Back

Η Κ.Ε. ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΦΡΑΞΙΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

A ο H KLE, TOY KOMMOYNISTIKOY KOMMATOX ΤΗΣ ΓΛΛΛΙΛΣ ΕΠΙΒΛΙΛΕΙ ΚΡΙΣΗΣ σε AYO ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΙΣ [ΙΔ MOAITIKES ΛΙΚΦΩΝΙΕΣ KAl @PA=IONIZTIKES ENEPTEIE? “ΕΕ ἡγεσία τοῦ. Κομμουνιστικοῦ Κόμματος τῆς Γαλλίας ἁποφάσισε ν᾿ ὀπομακρύνει τὸν ᾽Αντρέ Μαρτύ and τὴ Γραµµατεία τοῦ Κόμματος καὶ τον Σάρλ Τιγιὸν ἀπὸ τὸ Πολιτικὸ Γρα- φεῖο. “ο Μαρτὺ θὰ παραμείνει µέλος τοῦ Πολιτικοῦ Γραφείου τῆς Κεντρι- κῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἀόμματος καὶ ὁ Τιγιὸν µέλος τῆς Κεντρικῆς Ἔπιτρο- πῆς, 'Π. ἀπόφαση αὐτὴ περιέχεται σὲ ἆᾱ- νακοινὠθὲν τῆς Γραμματείας ποὺ δη: µοσιεύθηκε στὴν «Οὐμανιτ'», ὕστερα ἀπὸ τὴν ἀποκάλυψη πολιτικῶν διαφω: νιῶν καὶ φραξιονιστικῆς δράσης ἁπὸ μέρους τοῦ Μαρτὺ καὶ τοῦ Τιγιόν. Τὸ ἀνακοινωθὲν λέγει ὅτι οἱ ἐνέργειες τους ἔθεταν σὲ κίνδυνο τὴν ἑνότητα τοῦ Κόμματος. ᾽Αποκαλύπτει ὅτι κα- τὰ τὸ 1951 ὁ Σάρλ Τιγιὸν ἆπομα- κρύνθηκε ἀπὸ τὴ θση του σἀν ἀντι- πρόσωπτος τοῦ Κόμματος στὸ Γαλλικὸ Κίνημα τῆς Εἰρήνης, γιατὶ ταν ᾱ- πρόθυμος νὰ ἐκτελέσει τὶς ἁτοφάσεις τοῦ Παγκοσμίου Συµθουλίου Εἰρήνης. Ἔδλεπε τὸ κίνηµα τῆς εἰρήνης «ἀπὸ τὴ στενἡ ἄποίη μιᾶς πολιτικῆς ὀργά- νωσης», Kal ἕτεινε, προσθέτει τὸ -ᾱ- νακοινωθέν, νὰ θίσει ὅλες τὶς δηµο- κρατικὲς μαζικὲς ὀργανώσεις κάτω ἀπὸ τὴν κηδεµονα τοῦ Κινήματος τῆς εἰρήνης. Tov ᾿Απρίλη τοῦ 1951, ἡ Kev. τρικὴ ᾿Επιτροπὴ καταδίκασε ὁμόφωνα αὐτὰ τὰ λάθη καὶ τὸν ᾿Οκτώδριο τοῦ 1951, μὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸ Πο λιτικὸ Γραφεῖο, ὁ Τιγιὸν ἀποδέχθηκε τὴν ἀπόφαση τῆς Κεντρικῆς Ἔτιτρο- | πῆς νὰ τὸν ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴ θέσ] του στὸ Κίνημα τῆς Εἰρήνης. ᾽Αλλά κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ ὁ ᾿Αντρὲ Μαρτὺ ὀργάνωσε μιὰ σωνών man μὲ τὸν