Back

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΡΧΛΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑΛΟΥΣΑ, 17 (τοῦ άνταπο- κριτῆ µας).---Τὴν περ. Κυριακὴ ἔγινε γενικὴ συνέλευση τῶν µε- λῶν τοῦ ἀγροτικοῦ συλλόγου τοῦ χωριοῦ µας, στὴν ὁποία ἐξετάσθη- κε ἡ ὅλη ὀργανώτικὴ κατάσταση τοῦ συλλόγου καὶ ἔγιναν ἐκλογὲς γιὰ ἀνάδειξη νέας ἐπιτροπῆς. Η νέα ἐπιτροπὴ ἀποτελέσθηκε ἀπὸ τούς: Γιάννη Παπανικόλα ypap- µατέα, Γιάννην ᾿Ασημάκη εἰστερά- κτορα, Κυριάκο Παλαρῇ ταµία καὶ Δανιὴλ Παπαδόπουλλο καὶι Θεμιστοκλὴ Νικόλα συμµθούλους. Τὴ γενικὴ συνέλευση παρακολού- θησε ἀπὸ µέρους τῆς Ε.Ε. τῆς ΕΑΚ ᾽Αμμοχώστου ὁ 9. Ιάκώδος Νικολάου. 7 Οἱ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΡΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΒΑΡΩΣΙ!Ι, 17 (τοῦ ἀνταπι τῇ pas).—Met& τοὺς κ eh ραγωγοὺς Κώμας Γιαλοῦ, Γιαλού, σας καὶ ᾽Αγίας Τριάδας καὶ 95 καπνοπαραγωγοι Ριξοκαρπάσου ὑπέγραψαν καὶ ἔστειλαν Κι. θέρνηση ὑπόμνημα μὲ τὸ ὁποῖς ζητοῦν τὴν προστασία τῆς καπνο. καλλιέργειας, παροχὴ τεχνικῆς θσήθειας γιὰ τὴ Βελτίωση τῆς ποιότητας τοῦ καπνοῦ, τὴ Equi. ουργία καπνοαποθηκῶν καὶ τὸ δρ. ορισμὸ καπνοδιδασκάλου. Μὲ τὸ ὑπόμνημα ζητεῖται ani. σης ὅπως ἡ Κυθέρνηση δοηθήσει γιὰ τὴν ἵδρυση Συνεργατικῆς 4. ταιρείας διαθέσεως τῶν καπνῶν καὶ τὴν προστασία τῶν καπνερ. γατριῶν μὲ τὴ θέσπιση νόµου γιὰ κατώτατο ὅριο μεροκαμάτου καὶ καθορισμὸ ὡρῶν δουλειᾶς. Ἐν... ΕΦΘΑΣΕ ΧθΕΣ 0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ε. ΓΙΑΤΡΟΣ κ. ΛΥΣΣΑΡΙΔΗΣ Έφθασε Χθὲς ἀεροπορικῶς στ Λευκωσία, προερχόμενος ἀπὸ τὸ Bc. Ρολῖνο, ὁ πρόεδρος τῆς ΠΕΕ για. τρὸς Βάσος Λυσσαρίδης. Ὁ κ. Λισ σαρίδης οσιὸ Βερολῖνο πῆρε µέρος στὶς συνεδριάσεις τοῦ Παγκόσμ:5. Συμβουλίου τῆς Εἰοήνης ὡς ἐκτρό- σωτος τοῦ κυπρ ακοῦ κινήματος ιῆ εἰρήνης, * Οἱ ΟΙΚΟΛΟΜΟΙ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΟ ΛΕΜΕΣΟΣ, 17 (τοῦ ἀντατοκριτῇ µας). --- Τὴν περ. θδοµάδα περὶ τους 60. κτίστες καὶ ἐργάτες τῆς συντε- χνίας οἰκοδόμων Λεμεσποῦ ποὺ ἁσγιο- λοῦνται στὶς δουλειὲς τῆς «Σαἴπάρκον καὶ τὸ «Παλλάς» δούλεφαν μιὰν ὥρα πέραν τοῦ καβορισµένου ὡραρίου τος καὶ τὸ ποσὸ ποὺ εἰσ'πραξαν, κάπου £25, 1 πρόσφεραν στὸν ἔρανο πρὸς ἐξόφληση τοῦ οἰκήματος τῶν συντεχνι- ὢν Λεμεσοῦ. Όλα τὰ µέλη τῆς σων- τεκνίας οἰκοδόμων ποὺ ἀσχολοῦνται ο ὅλες τὶς ἄλλες δουλειὲς συνεισφέρουν στὸ ἀπεργιακὸ ταμεῖο καὶ τὸν ἔρανο τῆς ΠΕΟ. Ἔτσι, ἡ σωντεχνία οἰκοδόιων, ποὺ ὡς τελευταία παρουσίαζε κάποια κχ- θυστέρηση στὸν ἔρανο, μὲ τὴν καικἡ της δουλειἁ ἔχει ἤδη καλύψει τὰ 729 τοῦ στόχου της. “Oka τὰ στελέχη καὶ γενικὰἁ τὰ µέλη τῆς συν- τεχνίας ὑπόσχονται καὶ εἶναι δέδα:οι πὼς θὰ ὑπερκαλόφουν τὸ στόχο τοῦ Γτοὺς καθορίστηκε ἀπὸ τὸ Τ.Σ. τῆς ΠΕΟ Λεμεσοῦ. τν * —_-___ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΣΑΔΑ, 17 (τοῦ ἀνταποκριτῆ µας), Ὁ σύλλογος ΕΑΚ τοῦ χωριοῦ µας ὑπέόαλε αἴτηση στὸ Διοικητὴ ζητών- τας ἄδεια συγκέντρωσης στὶς 18 Ὁ- ουλίου μὲ θέµα τὴν ἀπαλλοτρίώση τῶν χωραφιῶν τοῦ Σταυροῦ τῆς Μύνθας καὶ μὲ ὁμιλητὲς τοὺς φίλους Κώστα Μανώλη καὶ Γεώργιο Κόμπο. μα OP OP ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΛΛΘΡΑΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΣΜΗΡΙΟΝ ΚΕΡΥΒΕΙΑ, 17 (τοῦ ἀνταποκριτῆ µας), -- Ύστερα ἀπὸ ὁδηγίες τῆς ἀστυνομίας Πάφου, ἡ ἀστυνομία τῆς πόλης µας ἔκαμε ἔρευνες σὲ σπίτια ναυτικῶν καὶ συγγενικῶν τους προσώ- πων καὶ πῆρε καταθέσεις σχετικᾷ φιὲ ὑπόθεση λαθραίας εἰσαγωγῆς κασμµι- ριῶν ποὺ ἀνακαλύφθηκαν στὴν Πάφο καὶ γιὰ τὰ ὁποῖα ὑπᾶρχει ὑποψία, ὅτι εἰσαχθήκανε μέσον τῆς πόλης µας, Οἱ ἔρευνες τῆς ἀστυνομίας δὲν ἔφε- ῥραν τίποτε σὲ φῶς. σα ---- Οἱ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΚΕΡΥΝΕΙΟΤΕΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 17 (τοῦ ἀνταποκριτῆ µας). -- Ἐνῶ οἱ κάτοικοι τῆς πόλης μας ἀνάμεναν, ὅτι ὕστερα ἀπὸ τὴ λή- En τῆς ἑνοικίασης τῆς ἀκτῆς καὶ τῆς θάλασσας πίσω ἀπὸ τὸ Φρούριο τῆς πόλης µας στὴ διεύθυνση τοῦ ἐγγλέ- ζικοῦ «Κάντρυ Κλάπ», ἡ κωξέρνηση θ᾽ ἀκύρωνε τὴ σχετικὴ συμφωνία καὶ 6) άφηνε τὴν περιοχὴ αὐτὴ ἐλεύθερη γιὰ τὰ θαλάσσια µπάνια τοῦ λαοῦ, μ΄ ἔκπληξη πληροφορήθηκαν, ὅτι ἕνα χρό- νο πρὶν τῆς λήξης τῆς ἐνοικίασης, αὐτὴ ἀνανεώθηκε γιὰ ἄλλα 20 χρόνια, δηλαδὴ ἀπὸ τοῦ 1953 µέχρι καὶ τοῦ 1973. ᾿Επίσης πληροφορούμαστε, ὅτι ἀπὸ πολλὰ Χρόνια ἡ κυθέρνηση ἐνοικίασε γιά περίοδο 33 χρόνων τὸ γνωστὸ παρὰ τὴ Γλυκιώτισσα «Πησὶ τῶν Φει- διῶν» σὲ κάποιο Άγγλο, Σύμφωνα μὲ ὁρισμένες πληροφορί- ες, στὸ νησὶ αὐτὸ ὑπάρχουν σημεῖα ἀρχαιοτήτων, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο, ἄν ἀληθεύει, πρέπει νὰ προκαλέσει 1ν ἐπέμδαση τοῦ τμήματος ἀρχαιοτήτων καὶ τὴν παρεμπόδιση κάθε προσπάθει- ας μεταθολῆς ὄψης τοῦ νησιοῦ. ο“ θμωυ ΛΑΣΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Τὴν περ. Δευτέρα ἐξερράγηκε πυρ- καγιὰ σ᾿ ἕνα χωράφι ποὺ δρίσκεται στὴν περιοχὴ τῶν Koxkivey. ‘H φῶ- τιὰ ἐπεκτάθηκε στὸ παρακείμενο δά- σος καὶ κατάστρεψε 163 πεύκους, οἱ 159 ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἀνήκουν σὲ |- διώτη καὶ οἱ 4 στὴν κυδέρνηση. 'Η φωτιὰ κατασθέστηκε ἀπὸ δασονοµι- κοὺς ὑπαλλήλους θΘοηθουµένους ἀπὸ :ἀστυνομικοὺς καὶ πολλοὺς χωρικούς. “Ἡ ἀστυνομία ἐρευνᾶ τὴν ὑπόθεση γιὰ ἐξακρίδωση τῶν αἰτιῶν τῆς πυρκα- γιᾶς, 4 a 0 ΓΒΑΛΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Σ.Π.Ε. ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΗΚΕ ΣΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΘ ΛΕΜΕΣΟΣ, 17 (τοῦ ἀνταποκρι” µας),-- Τέλειωσε σήµερο ἡ npes 4 κριση τῆς ὀπόθεσης τοῦ Χριστοφῆ Βιι σιλείου, ἀπὸ τὴ Φασούλα, Ὑραμ.σι | τῆς Συνεργατικῆς Πιστωτι δη βείας Φασούλας, ποού Kathy obi γιὰ κλοπὴ 5 899, σειρὰ τσ οιῤί φιῶν καὶ ψευδῶν καταχωρήσιων στ διθλία τῆς ἑταιρείας. Κατέθεσαν συνολικἁ 63 μάρτυρε ε κατηγορίας. 'Η ἐκδίκαση τῆς ὁπόθε σης παραπέμφθηκε στὸ κακουργιοδι Keio, τὸ ὁποῖο θὰ συνέλθει στὶς ἐ Ὀκτωδρίου 1952. 