Back

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

c ——_—-—- § —__-—-— H ΚΙΝΗΣΗ TON OPFANNZENN ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Σ ήμερα Τετάρτη στὶς ό μ.μ. κα. λεῖται γενικὴ συνέλευση, στὸ οἴκημα τῶν Συντεχνιῶν Λευκωσίας, τῶν ἕνυ- λουργῶν το) ἐπαρχιακοῦ ΜΛηχανικοῦ Λευκωσίας. Θέμα: “Eyxpton Kota. λόγου ἁδικημένων ἐργατῶν. Αὔριον Πέμπτη 24)1)25 καλεῖται γενικὴ συνέλευση τῆς Συντεχνίας Γκ. ονιῶν Λεμεσου στὶς 2.30 μ.μ. ἐ θέµατα: 1) Εκθεση δράσης τῆς ὀπιτροπῆς. 2) Ταμιακὴ ἔκθεση. ) ᾿Εκλογὴ Νέας ἐπιτροπῆς. --Τὴν ἐρχόμενη Κυριακὴ 2799952 καλεῖται γενυκὴ συνέλευση τῶν Ep. πορικῶν “Ὑπαλλήλων Λεμεσοῦ στὶς 10 π.μ. μὲ θέµατα: 1) Ἔκθεση δράσης τῆς ἐπιτροπῆς. 2) Ταμιακὴ nal 3) ᾿Εκλογὴ Βέας ΄Επιτρο- nig. BANATHOOPO AYSTYXHMA Πλ αστε ἀπὸ τὴν ἁστυ- γοµία νο ὅτι ὁ RY, ore. µος Χριστοδούλου, ἀπὸ τὴν ΄Αγλαν- τζιά, μας 70 όνων, ὁ ὁποῖος ae πέσει σὲ πηγάδι στὴ Λευκωσία στὶς 31.12.51 ὑπόκυψε χτὲς στὰ τραύµατα του στὸ νοσοκομεῖο Λευ. κὠσίας, ὅπου νοσηλεία. Mt εἶχε μεταφερθεῖ γιὰ |. λ. Si ο Τῦ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΛΓΟΡΑΣ =EPOY ΞΕΡΟΣ, 22 (τοῦ ἀνταποκριτῆ µας). -- Οἱ κάτοικοι Ξεροῦ σχο- λιάζουν μὲ δυσφορία τὴν ἀπόφαση τῶν ἁρμοδίων ἀρχῶν νὰ κτίσουν τὴν rowan) ρὰ πίσω ἀπὸ τὸ συνοι. κισμὸ νατῶν ώς, σὲ πολὺ ἀπόκεντρο µέρος. Αὐτὸ θά παρεμ- δάλλει ἀρκετὲς δυσκολ.ες στοὺς κα. παναλωτές͵ καὶ θὰ ἐπηρεάοει τὰ συμφέροντα τῶν µμµαννάόηδων καὶ κρεοπωλῶν, οἱ ὁποῖοι πωλο-σαν οη- µαντικὲς ποσότητες ἀπὸ τὰ εἴδη τους σὲ ξένους περαστικούς. . x ΜΚΕΣ AIAMAPTYPIEZ Οἱ λαϊκὲς ὀργανώσεις Λυμπιῶν ἕ- στειλαν διαμαρτυρία στὸν κυδερνή- τμ τὸ ὑπουργεῖο ᾿Αποικιῶν καὶ «ὖν ΟΗΕ γιὰ τὸ τελευταῖο ἀάντιλαϊκὸ διάταγµα τοῦ κυδερνήτη ποὺ gra. λρευσε τὶς συγκεντρώσεις ἀπὸ τῆς Ίης ὣς τὴν Ίδη τοῦ Γεγάρη. ΔΕΡΥΝΕΙΑ, 22 (τοῦ ἀνταποκρι. th µας). -- Οἱ ρικες. ὀργανώσεις τοῦ χωριοῦ µας ἔστειλαν οτὸν ἆ- ποικιακὸ γραμματέα ψήφισμα δια. μαρτυρίας γιὰ τὴν ἀπαγόρευση τῶν τελευταίων ἐθνικ. συγκεντρώσεων, ποὺ θὰ ὀργανώνουνταν μὲ τὴν εὖὐ- καιρία τῆς 2ης ἐπετείου τοῦ δηµο- ψηφίσματος. Επίσης, οἱ λαϊκὲς ὀργανώσεις, ἔστειλαν στὸν ᾿Αρκχιεπίσκοπο Ψήφι. σµα, μὲ τὸ ὁποῖο τὸν καλοῦν νά συµθάλει γιὰ τὴν ἑνότητα τοῦ λαοῦ. ᾿Αντυπροσωπεία τῶν λαικῶν dpya. γνώσεων ἐπισκέφθηκε τὴν ΠΕΝ καὶ πρότεινε νὰ σταλοῖν ἀπὸ κοινοῦ τὰ ας η ἀλλὰ ὁ γραμματέας τῆς EK ἀάρνήθηκε. ΛΕΜΕΣΟΣ, 22 (τοῦ ἀνταποκρι- τῇ µας). -- Όλες οἱ ὀργανώσεις τοῦ Αγ. ᾿Αθανασίου, δεξιὲς καὶ ἆ- βιστερές, ἔστειλαν κοινὸ ὑπόμνημα ιαµαρτυρίας στὸν κυθερνήτη, οχε- THe μὲ τὶς τελευταῖες ἀπαγορεύ- σεις τῶν ἐθνικῶν συγκεντρώσεων, Τὸ ὑπόμνημα oro: ση οἱ ἐπιτρο. πὲς ΕΑΝ καὶ ᾿Εθνικολαζκοῦ Συλ. λόγου, καθὼς καὶ 4 ἐκκλησιαστικὴ ἐπιτροπὴ χποῦ χωριοῦ. ΛΕΜΕΣΟΣ, 22 (τοῦ άνταποκρι. τῇ µας). -- Οἱ κάτοικοι Διερώνας ἔστειλαν πρὸς τὸν Κυδερνήτη δια. peptone γιὰ τὴν ἅπαγ πα τῶν Θνικῶν συλλαλητηρίων τῆς Ίδης Ιανουαρίου γιὰ τὴ δεύτερη ἐπέτειο τοῦ Ενωτικοῦ µας δημοψηφίσματος. x eR A te a THAEOQNIKH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | ᾿Επίσημῃ ἀνακοίνωση ἀναφέρει ὅ. | τι ἀπὸ τὶς 28 τοῦ Γεναρη 1952 θὰι ἐγκαθιδρυθεῖ ραδιοτηλεφωνικὴ ὕπη- pecian ἀπὸ τὴν Κύπρο στὴν ᾿Ίρλαν- δικὴ Δημοκρατία, Τὰ τηλεφωνικὰ τέλη θὰ εἶναι 45). γιὰ κάθε τρίαι λεπτά. | — & ΑΠΌ ΤΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ TOY KYAPIANOY ΠΑΝΟ ΔΙΚΩΜΟ, 22 (τοῦ ἀντα. ποκριτῃ µας). -- 'Ο ἱερέας τοῦ χω- ριοῦ µας, πληροφὀρησε τοὺς ἐέκκλη- | σιαστικοὺς ἐπιτρόπους ποὺ ἐκλέγη- καν στὶς τελευταῖες ὀκκλησιαστικὲς ἐκλογές, ὅτι ὁ Μητροπολίτης Κερύ. νειας Κυπριανός, δὲν ἐνέκρινε τὴν soy Pina an a elSe otd «Nec ημοκράτη», ὅτι ταν ὑποψήφιοι τῆς Λαϊκῆς Παράταξης. ‘O Μητροπολί. της Κυπριανὸς διόρισε