Back

Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ Η ΠΕΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΛΑΪΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΑΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Η ΠΛΓΚΥΠΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ Η ΠΕΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΛΛΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΔΛΙΑΔΛΗΛΟΝΘΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ TOY AAOY ΛΣ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΑΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ Σ᾽ ἐπιστολὲς καὶ τηλεγραφήματα ἐκφράζεται ὁ πόθος τοῦ λαοῦ µας γιὰ τὴν εἰρήνη κ’ ἢ θέληση του νὰ παλαίψει γιὰ τὴν ὑπεράσπιση της. Συνεχίζεται ἡ ἀποστολὴ τηλεγραφ]- µάτων καὶ ἐπιστολῶν πρὸς τὸν “Ay- γλο ὑπουργὸ τοῦ Πολέμου, μὲ τὰ ὁ- ποῖα ὁ κυπριακὸς λαὸς ἐκδηλώνει τὴν ἀντίθεση του καὶ διαμαρτύρεται γιὰ τὴ μετατροπὴ τῆς νήσου σὲ στρατι- ωτικὴ θάση. Ἡ Γραμματεία τῆς Π.Ε.Ε. ἕ- otere χθὲς τὴν ἀκόπουθη ἐπιστολὴ πρὸς τὸ Bpettuve Sno pye των Στρατιωτικῶν : «Ἔντιμε Νέόρ.ε. Η Γραμματεία τῆς Παγκύπριας Ἐ- πιτροπῆς Εἰρήνης, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἄφιξης σας στὴν Κύπρο, anotet- veta σὲ σᾶς γιὰ νὰ ἐκφράσει ἀκόμα μιά. φορᾶ τι Φιλειρηνικα αἱσθήματα τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ καὶ νὰ τονίσει τὴν ἀντίθεση καὶ τὴ διαμαρτυρία τῶν χιλιάδων Κυπρίων γιὰ τοὺς σκοποὺς τῆς ἐπίσκεψης σας, γιά τοὺς σκοποὺς ποὺ εἶναι ἀντίθετοι πρὸς τὰ αἰσθήμα- τα καὶ τὰ συμφέροντα τοῦ τόπου µας. Βρίσκεστε στὴν Κύπρο γιά νά πα- ρακολουθήσετε τὰ σχέδια ἀνέγερσης τῆς στρατιωτικῆς θάσης στὴ Δεκέλεια, καὶ τὰ γενικὰ σχέδια ποὺ µετατρέ- πουν ὁλάκερο τὸ φιλειρηνικὸ µας νησὶ σὲ στρατιωτικὴ θάση. Όλες αὐτὲς οἱ στρατιωτικὲς προετοιμασίες, ἔντιμε Κύρ.ε, ἔχουν καταδικαστεῖ ἑπανειληι- μένα Gro TO Ad µας. 100,000 Ko- πριοι ἔχουν, µέχρι σήµερα, θέσει τὴν ὑπογραφή τους κάτω ἀπὸ τὴ διακή- ρυέη τῆς Παγκύπριας ᾿Επιτροπῆς Εἰ- ρήνης, ποὺ ζητᾶ νὰ σταματήσει κάθε προσπάθεια γιὰ µετατροπὴ τῆς Κό- πρου σὲ στρατιωτὶκἠ Βάση. Οἱ ὅλο- Φάνεροι σκοτοὶ τῆς ἐπίσκεψης σας, ἀποτελοῦν μιὰ κατάφωρη παραγνώρ:- ση τῶν φιλειρηνικῶν αἰσθημάτων τῶν κατοίκων τῆς Κάώπρου καὶ τῶν πραγ- | ματικῶν των συαφαερόντων. Δὲ ζητοῦμε tote ἄλλο, ἔντιμε Κύριε, παρὰ νὰ σεθαστῆτε κ᾿ ἐσεῖς καὶ ἡ κυθέρνηση σας τὶς διακηρύξεις {cob ἀντιφασοιστικοῦ ἀγώνα τῶν λαῶν, τὶς διακηρύξεις ποὺ μιλοῦν γιά Παγ- τῶν λαῶν. ᾿Εκουμε κάθε δικαίωµα νὰ ὑπερασπίσουμε τὴ ζωή µας. Κ᾿ ἡ ζωή µας ὑπερασπίζεται ὅταν ὑπάρχει εἰρήνη. ᾿Αντίθετα ἡ ζωή µας κινθ»- γεύει μὲ τὸν πόλεμο, κ᾿ ἡ ἀνέγερση στρατιωτικῶν θάσεων στὸν τόπο µας, εἶναι ἕνα γεγονὸς ποὺ αὐξάνει τοὺς κινδύνους ἑνὸς νέου πολέμου --τούναι μισητὸς ἁιὸ τὸ Aad µας, ὅπως re ἀπ' ὅλους τοὺς λαοὺς τοῦ χόσασι,. Εντιμε Άεριε, Ἐκφράζοντος, τὰ φ. ειρηνικά αἲ- σθήµατα τὸ. οποῦ τῆς ρου, a παιτοῦμε νὰ ο -αματήσει κάθε προσ: πάθεια για µετατροπὴ τῆς Κύπρου σὲ στρατιωτικὴ δάση, νὰ παύσει ἡ κα: τάσχεση τῆς γῆς γιὰ στρατιωτικοὺς σκοπούς, νὀ ἐπιστραφεῖ ἡ γῆ ποὺ κα: πασχέθηκε γι αὐτοὺς τοὺς σκοποὺς στοὺς ἀγρότες. Καλοῦμε τὴ θρετιανικἠ κυθέρνηση νὰ σεθαστεῖ τὴν παλλαϊκὴ ἀπαίτηση τοῦ κυπριακοῷῦ λαοῦ νὰ ζήσει ἐλεύ- θερος, ἑνωμένος μὲ τὴν Ἑλλάδα. ‘H Γραµµατεία τῆς Παγκύπριας *E- πιτροπῆς Εἰρήνης ἔχει ὁρίσει διµελῆ ἀντιπροσωπεία της ἀπὸ τοὺς Δρα Θω- ua Μιχαηλίδη, Πρόεδρο τῆς Παγκύ- πριας ᾿Επιτροπῆ: Εἰρήνης καὶ Χρι- στάκη Κατσαμπᾶ, Προσ. Γεν. Γραμ- µατέα τῆς Π.Ε.Ε., γιὰ νὰ συζητήσει καὶ προσωπικά µαζί σας τὸ Gao 74 τηµα, καὶ σᾶς παρακαλοῦμε νά τὴ ὅε- χθεῖτε σὲ τόπο καὶ κρὀνὸ ποὺ θὰ ὁρί- σετε». Τὸ τηλεγράφημα τῆς Π.Ε.ὄ. Μὲ τηλεγράφηµά της πρὸς τὸ Βρετ- τανὸ ὑπουργὸ τῶν Ἀτρατιωτικῶν ἡ Παγκύπρια ᾿ἘΕργατικὴ Ὁμοσπονδία (Π.Ε.Ο.) καλεῖ τὸν κ. ὑπουργὸ va γυρίσει στὴν πατρίδα του καὶ νὰ στεί- λει στὴν Κύπρο ἕνα ὑπουργὸ εἰδικὸ γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ Ανθρώπου, Τὸ τηλεγράφημα τῆς ΠΕΟ λέει «Ἡ ΠΕΟ καὶ οἱ Κύπριοι ἑργάτες εἶναι évavtiov τοῦ πολέμου καὶ ἑναντίον τῆς μετατροπῆς τῆς Κύπρου σὲ στρα- τιὠτικὴ. Φάση. Πήγαινε στὴν πατρίδα σου καὶ στεῖλε µας ἐδῶ ἕνα ὑπουργὸ κόσµια Εἰρήνη, γιὰ τὴν αὐτοδιάθεση :γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ ᾿Ανθρώπου». | Oi Anines Opyavoaseis i ᾿Αμμοχώστου BAPQEI!, 20 (τοῦ ἀνταποκριτῆ µας) Ἡ Ε.Ε. ΑΚΕΛ Βαρωσιοῦ καὶ οἱ E.E. tig MEO, EAK, AON καὶ An- μοκρατικῶν Γυωναικῶν, ἔστειλαν τὸ πα: ρακάτω τηλεγράφημα στὸ Βρεττανὸ ἐποωμὸ τῶν Στρατιωτικῶν κωῖ Λαϊκὲς Οργανώσεις ᾽Αμμοχώ: ἅτος. ἀντιτίθενται οτοὺς σκοποὺς τῆς ἑσκεῴης σας, ποὺ εἶναι ἡ µετατρο- πὴ τῆς Κύπρος σὲ στρατιωτική ῥάση, ᾽Απαιιοῦμε Ένωση μὲ τὴν Ελλάδα χώρὶς ὄρους. ζήτω ἡ Εἱρήνη Kae τω ὁ πόλεμος». Οἱ ἀγρότες Ξυλετύμπενυ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ, 20 (τοῦ ἀνταπο- κριτῆ µας). -- Όλοι οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς µας, ποὺ ἡ γῆ τους κατα- σχέθηκε γιὰ στρατιωτικοὺς σκοπούς, ἑτοίμασαν ὑπόμνημα στὸ Βρεττανὸ o- πουργὸ τῶν Στρατιωτικῶν, μὲ τὸ ἐ- ποῖο ζητοῦν ἐπιστροφὴ τῆς γῆς τους. Στὸ ὑπόμνημα -- διαδηλώνουν ἐπίσης τὴν ὁμόθυμη θέληση τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ γιά ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία. Χθὲς ὀρίθηκαν γραμμένα ἁντιπο- λεμικὰ σωνθήµατα στὸ δρόµο τῆς As- κέλειας. Μεταξὺ αὐτῶν ταν καὶ τὸ συνθήµατα: «Οὔτε σπιθαμὴ γῆς ν'ὰ στρατιωτ κούς σκοπούς». «᾿Απαιτοῦμε ἐπιστροφὴ τῆς γῆς µας». οἱ Δαϊχὲς ᾿Ὀργανώσεις λάρναχας ΛΑΡΝΑΚΑ, 90. (τοῦ ἀνταποκριτῃ µας). -- Οἱ Λαϊκές ᾿Οργανώσεις τῆς πόλης µας ἔστειλαν σήµερα τηλεγρά- Φημα στὸν ὑπουργὸ τῶν Στρατιωτικῶν καὶ ἐκφράζουν τὴν θαθειάἁ δυσφορία τῶν χιλιάδων φιλειρηνικῶν κατοίκων τῆς ἐπαρχίας µας γιὰ τὴν ἀνέγερση στρατιωτικῶν Φάσεων στὸν τόπο µας, καὶ ζητοῦν ὅπως σταματήσει κάθε πρ»: σπάθεια γιὰ μειτατροπὴ τοῦ νησ'οῦ µας σὲ στρατιωτικἡ θάση.