Back

Κομματική Ζωή

ΜΕΤΑ THB’ OAOMEAEIA TO KOMMA' MAx BIAINE! AKOMA 110 AYNATO ‘H Φραδιονιστ κἡ ἀντικομμωτι- κἡ δράση τῆς ὁμάδας Σέρδα, | Νούση, Λισσαρίδη καὶ Σία, ποὺ: ξεσκεπάστηκε τελευταῖα ἀπὸ τὸν) Kevtp: HOP LOG Ἐπιτροπή, πρέπει νὰ μᾶς κάνει ν᾿ ἀνοίξουμε τὰ μά-| τια, νὰ ὀξύνουμε στὸ ἔπακρο τὴ ἐπαγρύπνηση µας καὶ νὰ χτυπή-' σουµε τὴν ἀφέλεια, τὴ στραδὴ ἀντ'ληφη πὠς κι' ὅταν ἀκόμα οἱ καμπάνες παίζουν καὶ μᾶς προ-: } ειδοποιοῦν γιὰ τὴ δράση τῶν ὅτ πορτοιὶ.ισνῶν, ἐμεῖς πρθπει ζητοῦμγ αὑτοαποκάλ.ψη καὶ bra: γραφὴ ποὺ νὰ πιστοποιεῖ τ πονομευτικὴ τους δράση tv σιὸ Κόμμα. ἩΗ ἀποκάλιψη φραξιονιστικῆς παρέας πρεπε: μᾶς θυμιζει πόσο ὄίκαιο εἶἷνς μεγάλος Στάλιν ὅταν ἔγρειφε Εναι ἀνάγκη νὰ παακίσουµες και ν᾿ ἀπορρίψουμε ματριά ἄλλη σά- πια θεωρία ποὺ λέγει ὅτι δῇθεν δὲ μπορεῖ νάναι ἑνθρὸς ἐκεῖ ποὺ δὲν κάνει πάντα κακὀ καὶ κεῖνος ποὺ ἔστω καὶ κάποτε δεί- νε! ἐπιτω ες στ] δουλειά του. 2Αὐτὴ ἡ παρά. Bedi pave: ρώνει τὴν ἁπλοϊκότητα τῶν δηµι- ουργῶν της. Οὔτε ἕνας ἐκθρὸς δὲ θὰ κάνει ὅλο τὸν καιρὸ κακὸ ἂν δὲ θέλει νὰ ξεσκεπααστεῖ στὸ πιό σύντομο ὃ άστηµα. ᾽Αντίβετα, ὁ πραγματικὸς ἐχθρὸς πρέπει ἆ- ! πὸ καιρὸ σὲ κα:ιρὸ νὰ δεί-,ει ἐπ'- τυχίες στὴ δουλειά το», γιατὶ αὖ-ι τὸ εἶναι τὸ µον αςικὸ μέσο γιὰ ματ διατηοηθεῖ σὰν ἐκθρός, νὰ µπς i στὴν ἐμπιστοσύνη καὶ νὰ αωνεχί-ἰ σει τὴν ἐχβρικὴ του. δουλειά» (Σπάλιν, ἁπόοπασμα παρµένο ἀπὸ χὸ «Δέκα χούνια πόληο» τού | Ν. Ζαχαριάδη). 4 Εἶναι γεγονὸς ὅτι κι οἱ δικοι µας φραξιονιστὲ», ἔδειξαν τὴν ἵκα- νότητα νὰ ξεγελοῦ» τὸ Κόμμα, νὰ παρουσιάζουν «ἀπὸ καιρὸ σὲ και- ἰ ρό ἐπιτάκίες στὴ δουλειά τους», νὰ κάνουν, ὅτον αὐτὸ τοὺς χρε- αξόταν, «αὐτοκριτικὴ» γιὰ ν ἆ κοιµίζουν τὸ Κόμμα, Π ὁ «ἰκανὸς» καὶ πιὸ ἔμπειρο σ᾿ ὅλα αὐιὰ ἆ ποδείχτηκε ὁ Σέρδας πού, παρὰ τἠν τόση ζημιὰ ποὺ ἔκανε, ἁπὸ τὸ 1945 ἀκόμα, κατόρθωνε νὰ κρα- τιέται καὶ νὰ ξεγελὰ τὸ Κόμμα. Πρέπει, ἐπίσης, νὰ θγάλουµε δ. ἀκόμη ἕνα σοδαρὺὸ µάθηµα ὁπὸ τῇ δράση τῶν φραξιονιστῶν: ου! aul, ae i { τι δὲν πρέπει νὰ ὑποτιμοῦμε τὸν ὁππορτουνισμό, τὴ ζημιὰ ποὺ κά- νει καὶ γε) αὐτὸ δὲν τὸν ἀνεκόμαστε