σὰν ἐκκλη- σιαστικὴ ἐπιτροπὴ τοὺς ἀποτυχόντες ὑποψήφιους, οἱ ὁποῖοι εἶχαν πάρει µόνο 10 ψήφους σὲ σύγκριση μὲ 24 ποὺ πῆρε ὁ συνδυασμὸς τῆς Λα/κῆς Παράταξης. OL Ol AYTOKINHTIZTEZ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ, 22 (τοῦ άνταποκρι- τῇ µας). -- 'Η συνέχευση τῶν αὖ- τοκινητιστῶν τῆς ἐπαρχίας µας ποὺ ἐπρόκειτο νὰ γίνει σήµερα στὸ θέα. τρο «Ριάλτο» ἀναθλήθηχε γιὰ τὴν ἐρχόμενη Δευτέρα, 28.1.02. Ltd μεταξὺ ἀπὸ µέρους τῶν παρευρεθέν- των ἰδιοκτητῶν αὐτοκινήτων δόθηκε ἐντολὴ στὴν “προσωρινὴ ἐπιτροπὴ ὅ- πως μὲ αἴτηση της πρὸς τὴ Δημο- τικὴ ᾿Επιτροπὴ Λεμεσοῦ καὶ τὸ τμῆ- µα τροχαίας ζητήσει νὰ καθοριστοῦν σὲ διάφορα µέρη τῆς πόλης σταθ. μοὶ γιὰ τὰ ρτηγἁ καὶ ἐπιθατικὰ αὐτοκίνητα, ἔτσι ποὺ νὰ ἀποφεύγον- ται οἱ διώξεις τῆς ἀστυνομίας. ποσο ο ααφ-αμ αυ σαςαπανο σαι ΣΙΝΤΟΜΕΣ ΕΣΠΤΕΡΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ --'Ἐπίσημη ἀνακοίΐνωση ἀναφέρει ὅτι τὸ κυθερνητικὸ ταμεῖο Δημοσίων Δανείων ἐξέδωσε δάνεια £4.000 στὰ κοινοτικὰ συμθούλια Στροδόλου καὶ Παλλουριώτισσας, γιὰ δελτίωση τῶν δρόμων τῶν χωριῶν, 5735 στὸν ἀρ- πα σύ ος τοῦ gg γιά τίωση. τι ευτικ ἔργων, £4.000 στὸ Κοινοτικὸ Συμθούλιο Αγ. Δομετίου γιὰ δελτίωση τῶν δρό ὧν το ωριοῦ, καὶ £150 στὴν ιτροπὴ Ὑγείας τοῦ χωριοῦ Πυργὰ γιὰ δελτίωση τ δρόμων τοῦ χω. prod. “O τόκος κυμαίνεται ἀπὸ 3.465 καὶ ὁ χρόγος ἀποπληρωμῆς ἀπὸ 3 ὡς 19 Χρόνια, --Τρξῖς ἀνήλικοι κατηγορούμενοι ὅτι στὶς 12)12)51 διέρρηξαν τὴν ἀποθήκη τοῦ χινηµατοθεάτρου «Παλ. λὰς» Λευκωσίας καὶ ἔκλεψαν διά. Φορα εἴδη συνολικῆς ἀξίας Ξ10, πα. ῥραπέµφθηκαν γιὰ ἐκδίκαση στὸ ep. χόμενο κακουργιοδικεῖο Λευκωσίας. -Ὁ Χουσεῖν 'Εμὶρ Μικρὸς ἀπὸ τὸ ᾿Αγικολέμι κατηγορούμενος ὅτι ἐπιτέ. θηκε ἐναντίον aby ἀστυνομικῶν Σπό ρου Μανναρίδη καὶ Μιχοὴλ £ addi. δη Pens lkconite σὲ 45 ἡμερῶν φυλάκιση καὶ £3 ἔξοδα, -Καταγγέλθηκε στὴν