'Ὢ κατηγορούμενος ἀφέβηκε ἐλεύθερος, ἀφοῦ κατέδαλε ἐγ γύηση 5 200, λε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΟΝ ΠΟΣΙΜΩΝ ΚΜ ΑΡΔΕΥΣΙΜΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 17 (τοῦ ἄνταποκριτῃ yas). — Πληροφορούμαστε ἀπὸ Bik φορα χωριὰ τῆς ἐπαρχίας µας, ὅτι τόσο τὰ πόσιµα ὅσο καὶ τὰ ἀρδεύσιμα νερὰ ἑλαττωθήκανε στὸ ἐλάχιστο, eva πολλὲς πηγὲς ξηραΐνονται ἀπὸ μέρα σὲ µέρα. Στὸν “Αγ. ᾽Αμθρόσιο τὸ πόσιμο νερὸ ποὺ ἀγοράστηκε ἀπὸ τὴ Μητρόπολη τὸ 1948 καὶ τὸ ὁποῖο 3ο: χετεύτηκε σὲ 48 κρῆνες, ἐλαττώθη κε µέχρι τοῦ σημείου ὥστε μιὰ κανογικἡ κούὐζα va χρειάζεται 9% µέχρι μιά ὥρα νά γεμίσει. Τὸ ἴδιο συµθαίνει σὲ πολλὰ ἄλλα χωριὰ καθὼς καὶ στὴν πόλη µας. Ὅσον ἀφορᾶ τὰ ἀρδεύσι- wa νερά, μᾶς πληροφοροῦν ἀπὸ τὴν περιοχὴ Καζαφανιοῦ καὶ ἀλλοῦ, ὅτι μηχανὲς ποὺ δούλευαν ὁλόκληρο 24ω: ρο χωρὶς νὰ ἑλαττιώσουν καθόλου τὰ νερά τῶν λάκκων, σήµερα ἐξαντλοῦν τὰ νερὰ αὗτὰ σὲ διάστηµα 10, 20 καὶ 30 λεπτῶν τῆς ὥρας. Σύμφωνα μὲ τὶς ἴδιες πληροφορίες µας, φυτεῖ- ες κοναριοῦ, φυστικιῶν καὶ λαχανικῶν κινδυνεύουν ἀπὸ τὴν ἕλλειφη ἀρδεῦσι- μῶν νερῶν. Γεωργοὶ καὶ ἀγρότες τοὺς ὁποίους εἴδαμε, μᾶς τόνισαν, ὅτι ἡ ἔλλειψη ἀρδεύσιμων νερῶν ποὺ παρατηρεῖται τακτικἁ κατὰ τὴ θερινἠ περίοδο, θὰ .μποροῦσε ν᾿ ἀντιμετωτισθεῖ µόνο μὲ [uy κατασκευὴ μεγάλων ὕδατοφρα- κτῶν σιὴν ὀροσειρά μας, πρᾶγμα ποὺ ὄχι µόνο θὰ συγκέντρωνε µεγάλες ποσότητες νερῶν ἀπὸ τὶς θροχές, ὁλ- λὰ καὶ θὰ σωνέτεινε στὸ ἄνοιγμα καὶ πὴ διατήρηση πολλῶν πηγῶν ποὺ ξη- ῥάνθηκαν. Συγκεκριµένα ἕνας ὑδατο- Φράχτης στὸν ποταμὸ μεταξὺ τοῦ Sa- σονομικοῦ Φυτωρίου τῶν Μύλων καὶ. τοῦ δρόμου Λευκωσίας, παρὰ τὸν «Τζύκλο», θὰ συγκέντρωνε πάνω 40 ἑκατομμόύρια γαλόνια θὰ κάλυπτε τὶς ἀνάγκες καλλιεργήσιμων ἐκτάσεών νεροῦ. ὅλων γῆς ind καὶ τῶν τῆς καὶ Κερύνειας, Θέρμιας, Καράκουμι Καζσφαν.οῦ. * ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ AYSTYXHMA Τὴν περ. Τρίτη, συνέθηκε στὸ χω- ριὸ Κόκκινα, τραγικό θανατηφόρο ὂω- στόχηµα, μὲ θῶμα τὸ μικρὸ Σελλαχὶ Χουσεῖν, ἠλικίας ὁ χρόνων, ἀπὸ τά Κόκκινα. 