Back

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΔΙΑΦΘΟΡΕΙΟ

ΣΤΗ ΜΟΝΑΡΧΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΖΟΥΓΚΛΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΔΙΑΦΘΟΡΕΙΟ Ἡ. σημερινὴ Ἑλληνίδα δὲ θασανί- ζεται μονάχα στὰ κάτεργα τοῦ. µο- ναρχοφασισμοῦ, ὅπως εἴδαμε ὣς τώ- ρα στὰ προηγούμενα σημειώματα µας. Ἡ σημερινὴ ἛἙλληνδα βασανίζετΊι καὶ καταστρέφεται σ᾿ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα, γιατὶ ὁλόκληρη ἡ Ἑλλάνα Έχει μετατρατεῖ σὲ μιὰ ἀπέραντη Φφυ- λακή, σὲ ἕνα ἀπέραντο στρατόπεδο συγκέντρωσης, ὅπου ὁλόκληρος ὁ λα: oc κατατρέχεται καὶ κατατυραννεῖ- ται. Ἡ ἐργάτρια δουλεύει ἀπεριόρι- στες ὄρες δουλειᾶς καὶ παίρνει ἕνα ἑλάχιστο, ἐξευτελιστικὸ μεροκάματο. Δουλεύει κάτω ἀπὸ σωντριπτικοὺς καὶ ἐξαντλητικοὺς ὄρους καὶ παραδίδεται ἀργά --ἀργὰ στὴ Φυματίωση καὶ σὲ διάφορες ἄλλες ἐπαγγελματικὲς ἀο: ρώοτειες. Δουλεύει σᾶν ὀπηρέτρια στ᾽ ἀρχοντόσπιτα καὶ γίνεται τὸ Ββῦμα τῆς. μεγαλοκυρᾶς καὶ τοῦ. ἀρχοντο: γυιοῦ της, ποὺ θέλουν νά τὴ ΧρΊσι- μοποιοῦν εἴτε γιὰ τὰ λεσθιακά ὅρ- για τῆς κυρίας, εἴτε γιὰ τὶς ἀκατο- νόµαστες σεξουαλικὲς διαστροφὲς τοῦ ἀρχοντογυιοῦ. Τὴν ὑπάλληλο ὁ ἔμπο- ρος καὶ ὁ θιομήχανος τὴ θέλουνε καὶ «εὔκολη» στοὺς ἔρωτές τους, καὶ ἆ- φοῦ τὴ χρησιμοπο.ήσουν νὰ τοὺς σκ2- τεινοὺς σκοτούς τους κατὰ κόρα, τὴν παραδίνουν κατότιν στά ποργεῖα sal τὰ διαφθορεῖα τοῦ πληρωμένου ἔρω: τα. Ἡ φτωχὴἠ γυναίκα γίνεται τὸ ἀντικείμενο τῆς χειρότερης διαστρο: φῆς χαὶ διαφθορᾶς. Στρατιὰ ὁλοκληρη προαγωγῶν ἕἔ- χει ἐπιστρατευθεῖ καὶ ἔχει εἰδικευθεῖ στὸ ἐπάγγελμά της γιὰ νά παρασύ- ρει τὸ κορίτσι στὴ διαφθορὰ µέσα στὸ ἐργοστάσιοι στὸ ἐργαστήρι, τὴ york τοῦ δρόμου, στὸ κατάστηµη, | στὸ κέντρο, στὸν περίπατο, παντοῦ. Μιὰ ἄλλη ὁλόκληρη στρατιὰ ἔχει «ὠργανωθεῖ» γιὰ τὴ διάδοση τῶν ναρ- κωτικῶν, ποὺ τὰ ἐμπορεύονται ἄν- θρώποι «μὲ µεγάλο κῶρος», TOL Guy δέονται μὲ τοὺς «ἰσχοροὺς τοῦ κρἁ τους». Όλοι αὐτοὶ ἐργάζονται για νά προμηθεύουν τὰ πορνεῖα καὶ τὰ «κρυφᾶν σπίτια μὲ τὰ ξέθγαλτα κο: pitorx, μὲ φτωχὲς πάντρεµενες του Δλέπουν τὰ παιδιά τους νὰ λιµοκτο- νοῦν, μὲ μαθητριοῦλες, μὲ μοδιστροῦ- λες. μὲ ὑτάλληλες, μὲ τόσες καὶ τό- σες ἀθῶες νεαρὲς ὑπάρξεις ποὺ κά. τω ἀπ' τὴν ἀνάγκη τραθᾶνε στὸ ὃρο- μο τῆς καταστροφῆς. Καὶ ὅλη αὐτὴ τὴν κατάσταση ὄχι µονάχα τὴ Βλέπει μὲ ἀπάθεια, ἄλλα καὶ τὴ δημιουργεῖ τὸ ἴδιο τὸ κράτος, ὁ ἴδιος ὁ διεφθαρµένος µοναρχοφασ:- σμὸς ποὺ ὀργανώνει τὴν πείνα του λαοῦ, ποὺ ἔχει γιὰ στελεχη του το: σους καὶ τόσους διαστρεξλωµιενο.ς διαφθορεῖς τῆς γεότητας, καὶ ἑμτο- fous TOV ναρκωτικῶν καὶ τῆς λευκῆς σαρκός. Τὴ δημιουργεῖ καὶ τὴν όργα- γώνει ὁ ἴδιος ὁ ἐγκληματικὸς µο: ναρχοφασισμὸς ποὺ μεταφέρει καὶ τε- λειοπο.εῖ σιἠν “Ελλάδα τὸν «ἁμερ - κάνικο τρόπο ζωῆς», ἐπιτρέπει ἢ μᾶλ- λον προωθεῖ τὴν ἐμφάνιση σκεδὸν µό- yo γκαγκστερικῶν καὶ. αἰσθησιακῶν κ νημαιογραφικῶν ἔργων καὶ δίνει τὸ παράδειγµα σὲ ὅλους ὅτι πρέπει να γίχνοντα: οἱ προμηθευτὲς γυναικῶν στοὺς γιάγκηδες ποὺ καταπλέουν κα ραδιες καραδιὲς γιὰ νά προσφ - ρουν τὸ...αἷμα τους (olk) γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς ἐλευθερίας mS «poo ροκώσταινας»! ! Ὅταν τὰ λέμε αὐτὰ δὲ λέμε κα- θόλου ὠπερθολές. τά ἀποθεικνύουν ἔγγραφα καὶ ἀποδείδεις, ποὺ εἶδαν το σῶς τῆς δημοσιότητας µέσο τῶν μοναρχοφασιστικῶν ἐφημερίδων, Α: κοῦστε ἕνα ἀπ' αὐτὰ τὰ ντοκουµέν- τα καὶ περηφανευτεῖτε γιὰ τὸ µεγα- λεῖο τοῦ μοναρχοφασιστ.κοῦ µας «ξ- θνικοῦ κέντρου»! Τὸ Noéuspn τοῦ περασμένου χρόνου ἐπρόκειτο να Φτά- σει στὴν ᾿Αθήνα µοῖρα τοῦ ἁμερικα- νικοῦ στόλου, ὁπότε ὁ «Σύλλογος Ἔλ- λήνων ὑπαλληλ ων ἁμερικανικῶν. ἆπο- σιολῶν. Φοηθείας» ἀπηόώθωνε τὴν ot ἀρ.