στὸ Κόμμα. ο ὁππορτου νισμὸς εἴναι σαράκ., ποὺ πρώχει, ποὺ ὑποσκάπτει τὰ Be-| μέλια τοῦ Κόμματος καὶ γι αὖὐ- τὰ πρέπει νὰ τὸν ξεσκεπόξρυµε { ἔγκαιρα, νὰ τὸν ἐκκαθαρίζουμε a | πὸ τὶς γραμμές τα Κόμματος. Ma v' ἀντιληφθοῦμε πόση thud μπαρεῖ νὰ κάνουν αὐτοὶ ποὺ δου- | λεύουν ὕπουλα καὶ φραξιονιστικὰι ἀπὸ µέσα ἐνάντια στὴν ἑνότητα : τοῦ Κόμματος ἀρκεῖ ν΄ ἀναφέρου- | µε ἐδῶ ἕνα ἀκόμα ἀπόσπασμα, ἀπὸ τὴ σταλινικὴ δ:δασκαλία: «Γιὰ νὰ χτίσες τὸ Ἠτιεπρο- στρόϊ, γράφει ὁ Στάλιν, πρέπει | νὰ δάζεις μπρὸς δεκάδες χιλιά- δες ἐργάτει ες, Μλὰ γιὰ νὰ τὸ ἀνατι- νάξεις, γι’ αὐτὸ χρειάζονται Tous μερικὲς δεκάδες ἀνθρώπων, ὄχι] παραπάνω, Γιὰ νὰ κερδίσες μιά] µάχη στὸν πόλεμο, γι’ αὐτὸ μπο-΄ ρεῖ νὰ χρειαστοῦν μερικά σώμα- τα κόκκινων φαντάρων, Μὰ γιὰ νὰ Χαντακώσεις αὐτὸ τὸ κέρδος στὸ μέτωπο, γι αὐτὸ φτάνουν µερ-- | κοὶ Κατάσκοποι κάπου στὸ ἐπιτε- | λεῖο στρατιᾶ::, εἴτε ἀκόμη στὸ ἐ- πιτελεῖο µεραρχίας.... Γιὰ νὰ xls σεις µεγάλη σιδηροδροµ κἡ γέφυ-] ρα χρε!. άζονται Διλιάδες ἄθρωπςι. | Γιὰ νὰ τὴν ἀνατινάξεις θάφτηναν μερικοὶ άνθρωποι» | Καὶ στὴν περίπτωση τῆς wae vea- | στῆς βραξιονιστικῆς παρέας, ἄν] προσέξουμε ὁ καθένα χωριστὰ σὲ διάφορες περιπτώσεις καὶ τὴ ζημιά του στὸ Κόμμα, μι: κρὴ ἢ µεγάλη, ἀνόλογα μὲ τὶς δυνατότητες ποὺ εἶχε, Ὁ Κρύσα».- θος Ax. ἔκανε τὴ δουλειά το] ὄντας στὸ Μ. Γ, τῆς Π.Σ Ε. συγ-ι κεντρώνοντας δίπλα tou τοὺς! Γάδρη καὶ Λυσσαρίδη, ἔκανε τὴ, δουλειά που στὴν ΕΑΚ δημ .ουρ γώντας κι’ ἐκεῖ κρίσεις, καὶ ἕ κανε συνέχεια κι’ ὅλα πιὸ ἀνοικτὰ μὴν. ἀντιγομματικὴ του. δουλς d. | O Σέρδα- δημιούργησε στὸ] Κόμμα τόσες πολλὲς άναπουμ πούλες, παραδίασε Pave nue ux τὴν κομματικὴ πειθαρχία, ἕ- κανε πολλὲς ἀπόπειρες νὰ ἀνατρί-! ψει τὴν κοκματικὴ Ὑραμμή, φτά- γοντας στὸ σημεῖο νὰ πλησιάζει μεστικὰ κυδερνητικοὺς Ἀειτουρ- yous (περίπτωση Τζιάκσον κλπ.) et} >. es es ee i εστῶν, ποὺ δημιούργησαν ὁ μας ἑχτελοῦμε καὶ μεῖ: ἕνα καθῆ- πρέπει νὰ { ' Εἶναι ἀκόμα ἡ περιπτωση ποὺ a| Σέρδας στάθηκε μὲ περιφρόνηση | Απροστᾶ στοὺς πιὸ μεγάλους ἆ γῶνες τῆς ἐργατ.