Back

ΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

κκ απο RT Se ee LTT νο.” H AAH@E!IA TQN FETONOTQN ate ts Ol MAOHTIEE EXAHAMEEIZ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ KAI Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΟΠΟΥΛΟΥ «0. ἀνταποκριτής Hag oto KTH. μα φ. Γιάννης Συφόνλη εσίειλε στὶς 16 τοῦ Γενάρη τὴν ἀκόλου- θη ἐπιστολή στὸν κ. Γαλατοπυυλο: «᾿Αγαπητὲ Κύριε, Ἔχω διαδάσει στὴ σημερυὴ «Ἑ. λευθερίαν ας τηλεφωνικές σας ᾱ- γακοινγώσεις σχετικὰ μὲ tig. ἕκδη- λώσεις τῶν μαθητῶν τοῦ ἛἝλληνι- κοῦὈ Γυμνασίου Πάφου, μὲ τὴν εὖ- καιρία τῆς δεύτερης ἐπετείου τοῦ ᾿Εθνικοῦ µας Δημοψηφίσματος καὶ ἐξεπλάγηκα γιὰ Ὡς δηλώσεις σας ὅτι ες τὸν πρὸ τῆς ΛΑητροπόλεως Gpoy 3-4 στελέχη τοῦ ΕΑΣ έπε- δίωξαν νὰ ἀναμιχθοῦν εἷς τὴν δία- δήλώνιν, εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν ἐπεχεί- Ρησε νά ὁμιλήσει, ἀλλ᾽ ἐξεδιώχθη ὑπὸ ιῶν μαθητῶν, Τελικῶς οἱ faa. σῖτες ἠναγκάσθησαν y' ἀπέλθουν». ᾿Επερίμάνα ὅτι θὰ ἀντιλαμόάνε- σθο τὸ ἀχαρακτήριστο τῆς στάσης σας στὸν περίθολο τῆς Μητρόπολης καὶ ὅτι ἔστω χαὶ ἐκ τῶν ὑστέρων θὰ ἐπικρατοῦσε στὴ σκέψη σας τὸ ἐθγικὸ συμφέρον καὶ δὲ θὰ ἑπρο. σπαθούσατε γὰ ἁμαυρώσετε τὴν ἑ- θνικἡ αὐτὴ ἐκδήλωση τῶν μαβητῶν γιὰ κομματική ἐκμετάλλευση, ἀλλὰ δυστυχώς μὲ τὶς δηλώ- σεις σας στὴν «Ελευθερία» καὶ τὸ «ρέουτερ» ἀποδείξατε πὼς 52 σᾶς νοιάζει ἂν κατοστρέφετ. tH θαυμάσια αὐτὴ ἐκδήλωση τῶν µαθη- τῶν, φτάνει νὰ ἐξυπηρετοῦνται τὰ κομματικά σας ὠφέλη. ME fipouy διαρκῶς μὲ τοὺς ΜΙΑ ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ἀκυομω νωγκραι. µαδητες προτος ς ibs a στοῦν µε τὴν ἁθτογομίν το τὶς Συντεχνίες ὣς τὴν, τελευταία στιγμὴ ποὺ ξεκινησαν ἀπὺ τὴν Ma. τεῖα Κωστῆ Παλαμᾶ για νὰ ἐπι- στρέψουν στὸ Γυμνάσιο καὶ σ᾿ όλη τὴ διάρκεια τῆς διαδήλωσης ἕκαμα τὸ ποτριωτακ µου καθῆκον ἔναντι τῶν. μαθητῶν, σὲ σημεῖο μάλιστα, ποὺ αὐτὸ προδίκωζε τὴν ἑξέλιξη τῆς ὅλης ἐκδήλώσης. TE yan δὲν Fecha γιὰ καγένα λό.