'Ο μικρὸς εἶχε' πάει μὲ τὴ μητέρα του στὴν τοποθεσία «Bita- τζιὲἑς» ποὺ βρίσκεται κοντὰ ατὰ Κόκ- κινα, καὶ τυχαία ἔπεσε σὲ Ὑκρεμὸ καὶ τραυματίστηκε σοβαρώτατα, ΛΊετα- φέρθηκε στὸ γνοσοκομεῖο τῆς Πεντἆ- γυιας, ὅπου τὴν ἄλλη ἡμέρα ὑπόκυψε στὸ μοιραῖο. ὰ- --------- ΤΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΣΑΔΑ, 17 (τοῦ ἀνταποκριτῆ µας). Τριανταεπτὰ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ µας ὑπόγραψαν ὑπόμνημα πρὸς τὸ Δι: οικητή, μὲ τὸ ὁποῖο ζητοῦν ν᾿ ἀνοί- ἔουν παραγωγικά ἔργα γιὰ τὴν ἁπα- σχόληση τῶν ἀνέργων. Συγκεκριµένα εἰσηγοῦνται Θελτίωση τῆς ὕδατοπρο- µήθειας καὶ τὸν ἐπιδιόρθωση τῶν δρὀ- βων τοῦ χωριοῦ. ——_—— * —_____ AYTOMATA ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΟ ΒΛΡΩΣΙ ΒΑΡΩΣΙ, 17 (τοῦ ἀνταποκριτῇ µας) Αρχισε στὴν πόλη µας ἡ τοποθέ- τηση αὐτομάτων τηλεφώνων. ἁ--------- ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ Ὁ Ἱεμὰλ ᾿Ιμπραχὴμ Μουλλέττας, ἀπὸ τὴ Λουρουτζίνα, κατηγορούμενος, ὅτι εἶχε στὴν κατοχή του ἕνα κλοπι- palo ποδήλατο ἀξίας 519, περιουαία τοῦ Αντώνη Γεωργίου Ππίριλλου, ἆ- πὸ τὸ Στρὀδολο, καταδικάστηκε σὲ 6 μηνῶν φυλάκιση, --Ὁ AAR Μεχμὲτ Μουλλᾶ ᾽Αλῆ, ἀπὸ τὴν ᾿Επισκοπή, καὶ τώρα κάτοι, κος Μιντζελιοῦ, κατηγορούμενος, ὅτι εἶχε στὴν κατοχή του κλοπιμαῖες κλί- veg καὶ κλινοστρωμνὲς περιουσία τοῦ Άρθουρ Ισσεῖκ, ἀπὸ τὴ Λευκωσία, καταδικάστηκε σὲ δυὸ χρόνων φυλά- κιση. Ὁ κατηγορούμενος θὰ ἐκτίσει τὴν ποινή του αὐτὴ μετὰ τὸ πέρας τῆς Φολάκισης 3 χρόνων, ποὺ ἐκτίει τώρα στὶς Κεντρικὲς Φυλακές. ~*~ Ἆ KINAYNEWE NA ΠΝΙΓΕΙ ΒΑΡΗ ΣΙ, 17 (τοῦ ἀνταποκριτῇ µας) X84 τὸ ἀπόγευμα κινδύνευσε νὰ πνιγεῖ ἡ δ. Ηλέκτρα Γιάννη Δικώ- µίτη, ww λουόταν μὲ μιὰ φίλη της κοντέ «τὴ «Χρυσῆ ,Ακτή». Οἱ δυὸ κο. πέλλι{, προσπαθοῦσαν νὰ φθάσουν στὴ σχεδΙ) σὲ ἀρκετὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὴν ἀκτή, Ἡ δ. Δικωμίτη κουράσθηκε καὶ ἄρχιο νὰ φωνάζει ζητώντας θοήθεια. OU Ad He MBap& Kat Τάκης Anun- τρίου, od ἄκουσαν τὶς φωγές της, ἔσπεια: εν σὺ δοήῄθεια της καὶ τὴν ἔ σωώσαν κο Pe