κλασικός --ᾱ-. | ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ. . Τὴν Κυριακὴ στὴ Βηρυτὸ va H KYMPO2 BA META2XH TOY AIEGNOY ANOMAAOY Μετέχει μὲ δμελῆ ὁμάδα ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν “H Κύπρος µέ 8μελη ὁμά ba θά συμµετάσχη τὴν προ- σεχῆ Κυριακὴ στὸν Διεθνῆ ᾿Ανώμαλο Δρόμο ποὺ θὰ διε ξαχθῆ στὴν Βηρότὸ. Ἡ Κυπριακή ὁμάδα θὰ ἆ ποτελῆται ἀπὸ 52 ἀθλητὲς καὶ τρεῖς ἀθλήτριες, Οἱ ἀθλητὲς εἶναι οἱ : Εὐριπίδης Νέαρχος (ΓΣ0), Κογκορόζης Χαρ. (ΓΣΠ), Ιωαννίδης ᾿Ἠλίας (ΓΣΕ), Δημητρίου Φλουρῆς Στ. Ιωάν. ΣΕ), (ΣΕ). Οἱ ἀθλήτριες εἶναι : Κυριακοῦ Γαθριέλλα, ΓΣ7, Στυλιανοῦ Γεωργία, ΓΣΕ, Κωμοδρόμου Λουκία, ΓΣΕ, Ἡ ὁμάδα µας ποὺ συγκεν τρώνει πολλὲς ἐλπίδες γιὰ ἵ διαίτερη διάκριση θὰ ἀναχω ρήση γιὰ τὴν Βηρυτὸ τὸ Σάθόατο τὸ πρωῖ. Εἴναι ὁπωσδήποτε ἐπιτυχία της ΕΠΟΕ EE ER -EKINA TO MPOTAGAHM METEXOYN 17 OMAAE NPOKPIMATIKOS TYPO 8A AIESAXGH TIA TIS ZONES AEVKASIA3, AMMOXQSTOY, ΟΠΩΣ γράφαµε καὶ στὴν χθεσινὴ µας ἔκδοσιν στὶς 21 Μαρτίου Θ' ἀρχίση τὸ Παγ- Κύπριο πρωτάθλημα πετο- αφαιρίσεως (θόλλεῦ) τὸ ὁποῖ ον διθργανώνει ἡ νεοσυστα- θεῖσα Ὁμοσπονδίο ΕΠΟΕ. Διὰ τὸ Παγκύπριον Πρω- πάθλημα Πετοσφαιρίσεως ἓ Ῥήλωσαν συμμετοχὴν ὄσκαε- πτὰ (17) ὁμάδες αἱ ἀκόλου Bor : ANOEA, ΑΧΙΛΛΕΥΣ Καϊμακλίου, Τὰ πλήρη ἀποτελέσματα TOV ἀγώνων (Γρηγόρεια Του πΕΠΡΩΤΕΥΣΕ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΚΥΘΡΑΙΑΣ Τὰ πλήρη ἀποτελέσματα | τῶν ἀγώνων «Γρηγόρεια 735 διεξήχθησαν τὸ παρ Σάδθαταν εἰς τὴν Λύσην εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπετείου τοῦ ὁ- λοκαμτώματος τοῦ Σταυρας- ποῦ τοῦ Μαχαιρᾶ Γρηγόρη Αὐξεντίου, ἔχουν ὡς ἐξῆι Δρόμος 80 µ. μαθητριῶ Μακρῃ Ἑλένη, Γωμν, Κι Βρέας, Τσιακλῆ Χριστούλα Γυμνάσιον Λύσης, Μακρῃ “A: Ὑάβη Γυμνάσιον Κυθρέας. Ἀρόμος 80 