κῆς τάξης, 'Αρ-΄ νήθηκε κάποτε νὰ μιλήσει σὲ συγ- τρωση ἀπεργῶν µεταλλωρύχων | μὲ τὴ δικαιολογία ὅτι θὰ θλα-] φτοῦν συνταγματικές ἐπιδιώ- frig Br CS Tyuisdase δηΧ. τὰ] 3 erotica Guerpe ki οἱ φι- TOU. τιμώντας ὁ καθένα µας τὴν | a ‘Oho- | SITOURF TA OF: τἡς παπει ή συ κτώς . ατὸ Κόμμα µας ὅτι τάχα, τὴ ἡγεσια ἀποζιινλει τοὺς! We STE: Yh «προσωπικούς» ἡ ὅτι ἡ ἠἡγεσία foyer) als «μορφωμενοὺς γιστῖ πῶς «Βά. Ίτι ο ard “Sayan τοῦ Κόάμμο τς π Ta} sk γεγονότα α-λοῦν μό- , μλὰ ἡ ὅλη τ 2η τῶν ὀπποριοινιστῶν, ἀκόμα πιὸ παλὺ πρέπει νὰι ὁ λαός γιὰ τὰ, τοὺς | Οἱ ὁππορτουνιστέ ὅλοι οἱ τοῦ Κόμματος µ νὰ, μάθουν ὅτι οἱ πρ. τοπόρο: στὸς σφυρηλατο”ῖν ἕνα νέου ὕπου Κόμμα, ἕνα πραγµατ.ά µπολσεθίκικο «όμμα, κ. ὅτι, σὲ] κανα. δὲ θὰ ἐπιτραπεῖ νὰ ὑ-] ποσκάπτει τὴ µονολιθικότητα καὶ { ἐτὴν πε θαρχία τοῦ Κόμματος. Τὸ σύνολο τοῦ Κόμματος µας πρέπει va κατονσήσει αὐτὸ τὸ ζήτημα: καὶ μὲ τὴν ὅλη δοάοη καὶ έπα- γρύπνηση τὰ δώσει νέα δύναμη | στὸ ΑΚΕΛ. i 'Ἐμεῖς οἱ ἀκελιατὲς πτοέπει νὰ σιναισθανδοῦµε τοῦτο: Εἴμαστς kU ἐμεῖς ἕνα μικρὸ κομμάτι τῆς μεγάλης στρατ ἃς τῶν πρωτοπό- ρω» ἀγωνιστῶν, πῶν κοµµουνι- AE- NIN kai o ΣΤΑΛΙΜ. Στὸν τοµέα κων,. Ἐπὶ κεφαλῆς τῶν ἐργατῶν καὶ τῶν Ἀεύ στὴ» πρώτη γραμμὴ γιὰ τὴ λευτε- αιὰ καὶ τὴν εὐτυχία τοῦ λασῦ. Πρέ- πει, γι. αὐτό, νὰ μποῦμε α᾿ αἷσι- οξία καὶ μὲ ἐνθουσιαομὺὸ στὴ OLAE a, νὰ φέρουμε στὸ Κόμμα δεκάδες καὶ ἑκατοντάδες νέα pé- λη απὀ τὰ παιδιά τῆς ἐργατιᾶς καὶ τῆς ἀγροτιᾶξ, ἀπὸ τὶς γραµ- | μὲς τῶν πρωτοπόρων ἀγωνιστῶν καθένας µας ἃς τὸ κατανοήσει: τὸ ΑΚΕΛ βρίσκεται στὴν καρδιὰ | καὶ τὴ συνείδηση τῶν ἐργατῶν, ὅλου το ἐργαζάμενου Κυπριακοῦ | λαοῦ καὶ γ.' αὐτὸ δὲ μπορεῖ νὰ | χαθεῖ ὅπως ὀνειρεύονται οἱ ἐχθροί | ταυ, δὲ απορεῖ νὰ καταστραφεῖ τόσα χτυπήματα κι ἂν δεχτεῖ, Όσο ξεκαθαρίζεται͵ τὸ Κόμμαι µας ἀπὸ στοιχεία τέτο-α, σὰν val Υνωστὴ πορέα τῶν ϕραξ: ονιστῶν-! ὁππορτουνιστῶν, π.ὸὁ πολὺ δυνα- µώνει, γιατὶ κάθε πέτιο ξεκαδάρι- ! σµα εἶναι καὶ μιὰ vikn. Τώρα τό |Κόμμα μας ἀκόμα πιὸ ἐπάξια θὰ μπορεῖ νὰ καθοδηγήσει τοὺς ἆ- γῶνες τοῦ λαοῦ γιὰ ΨΩΛΙ, wed ΕΙΡΗΝΗ KAI AEYTE. PIA. Α. ΚΡΑΣΙΑΣ