Back

ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΑΖΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Πλ νέο κνὲ νέα τῆς π ο ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ M'A MAZIKH OPFANOTE THY NEQAAIAS AEYKOSIAY Te 2204zov7m 20d prautvovy paoosta a2 κάθε πατρίδας µας. Τὴν περασµενη δρομάδα συνήλ-ι μή του καὶ νὰ πιστεύει Be ABN Ολομέλεια τῆς Ἐπαρχια- | στὶς ἀρχὲς τῆς ὀργάνωσης. Αὐτὸ | κῆς Ἐπιιροπῆής ΑΟΝ Λευκωσίας, | νὰ εἶναι τὸ µίνιµουμ τῶν ἆπα τή-], καὶ μελέτησε ἐκτὸς τῶν ἄλλων | σεν ποὺ πρέπει νὰ ὁπα.τοῦμε ἆ-ι θασικῶν θεμάτων, καὶ τὴν ἁπά-[πὸ τὰ µέλη µα. Οἱ ἀπουσίες ἑνὸς | ᾿ φαση τῆς Κεντρικῆ. µας Ἔπιτρο-]| µέλους ἀπὸ τὴ γενικὴ συνέλευση |, πῆς γιὰ µαζ κοποίηση τῆς ὀργό- νωσής µας. -- ᾿ Ἡ ᾿Ολομέλεια ἀφοῦ ἄκουσε σχετικὴ ἀνάλυση τῆ- Κεντρικῆς ἀπόφαοης ἀπὸ τὸ συν. Ἐπαρχια- κὸ Γραμματέα, τὴν ἐνέκρινε δµό- pave. Ὅλα τὰ µέλη τῆς Ε.Ε. ve ». ἐκτίμησαν καὶ ἐπαίνεσαν τὴν ς Κεντρικὴν μας ᾿Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴ α σωστὴ ἀπόφαση ποὺ πῆρε. fy Σήµερα ἡ ὀργάνωσή µας εἶνα: ο ἡ μόνη Παγκύπρια δημοκρατική, # rpooSeuTch ὀργάνωση τῆς νεο- χλαίας τῆς Κύπρου, ποὺ ἀγωνίζε- νται μὲ συνέπεια γιὰ τὴ δ.εκδίκη- ση τῶν δικαιωμάτων τῆς νεολαίας i BOS: καθὼς καὶ Υ ὰ τὴν ἐδνική ig HOG ἀποκατάσταση. ξ Εἶναι ἡ μόνη Παγκύπρια δημο: ακρατικὴ ὀργάνωση νεολαίας ποὺ ν ἀγωνίς εται μαξὺ μὲ τὶς ἄλλες ᾱ προοδευτικὲς δυνάµεις τοῦ τόπου εξ µας γιὰ τὴ λύση τῶν προθληµά: é των, ποὺ ἀντιμετωπίζει μὲ ὀξύτη- τα σήμερα ἡ Κυπρ ακῆ νεολαία. Κ Οἱ τελευταῖες κινητοπο:ήσεις » τῆς νεολαίας μα”, ἡ κινητοποίη- ση τῶν ἀνηλίκων, καθὼς καὶ ἡ » τελευταία Παγκύπρια Συνδιάσκε- ψΨη τῆς Όπς Αὐγούστου, γιὰ τὰ δικαιώµατα τῆς νεολαίας ὀργανώ- θηκαν καὶ καθοδηγήθηκαν ἀπὸ τὴν ΑΟΝ. Παρ ὅλα ὅμως αὐτά, παρὰ τὸ γεγονὸς πὼς ἡ ΑΟΝ εἷ- ναι ἡ µόνη γνήσια δηµοκρατικὴ προοδευτικὴ ὀργάνωση νεολαίας στὸν πόπο µας, ἐν τούτοις, παρα- μένει μιὰ πολὺ στενὴ ὀργάνωση, ποὺ δὲν ἀγκαλιάζει παρὰ μιὰ πο- λὺ µικρὴ μερίδα τῆς Κυπριακῆς προοβευτ'κῆς νεολαίας. Nap’ So ποὺ ἡ πλειοψηφία τῆς Κυπριακῆς νεολαία: ἀποτελεῖται ἀπὸ προοδευτικοὺς, SnpoKpati- κούς νέους, ἐν τούτοις θλέπουμε πὼς τὸ µεγαλύτερο τμῆμα αὐτῆς τῆς νεολαίας µένει μακρυὰ ἀπὸ τὶς γραµµές µας, καὶ ἀκόμα μένει ἀπαθὲς καὶ δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὰ προθλήµατα ποὺ ἀντιμετωπί- εἰ, 5 Σύμφωνα μὲ τὴν ἀπόφαση τῆς Κεντρικῆς μας Ἐπιτροπῆς, πρέ- πει µέσα στοὺς δυὸ μῆνες (Σε- πτέµδρη- Οκτώθρη), νὰ δουλέ- /ψουµε κατὰ τέτιο τρόπο ἔτσι ποὺ va αὐξήσουμε τὴν ὀργανωμένη µας δύναμη στὴ νεολαία µας, νὰ ἐγγράψουμε στὴν AON χλιάδε- νέα µέλη, νὰ µαζικοπο'ήσουµε ὅ- σο ποτὲ προηγούμενα τὴν ὀργά- νωσή µας. M: & ἀπὸ τὶ: θασικώτερες αἶτί- ες ποὺ ἐμποδίσανε τὴν ὄργανωτι- κἡ ἀνάπτυξη τῆς ΑΟΝ εἶναι