Back

Δημοκρατικά

Η ΠΑΝΒΘΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ { ωνμοο ΝΕ ΤιΣ παλλαικες συ κεντρώ. σεις τοῦ περ. Σαδβατοκυρίακου, στὴν Αθήνα, τὴ Θεσσαλονίκη, τὴν Πάτρα, τὸ Βόλο, τὰ Ιωάννινα, τὴν Ἱδρβτη ος παντοῦ τῆς Ελλάδας, τὸ ς, μὲ ἐπικεφαλῆς τὴ pores) | καὶ ᾿µαθητικὴ νεολαία, διαδήλωσε } κατὰ τὸν πιὀ μεγαλειώδη καὶ κατη- '] γορηματικὸ τρόπο τὴν παγεβνικὴ ᾱ. ὴ ώση γιὰ ον “Ένωση. Σ ύσσωμος 16 ἐλληγικὸς λαός, µέσα σὲ ἀπερί- Ύβαπτες ἀγώνισεκὲς πατριωτικὲς 'Τ ἐκδηλώσεις. διαδήλώσε τὴν πανε. 'θνικὴ ἀξίώση γιὰ ἄμεση ἀπόδοση τῆς Ἱκώπρου στὴ μητέρα Ελλάδα, κατάγγειλε πρὸς ὅλο τὸν κόσµο τὶς ἀνελεύθερες ἁπαγορεύσεις καὶ τὰ καταπιεστικὰ µέτρα τῆς ἁγγλικῆς διοίκήσης στὶν Κύπρο, ἀξίῶσε τὸν τερματισμὸ τῆς δουλείας τοῦ ἕλλη. γικοῦ κχυπριακοῦ λαοῦ, ἐπιτακτικὰ κάλεσε τὴν κυθέριηση τῆς ᾿Αθήνας νὰ υἱοθετήσει τὸ κυπριακὸ ζήτημα ]καὶ νὰ τὸ θέσει, σὰν ἐθνικὴ εκόικησης στὸν Οργανισμό Ἔνωι µένων 'Εθνῶν, ἀπὸ τὸν ὁποῖο καὶ νὰ ἀξιώστι σθεναρὰ καὶ δραστικά τὴν ἑνωτικὴ του λύση, σύμφωνα μὲ τὴν ἀρχὴ τῆς αὐτοδιάδεσης τῶν λα. dy, Ὢν πανεθνικὴ κινητοποίηση καὶ ἐκδήλωση του τὸ περ. Σαθζα. πσκυρίακο, ὁ ἑλληνικὸς λαὸς κατὲ. στησε σαφὲς καὶ πρὸς τὸν ξένο Κυ βίαρχο καὶ αρὸς τὴν ξενοκίνητη χω: έργηση τῆς Αθήνας, ὅτι κανένα ἁμπόδιο καὶ καμμιά ἀνιίδραση δὲ μποροῦν νὰ σταθοῦν ἐμπόδιο οτῆν sayaom θέληση καὶ ἀπόφαση του ve € ωνιστεῖ µέχρι τέλους γιὰ τὴν Ένωση. κ Ἡ προδοσία | too povapyoga- |. σισμοῦ ΜΕ ΤΗΝ τρομοκρατική, δάρδα. ἐπιδρομὴ τῆς ἀστυνομίας κατὰ ἐθνικῆς γιὰ τὴν Κύπι κάν. τρὠσης τῶν φοιτητῶν στὴν Αθήνα, Seve η ros egyIen hg ABA VaR κατάδειξε πόσα ξένη εἶναι πρὸς τὰ αἰσθήματα τοῦ λαοῦ καὶ τὰ δίχαια τῆς πατρίδας, ἔδωσε τὸ µέτρο καὶ τὸ Φαθμὸ τῆς σὲ δάρος τοῦ χυπρια- χκοῦ προδοσίας της. ᾿Εκτελώντας δι- αταγὲς τῆς κυδέρνησης, ἡ dotuv. ία κτύπησε τοὺς φοιτητὲς καὶ τὸ .