Τινιὸν στὸ οτίτι ἑνὸς κομματικοῦ μέλους ποὺ κάτοτε ἦταν µέλος τῆς Κεντρικῆς ᾿Επιτροτῆς. “FE Ket 6 Maptd ὑτόδειδε στὸν Τισιὸν ὅτι κατὰ τὴν ἄποφη τοι ὁ τελευταῖος οὲν εἶχε λάθος, α Ενὼῶ ὁ σύντροφος Γιγιὸν δὲν ἔκρυ ys TL goon καὶ τὸ χαρακτῆρα τῆς συνάντησης», ἀναφέρει τὸ ἀνακοινω- θέν, «ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά ὁ σύντρο- φος Μαρτὺ ἀρνήθηκε ὅλα ὡσότου πο- λυάριθµες ἀποδείξεις τὸν ἀνάγκασαν ν΄ ἀναγνωοίσει τὴν ἀλήθεια», Σέ σων΄χεια τὸ ἀνακοινωθὲν προ- σθέτει: «Ἔτσι, ἐνῶ ἐπίσημα ἐπιδοκί- µαζε τὶς ἀποφάσεις τῆς Κεντρικῆς ᾿Επιτροπῆς καὶ τοῦ Πολιτικοῦ Γραφε'- ου. στὶς κ.πνονικὲς σωνεδρίες, ὁ σών- τροφος Λλαρτὺ ὑποστήριζε τὸ οὔντρο- po Τιγιὸν ἐναντίον αὐτῶν τῶν ἰδίων ἀποφάσεων, Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν τρεχουσῶν συζητήσεων στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροτή, στὶς ἐπαρχιακὲς ἐέπιτρο- πές, στοὺς κλάδους καὶ στὶς ὁμάδες, παρουσιόσθηκαν νέες ἀποδείξεις, ποὺ δείχνουν ὅτι ὁ σύντροφος Μαρτὺ προ- σπαθοῦσε ιά ἐνεργεῖ κατὰ παρόμοιο τρόπο μὲ ἄλλους συντρόφους αχετικὰ μὲ ὅλα τὰ οὐσιώδη πολιτικἀ προδλή- µατα». Σὲ συνέχεια τὸ ἀνακοινωθὲν ἆπο- δείχνει ὅτι ὁ Τιγιὸν εἶχε τὴν ἄτοψη πὼς πρέπει νὰ ὑπάρχει ὃ.ἀκριση µετα- ξὺ τῶν. κομματικῶν μελῶν ἀνάλογα μὲ τὶς θέσεις ποὺ τοὺς ἐμπιστεύτηκε τὸ Κόμμα κατὰ τὴ δ:άἄρκεια τῆς κα: τοχῆς. ᾽Απαντώντας atic κατηγοριες σχετικἁἀ μὲ αὐτὸ, ὁ Τιγιὸν εἶτε σὲ ἐπιστολή του πιρὸς τὸ Πολιτικὸ Γρα: φεῖο ὅτι δὲν εἶχε ποτὲ τέτιες ἀπόψεις, ᾽Αλλὰ σὲ μιὰ πρὀσσατη σινεδρία too ΓΠολιτικοῦ Γραφειου ἱστυρίσθηκε, ἄν: τίθετα μὲ ὅλες τὶς ἀποδείξεις, ὅτι «My ατωπιόταν, εἰ ἆ ωτανι ἀπὸ τὸ Πολιτικὸ Γρ ις τόσοι αλ. λοι TO ἁνῶνιαθηναν NOT τὴν κα Γτοχή». 