Back

ΠΕΟ και Ζιαρτίδης κατά του Λυσσαρίδη

ΠΕΟ καὶ Ζιαρτίδης κατά τοῦ Λυσσαρίδη OPIZTIKH H PHEIZ AKEA — EAEK H PHEIZ AKEA — ESEK ἁἀποτελεῖ πιὰ τετελεσμένο γεγονός. Οἱ ἡγέτες τῆς ᾿Αριστερᾶς δάλλουν ὁ ἕνας μετὰ τὸν Ό Ἀνυσσαρίδη, κπατηγορῶντας τον ὅτι καπηλεύεται τ'᾽ ὄνομα ἑναντίον τοῦ κ. ἄλλον χκαταιγιστικὰ πυρὰ τοῦ. Προέδρου Μακαρίου. Μετὰ τὸν Γ.Γ. τοῦ ΑΚΕΛ, ποὺ ἐπετέθη μὲ ὅρι- µύτητα κατὰ τοῦ κ. Ἀυσσαρίδη, κ ἡ ΠΕΟ ἔδαλε χθὲς καταιγιστικὰ πυρὰ πατὰ τῆς ΕΔΕΚ καὶ τοῦ ἀρχηγοῦ της. Μὲ ἁνοκονωσί της, ἡ NEO ἀνοφέρεται στὸ νεσφώτιστο «Μεσ σἷα» τῶν «Νέων» ποὺ εἰσηγεῖται Ταυτόχρονα ὁ Γεν. Γραμ- µατεύς της κ. ᾿Ανδρέας ζιαρ τίδης προεκάλεσε tov κ. Λυσσαρίδη στὴν Βουλὴ vd εἰσηγηθῇ πραγματικἁ µέτρα ἑνισχύσεως τοῦ Ταμείου ᾿Α: πασχολήσεως. Σὲ ἀνακοίνωσί του τὸ Ἔκ τελεστικὸ Γραφεῖο τῆς ΠΕΟ σχολιάζει δημοσίευμα τῆς ἑ- φημερίδος «Μέα» ἡ ὁποία μὲ σχόλιό της ὑπὸ τὸν τίτλο «Οἱ συντεχνίες νὰ μὴ προδώ σουν τὸν ἐργάτη»ν ἠσχολήθη μὲ τὴν μµελετουμένη ἁναστο λὴἡ ὁρισμένων ὠφελημάτων ἀπὸ τὸ Ταμεῖο Κοινωνικῶν ᾿Ασφαλίσεων. ᾿Αφοῦ σχολιάζει τὶς εἶση γήσεις τῆς ἐφημερίδος τὸ Εκτελεστικό τῆς ΠΕΟ λέ yeu «Αὐτὲς εἶναι ol σοφὲς cup θουλὲς τοῦ νεοφὠτίστου Μεσ σία πρὸς τὲς Συντεχνίες, γιὰ νὰ σωθῇ ὁ ἐργότης ἀπὸ τὴν προδοσία τῶν Lovte- Χνιῶν». Σὲ ἄλλο :σημεῖο ἡ ἁνακοί- νῶσις ἀναφέρει: «Τὸ παρά- δοξο εἶναι πὼς τώρα οἱ ὕ- ϐρεις περὶ προδοσίας προέἑρ: χονται ἀπὸ νεοφωτίστους µεσ σίες ὑπέρθερμους ἐκφραστὲς τῶν συμφερόντων τῆς ἔργα: τοὔπαλλικῆς τάξης ἐν ὀνόμα τι τοῦ ἐργάτη». Ὅ κ. ζΖιαρτίδης Ἑν τῷ μεταξὺ ὁ Γενικὸ: Γραμματεὺς τῆς ΠΕΟ κα βουλευτὴς κ. ᾿Ανδρέας ζιαρ τίδης ἐκάλεσε Χθὲς τὸν κ Βάσο Λυσσαρίδη νὰ εἶσηγη θῇ πρακτικὰ «µέτρα .ἐνισχύ εσεως τοῦ Ταμείου περὶ Τερ ματισμοῦ ᾽Απασχολήσεως. Ὁ κ. Ζιαρτίδης ἐπενέότ καὶ ἐζήτησε τὴν ἀναθολὴ: τῆς συζητήσεως σχετικοῦ Πο µοσχεδίου ποὺ προθλέπει ὅ πως οἱ ἀπολυθέντς µμετὸ τὴν Ίδην παρελθόντος ᾿ου Μου μὴ λαμθάνον ἀποζημι ώσεως ἀπὸ τὸ Ταμεῖο ἔπει. τα ἀπὸ σχετικὴ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων μεταξὺ τῶν κ.κ. Λυσσαρίδη καὶ Κώ τα Χρι- στοδουλίδη. Ὁ κ. Λυσσαρίδης εἶχε δη- λώσει ὅτι δὲν θά ἐψήφιζε τὸ Μομοσχέδιο «διότι δὲν ἐξηγ- γέλθη φορολογία τῶν όψηλο- τἐρών ἁμοιθομένων πρὸς ἕ- νίσχυσιν τοῦ Ταμείου, ᾽Απαντῶν ὁ κ. Χριστοδου- λίδης εἶπεν ὅτι τὸ Ταμεῖον λειτουργεῖ μὲ εἰσφορὲς τῶν ἐργαζοµένων καὶ δὲν εἶναι μα Φορολογίας, Ἔντονο Ὅ κ. Λυσσαρίδης εἶπεν ὅ- ἴ οἱ χαμηλὰ ἁμοιθόμενοι δὲν βέπει νὰ παραμείνουν ἆθο- «ήτοι καὶ πρέπει νὰ ἔξευ- | εθοῶν ἄλλοι τρόποι θοηθεί | ις τοῦ Ταμείου. | Παρεμθαίνων ὁ κ.. Ζιαρτί της εἰσηγήθη σὲ κάπως ἕν Ὢνον Όφος τὴν ἀναθολὴν. -ῆς «ψηφίσεως . τοῦ Nopooye- | ῥίου ὥστε νὰ µπορέση ὁ κ. λοσσαρίδης νὰ δώση συγκε-' αιμένες εἰσηγήσεις, : 'O Προεδρεύσας τῆς x8e-! ανῆς συνεδρίας τῆς Βουλῆςι κ, Τάσσος Παπαδόπουλος πα ρετήρησεν ὅτι ἐν τῷ μεταξὺ τὸ Ταμεῖον . θὰ συνεχίση. νὰ πληρώνη ἐὰν δὲ 491007 ὁ Βόμος.