τὸ ὀργανωτικὸ µας σύστημα, ποὺ κά- θε λίγο καὶ λιγάκι τὸ ἀλλάζουμε, χωρὶς ὅμω: καὶ νὰ θρίσκουµε τὸ σωστὸ ποὺ δὲ ϐ’ ἀποτελοῦσε φρέ- νο στὴν ἀνάπτυξή μας. ᾿Εικτὸς τούτου, οἱ πολλὲ ἆ- πατήσεις ποὺ εἴχαμε ἀπὸ τὰ µέ- λη µας ὑποβοηθοῦσαν στὴ μὴ ᾱ- νάπτυξη τῆς ὀργάνωσης µας. Σήµερα γιὰ νὰ γίνει ἕνας ᾿Αο- νίτης χρειάζεται νὰ πληρώνει τὴ Φο- ἢ ἀπὸ τὸν ὅμιλο στὲν ὁποιο ἁνή- κει δὲν ποέπει νὰ ἀποτελεῖ λόγο γιὰ τὴν ἀποθολή του, ΑΛὲ «αὐτὸι|, 68a ax, δὲν σημαίνει πὼς δὲν θὰ | φροντίζουμε γιὰ τὴν παρουσία αὐτῶν τῷ, μελῶ» στὶς γενικὲς «συ- | ψελεύσεις, ἢ γιά τὴ συμμετοχή τους στην ἄλλη δράση τῆς ὀργό- |: νωση”. ἴσως πολλὰ ἀπὸ τὰ σημερινὰ µας µέλη, καθὼ καὶ ἄλλοι φίλοι |: τοῦ κινήματος µας νὰ νομίζουν |{ πὼς μὲ τὰ πιὸ πάνω πᾶμε νὰ δη- µιουργήσουµε vec ὀργάνωση |] πλαδαρή, χώρὶς κανένα ὀργανω- |΄ µένο σύστηµα. ἸΚάτι τέτοιο ὅμως δὲν πρόκειται νὰ γίνει γιατὶ τὰ καθήκοντα ποὺ ἀφαιροῦμε ἀπὸ τὰ µέλη µας, τὰ προσθέτουμε στὰ στελέχη µας. Οἱ ἀπαιτήσεις ποὺ θἄχουμε ἀπὸ τὰ στελέχη µας θὰ εἶ-α: πο- λὺ περισσότερες ἀπὸ τὶς σηµερι- νὲς. Τὰ στελές µα πρέπει νὰ τὸ καταλάθουν καλὰ πὼς πρέπει νὰ ζωντανέψουν καὶ μὲ τὴ δική τους δραστηριότητα καὶ ἐπιμονὴ στὴ δουλειά, νὰ κάνουν ὅλα τὰ μέλη μας νὰ ρίχνονται μ᾿ ἐνθουσ:- ασιμὸ στὴ δουλειά. Μέχρι τὸ ἐρμόμενο Παγκύπριο |- Συνέδριο τῆς ὀργάνωσης μας | πρέπει νὰ ρικτοῦμε ὅλοι στὴ δου- λειά, ἀπὸ τὸ ἀνώτερο Κεντρκὸ Ἐπαρχιακὸ στέλεχος, µέχρι τὸ κατώτερο τομεακὸ στέλεχος, γιὰ! τὴ µαζκοποίηση τῆς ὀργάνωσης µας, Πρέπει νὰ µπάσουµε οστὶς γραµµές µας ὅλους ἐκείνους τοὺς δημοκρατικοὺς νέους ποὺ πιστεύ- ουν στὰ ἰδανικὰ τῆς ἐλευθερίας, τῆς εἰρήνης καὶ τῆς δημοκρατίας, ποὺ ἀναγνωρίζουν τὰ δ καιώµματα τῆς νεολαίας στὴ ζωὴ καὶ ποὺ γιὰ τὸν ἕνα ἢ ἄλλο λόγο σήµερα μένουν µακρυά µας, Ἡ Κ.Ε. µας στὴν τελευταία της συνεδρίαση ἐγκρίνοντας τὸ Άμηνο πλάνο μαζικοποίησης τῆς ὀργάνώωσης µας πρὸς, τιμὴ τοῦ Συνεδρίου µας, καθώρισε πὼς πρέπει νἄχουμε 5000 µέλη στὴν ΑΟΝ καὶ τὸ Συνέδριο. Γιὰ τὴν δική µας ἐπαρχία, τὴ Λευκώσία, ὁ στόχος εἶναι 1.200 νέα µέλη. Πρέπε' λοιπὸν ὅλα τὰ στελέχη μας, ἐπαρχιακὰ καὶ τομεακὰ νὰ ριχτοῦν ἀμέσως στὴ δουλεά, ἂν πρόκειται ἡ δική µας ἐπαρχία νὰ πάρει τὴν πρώτη θέση. Κάθε δική µας καθ.στέρηση θὰ ἔσει ἀντανάκλαση στὸ γεν κὰ στόχο ποὺ καθόρισε ἡ Κεντρική μας Ἐπιτροπή, καὶ ἔτσι δὲν θὰ πᾶμε στὸ Συνέδριο μὲ τὶς 5.000 μέλη. Γισὐτὸ χρειάζεται νὰ ρ-- χτοῦμε ὅλοι στὴ δουλειά, χωρὶς καμιά καθυστέρτιση. Σύθημα µας ΟΛΩΙ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓιΑ ΜΑ ΠΙΟ ΜΑΖΙΚΗ ΟΡΓΑ- ΝΩΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. Ὅλοι στὴ δουλειὰ γιὰ τὴν ὑπεοκάλυψη τοῦ στόχου μας, ἔτσι ποὺ ἡ δική µας ἐπαρχία νὰ πάρει τὴν πρώτη τ- µητικὴ θέση. ΑΕΩΝΜ. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