Back

ΟΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΤΩΝ ΕΝ. ΕΘΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ ΖΗΤΟΥΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ

να π πσσςκ αν κ - στη RS ρολο ES TS FY παν ον σαν νο 01 AIXMAAG ZHTOYN ZEBAXMO THY ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ TENEYHY NENINO, 22 (Néa Μίνα). - «Παρόλο, ποὺ ζοῦμε στὸν 20ὁ αἰώ. | va, gy τούτοις σὲ μᾶς φαίνεται κα. | θαρά, ὅτι μᾶς πουλάνε σὰν ἐέμπο- ρεύματα στὴ δημοπρασία», διακη- ρύττει ὁ αἰχμάλωτος λοχαγὸς Αμ. μονη Χ. Βούτξζιεν, 0387162 τοῦ σου ο μα. πεδινοῦ πυβοθολι. κοὂ τῆς ης µεραρχίαυ καὶ τώρα πρόεδρος τῆς Κ.Ε, x ᾿Ὀργάνωσης Εἰρήνης τῶν Βρεττονὼν καὶ “Ajr- θικανῶν αἰχμαλώτῶν Ίολεµου, σὲ ἐ- πιστολή του πρὸς ὤλους τοὺς Φιλει. ρηνικοὺς λαοὼς τοῦ κόσμου, Τὸ ρα. διόφωνο τοῦ Πεκινου συνδέθηκε με τὴν ἀσυρματογραφικὴ μετάδοση τῆς δισκήρυδης αὐτῆς, τὴν ὁποία καὶ µετάδωσε πρὸς τοὺς ἀκροατές του. Ἡ διακήρυξη αὐτὴ τοῦ λοχαγοῦ μεροσίος ἔχει ὡς ἑξῆς: «Ἐμεῖς, τὰ µέλη ς Κεντρ.κῆς ᾿Ἐπιτροπῆς τῆς ᾿Οργάνωσης τῆς Εἰ- ρήνης τῶν Άγγλων καὶ ᾿Άμερικα- νῶν αἰχμαλώτων στὴν Κορέα, ἐκ- Φράζουµε καὶ ἀπηχοῦμε τὶς and. Ψεις ὅλων τῶν αἰχμαλώτων τῶν Ε- | voutvey ᾿Εθνῶν. 'ΗἩ συμφωνία τῆς Γεγεύης εἶδικὰ καὶ ρητὰ τπρονοεί | τὴν ἀνταλλαγὴ καὶ ἐπαναπατρισμὸ ὅλων τῶν αἰχμαλώτων πολέμου pd. λις ἐπιτευχθεῖ κατάπαυση τῶν ἐχ. θροπραξιῶν. Ηδη οἱ ᾿Ενωμένες Πο. Ἀιτεῖες, οἱ ὁποῖες ὑπόγροιαν τὴ συμφωνία αὐτὴ τῆς Γενεύης, προ- χώρησαν νὰ εἰσηγηθοῦν στὶς Sia πραγματεύσεις στὴν Κορέα ἀάνταλ. λαγὴ τῶν αἰχμαλώτων μὲ δάση ἄν. τρα μὲ ἄντρα. Αὐτὸ δὲν παραθδιά. ζει ἁπλῶς τὴ συμφωνία τῆς Γενεύ. ης, ἁλλὰ Φδημιουργεῖ προηγούμενο χοµιµοποίησης τῆς «κράτησης αἰχμα- λώτων ἀπὸ ἐμπόλεμη χώρα. Σ ύμφωνα μὲ ἀριθμούς, ποὺ δό- θηκαν στὴ δηµοσιότητα, συνεχίζει ἡ διακήρυξη, ἡ διοίκηση τῶν Ενωμέ- νων ᾿'Ἐθνῶν κρατεῖ 146.673 αἰχμα. λώτους, ἐνῶ ὁ λαϊκὸς στρατὸς τῆς Κορέας καὶ οἱ ινέζοι ἐθελοντὲς κρατοῦν µόνο 11.559. Ἡ ἀντιπρο- σωπεία τῶν ᾿Ενωμένων ᾿Εθνῶν στὶς διαπραγματεύσεις, ἡ ὁποία ἐλέγχε- ται ἀπο τοὺς δμεράσιαυς, ξαΐρει προκαταέολικά, τι