μ. μαθητῶν: Kav) vidas Γωάννης Γυμνά. σιον Κυθρέας, Κεφάλας Σῶ τος Γυμν. Παραλιμνίου, | µεωνίδης ᾿Ιωάννης Γυμν. Κυ θρέας. Ἐφαιροδολία μαθητῶν: Γι άγκου Κυριάκος Γυμν. σης, Χρυσοδόντα Μάρκος Γομν. Παραλιμνίου, Χ΄΄ Κυ Ριάκος ᾿Ανδρέας Γυμνάσιον | Κυθρέας, Άλμα εἰς µῆχος µαθητρι | By: ᾿Ακαθιώτη Αντωνία Tuy! νάσιον Κυθρέας, ᾿Αριστειδους ᾿Αοίστη Γωμν. Κυθρέας, Χα- ραλάμπους ᾿Ἑλένη Γυμν, Αύ. σης, Άλμα εἰς µῆκος μαβητῷ Κυπρῆ Γρηγόρης, Γυμν, Αὐ' σης, Καγικλίξης Κώστας Τον. Κυθρέας, Μυλωνᾶ Κω- στάκης Γωμν. Λύσης. Δρόμος 300 µ. µάθητρι! ὤν: Νικολάου Νίκη Toye σιον Λύσης, [Πέτρου Δήμη: τρα Γωμν. Λύσης, Ιωάννου Ρίτα Γωμν, Κυθρέας͵. [ Ἀρόμος 1000 µ, μαθητῶν. Ἐγγλέζου Πανῖκος Γωμνάσι- | ον Λόσης, Παναγίδης ᾿Ανδρέ | ας Γυμν, Ίωθρεας, Φραγκού | δες Κωνλνος Toy, Κυθρέ- ας. } ExutahoBooule 4X80 wo | θητριῶν. Γιωνάσιον Κνβρέ- ν. Παραλιμν-ου, Fuse Σκοταλοδροµία AXBD yor: θετῶν: Γωων, Κυθρέας, Γυμν, Λύσης, Γυμν. Παραλιμνίου, Ἱκή ἄσθμι Ίαν) Γυμνάσιον Κνθρέας 82. 209} Γυων. Λύσης 74, 3a) Tuuv Παραλιμνίος, 49.! Ol MIGANOTHTES T2N EKNAHZERN Τὸ «Χ» to6 BéAou Kai TO «2» Tv “Apy, Ίντερ Σημανεικες ἐπιτόρ ες tye Roman inv περασμένη Κ-- βιανη. ὅπου, ὑπέδειξε την σοπαλα Αὔάλεω. καὶ τὴν νίκη της Τορίνο, Για το νου δεκτίο τώρα εἴ προξλέψεις της συγίστανται στά ἑξῆς : Αξκ. -- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β.: Ας μη ἀγγοήσουιε ἕ- δῷ τὸ Χ. TH ΑΕΚ εἶναι σὲ φανερή ατῶσι καὶ oi Boru τες ἔχουν περιοδικές ἐξάρ- σεις ἑκτὸς ἔδραο- ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 4Θ. ΡΗΣ Καὶ ἐπδ unde, περιθώρια γιά μιά ἑκπλη, THY ἀντιπροσωκότι ἆ νικἸ τοῦ Aptac. Αν σκοράρη πρῶτος μπορεί νά πρατήση Ἀυνιστᾶται τὸ 2. KABAAS KAAAMATA Φθάνει τὸ Ἰ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Η. TR. ΝΑΘΗΝΑ:ΙΚΟΣ Κανένα Πέτυχε δὲ καὶ δύο γκὸλ 0 MAMMOYAHS ΠΡΠΛΣΕ 3T0 MATS ME TON IONIKO Ὁ Παμπουλῆς ἦταν καὶ πάλι ἀπὸ τοὺς κορύφαίους πκῖκτες, τοῦ Ολυμπιακοῦ Tl. Στὸν προχθεοινὸ ἀγῶνα μέ τὸν ἸἸωχικὸ πέτυχε καὶ Tk fue γκόλ τῆς νίκης τῶν ἐρυβρολεύκων- Καὶ νὰ τὶ ἔγραφε ὁ 'Αθη- ναίκος τύπος: «ΦΩΣ» ᾽Απὸ τοὺς ὑπολοίτους KON σιµοποιθέντας, θαυµασία ὑ- Ώρέε ἡ ἐμφάνισις τοῦ OKs Παμπουλῆ, Καὶ στὰ δύο ρε us Ὑκόλ. ἐπέδειξε ἐτοιμότητα ἂν τιδράσεως, ἐνῶ σὲ κάθε βετικὴ προστάθεια τῆς ὁμά- ω εὐρίσκετο σὲ θὲσι 3 Οτιωσιήποτε τοῦ λε» παιγνίδια, ἀλλά ἐέακο Ἀρωθεί νὰ διατηρῆ ὅλα τά καλὰ, στοιχεῖα τοῦ τοδοσφαι- ὠτέλεσμες δὲν θὰ εἶναι ἓκ εις. Όμονοια --- ΗΡΑ- ΚΛΗΣ ᾿Αρεετὸ τὸ Χ2 HANEEPPAT KOR ΦΩΣΤΗΡ Μέ α τόχμη 1ενουµε στο Te ΠΑΟΚ. -ΑΙΓΑΛΕΩ : Βε θαιότης γιὰ τὸ 1, Φ Παμπουλῆς ἐν δράσει σὲ παλκιότερον ἀγῶνα. I 1 { i Ρικοῷ του ταλέντου, Τὴν τα- Χύτητα, τὴν εὐστροφία στὶ ἐνέργειες καὶ τὴν ἀγωνιστι: ROTATE. «ΑΘΛΗΤΙΚΗ». Πρῶτος παϊκτης ὁ Παμ- πουλῆς, Έδειξε ὅτι εἶναι ἂρ κετά φορμαρισµένος. ὑπῆρ- Εεν δραστήριος, διεισδυτικὸς, ἔκανε ὡραῖες ἐπελάσεις, ἐπέ τυχε B60 γκόλ καὶ ἀσφαλῶς ἡ ἐμφάνισίς του. ἦταν κάτι παρα πάνω ἀπὸ ἐντυπωσια: | κα, ᾿Ἐφάνη, ὅτι εἶναι. ἔτοι µος νὰ ἐνισχύση τὴν ὁμάδα. του ἐφ᾽ ὅσον τοῦ δοθῇ ἡ εὖ-ᾖ καιρίᾳ. Πολὺ καλά ἀπέδωσε καὶ ὁ Κουρὲας. Κράτησε τὴν Bor tov σωστά, εἶχε ἔγκαι- pee ἐπεμθάσεις, δυνατός, μα] Χπτικὸς καὶ αὐτὴν τὴν φορά ἀπέφυγε τὰ λάθη, ΤΡΙΚΑΛΑ -- ΕΘΝΙΚΟΣ “Ac τροτιµήσουµε τὸ Χὸ, ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ -- Α- ΠΟΛΛΩΝ ΑΘ. : Θά παιχθοῦν ὅλα τὰ σηνεῖα ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ -- Ατρο- ΜΙΙΤΟΣ Π. : φθάνει τὸ ΙΧ. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ -- ΛΑΡΙ ΣΑ: Μᾶς καλύπτει τὸ Χὸ. ΛΑΤΣΙΟ -- ΡΟΜΑ : Μέ λίγη ἀποφασιστικότητα μέ νουµε στὸ X, | ΝΑΠΟΛΙ -- ΙΝΤΕΡ : Προ σέξτε αὐτὸ τὸ μάτς ὅσο καὶ] ἄν ἡ Νάποκι εἶναι αήττητη, στὸ γἠπεδὸ της. Είναι πολὺ] Ασταθης ὁμάς καὶ ἡ Ἱντεοί ἐφέτος] δὲν πάει καλύτερα στὸν τομὲα αὐτὸν, ᾿Αδῑζει νά ζπολογίσουµε τὸ 2- Συμπερασματικὰ προῖ γονται γιὰ τὴν ἔκπληξι Ίο Χ τοῦ Ὁλυμπιακοῦ Βό if Τὸ 2 το Ta 2 τῆς Aptuc, Ίντερ. ENAA ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΦΑΡΟΣ Ακροπόλεως, ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ Aepov, ΑΧΑΙΩΝ. Ακτή, 01 ΣΤΑΥΡΟΥ ᾽Αμμοχ., ΑΕΛ, ΑΠΟΛΛΩΝ, KENTPON Νεότητος Aen ΦΟΙΝΙΞ Πύλας, ΑΡΗΣ Πολεμίου, ΑΕΚ. Καραδᾶ, ΑΠΟ. Λαπήθου, ΔΙΓΕΝΗΣ Μόρφου, Ἠμερομηνία ἐνάρξεως τοῦ Πρωταθλήματος καθωρίσθη ἡ 2ἱη Μαρτίου, Αἱ κληρώσεις τῆς πρώτης φάσεως τοῦ πρωταθλήματος ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Γήπεδυν Αχιλλέως Καὶ μακρίου Τετάρτη 21.373 ὥρα 6. 45 wu. ΑΠΟΕΛ ΑΧΙΑ. AEYE -- 8.15 ilu. Φάρος ENAA, Σάθδατον 24.3.73 ὥρα 6. 45 µ.ω, ᾽Ακιλλεὺς -- Φάρος, — B15 au. ἘΝΑΔ -- Ὁ- Ἀσμπιακὸς, Τετάρτη 28.3.13 ὥρα 6. 45 μ.μ, Φάρος --- Όλυμπια xég — 8.15 wu, AMOEA — ENAA, Σάβάατον 31-3.73 Spa 6. 45 wou. Αχιλλεύς -- Ὄλυμπι ακὸς -- ὥρα 8.15 μ.μ. Φά- pos — AMOEA. Τετάρτη 4.473 ὥρα 6.45 pau. “AMIE! ENAA — ὥρα 8.15 wpe Ὀλυμπιακὸς - ΑΠΟΕΛ. ΑΜΜΟΧΩΣΊΟΣ Γήπεδον «᾿Ανορθώσεως» Τετάρτη 213.73 ὥρα 6. 45 μ.μ. Αχαιών ᾿Ακιὴ -- ΘΟἱ Σταυροῦ -- ὥρα 8.15 μ.μ, ᾿Αναγέννησις --᾿Ανόρ- θωσις, Τετάρτη 28-3.73 ὥρα 6. 45 μ.μ. Αχαιὼν AKT - ἸΑναγέννησις -- ὥρα 8.15 wu Ἀνόρθωσις -- ΘΟἱ Σταυροῦ, Τετάρτη 4-4,73 ὥρα 645 μ.μ. ΘΟ1 Σταυροῦ -- *Avo-| Ὑέννησις -- ἃρα 8.15 μ.μ. ᾿Ἀνόρθωσις -- ᾿Αχαιὼν ὰ- xt. ΛΕΜΕΣΟΣ Γήπεδα ΑΕΛ. --. ᾽Απόλλωνος| Ἱετάρτη 21-3.73 ὥρα 7. 30 μ.μ. Απόλλων -- ΚΕΝΙ Ἄεμεσοῦ. : Τετάρτη 28,3-73 Spa 7. 30 μ.