Back

Δημοκρατικά

ΔΕΝ ΕΙΧΕΝ ΟΡΕΞΗ ! ὉὪ Βάσος Λυσσαρίδης HW Eva ypape | μα του μᾶς πληροφορεί πὰις « Ane | θῶς. δπμοσιεύσαμε πως συνἑφαγ a ty Πλουτῇ Σέρέα καὶ πὸν Αδάμαν το σιὸ Βαρώσι». Μωρὲ χαρά στὴ διά- Φευση! Mroped xal va πονοῦσε τὸ χι του ὁ γιατρὸς καὶ νὰ μήν εἰ Χεν.,..ὄρεξη γιὰ φαῖ, Πάντως ὁ τ η- Ροφοριοδότης µας δὲν ἰσχυριζεται πὼι εἶξε τὸ ατόμα τοῦ Βάσου νὰ..ι Tix vk ἐηρούμαστε, Saws, (Seoko γικὲ ἁπολογητη τῆς ὁμοούσιας ὁμά- δας τῶν οραξιονιστῶν --- ὁππορτουνι στῶν καὶ ὑποψήφις ἐξοχώτατε πρωθυ- πουργέ, τί ἐπιδιώκεις μὲ τὴ ὃ .άψευ- on N& χωρίσεις µήπως τὰ ροῦχα σου ἀπὸ τὸ Χρύσανθο καὶ τὸν Πλου- τῇ καὶ τὸν ᾽Αδάμο Τοὺς ἑλέπεις μή TOG ἀντικομματικοὺς αὐτοὺς ὅλους καὶ τὸν ἑαυτούλη σου κομμµατικὴν.... περιστεράν ᾿Η μήπως θέλεις va ute παίζεις τὸν... μίρµιλλον Πάφε λοιπόν τὶς ἀναλατολογίες γιατὶ ὁ κόσμος σι ξαΐρει ὅλους, πὼς εἴσαστε. νοµι ἀπὸ τὸ ἴδιο πανί, eons 1 σα. * Ὑπουργὸς καὶ... .Βἰμ- Ὅμπασιης ς ὁ κωτρµτκὸς λαὺς ἑὁ xe 70 Bpettave ἑπτουργὸ τῷ τωτικῶν μὲ TA ρωμαλ-α κοαυγή ΕΝΩΣΗ -- ΚΑΤΩ Οἱ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΒΑΣ τε ποὺ Εγῆκε ἅπο τὰ κατά- Gata τῆς ψυχῆς του, μ᾽ ἐπικεφαλῆς τὴ Λαϊκή Παράταξη. Γνώση καὶ Εἰ- enn: hans To AKEA, 4 ALO, A EAK, §} AON, of Δημοκρατικὲς εἶκες, “Evwon xot Eloy : 5: OondAwucv αἱ πικεττοφορίες τῆς Λευκω- σας, τῆς ᾽Αμμοχώστου, τᾶς Λεμε: σοῦ. Έτσι μᾶς εἶδε ὁλύκληρος ὁ κυ πριακὸς λαὸς ἀπὸ τὴν πραγτεσνή ἐκ- δήλωση, πλὴν ἑνός :. τῆς αοφῆς ΓΛΑΥΚΟΣ. ἢ κοινῶς Βἰμ--Όμπασιη. Λόχὸς ὁ τελευταῖος τὴν Elbe cav.... «᾿Ακελικὴ Εἰρήνη»..,.. ἐναντίον τῶν Δυτικῶν συμμάχῶν. Πάλι καλὰ πού περιορίστηκε στὴ διαπἰίστώση ὁ Βἰμ-- Όμπασιης καὶ δὲν προέδηκε σὲ σωλ- λήψεις. Πάλι καλά ποὺ δὲν ἀνέσοιρε τὸ κλόμπ του γιὰ νὰ διαλύσει τοὺς πικεττοφόρους, ποὺ κρατοῦσαν τὰ ἕ- νωτικὰ καὶ φιλειρηνιστικά σωνθή- ματα. * ΄ 3 Δίκαιοι ἀπεργια- αν ~ κοι αγωνες ᾿Απὸ μέρες τώρα συνεχίζονται τἐσ- σερις δίκαιοι ἀπεργιακοὶ ἀγῶνες τῆς ἐργατικῆς µας τάξης. Τῶν µηχανουρ- γῶν τῆς Ε.ΛΜ.Ε. στὸ Βασιλικό, τῶν ὁδηγῶν τῆς Κ.