Γ λαό! Ζήτησε νὰ arto ibet πὴ φωνὴ τοῦ Ἓθνους, νὰ ἐμποδίσει τὰ διαδή- λωση τῆς ἐθνικῆς ἀξίωσης γιὰ τὴν Κύπρο ἀὲν εἶναι ἡ πρώτη φο η ποὺ ὁ μοναρχοφασισμὸς ἐκδηλώνεται κατὰ τέτιο κυνυκὸ τρόπο ἐνάντια στὴν κυπριακὴ ὑπόθεση. Συστηµα- τικὰ ἀπαγορεύει τὶς συγκεντρώσεις καὶ ἄλλες ἐκδηλώσεις τοῦ ἑλληνι. κοῦ λαοῦ γιὰ τὴν Κύπρο. Ἔφτασε tie α΄ νὰ ρί ee orig gu. πατριῶτες Φοιτητές, γιὰ μό- vo td λόγο, ὅτι dayne νὰ ζητω- ἁσουν ὑπὲρ τῆς, Κύπρου καὶ Ένωσης! 'Ἡ κατάπτωστη αὐτὴ | Beayery τοῦ μοναρχοφασισμοῦ δὲν . αμμιά περίπτωση νὰ «| ἐπηρεάσει τὸν ἑλληνικὸ λαὸ στὴν ἆ- oon του γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἆποκα. | τάσταση τῆς ἑλληνικῆς Κύπρου. | Αντίθετα, χαλυθδώνει τὴν ἀπ | tou νὰ ἀγώνιστεῖ χαὶ γιὰ τὴν Ένω. ση, καὶ γιὰ νὰ πάρει τέλας τὸ µα- :| ναρχοφασιστικὸ ἄγος, Αλληλεγγύη Ἡ ΔΗΛΩΣΗ τοῦ Αἰγυπτίου πρω. Βυπουργοῦ Ηαχᾶς Γαπᾶ, ὅτι θὰ πα. ράσχει κάθε ὀοήθεια στὸν ἐνωτικὸ ἀγώνα τοῦ κυπριακοῦ λσοῦ -- δή- -| Agen, gly ὁποία ὁ λαός µας χαιρε: rigs ‘ue χαρὰ καὶ εὐγνωμοσύνη — λὰ καὶ διερμηνεύει τὴ συµ. ./πάθεια τοῦ αἰγυπτιακοῦ λασᾶ πρὸς | τὴν ἐθνική µας ὑπόθεση καὶ τὴν -ᾱλ. λΠλεγγύη πρὸς τὴν ἐθνικο ἀπε- Ἀευθερωτιῇ μας πάλη, “Ὁ αἴγωπτι. ακὸς λαός, ἀγωνιζόμενος σκληρἁ γιὰ δική του ἀνεξαρτησία, δὲ µπο- ρεῖ παρὰ νὰ περιξάλλει μὲ σωμπά θεια κάθε ἀπελευθερωτικὸ λα[κὸ κί. «νημα, καὶ ἰδιαίτερα ἀπελευθερω. Ἰ| τικὸ “κίνημα τοῦ λαοῦ µας ---λαοῦ | Boe κας ὁ χύτρικιὸς Rees ae ES καὶ Kompiad = | ληλεγγύη, παρακολουδεί τὸν ἀγώνα b του γιὰ ἐλευβερία καὶ πλήρη ἐθνι.. κ ἀνεξαρτησία, * Οἱ µικροκαταστη- > . 2 |... µατάρχες | ME THN προκήρυξη τοῦ Στ΄ »[παγκυπρίου συνεδρίου τῶν Μικροκα. «} ταστηματαρχῶν γιὰ gig 16 τοῦ ἑρ- ᾿[χόμενου Μάρτη, ὁ κόσμος τῶν 8ιο- ὴ τεχνῶν καὶ ἐπαγγελματιῶν καλεῖται 1 σὲ κινητοποίηση, Όχι µόνο γιὰ τὴν | καλύτερη ὀργάνωση΄ τοῦ συνεδρίου, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν καλύτερη καὶ πλατύτερη ὀργάνωση τους µέσα στῖς γραμμές τῶν χατὰ τόπους Εγώσε. ὧν Μικρακαταστηματαρχῶν. Όπως ᾿]καὶ οἱ ἄλλες ἐργαζόμεγες τάξεις, stor καὶ οἱ Διοτέχνες ὑποφέρουν ἆ. [πὸ τὸν ψηλὸ τιµάριθµο, καὶ ἀντι |] µετοπίξουν ἕνα σῶρό προθλήµατα