μ. ΚΕΝ λεμεσοῦ -- Α Ελ. Τετάρτη 4.4.73 dpa 7.30 μμ. ΑΕΛ. --- Απόλλων, ΚΥΡΗΝΕΙΑ i Τετάρτη 28.3.73 ρα uu. AEK — AMOA ΛΑΡΝΑΞ | Ὁ «ΦΟΙΝΙΞν Πύλας προχω:] ρεῖ εἰς τὴν Β΄ φάσιν τοῦ αρωταθλήµατος, | ΠΑΦΟΣ | I Ὁ. «ΑΡΗΣ» Πολεμίου προ: Χωρεῖ εἰς τὴν Β΄ Φφάσιν τοῦ! πρωταθλήματος. ' ΜΟΡΦΟΥ Ὁ «ΔΙΓΕΝΗΣ» Μόρφου! προχωρεῖ εἰς τὴν Β΄ φάσιν) ποῦ. πρωταθλήματος. ‘ Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συναν- σε θὰ. ἐπιλεγῶσι διά τὴν Β΄. φάσιν τοῦ πρωπαθλή µατος δώδεκα ἐν ὅλω ὁμά- ὃες : ἥτοι τρεῖς ἀπὸ τῆν Λευ κωσίαν, τρεῖς ἀπὸ τὴν ᾿Αμ- µόχωσιον. δύο ἀπὸ thy AE μεσόν καὶ ἀνὰ μία ἀπὸ τὴν λάρνακα, Πάφον, Κυρήνειαν καὶ Μόρφου, Ἡ πρωταθλήτρι« Κύπρου ΑΠΟΕΑ. Τὸ ΑΠΟΕΔ ἀγωνίστηκε πέρυσι στὸ Πκ- νεπαρχειακὸ πρωτάθλημα Ἑλλάδος μὲ Ιδιαίτερη ἐπιτυχία. φέτος τὸ ΑΠΟΕΙ φιλοδοξεῖ νὰ οτεφδῆ καὶ πᾶλι πρωταθλητὴς Κύπρου καὶ νὰ διεκδικήση πάλι τὴν ἄναδό του στὴν Ἀ΄ Ἐθνική. στὸ ὀόλεῦ ὁμάδᾳ τοῦ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 0! ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΣΥΝΛΝΤΗΣΗΣ TON ΠΡΠΤΛΘΛΗΜΛΤΙΝ ΗΠΠΛ ΠΑΟΚ Κυθραίας -- Στάδιον Thy προσεχῆ Κυριακὴ 11. 3:73 θὰ διεξαχθοῦν οἱ κάτω- ϐι ἀγῶνες διὰ τὸ Πρωτάθλη μα. Κυπέλλου καὶ διὰ τὸ κα νογικὸν Πρωτάθλημα Ε.Π.Ο, Π.Λ, ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΥΠΕΛ- AQY : -- 1. OF Mevoixau ~- ALON Παλαιχωρίου -Στάδιον ΚΕ ΡΑΥΝΟΥ Στροθόλου -- Διαι τητής τῆς ΚΟΠ καὶ Παρατη ρητής κ. Κωστάκης Παπαγε yA Ley capyiov. 2, AEK Kopvou ATE “Epyarav -- Στάδιον AAAA Λύσης -- Διαιτητὴς τῆς ΚΟΠ αἱ Παρατηρητής κ. Σάῤῥας τούρης., 3. A, Ἐν Κωφαλάλων -- ΧΑΛΚΑΝΩΡΟΣ Ιδαλίου -- Διαιτητὴς τῆς ΚΟΠ καὶ Ια- ρατηρητής κ. Σαθδάκης Περ dios 4, Ε. Ν, Κάτω Λακατάμι ας -- ΑΤΕ Αὐλώνας -- Στά Sov EONIKOY Ασοιας -- Διαιτητῆς τῆς ΚΟΠ καὶ Γιο Ρατηρητὴς κ. Μιχαλάκης ‘I ὠάννου, “Ώρα. ἐνάρξεως τῶν ὡς ἅ Yo ἀγώνων ἡ 2.30 µιμ. πλὴν ποῦ ἀγῶνος μεταξῳ τῶν ὁμά δων ΘΟΙ Μενοίκου -- ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου ὅστις θὰ διεξα χθῆ τὴν 10.30 π.