Back

Νερό όσο για να ζήσουν...

Νερύ όσο για γα Ιήσουν... Δραματικές περικοπές σε φυτείες και θερμοκήπια Δεν θα παραχωρπθεί ούτε σταγόνα νερού για άρδευση νέων εποχιακών φυτειών. Μελετούνται αντισταθµιστικά µέτρα για στήριξη των αγροτών, ενώ έχουν ζητηθεί έκτακτα µέτρα οικονοµικής ενίσχυσης από την Κομισιόν. ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗ έες δραματικές περικοπές στο νερό άρδευσης αρχίζουν από την 1η Φεβρουαρίου, µε άµεσο αρνητικό αντίκτυπο στο γεωργικό κόσµο. Η τραγική κατάσταση σε ό,τι αφορά τα αποθέµατα νερού, που έχει προκαλέσει η ανομβρία για τρίτη συνεχή χρονιά, αναγκάζει την κυβέρ- νηση να προχωρήσει σε ἆμεσα µέτρα στον τοµέα της άρδευσης, ενώ για την ώρα δεν θα υπάρξουν περικοπές στην ύδρευση. Ο Υπουργός Τεωργίας Φώτης Φωτίου, ανακοι- νώνοντας χθες τα βραχυπρόθεσµα µέτρα εξοικονόμησης νερού, δήλωσε ότι θα παρα- χωρείται νερό για κάλυψη µόνο του 4976 των αναγκών των μόνιμων Φυτειών, µε σκοπό ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ Πα την ώρα δεν θα άρον repronés, τη διατήρησή τους στη ζωή και του 5ο”6 των ετήσιων αναγκών των θερµοκηπίων. Απο- Φασίστηκε, ὠστόσο, η διακοπή νερού για άρδευση εποχιακών Φυτειών. Κατ᾽ εξαίρεση θα καλυφθούν οι ανάγκες σε νερό των υφι- στάµενων εποχιακών Φυτειών, που έχουν Φυτευτεί μέχρι σήµερα. Ἡ παροχή νερού θα συνεχιστεί µέχρι την 1ή Μαΐου 2007, οπότε συμπληρώνεται η παραγωγή τους. Για την κτηνοτροφία, θα παραχωρηθεί νερό για πλήρη κάλυψη των αναγκών. «H παροχή ανακυκλωμένου νερού για άρδευση θα γίνει σχεδόν απρόσκοπτα, αφού η παρα- γωγή του νερού αυτού θα είναι σχετικά στα- θερή, µε µικρή µόνο µείωση που θα οφείλε- ται στην αντίστοιχη εξοικονόμηση πόσιμου γερού», πρόσθεσε. ο Υπουργός επανέλαβε για µια ακόµη Φορά ότι οι μελλοντικοί ιδιοκτήτες γηπέδων Υκολφ θα πρέπει να βρουν από μόνοι τους νερό ύδρευσης και άρδευσης. Σύµφωνα µε τον Υπουργό, θα παραχωρηθεί TO 30% TOV αναγκαίων ποσοτήτων για άρδευση των τριών υφιστάμενων γηπέδων, τα οποία ήδη αρδεύονται από Κυβερνητικά Υδατικά Έργα, ενώ, όσοι θα αιτούνται άδεια λειτουρ- γίας νέων γηπέδων γκολφ, θα πρέπει να προνοήσουν και για την κατασκευή δικών τους μονάδων αφαλάτωσης. θα βοπθηθούν οἱ γεωργοί Οκ. Φωτίου, αφού αναγνώρισε το γεγονός ότι οι νέες περικοπές στο γερό άρδευσης για το 2007 πλήττουν περισσότερο τους αγρότες, Bs : Β Η εισροή νερού στα τας. από την 1η Οκτωβρίου 2006 ο αερα, Oe που bate Ta 09 εκ. κυβικά µέτρα καιτα αποθέµατα σε Πολλά από αυτά έχουν μειωθεί δραματικά. Η πληρότητα στα φράγµατά µας ανέρχεται µόνο στο 2156 σε σύγκριση µε 4:26 πέρσι. Καμιά περικοπή µέχρι Μάιο Η ΑΠΟΦΑΣΗ να µπν υπάρξουν περικοπές στην παροχή πόσιµου νερού 6a ισχύσει μόνο μέχρι το τέλος Μαΐου και θαᾳ επανε- ξεταστεῖ υπό το Φώς των τότε δεδοµένων. Σε µια προσπάθεια ευαισθητοποίπσης του κοινού και καλλιέργειας υδατικής συνεί- ὅπσπς, το Υπουργείο ξεκίνησε nén εκστρα- τεῖα διαφώτισης για εξοικονόµπση πόσι- µου νερού. Σύµφωνα µε τον Υπουργό, υπολογίζεται ὅτι µε το µέτρο αυτό θα εξοι- κονομπθούν 1,5 εκατ. κυβικά µέτρα νερού ετησίως, Παράλλπλα, θα παραχωρείται τόνισε ότι θα παραχωρηθούν αντισταθµιστικά µέτρα στήριξής τους, Ἠδη, η Κυβέρνηση μελετά τη δυνατότητα αναστολής της απόφα- σης του Υπουργικού Συµβουλίου για αὔξηση της τιµής πώλησης του αρδευτικού νερού από τα Κυβερνητικά Υδατικά Έργα από ιο O€ 11 σεντ ανά κυβικό µέτρο νερού. Μελετάται, επίσης, το ενδεχόμενο: έγκρισης, εκ των υστέ- ρων, παροχής μεγαλύτερων ποσοτήτων νερού για το περασμένο Νοέμβριο και Δεκέμβριο, µε σκοπό να µην καταβάλουν οι γεωργοί τέλος υπερκατανάλωσης για το νερό που επιχορήγπσπ ύψους Ξ400 για ενθάρρυνση των καταναλωτών για ανδρυξη γεωτρήσε- ων σε κατοικημένες περιοχές, επιχορήγη- on Ξ400 για σύνδεση γεωτρήσεων µε απο- χωρπτήρια, επιχορήγπση 1000 για εγκα- τάᾶσταση συστηµάτων ανακύκλωσης πµια- κάθαρτου νερού και επιχορήγπσπ για εγκατάσταση κυκλοφορητή νερού για ἅμε- on παροχῆ ζεστού νερού, ύψους 100. Αποφασίστηκε, επίσης, π αύξηση του εξώ- δικου προστίµου για σπατάλη πόσιμου vepou oe £50. έχουν πάρει τους δύο αυτούς µήνες. Σηµείω- σε ακόµη ότι η Κομισιόν έχει αποδεχθεί το αίτηµα της Κύπρου, όπως το σοβαρό πρόβλη- μα της ανοµβρίας τεθεί επί τάπητος στην επό- µενη συνεδρία του Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας, στις 29 τρέχοντος µηνός, στις Βρυ- ξέλλες. Ο κ. Φωτίου είπε ότι έχουν ζητηθεί έκτακτα µέτρα οικονοµικής ενίσχυσης από -' την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τοὺς αγρότες των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες αντιµετώ- πίζουν πρόβλημα λειψυδρίας.