θμὸ 5ἱ. ἐγκόχλιο peg ὅλα τὰ μέλη τοῦ. «Συλλόγου Ἑλλήνων ὅπαλ- λήλων ἁμερικανικῶν ἀποστολῶν ὄοη- Βείας», στην ὁποία ἀνάφερε τὰ ἆκο- λουθα τρισάθλια α᾿Αγαπητοὶ συνάδελφοι, fav Irv Ποεμβρίου φθάνουν εἰς πειραιᾶ τὰ πολεμικά πλοία τῆς µοί- τοῦ. ἐνθόξου που εμικοῦ ναυτικοῦ Ἠνωμένων [ο ατειῶν τῆς ᾿Αμε- ρικῆς, Τα πληρώματά των πρεπει να τόχουν τῆς δεούσης ὑτοδοχῆς ἀπὸ ἅ- Χους τοὺς Ἓλληνας, ᾿Η ἁμερικανικὴ παροικια, καθὼς καὶ ὅλαι αἱ cup μαχικαὶ το-αῦται θᾳ στείλουν τὰ κὸ- ῥρίτσια των νὰ τοὺς ὀποδεχθοῦν και νὰ, δείξουν τὴν ἐκτίμησίν των πρὸς τὰς ἡρωϊκάς θυσίας των διὰ τὴν εἰ- ρήνην. Nopce ote καὶ ἡμεῖς ἔχομεν καεῆκον νὰ μὴ ὑστερήσωμεν καὶ πα- ρακαλῶ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΒΙΔΑΣ συναδέλφοως, ὅπως τιμήσουν καὶ λαμπρύνουν διά τῆς πα: ρουσίας τών τὰς ὡραίας τελετὰς αἱ ὁποῖαι θὰ λάθουν χώραν εἰς τὴν ᾱ- µερικανικὴν καντίναν 4, κάτωθεν ϐ5- άτρου «Ὀρφέως», ὁδὸς Τσέρτσιλ καὶ pas Tag Kateh AWepounviag.... Η ΕΠΙΣΙΓΡΟΦΗ οἴκαδε τῶν ΔΕ.- ΣΠΟΙΗΙΔΩΒ θά γίνει ΔΙ ΑΥΤΟΝΙ- ΜΗΙΩΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΩΛΗΣ. ϱΑ- θῆναι τῇ 5 Νοεµδρίου 19515. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἠθικὴ τοῦ µοναρχοφα: σισμοῦ. Φτάνουν τὰ παιδια τοῦ...εν δόξου ()) ἁμερ.κανικοῦ οτόλου καὶ Ska τὰ κορ.τσοια καὶ οἱ κυρίες τῆς Ελλάδας ὀφείλουν νὰ τοὺς χθοῦν καὶ να δείξουν τὴν.. ἐκτίμησίν των πρὸς τὰς ἠἡρωϊκάς θυσίας των διὰ τὴν εἰρήνηνι! Όλες πρέπει νὰ ἐπιστρατειθοῦν καὶ νὰ παραδοθοῦν στὴν «ἀμερικανικὴν καντίναν 4» προς ὄόξαν τοῦ ἡρωϊκοῦ ἁμερικανικοῦ ναυ- τικοῦ -- καὶ «διὰ να µή ἑστερήπωμεν παρακαλῶ» --- καὶ ὅλες θα «ἔπιστρα- φοῦν οἴκαδς δι’ αὐτοκινήτων τῆς ᾱ- ποστολῆς». Ὅτοια πράγµατ. κατά- πτωση! ὉΟποία ἀτιμία! Ὁποία ἡ- Γθικὴ, καταρράκωση καὶ ἠθικὸς έξαν- δραποδ.σµός! Αλλά ϐλεπετε ὅλα αὖ- ‘aa γίνονται γιὰ χάρη τῶν ᾿Άμεοι- Γκανῶν, ποὺ ὅταν παρουσιαστοῦν πρέ- πει νὰ βλέπουν κεφαλές νὰ ὑτοκαί- Ένονται καὶ γυναικεῖες ἀγκάλες ἀνο.