μ. Πρωτάθληµα ΕΠΟΙΙΑ : --] Ί, ΕΝΑ ᾿Ασωμάτου -- Ρο πσίδης Μάμμαρι (ἄναθλη- Brig ἀγών α΄ Τύρου). Διαι. τητὴς κ. Γεώργιος Κάντης. 2. ᾿Εθνικὰς Δευτερᾶς -- Εθνική. Ἔνωσις Πολιτικοῦ (ἀναθληθεῖς), Διαιτητής κ. Γιανγάκης Τσούντας, 3, GO! Ἐπισκοπειοῦ -- Αρης Περάτων (ἀναθλη- θείς), Διαιτητής», Ιωσήφ Μαλτέζος. 4. Ἐλαὶς Ξνλοφάγου -- Ομόναια Ἁγίας Βαρβάρα: (ἀναδληθεὶς), Διαιτητής κ. Λεοντῆς Γιαφίτης, Ώρα ἑνάρξεως 3 µ.µ. 0 ΝΗΛ «2» ANAMENETAI NA TIAPOVEIAYOH 2E 5 ATQN Τὰ στάνταρ θὰ τὰ ἀναζητήσουμε σὲ τέσσερις ἀγῶνες Τὸ σημεῖο 2 ἀναμένεται νὰ ἀντεπιτεθῇ αὐτὴ τὴν ἑδδομά Ba Kai νὰ πραγµατοποιήση πολὺ περισσότερες ἐμφανὶ σεις. Ὑπάρχουν πέντε συνολικὰ παιγνίδια στὰ ὁποῖα εἶναι δυ νατὸν νὰ κάνη μιὰ φυσιο λογικὴ παρουσία. ᾿Ααφαλῶς δὲν θὰ Έλθη σὲ ὅλα, Ὁ πωσδήποτε ὅμως ἡ ἐἔπανει φάνισί του. δὲν θὰ εἶναι πε ριῶρισμένη, Τὰ παιγνίδια αὐτὰ εἶναι τὰ μεταξὺ “ORY μπιακοῦ -. ΠαναθηναϊκοὉ ‘0 µονοίας -- Ἠρακλέους, Τρι κάλων -- Ἐθνικοῦ, Παναργει ακοῦ -- Απόλλωνος καὶ Προ οδευτικῆς -- Λαρίσης. Ὅπωσ δήποτε ὅμως σὲ κανένα ἆ πὀ αὐτὰ τὸ 2 δὲν εἶναι ὄυνα τὸν νὰ εἶνι στάνταρ, Αλ λοῦ χρειάζεται μόνο τὸ Χ, ἀλλοῦ ἡ τριπλῆ παραλ λαγή. Πιὸ συγκεκριµένα ἡ τρ πλ τύχη δὲν μπορεῖ νὰ λεί ψη Φφυσικὰ ἀπὸ τὸ υτέρµαυ, Οὔτε ἀπὸ τὸν ἀγῶνα τοῦ Ἄργους ὅπου καὶ ἡ τοπικὴ ὁμᾶς εἶναι ἰσχυρὴ στὴν ἔδρα πης καὶ ὁ Απόλλων ἔχει δείξει πολλὲς ἱκανότητες µα χρυά ἀπὸ τὸ γήπεδὸ του, Στὰ τρία ἄλλα παιγνίδια ὅμως τὸ Χ 2 φαίνεται apne τὸ, Καὶ ὁ ᾿Ἡρακλῆς δηλα δὴ σιὶν Κύπρο καὶ ὃ Ἔθνι kag στὰ Τρίκαλα καὶ ἡ Δά ρισσα ἔναντι τῆς σημερινῆς Προοδευτικῆς εἶναι σαφῶς ἆ χώτεροι. Πρέπει νὰ Εεπεράσουν τὰ μειονεκτήματα τοῦ. «ἀκτός ἕ Space Kai νὰ νικήσουν, ᾿Η τὸ πολὺ -- πολὺ νά παραχω ῥήσουν ἰσοπαλία, Καθώς µά λιστα οἱ ἀντίπαλοί των κά θε ἄλλο παρὰ «ἀκτύπητοι» στὴν ἕδρα των ἐμφανίζονται ἐφέτος. ᾿Αρχίσαμε ὅμως ἀνάποδα σήμερα. χάσαμε συγκε- Κριμένα τὰ στάνταρ. 'Ὑπὰρ χουν αὐτὴ τὴν φορά, Τὰ ἐκ προσωποῦν τέσσεοις γηπεδοῦ χοι, ᾿Αναμένεται νὰ κερδί- σουν καὶ οἱ τέσσερις Η τὰ πολὺ va «σκονταψη» ἕνας, Πρᾶγμα ὅμως ποὺ μώνο στὸν τοµέα ἔκπληξις μπορεῖ νὰ ἀναζητηθή, Οἱ τέσσερις αὐτοὶ ροτι μόμενοι ὑποψήφιοι νικηταὶ ει ναι ἡ ΑΕΚ. στὴν Ἠ. Φιλα Φίλφεια μὲ τὸν Ὀλυμτιακὸ Βόλου, ὁ ΠΑΟΚ οτὴν Toou πα μὰ τὸ Αἰγάλεῳ, ἡ Καθά λα στὴν ἕδρα της μὲ τὴν Κα λαμάτα καὶ 6 Πανσερραϊκὸς στὶς Σέρρες μὲ τὸν Φωστῇ ρα. Οἱ τρεῖς πρῶτοι συνδα ἄζουν ἀνωτερότητα καὶ γή πεδο, ᾿Αναμένεται νὰ ἕεπερά σουν τὰ ἐμπόδια καὶ νὰ φθά ρουν εὔκολα ἢ δύσκολα στὴ νίκη, Ὁ Πανσερραϊκός δὲν εἶναι καλύτερος τοῦ. Φωστῆ Ρος καὶ οὔτε ξέρει νὰ ἐκμά τολλεύεται ἐφέτας τὴν ἕδρα του. Θὰ δεχθοῦµε ὅμως ὅτι ἅ χει σειρὰ γιὰ μιὰ νίκη καὶ θώς μάλιστα ὁ Φωστὴρ εἲ ναι αταθερὰ ἀδύνατος ἐκτὸα Έδρας ἐφέτος (μιὰ ἰσοπαλία μὲ, 19 μάτς). “Eva ἀκόμη στάνταρ πρα σφέρει ὑπὸ τὴν µορφὴν τοῦ. Χ τὸ «ρωμαϊκὸ ντέρμπυ», Λά τοιο -- Ῥόμα, Λογικὰ θὲ8 πρέπει νὰ ὑπαρξη νικητῆς σἳ αὐτὸ τὸ ste, Όσον ἀφορᾶ τώρα τοῦᾳ ἄλλους τρεῖς ἀγῶνες τοῦ δελ, τίου μεταξὺ ᾿Ατρομήτου Αθ, -- Aptwc, Ἠλυσιακοῦ -- τροµήτου Πειραιῶς καὶ Νάς πολ. -- Ίντερ, ἀσφαλῶς κα λύπτονται μὲ TX. lows καὶ ol tee ὅμως ἔχουν πρώτη τύχη. Στὸ αρῶτο µάτς λά yo στείρων ἐπιθέσεων, στὸ δεύτερο λόγω ροπῆς στὴν Ἰσοπαλία στὸ αρίτο γιατὶ 8S οκολα θὰ σημειωθῆ γκόλ, Οἱ γηπεδοῦχοι προτιμῶνται στὴν συνέχε.α γιατὶ θὰ κινηθοῦν µοιραιως ἐπιθετικώτερα. καὶ θά φτιάξουν ἔτσι πιὰ πολλὸς εὐκαιρῖες,,