Back

Η 4Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

H 44 “TATKYIPIA ~EYNQIATKEWH THY XYNTEXNIAZ OIKOAOMON KAI =YAOYPTON KYMPOY OF ANOPAZEIZ FIA THN ENOTHTA X' AAAA ZYNTEXNIAKA ZHTHMATA 4 ἡρια συμμετοχὴ τῶν ἐρ 8 τῶν οἰκοδόμων καὶ eRe: πρου στὸν ο... Pie ἀγώνα, ἀποφασιστικ συμμετοχγὴ στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς Εἰρήνης, ἀγώνας γιὰ τὴ θέσπιση πλήρους νομοθεσίας Κοινωνικῶν ᾿Α- σφαλίσεων, ἀγώνας ἐναντίον τοῦ ἆᾱ- νελευθέρου νόµου περὶ Σωυντεχνιῶν, ος ιφρούρηση τῶν γενυκῶν ἐργατι. κατακτήσεων, κυρίως τῶν µε- ροκαμάτων, εἶναι οἱ nope ες ἆ- πὸ τὶς ἀποφάσεις τῆς αγκύ. ος ρω Συνδιάσκεψη Se Συντεχνί- , ατῶν Οἰκοδόμων καὶ So- ορ αν. Κύπρου, ποὺ συνηλθε στὴ Λευκωσία τὴν περ. Μυριακή. Στὴ συνδιάσκεψη παρακάθησαν 115 ἀν. τιπρόσωποι ἀπ' ὅλη τὴν Κύπρο, ἐκ- προσωποῦντες 3.990. ἐργάτες ὅλων τῶν οἰκοδομικῶν κλάδων. «Οἱ οἰκοδόμοι, λέει ἡ ἀπόφαση τῆς συνδιάσκεψης,, πρέπει νὰ €pl-. σκονται στὴν πρώτη γραμμὴ τοῦ ον τῆς x Ke τὴν ἐθνικὴ ἀποκατάστα. ὅπρου καὶ πρῶτοι στὸν ᾱ- ce Sid τὴν ποίηση τῶν λαῖ- κῶν δυνάµεων. Οἱ οἰκοδόμοι ναι νὰ δρίσκονται στὴν πρώτη y cul ae πι ἑναντίον τῶν ἀνελε > ἐναντίον τοῦ mehr σμοῦ. ρῶτοι ἐπίση. ee νᾶμα. στε στὴν πάλη γιὰ ην ἱρήνη, για. τὶ πάλη γιὰ τὴν εἰρήνη σηµαίνει πάλη γιὰ τὴ Λευτεριά, πάλη γιὰ τὸ Ψωμὶ καὶ τὴ λαϊκὴ εὐημερία». TIA ΕΘΙΝΟΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΔΛΙΣΕΙΣ a, ἀπὸ τὰ ὄπεῆμα τὰ ox ν τὴ συ 3 Proto” kth μίλησαν οἱ πιὸ ns ages et, εἶναι τὸ ζήτη. α Κοινωνι ᾿Ασφαλίσεων, Η genic suuelage ue Ae νοπο ν πρόοδο ποὺ σημειώθη wos οὗ) ὀργάνωση καὶ σταθεροποίη. τῶν Ταμείων Κοινωνικῶγ ΄Ασφα. ων ἰδιαιτέρως ον η όοδο τοῦ Τ.Κ.Α. τῶν Σ υντεχνι ευκωσίας, καὶ ἀποφάσισε: «δὲν αὐταπατώμα- στε, ὅτι εἶναι δυνατό νὰ λυθεῖ µέ. Hota ποὺ ἆπα. ἱάσκεψη καὶ πάνω πολλοὶ σον τῶν Τ.Κ.Α. τὸ ὁ πρόθληµα τὰ τῶν Κοινωνυκῶν ᾿Ασϕαλίσεων. ϐληµα τῶν Κοινωνικῶν Ὁαδια τον θὰ λυθεῖ µόνο μὲ μιὰ πλήρη νοµο. θεσία, καὶ πρὸς ci κατεύθυν. ση πρέπει ve ὠνιζόμαστε. Τὸ γε. τν » ὅτι οἱ ἐργάτες, µόνοι τους, ¥ ἀντίδραση τῶν ἐργοδοτῶν, η τὴν πλήρη κυθερνητικὴη ἁδια. τμ ία μπόρεσαν νὰ ὀργανώσουν τὰ ο, εἶναι ἀπόδειξη, ὅτι οἱ συν- θήκες εἶναι ὥριυμες γιὰ σοδαρὰ yo- μοθετικἀ µέτρα Μοινωγικῶν ΄Ασφα. λίσεων. 'Η ὕπα a τῶν Τ.Κ.Α., ἴδι- αίτερα ἡ ὕπα καὶ ἡ ἄριστη΄ AEL. τουργία τοῦ υντεχνισκοῦ Latpel. ου Λευκωσίας, δείχνει πόσο pl. χτο εἶναι τὸ κυδερνητικὸ ἐπιχείρη- μα, ὅτι οἳ κυπριακὲς οἰκονοι νο συνθῆκες δὲν εἶναι ὥριμες γι µοθεσία Κοινωνικῶν tRogel losovn. CI NEAPOI CIKOAOMO! Πολλοὶ ἀπὸ μις μα ος ἐπέ. κριναν μὲ τα τὸν x greeny vé40 ae ποὺ ον ἁπαγοβεύει τν νεαρῶν ἐργατῶν ος ag 18 Coe 7 συνδιώσκε- Ψη μὲ τὴν άπ αρακτή- ο τὸ σχετικὸ adeno. < oS? youou ἀνελεύθερο καὶ σὰν φας ς τὶς μας ἀρχὲ ros ἐλευθερία τῶν ἐργατῶν ὥν νὰ γρ. γανώνονται. «᾿Απὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ας κυπριακὴ νοµοθεσία πρέπει ve ας ζρόνων, αι’ ὧν παιδιὰ vad VOOV, Kt στιγμ . noes παιδιά, μοαεο τὸν ὃς eal 48 ύουν, εἶναι ἀντισυντε- yond a pe iat λέει ἡ ἆ- πόφαση τῆς συνδιάσκεψης, νὰ ἆ- παγορεύεται ἢἡ ὀργάνωση τους». Σὲ συνέχεια, ἡ ὧν ΠΕὺ τὰ As συγδιώσκεψης, καλεῖ thy Π 4 ελετήσει ζήτημα kal y’ mi ει τὸν γιὰ τὴν τροποποίηση τοῦ νόµου Eth συνδιάσκε άθησε ἐκ μέρους τῆς ΠΕΟ ro A Zap. ίδης, ὁ ν οΐός, καὶ σοι τὴ συν- σέ τφη, λε