- Γκτὲς γιὰ νὰ δεχιοῦν τὸν κτηνώδη ἐ- Γρωτικὸ σπασμὸ καὶ τὴν π ηρωμ] οἱ δολλάρια | Καὶ αὐτὸ εἶνα. µονάκα ἕνα Ύεγν γὸς. Εἶναι μονάχα μιά δετσίτωτη ἐκ- δήλωση. Ὑπάρχουν τόσα καὶ τόσα he λα ποὺ διαφηµίζονται καθημερινὰ ᾱ- πὸ τὸν «ἐθνικόφρονα» µοναρχοφασιστι- κὀ τόπο, ποὺ θάλθηκε νά γεμιζει τς σελίδες του μὲ φωτογραφίες ὁλόγυ- µνων γυναικῶν καὶ μὲ ἐέξωφρενικε” περιγραφὲς τῶν πιὸ ἀφάνταστων fy: κληµάτων καὶ τῶν πιὸ διεγερτικῶν σεξουαλικῶν ὀργίων, ᾿Ο µοναρχοφα- driade- σ.στικὸς τύπος ἀνέλαδε ἐργολαθικό να πλασάρει τὸ ἁμερικάν.κο διαφθ»- ρεῖο στὴν Ἑλλάδα, νὰ ἐμφανίοει τὸ κάθε τι ποὺ διαφθείρει καὶ διαστρε: get, γιατὶ ξαΐρει πὼς ὅσο ἡ ἁδιυ- µηκανία» τῆς διαφθορᾶς ἁποκιά πο: λυάριθµη πελατε-α., τόσο καὶ ὁ λαῖ- κὸς ἀγώνας διαστρεθλώνεται καὶ ἐγ- καταλείπεται, Ὅσο πλουτίζεται τὸ «πρᾶμα» σιά πορνεία, τοὺς οἴκους ἀνοχῆς, τὰ χασισοποτεῖα, τὰ χΧαμαι- τυπεῖα καὶ τ' ἄλλα κέντρα ἐκφυλι σμοῦ, τόσο καὶ ὁ λαός, καὶ ἰδιαί- τερα ἡ γυναίκα, ξεκόξδει ἁτὸ τὴν πά» λη γιὰ τὴ λύτρωση της καὶ γιὰ. τὴ γενικἡ ποινωνικἡ πρόοδο. Σήµερα ὁ μοναρχοφασισμὸς καὶ ἡ ἀμερικανοκρατία συντηροῦνε μονάχα στὴν ᾿Αθένα 43 μούζικ χώλ καὶ ἄλλα 254 νυκτερινὰ κέντρα διασκέδασης, 300 SAK τους εἶναι κέντρα καταστρο:- φῆς καὶ ἀτίμωσης. Φανερὰ καὶ €é- σκεπα λειτουργοῦν καὶ πλουτιζονται καθημερινά μὲ ενιες καλλογὲς» τόσα καὶ τόσα στίτα ἐμπορίου τῆς λευκῆς σαρκὸς κάτω ἀπὸ τὴ μύτη τῆς ἀστυ- γοµίας καὶ µε τὴν ἀὀνοχὴ -- ἀκόμα καὶ τὴ συμμετοχὴ -- «ὠφηλῶν τροσῳ- πικοτήτων», Adv εἶναι ἡ κατεύθυνση -- Sinha ov ἄλλα -- ποὺ δίνει ὁ µόοναρκο- φασισμός στὴ σημερινὰ Ελληνίθα, 'Ὡστόσο, ὅμως, πτροτοῦ κ’είσουμε τὸ θέµα µας ἀξζει νά δοῦμε µερικες ἀκόμη λεπτομέρειες καὶ γεγονότα γύ- ρω ἀπὸ τὴ ζωὴ τῆς Ελληνίδας σιὸ σύγχρονο ἀμερικανικὸ διαφθορεῖο. Γι αὐτὸ καὶ θὰ σωνεχίσουµε καὶ μεθαύ- ploy. A. B.