Ἱὰ τὰ ἀντιμετώπίσουν, γιὰ νὰ «| ἀνακόψουν τὴν. πλήρη χρεώκοπία τους καὶ γιὰ νὰ ἐπιδιώσουν σὰν ἑ- παγγελµατίες, οἱ θιοτέχνες πρέπει vk συνενώνούν tlc δυνάμεις τους καὶ ἑνωμέγοι νὰ ἀγωνιστοῦν συστη. | Yate καὶ μὲ πρόγραµµα. Κάθε πστέχνης, χόθε μικροκαταστηµατάρ- χης ἔχει καθῆκον νὰ πάρει τὴ θέση του στὴν ἐπαγγελμοτική του bp. γάνωση, τὴν “Ένωση. Μικροκαταστη- } µαταρχὼν τῆς ἐπαρχίας του, Εἶναι καβῆκον ἔναντι τοῦ ἑαυτοῦ του, τῆς οἰκογένειας του, τῆς τάξης του | > z Απαλλοτρίωση Ὁ ΕΦΟΡΟΣ τῶν Συνεργατικῶν πρέπει νὰ ἐνδιαφερτεῖ καὶ νὰ µερι. | µνήσει γιὰ τὴν Ἱκανοποίηση τῶν αἰ. ο] Ἱημάτων τῶν Χωρικῶν σχετικά μὲ ὺς ὅὄρους ἐνοικίασης τῶν «THUG. Ἔτων τοῦ τσιφλικιοῦ τῆς ᾽Ασέλλειας. | Κι’ αὐτὸ σὰν μιὰ προσωρινή διευ. .| θέτηση, Γιατὶ ξασικη καὶ ὃς iS A OES λόση, καὶ γιὰ τὸ τσιφλίκι τ ]σέλείας καὶ γιὰ άλλες παρε [περιοχές δὲ εἲ νὰ εἶναι GAM .| ἀπὸ ἐκείνη τῆς ἀπαλλοτρίωσης καὶ τῆς διανομῆς τῆς γῆς στοὺς ἀκτή- ] μονες ἀγρότες. * Ot ovvEiKaALOTL- | κὲς ἐλευθερίες ΛΑΒΑΜΕ καὶ δημοσιεύουμε τὴν ἀκόλουβη ἐπιστολς πλ wAyommtt «Νές Δημοκράτη». Ίμαι τακτικός ὑπάλληλος τῆς ἑ- ταιρείας ᾽Αμιάντου ἀπὸ πολλὰ χρό- για. Διάφασα γιὰ τὰ διοδήµατα τῆς ΠΕΟ καὶ τοῦ Γραφείαυ Μεταλλωρὺ. ἔων γιὰ τὴν κατοχύρωση τῶν συν. εκαλιστικῶν ἐλευθεριῶν, ἔτσι ποὺ οἳ ἐργάτες καὶ οἱ ὑπάλληλοι νᾶναι ἐλεύθεροι νὰ ἀνήκουν στὴ συντεχνία rave. χωρὶς νὰ κινδυνεύουν νὰ διω. 1 χτοί ἀπὸ τὴν ἐργασία τους, ET. 1 νσι ἀλήθεια, ὅτι καὶ ἐγώ, ὅπως καὶ ' πολλοὶ συνάδελφοι, δὲν ἀνήκαυμε σὲ συντεχνία, κι αὐτὸ γιὰ τὸ φόδο μήπως διωχτοῦμε ἀπὸ τὴν ἐργασία . μας, ὅπως ἀκριδῶς συνέδηκε σὲ | πολλοὺς ἐργάτες ἐδῶ. ποὺ ἀνῆκαν ‘loth συντεχνία ἐργατῶν χαὶ ὑπαλ. λήλων ᾽Αῄιάντου, Ἡ κυδέρνηση (| πρέπει γὰ Βεσπίσει νόµο, ποὺ νὰ προστατεύει τὶς συνξικαλιστικὲς ἐ- λευθερίες. Νά. κατοχυρωθεῖ τὸ δι. καίωµα τοῦ ἐργάτη γιὰ ὀργάνωση, καὶ νὰ τιµωρεΐται κάθε περίπτωση .} παβαθίασης του ἀτὸ μέρους τῆς ἐρ- joatac, Δικός cov ( ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ» ο.