οἱ ἀντίπαλοι της δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ δεχθοῦν, ὁπωσδήποτε, μιὰ TETLIA λύση γιὰ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν αἰχμαλώτων, Μὲ βάση τὰ Veet διερωτᾶται κα- γείς: Τὶ κρύδεται πίσω ἀπὸ τὴν ἆᾱ- παράδεκτη αὐτὴ εἰσήγηση τῶν Α. μερικανῶνι Ποιὰ θώάναι ἡ τύχη τῶν 160.000 αἰχμαλώιων πολέμου ποὺ Ok παράµεναν σιὰ χέρια τῶν 'Α- μερικανῶν ᾿Απαιτοῦμε τίµιες ἁπαν. τήσεις ἀπὸ τοὺς εἰσηγητὲς αὐτῆς τῆς πρότασης. Οχυ μόνο οἱ 160.000 τῶν αἰχμαλώτων, ἀλλὰ κι’ ἐμεῖς οἱ Βρεττανοί, ᾽Αμερικανοί, Τοῦρκοι, Γάλλοι, Φιλυππίνοι, Δανοί, ἝἛλλη- γες καὶ ἄλλοι αἰχμάλωτοι ἐνδιαφε. Ρόμαστε ἄμεσα γι αὐτὸ τὸ ζήτημα Soo ἐνδιαφέρονται γιὰ μᾶς ἄμεσα οἱ οἰκογένειες καὶ οἱ συγγενεῖς µας στὴν πατρίδα, 'Ο δαθμὸς τοῦ ἑνδια- Φέροντος µας δὲ μπορεί νὰ ύπολο. γισθεῖ, Οἱ ἐλπίδες µας γιὰ σύντο. µη διευθέτηση τῆς κορεατικῆς δια. μάχης, τὰ ὄνειρα μιᾶς σύντομης ἐπιστροφῆς στὴν πατρίδα καὶ στοὺς ἀγαπημένους μας δὲν εἶναι πιὰ πα. ῥρά ἐρείπια, ‘H εἰρηνικὴ ζωή, στὴν ὁποία στηρίξαµε τόσα πολλὰ ἀκόμη μιά φορὰ γίνεται ἀπρόσιτ, ᾿Αντὶ τῆς εἰρηνικῆς ὑωῆς τῶν ὀγείρων μας εἵμαστε πο πο γὰ συνε- Χίσουμε ν᾿ ἀντιμετωπίζουμε τὴ Φρι- κιαστική ἀτμόσφαιρα τοῦ πολέ. μου. ἳ γονηοί µας, οἱ σύζυ. you, τὰ παιδιά, οἱ σογγενεῖς κι οἱ φίλοι µατ, ποὺ μὲ κτυποκάρδι πα. Ρρακολουθοῦν τὴν πρὀοδο τῶν δια. πραγματεύσεων ἀνακωχῆς στὴν ἴκο- ρέα καὶ ἀναμένουν τὴ Ὑγλυκειὰ στιγμὴ τῆς συνάντησης µας ὑποφέ- pouv aps μὲ τὴ σκέψη, ὅτι 6 χω- ρισμὸς θὰ διαρκέσει κι’ ὁ θάνατος θὰ συνεχίσει νὰ μᾶς ἀπειλεῖ μὲ τὸν ἀφανυσμό. Αὐτὰ εἶναι τὰ αἰσθήμα. τα µας, ἀνθρώπινα αἰσθήματα. Παρ ποὺ ζοῦμε στὸ συγχρονι. σµένο 20ὸ αἰώνα μᾶς φαίνεται κα. θαρά, ὅτι μᾶς πουλᾶνε ody Emo. ρεύματα στη δηµοπρασία. Νοιώθου.- µε πὼς οἱ άνθρωποι μὲ καθαρὴ συ- γείδηση καὶ ξεκαθαρισµένα μυαλὰ δὲ μποροῦν καὶ δὲ θὰ μᾶς ἐγκατα. λείψουν. _Tipiv ἕνα µήνα, συνεχίζει ἡ δια- κήρυξη, κυτάζαµε μπροστὰ στὴ γιορ- ή ἀτμόσφαιρα μὲ δυὸ πανί. σχυρες ἐπιθυμίες ποὺ δέσποζαν στὴ σκέψη µας: Εἱἰρηνικὰ Χριστούγεννα καὶ χαρούμενες γιορτές. Οἱ ἐπιθυ. µίες µας μερικὰ µόνο