Ε.,Μ στὸ Βαρώσι καὶ τὴ Λάρνακα, τῶν ἐργατῶν τῆς «Βάῑν νταστριο» στὴ Λεμεσό, τῶν ἐέργα- τῶν τοῦ κεραµοποιείου στὴ Μιὰ Ma λιά. Αἰτία τῶν ἀπεργιακῶν αὐτῶν ἆ- γώνων τὸ ἀντισυντεχνιακὸ πνεῦμα κ᾿' ἡ σκληροτράχηλη ἀδιαλλαξία τῆς ἐρ- γοδοσίας καὶ στὶς τέσσερις περιπτώ- σεις. Σιτὸ ἀντισυντεχνιακὸ πνεῦμα καὶ τὴν ἁδιαλλαξία τῆς ἐργοδοσίας οἱ ἆ- περγοί µας ἀντιτάσσουν τὸ ἀνυπέρ- όλητο τους δίκαιο, μὲ συµπαραστά- τρια ὁλόκληρη τὴν κοπριακὴ έρτα- tu τάξη. Καὶ τὸ δίκαιο θὰ γυκή- σει. Τόσο τὸ καλύτερο καὶ γιὰ τὴν ἐργοδοσία ἂν τὸ καταλάδει pia dpa ἀρχίτερα. * Μεσαιωνικὸς θεσμὸς ἝἛνας µεταλλωρύχος τῆς Καλαδα- σοῦ μᾶς γράφει γιὰ ἕνα µεσαιωνικὸ θεσμὸ ποὺ ἰσχύει στὸ μεταλλεῖο. Τὸ Goud τῶν τροστίµων. Ἡ ἑταιρεία μὲ, φύλλου. πήδηµα κόδει καθημερινά ἕνα σωρὸ πρόστιμα στοὺς ἐργάτες. Τὶς τελευταῖες μέρες ἔκοψε πρόστιμ 2)- ο’ ὄνα ἐργάτη, γιστὶ ὁ τελευταῖ- ος δὲ μπόρεσε ν’ ἀποδώσει, ἐξαιτίας ἀντικειμεγικῶν Φυσκολιῶν, τὴν παρα- γὠγὴ ποὺ ἀπαιτοῦσε ἡ ἑταιρεία. Δί- Ὑες μέρες νώρίτερα ἡ ἑταιρεία τι- µώρησε ἄλλο ἐργάτη μὲ 2]- πρόὀστι- µο γιὰ τυχαῖο λάβος στὴ διάρκεια τῆς δουλειᾶς. ᾿Ἡ τακτικὴ αὐτὴ Ε.Μ.Ε. --- ποὺ δὲν εἶναι ἡ µοναδικἡ-- εἶναι ἀπαράδεκτος µεσαὠνικὸς ϐθε- σμὸς ποὺ πρέπει νὰ σταματήσει. * Μήπως εἶσαι. κομμουνιστής Μᾶς λθε κι’ αὐτὸ τὸ...χαριτωµέ- vo ἀνέκδοτο ἀπὸ τὸ ΒΝέο Χωριό τῆς Πάφου. Πῆγε ἐκεῖ ὁ ἁἀντιπρόσωπος, τῆς διοίκησης καὶ προπαγάνδιζε τὴ θεωρία πὼς ἂν ἐγκαθιδρυθεῖ Κοινο τικὸὀ Συμβούλιο θά μεταθληθεῖ τὸ yo ριὸ διὰ μαγείας σ᾿ ἐπίγειο.., παρά» δεισο. Τὸν παράλαξαν στὴ συζήτηση οἱ χωρικοὶ μὲ τὴ μέθοδο ποὺ παρα. λαμβάνει ὁ εἴδικει μένος φαρᾶς τὀ,, κταπόδι, --Καὶ γιατί, τοῦ λέει ἕνας Κωορι- κός, δὲν κάνει ἡ κυθέρνηση σήµερα παράδεισο τὸ χωριό µας —Av ἔχετε Κοινοτικὸ Συμβούλιο, ἁπταντᾶ ὁ διοικητικὸς λειτουργός, ἑ κυθέρνηση θὰ δείξει ἐνδιαφέρον! --Καλύτερα θὰ κάνει ἡ κυθέρνηση νὰ μᾶς ἀφήσει μιόνοὺς νά κανον.σου-ε τὴ ζωή µας, ἁπαντᾶ ὃὅ χωρικός. ἛἜκ- νευρίζεται ὁ διοικητικὸς λειτουργός καὶ λέει θύμωμένα -Μήπως εἶσαι κομμουνιστής: --Τὴν ἑρμηνεία τῆς διοικητικῆς ἐ- ῥρώτησης τὴν ἀφήνουμε στὸ Μακαρι- ώτατο ποὺ ξαΐρει καλὰ ἑλληνικά, ἢ στὸν Πολύκαρπο.