ἀστυνομία Λευκωσίας ὅτι ἄγνωστοι διέ ηξαν τὸ καφενεῖο τοῦ Γαδριὴλ ea ποὺ ὀρίσκεται στὸν Πεδουλά καὶ ἕἔ- κλεψαν διάφορα εἴδη ἀξίας 51. ΛΕΜΕΣΟΣ, 22 (τοῦ ἀνταποκρι- τῇ µας), --Τὴ γύκτα τῆς 20ης πρὸς τὴν 21η Groans, πρόσωπο eee ἀπὸ τὴν αὐλὴ τοῦ ᾿Αρεστῃῆ ᾿Ανδρέα Κερυνιώτη ἀπὸ τὴ Λεμεσὸ ἕνα κα. Gavi d&lac £7. ΄Αγνωστοι διέρρηξαν καὶ μπῆκαν στὸ σπίτι τῆς Μαρούλλας Θωμαῖΐῖδου ές, καὶ ἔκλεψαν τὸ ποσὸ £10 ot υπριακὰ χαρτονοµίσµατα, Ἡ ἀστυγομία διεξάγει σχετικὲς ἔρευγες γιὰ τὶς δυὸ πιό πάνω Ono. θέσεις. eee arene - KOINOTIKA ZHTHMATA AEMEZOE, 22 (tod ἀνταποκρι- wh wag). —- Thy nep. Kuptoxt ἔγινε στὸ οἴκημα τῆς ΕΑΚ Bé&oac (Kot. λανιοῦ) παγκοινοτικὴ συγκέντρωση, ποὺ ἀσχολήθηκε μὲ τὸ ζήτημα τοῦ δρόμου ποὺ ἑνώνει τὸ χωριὸ μὲ τὸν ἁμαξιτό, καὶ τοῦ ὁποίου κατά. σταση εἶναι πάρα πολὺ κακή. “Amo. φασίσθηκε ὅπως κυκλοφορήσει σχε. Γπικὸ ὑπόμνημα πρὸς ὀπογραφὴ ἀνά. Ίµεσα στοὺς κατοίκους, ὁποῖο ϐ” | ἀποσταλεῖ στὴ Διοίκηση. Τὸ ὑπό. μνηµα ὑπόγραψαν σὲ μιὰν ὥρα 110 ἐνήλικοι κάτοικοι τοῦ χωριοῦ. ‘H συγκέντρωση ἐξέλεξε τριμελῆ έπι. τροπή, ποὺ ἀπαρτίσθηκε τοὺς Θ.Μ. ᾿Αργυρίδη, Κλεάνθη Μαλιαλῆ καὶ Χαράλαμπο ἉἛἈρ, Γιαλλουρίδη, ποὺ θὰ ἐπισκεφθοῦν τὸ μην ιὰ νὰ συζητήσουν µαζί του τὸ ὅλο Ye. τηµα. A RN eh NSA θη ον ον ον νονν ουν νο ον ον χο -------- AIMENIKA BAPQZI, 22 (τοῦ ἀνταποκριτῃ pac) « — Τὸ ἀτμόπλοιο «Σύριαν ρίνο» ἀπέπλευσε σήµερα ἀπὸ τὸ λυμάνι µας μὲ φορτίο 3.000 κιδ. πορτοκάλια γιὰ τὴν ἀγγλικὴν ἆ- yopay. ΛΕΜΕΣΟΣ, 22 (τοῦ ἀνταποκρι. μας). -- Ἔφθασε σήµερα στὸ κι. µάνι µας τὸ ἰταλικὸ ἐπιδατικὸ ct. µόπλοιο «ο μη μὲ 2 ὁποῖο ἀφίχθησαν 73 ent ες καὶ ἀναχώ- en 10, Τὸ ἴδιο ἀταφθισισ ene. τωσε 1.300 κενὰ δαρέλια καὶ 30 τόνους διάφορα ἐμπορεύματα. Ἔφθασεν ἐπίσης τὸ ἑἐμπορικὸ ἁτ. ὁπλοιο « ΕΩΡΓΙΟΣ)» τὸ ὁποῖο φόρος 540 τόνους δαµδακόπητ. τα καὶ 100 τόνους διάφορα ἐμπο- ρεύματα.