ἱκανοποιήθη- bias cee yom δὲν ὑπάρχει εἰλικρίνεια γιά εἰρήνη ἀπὸ µέρους τῶν Ἔνωι δὴ Πολιτειῶν δὲν ας χαμε νὰ ἱκανοποιηθεῖ ἡ πρώτη µας ἐπιθυμία. ᾿Αντὶ τῆς πραγµατοποίη- | | όταν η Πολέ σης τῆς ἀνακωχῆς θλέπουμε περισ. σότερα ἀεροπλάνα γὰ πετοῦν πάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια µας, καὶ wi) μερα pas φέρνουν 1d 9680 705 61. αιου uo τῶν. πληγῶν Loti μὲ. τὴ γενικὴ καταστροφή. ὐτὸ τοὺς οὖρα. γιὰ μᾶς σκοτεινιάζει ps. Ὀπωξοίπαις ἵνα λαμπρὸ * Ἀπιδοφόρο σημάδι νηκε ὅταν λαϊκὸς στρατὸς κι’ οἱ Κινέζοι έθε- λοντὲς προσπάθησαν νὰ ἰκανο- ποιήσουν τὴ δεύτερη ἐπιθυμία µας γιὰ χαρούμενες γιορτές. Πα. ουσιάστηκε σὲ μᾶς ὁ ἴδιος ὁ “Αης ασίλης καὶ μάς πρόσφερε γλυκί- σµατα, καρύδια, θαυμάσια φαγηιτὰ καὶ gyop ττα γιὰ τὸν κάθε φυλα. κισµένο. Τὴ γύκτα ὀργαν. ε συγ- κέντρωση στὸ θέατρο καὶ τὴν ἔγινε προτεσταντικἡ λειτουργία. Τὴ µέρα τών Χριστουγέννων μᾶς πρό. σφεραν πλούσιο τραπέζι μὲ διάφορα καλομαγειρεµένα φαγητά, τσάϊ, ζά. χαρι, μῆλα κ.λ.π. Φυσικὰ εἴμαστε εὐτυχυσμένοι, ἀλλὰ καθένας Lac Bu. we τὸ σπίτι του, τοὺς δικούς του, Ἔτσι παρὰ τὶς σος καὶ τὰ παιχνίδια, ἡ λύπη γιατὶ ζούσαμε µα. κρ ἀπὸ τοὺς δικούς µας τέτιες στιγμὲς Ίταν πολὺ µεγάλη, Δὲ ζητιανεύουµε, ἀλλά μᾶλλον ἆ- παιτοΏμε ἀπὸ τὴν ἀντιπροσωπεία τῶν Ενωμένων ᾿Εθνῶν pic τίµια καὶ εἰλικρινῃ προσπάθεια γιὰ τὴν ἁπο- κατάσταση τῆς, Εἰρήνης στὴν Ko. pret, γιὰ τὸν ἄμεσο ἐπαναπατρισμὸ ὄλων τῶν αἰχμαλώτων πολέμου, στε νὰ Ερεθοῦν ὅλοι ξανὰ στὴν ἀγ- κάλη τῶν ἀγαπημένων τους. Δὲν εἷ- ναι πολλὰ αὐτὰ ποὺ Spe. “And τὰ στήθη τῶν 188.238 αἰχμαλώτων πολέμου τῆς Κορέας povaya pick φωνὴ ἀκούεται. Εἰρήνη κι’ έπανα. πατρισµό». Ἡ. διακήρυξη αὐτὴ ὑπογράφεται ἀπὸ τὰ Ὦ µέλη τῆς Κ.Ε. i Op. γάνωσης Εἰρήνης τῶν Αἰχμαλώτων μου. τοκιο, 22 (Ρ.). Κατὰ τὴ σημερινὴ συνεδρία κῶν διαπραγµα. τευτῶν στὸ Πὰν Μοὺν Τζὸν δὲν ἐπι- τελέσθηκε καμιά πρόοδος, ΜΕΤΩΠΟ τῆς ΚΟΡΕΑΣ, 22 (Νέα Kiva). Πάνα ἀπὸ πεντακόσιοι στρατιῶτες τῶν Ἑνωμένων ᾿Εθνῶν ἐξοντώθηκαν ἀπὸ µονάδα τοῦ λατ- κοῦ στρατοῦ κατὰ τὴ διάρκεια µ' χης πλπγσίον τοῦ Πὰν Μουν ζόμ. TOI TON “EN, FONON” STHN KOPEA