1ὸ ἀνακοινωβὸν χάτρετίτι ἀκολου Org fe Tous HC HO Oso Tod Kop. HOTOG Gay Spy avert καὶ νι η τοῦ. ἔνοπλου ἀγώνα ἕναν. τίον τῶν Γερμανῶν. Τὸ ἀνακοινωθὲν ἀναφέρει: 42 ἔκεινη τὴ μάχη as ‘Avtiotrong ὅλοι πῆραν µέρος στὸν ἴδιο ἀγώνα -- ἀπὸ τοὺς διανομῆς φολ .aStLOv | ὥς τοὺς ἤγετες τοῦ Koupa. τος καὶ τοὺς ὀργανωτὲς τῶν πιὸ a. νατρεπτικῶν ἐνεργειῶν, συμπεριλαμ- { μον ιστικοῶ fs δανομένων ἐκείνων ποὺ δρίσοκονταν στὶς φύλακὲς ἢ τὰ στρατόπεδα συγ- Κέντρωσης ἀπὸ τὸ 1939 ὣς τὸ 1944 «καὶ ὅλοι ἦταν κάτω ἀπὸ τὴν ἴδια Άγεσα, τὴν ἡγεσία τοῦ Κόμματος, τὴν ἡγεσία τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα της ῥλωρὶς Τορὲζ». Ἡ. Γραµµατεία διαπιστώνει Ταν: τόσηµες διαφωνίες στὴν περίπτωση του ᾽Αντρέ Μαρτό, ἐτιπρόσθετα μὲ προ: σπάθειες τοῦ Μαρτὺ νὰ ἐξασθενίσει τὴν ἑνότητα τοῦ Κόμματος μὲ τὴ 59: στηµατικὴ δυσφήµηση ἄλλων ἡγετων. Αὐτὸ ἐτιδεθαίωσαν πτολλὰ ἐνεργὰ Νε: λη, τόσο µέσα στὴν ἄεντρικὴ *Ent- τροπὴ ὅσο καὶ ἔξω ἀπ' avi, Kt τὸς ὁ ἴδιος ὁ Τιγιόν. . «Ἡ συζήτηση στὸ Κόμμα συνεχὶ- ζεταυ», ἀναφέρει τὸ ἀνακοινωθὲν. «Ἡ ἔρευνα γι’ αὐτὲς τὶς σοθαρὲς ἐξελί- ξεις δὲν τέλειωσε». Ύστερα ἀναφὲ- ρει ἕνα ἁπόσπααμα ἀπὸ ὁμιλία [ου Λεὸν Μωδαί, μέλους tod Πολιτικου Γραφείου, σχετικὰ μὲ τὴν ὑπόθεση αὐτή. Στὴν τελευταία συνεδρία της Κεντρικῆς ᾿ἘΕπιτροπῆς ὁ Λεὸν Μώδαὶ τόνισε τὴν ἐτιβομία τοῦ Κόμματος νά Φοηθήσει τοὺς δυὸ ἐτκρινομένους t: yéteg va Solty Kal vx SiopBacouv TH λάθη τους, «ὥστε τὸ Κόμμα, στὸ ἐ- πόµενο συνέδριο του, νὰ μπορέσει να πάρει ὅλες τὶς ἀναγκαῖες ἀποφάσεις γιὰ τὸ συμφ:ρον τοῦ Κόμματος, της ἑνότητας καὶ τῆς ἡγεσίας του». : Ὅ ᾿Αντρέ Μαρτὺ xai & Taps Te στὸν ψήφισαν κ᾿ οἱ ἴδιοι τὴν ὁμόφωνη ἁπόφαση γιὰ τὴν ὑτόθεση τους στὸ Πολιτικὸ Γραφεῖο καὶ τὴν Κεντρικὴ Επιτροπή. Τὸ ἀνακοινωθὲν καταλήγει ὥς é- ξῆς: «Ωἱ κυρώσεις κατὰ τοῦ ᾿Αντρὲ Μαρτὺ καὶ τοῦ Σάρλ Τιωιόν, ποὺ πολ- AOL μαχητικοὶ τὶς θεωροῦν πάρα πο: λὺ ἐπιεικεῖς, μαρτυροῦν τὴν ἀπόφαση τῆς Κεντρικῆς ᾿ἘΕτιτροπῆς νὰ κάμει καθετὶ δυνατὸ γιὰ νά θοηθήσει συν- τρόφους ποὺ διέπραξαν λάθη va τὰ διορθώσουν καὶ νά μὴ ἐπιτρέψει ποτέ va διακινδινεύσει ἡ ἑνότητα τοῦ ΙΚόμ- µατος».,