- yo γὰ ἐκμεταλλευτῶ τὴν παρουσία µου γιὰ κομματικά ὠφέλπ. Ημουν μὲ τοὺς µαθητὲς μόνος µου στὴ Μητρόπολη καὶ ἐνῶ μποροῦσα δὲν ἐπεχείρησα νὰ τοὺς μιλήσω, μὰ ἁν- τίθετα τοὺς καθοδήγησα νὰ ζητή- σουν ἀπὸ τὸ Μητροπολίτη νὰ τοὺς μιλήσει, (προτοῦ µάθουµε, ὅτι ἆ- πουσίαζε ὁ Μητροπολίτης). Ὅταν μάθαμε. πὼς ἔλειπε ὁ Μητροπολίτης εἶπα στοὺς μαθητὲς τὰ γυρίσουν στὸ Γυμνάσιο, ὁπότε ἥλθες σὺ καὶ ζή- τησες νὰ τοὺς μιλήσεις καὶ σ᾿ αὐτὴ τὴν περίπτωση προέτρεψα τοὺς µα- θήτὲς ποὺ ταν Ὑύρω µου νὰ μποῦν στὸν περίξολο τῆς Μητρόπολης γιὰ νὰ ἀκούσουν τὴν ὁμιλία σας, Μαζὶ τὸ µέρος ποὺ µίλησες, σταθήκ. TAO. 6 ἕνας ἀκόμα δὲν elya καμιά πρόθεση νὰ μιλήσω. ᾿Εσκέφθηκα, καὶ νομίζω πὼς σω- στὰ σκέφθηκα, ὅτι ἔπρεπε νὰ µι- λήσω, ὅταν μὲ τὴ δική σου ὁμιλία τσάκυσες πὸ ἠθικὸ τῶν μαθητῶν (πρέπει νὰ θυμᾶστε πῶς ποὺς µι- λήσατε γιὰ ἄσκοπε υσίες καὶ τους είπατε τῷ ἂν δὲν 2 iveto τὸ κίνηµα τοῦ 1931, μετὰ ἔδη µῆνες ἀπὸ τότε θὰ εἵμαστε ἐλεύθεροι, ft. γῶ ἀπὸ τὴν ym συνεχῶς. διαφῃ- µίζεις τὴν ἐθνική σου Spach ork ᾿Οκτωθριανὰ τοῦ 1931). Θὰ πρέπει ἀκόμα νὰ θυμᾶστε πὼς ἐγὼ ζήτησα ve μιλήσω μετὰ ποὺ Ὄπησες, νὰ σοῦ παραδώσουν οἱ μαθητὲς τὴ ση- µαία τους κι’ αὐτοὶ αρα καὶ μετὰ ποὺ ἀρνήθηκες δεχθεῖς τὴν πρόταση µου μὴ ἐμποδίσουμε τοὺς μαθητὲς γὰ ἐπιστρέψουν ἐν παρελάσει στὸ σχολεῖο τους κι’ ἐμεῖς οἱ δυὸ νὰ ae ε ἀπὸ τὴν ἀστυνομία νὰ μὴ τοὺς ἐνοχλήσει μιὰ καὶ θὰ δι. εσ ἵπλα στὸν Μαἱ τότε αλύονταν στὸ Γυμνάσιο. Ἔναντι αὐτῆς µου τῆς πατριωτι- κῆς στάσης, δημιουργήσεις ζητήματα σὲ Φάρος µου καὶ μάλιστα προσπάθησες νὰ μὲ κτυπήσεις καὶ παραδειγµάτισες καὶ μερικοὺς φίλαυς σου, οἱ ὁποῖοι προσπάθησαν νὰ χάµουν τὸ ἴδια. Θὰ ἄλλοι τῆς Λαϊκῆς Παράταξης ἀκο- λουθούσαµε τὴν πρόκληση σας, ἐ- σι καὶ τῶν φίλων σας. 'Η παρά. ταξη µας, ὅμως, χκάµνει ἀγώνα, ἀγώνα ἐθνικὸ καὶ ὄχι παλληκαρι. σμοὺς καὶ ὅπηπμαγωγικοὺς ῥρητορι- σμούς. Θυμήσου ποιὸς ἦταν ὁ δικός σου ρόλος στὴν ἐθνικὴ αὐτὴ ἐκδήλώση τῶν μαθητῶν. ,Γιὰ πρώτη gopa ov. νάντησε wh διαξώση ὅταν περ- voce ἔξω ὁ τὴ Λέσχη Πάφο καὶ κατευθυνόταν πρὸς τὴ Μητρόπολη. ἐσὺ προσπάθησες νὰ [΄ pois, rca του εθνινοῦ µας cya καὶ αι αὐτὸ ο γβύφαµε τοις ἀπὸ ὅλα αὐτὰ στὸ δινὺ µας αυπο, ψιατ εἶναι σὲ Φάρος τῆς ἐθνικῆς µσς ὑπόθεσης, κι’ ὅτως εἶδες στὸ σημερινὸ «Νέο Δημοκράτη» δὲν ἀναφέρεται οὔτε λέξη ποὺ νὰ GAG. πτει τὸν ἐθνικό µας ava, ἐνῶ μπορούσαμε θαυμάσια νὰ κακίσου- µε τὴν ὅλη στάση σας, τὴ δική gov καὶ τοῦ κ, Λιασίδη, πρᾶγμα ποὺ πολιτικἀ θὰ ὠφελοῦσε τὴ δική µας παράταξη, Αὐτήῆ, ὅμως, ἡ κατάσταση δὲ μπορεῖ γὰ σωνεχιστεῖ. “H θὰ άντι- ληφθεῖτε τὸ ἐθνικὸ συμφέρον καὶ νὰ παύσετε νὰ ἐκμεταλλεύεστε τὴν πατριωτική