν πλήρη συµπαρά- στασιν τῆς Συντεχνίας πρὸς τὸν κλάδον. Ἐν τῷ μεταξὺ ὁ' Κλάδος τῶν Κυδερνητικῶν ἰατρῶν ἕἔ- λαθε χθὲς ἐπιστολὴν ἀπὸ τὴν Κυθέρνησιν, εἲς τὴν ὁποίαν ἡ ᾿ἘΕπιτροπεέία τοῦ κλάδου, καλεῖται εἰς σύσκεψιν τὸ προ σεχὲς Σάδδατον 3ην ᾿Οκτω- 6ρίου καὶ ὥὅραν 10 π.μ. ὋὩς ἑδήλωσε πρὸς τὴν ἐἑ- φηµερίδα µας ὁ Γ. Διευθυν- τὴς τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας Δρ. Βασιλόπουλος, ἡ σύσκε- ψις θὰ ἀσχοληθῆ μὲ τὰ προ- θλήµματα τῶν κυθερνητικῶν ἰατρῶν. ΘΕΡΙΝΗ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ Ἐν τῷ μεταξὺ, ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας Δρ. Βάσος Βασιλό- πουλος διέψευσε ψὲς δηλώ- σεις τοῦ κ. Παπαναστασίου ὅτι ναυαγοῦν τὰ σχέδια ἆ- νεγέρσεως νέου συγχρόνου καὶ μεγάλου νοσοκομείου εἰς Λευκωσίαν. Ὁ Δρ. Βασιλόπουλος ἀνέ φερεν ὅτι σχέδια. διά τὴν ᾱ- γέγερσιν τοῦ νοσοκομείου προωθοῦνται κανονικῶς. ΤΗΝ σχετικἠν νῦξιν περὶ µαταιώσεως τῶν σχεδίων δι’ ἀνέγερσιν τοῦ νοσοκομείου. ἔκαμε κατὰ τὴν. χθεσινὴν ἕ- κτακτον γενικὴν συνέλευσιν τῶν κυδερνητικῶν ἰατρῶν, ὁ Πρόεδρος τοῦ κλάδου κ. Α. Παπαναστασίου. Ο κ. Παπαναστασίου ὁμι- λῶν, ἀνέφερε συγκεκριµέ- νως ὅτι «ναυαγοῦν τὰ σχέ δια τῆς πολυδιατωιπανισθεί σης συγχρόνου Ἰοσοκομειω- κῆς µονάδος τῶν Τ0ῦ κλι- νῶν. «Ὑπεύθυνοι -- Ιδιοκτῆται : «MEZHMB PINH» Τύποις «Μεσημδρινῆς».