µας στάση διαφορετικἀ θά ἀναγκαστοῦμε νὰ μιλήσουμε καὶ μεῖς. αἱ συγκεκριµένα σᾶς πλη- ορῶ πὼς ἂν γράψετε στὴ «Βέα Ιολιτικὴ ᾿Επιθεώρηση» μὲ τὸ ἴδιο πνεῦµα ποὺ κάµατε τὶς δηλώσεις σας στὴν «Ελευθερία» καὶ τὸ «δέ. ουτερ», ἂν ζητήσετε καὶ πάλι νὰ ἐκμεταλλευθεῖτε κομματικὰ τὴ po. θητικὴ ἐκδήλωση, θὰ ἀναγκασθῶ κ᾿ ἐγὼ ν' ἀπαντήσω ord «Néo Ano. κράτη». Ελπίζω πὼς θὰ σκεφθεῖτε καλύ- τερα τὸ ζήτημα καὶ θὰ παύσετε νὰ ἐκμεταλλεύεστε κομματικὰ τὸν ἐθνι. κό µας ἀγώνα, ἐκτὸς ἄν αὐτὸς ὁ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ᾽Ανταποκριτὴς «Néov Δημοκράτη» στὴν Πάφο. (Σημ. αΝ.Δ.»: Αὔριο δηµοσιεύ- οὐυμε σχετικὸ ἄρθρο τοῦ Φφ. Γιάννη Σοφόκλη). τοῦ Στεκόσουν στὴν πόρτα τῆς Λέσκηςι΄ «Πάφος», ὅταν μερικὰ µέτρα παρα- κάτω ατὴν Πλατεῖα Κωστῆ Marc μᾶ, οἳ μαθητὲς συγκρούστηκαν μὲ τὴν ἀστυνομία. Τότε προσπαθοῦσες νὰ διαλύσεις τοὺς µαθητές. Οἱ µα- Βητές, ὅμως, ἔγιναν κύριοι τῆς κα- τ aay καὶ πῄγαν στὴ Μητρόπολη. Fob Ίλθες oth Μητρόπολη μετὰ 15 ὁλόκληρα λεπτὰ καὶ ζήτησες ἆ- nd ποὺς μµαθητὲς νὰ σοῦ παραδώ- σουν τὴ σημαία καὶ νὰ διαλυθοῦν. Γιατὶ νὰ ow Δήμαρχος συνεννοῄθηκες μὲ τὸν ὗ- πεύθυνο τῆς ἀστυνομίας μιὰ καὶ σὺ καὶ ἡ ἀστυνομία φροντίζστε γιὰ τὸ ἴδιο πράγμα: Καὶ τελικά, παρ᾽ τὶς ἐνέργειες, μὲ τηλεφωνικὲς ἆ- νοκοινώσεις͵, στην «Ελευθερία» καὶ ζητήσατε νὰ παρο- στήσετε τὸν ἤρώα τῆς μµαθητικῆς ἐκδήλωαης τοῦ Γυμνασίου Πάφου. Αξίζει ἐδῶ νὰ σημειωθεῖ, ὅτι ὁ κ. Ἔρατοσθενης, Λιασίδης, ἀπὸ τοὺς πιὸ στενούς σας οὐυνεργάτες καὶ ου- νάδελφος σας ᾿Εθναρχικὸς Σ ύμόου. λος, ἐμπόδισε τοὺς μαθητὲς τοῦ Λυ- κείου νά προθοῦν σὲ ἐθνικὲς ἐκδη- λώσεις. nt ώση τὴ «δρώση» σας πρὶν τρεῖς μέρες, ὅταν στείλατε στὴ Λευκωσία, oan κινητοποίηση τῆς Ί3ης τοῦ Γενάρη, ποὺ κάλεσε ᾿Εθναρχία ΜΟΝΟ ENA αὐτοκίνητο µεγάλο, κι’ ὅτι καὶ αὐτῶν ἀκύόμα, ποὺ οἱ περισσότεροι εἶναι ἀπὸ τοὺς στενοὺς φίλους σας. τοὺς πλπβώσατε τὰ ἔξοδα καὶ τοὺς στείλατε στὴ Λευκωσία πὸ Σἀθξέατο, ενῶ ἐμεῖς, Λαικὴ Πα. ράταξη, πῆρε ΕΠΤΑ μεγάλα αὐτο- iw ἴδια περίπτωση. ας παυάτα εἶναι αἰκῶν συµηε- ὅλες αὐτές σας τὸ «Ρέουτερ» κίνητα στὴν Σ κοπὸς τῆς δικῆς Enc, τῆς Λαϊκῆς Παράταξης, Ἡ ἐξυπηρέτηση πρέπει γὰ ἀντιλαμέάνεστε ποιὰ θὰ ἦταν ἡ κατάσιαση, ἂν ἐγὼ καὶ δυὸ ὑποθέσουμε πὼς σὰν[᾿ 5. θὰ πρόπει ἀκόμα νὰ δεχνάτε|: ἀγώνας ἔπαυσε νὰ σάς ἐνδιαφέρει. ῃ.