Back

ΠΑΛΗ ΟΧΙ ΔΙΠΛΩΜΑ

THA OXI AIMAQMA vapxopacicns' Ἱὰ ν᾿ ἀμθλύνει τὴν ἅπε- λεν epwrenn πάλη τοῦ λα- Vixti Βέλετε---. πενλη προ ς οἱ πόμμευνν- οτὲς va Ev Site μὲ τὰ an- μερινὰ Ἑλλάδα ἐφόσο ἕ ῥετε τὶ σᾶς περιμένει κά. τω ἀπὸ τὸ µέναρ κὸ καθεστως « ῥονται καὶ ἄἀνησυχενν, ἑλέ- πετε, οἳ Ἰμπεριαλιστὲς γιὰ τὴν αλοπέραση μουνιστῶν! xi σάμπ κόμη τὸ κκθεστὼς χάτω ᾱ- πὸ τὸ ὁποῖο ζοῦμε σήµερα εἶναι καθεστὼς λαϊχῆς Sn- μοχρατίας σοσιαλισμεῦ. Ἡ ἀπάντηση σ’ αὐτὴ τὴν ἱμπεριαλις ά δα εἶναι τούτη : “Lpeig 8 Άθυμε Ένωση μὲ τὴν λάδα. Όταν ἔνωβοῦ, καθένας εἴἶ πάρει τὴ θέση τεν Ρὸ ἀπειασδήποτε παρ THENS έλει, Ἡ Ένωση ἀπετελεῖ γιὰ μᾶς Ev πάρα περκ ξῆ- Μα πρὸς τὴν ἐθνική µας ᾱ- πελευθέρωσῃ Χι ἀνάπτυξη. Τὸ µοναρ Ρχοφασισμὀ. ἁμεῖς οἵ πομμοννιστὲς τὸ μισοῦμε θανάσιμα καὶ 9) ἀγωνιστοῦ . ME posi p” ἁλάκερς. tov Edn λΗνΙνὸ λαὸ γιὰ τὴν ἄνα- τροπή του. ΦΠιαεῦμε ὅμως θανάσ鵫 καὶ th Sevdsiz, Kai θλέπευµε τὴν ἁπαλλ ΥΝ τοῦ τόπου µας ἀπὸ τὴν ξενικὴ δισνωθέρνηση σὰν τὸ πρῶτο ὀῆμα. στὴν πά- an γιὰ τὴν πλήρη εθνικὰ Ανεξαρτησία τῆς Ελλάδας. Αλλωστε, µέσα στὶς σηµε- βινές παγχέσµιες καὶ Resa νατολίτικες συνθῆμες, ποὺ GAs ci ὑπόδουλοι λαοί πα- λαίξουν γιὰ ἐθνικὴ λεντε- pia, Baro Μεγάλη παρκ Φωνία ὁ δυιός pas Axes νὰ Χαλαρώσ. ει ἔστω κ᾿ ἑλάχι- στο τὴν ἐθνικοσπελενδερω- τική του πόλη, σσ πσσπσσσσπππσσπσσπσππ- < Νὰ πῶς Βέτευν τὸ Σήτηµα ci τρεῖς σύντροφοι. τῆς ΕΜ. E. τοῦ Ἐ.Β.Β. στὸ ἄρθρο τους γιὰ τὸ Γυπριακό «Ἐϊναι σωστὸ τὸ σύνθημα τῆς Ἔνωσης σήµερα: Ἡ Ἱ- Sropopgix ted sovincane- κινήματος ἐρίσχεται στὸ μπεριαλιστικός του χαρακτήρας παὶ ἢ δὺ- Vann tou ἐκφράζονται ote obvinnx τῆς Ένωσης με τὴν Ἑλλάδα, ποὺ ὅμως we αὐτὴ ὀρίσκεται κάτω ἀπὸ τὸν ἁμερικανοκγγλικὰ ip- περιαλιστικὸ συγο. Τὸ σύνθημα τῆς “Evo. σης ἐπιτρέπει στὶς σηµερι- νὲς συνεῆκες τὴν ἀνώτα- τη ὀυνατὴ ἀντιμπεριαλι- στικὴ συγκέντρωση καὶ γι- νητοποίηση. Ἡ σωστότητά του σήμερα ἐρίσχεται στὸ ὅτι, ἐχφράζαντας τὸν πόθο τῆς παµφηφίας σχεδὸν τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου στὴν Κύπρο, πραγματοποιεῖ τκυ- τόχρονα καὶ τὴν ἀνώτατι δυνατὴ ἀντιμπεριαλιστιγὴ συγκέντρωση, ἑνῶ σύγχρο- να ξεσχεπάτει τὴν ἐθνιχὴ προδοσία τῆς ἀντίδρασης τόσο στὴν Εύπρςο ὅσο καὶ στην Ἑλλάδα καὶ δυναμῶώ- νει ἔται τὸ λαϊκεδηµοχρα- τικὸ πένηµα στὴν ἑλλην' TAR yi. Ταυτόχρ. όνα be τῆς Ἔνωσης ἐξύνει καὶ αὐτὸ τὶς ἀγγλθαμερικάνι- κες ἱμπεριαλιστιχές ἄντ σεῖς», ζαΝέος Κώσμος» ο» «μέρας 1951 σελ. 30-31). Ὁ ᾿Αδάμος, ὅμως, στὴ σ' θιδαστική ἔναντι τοῦ ἵμ- περιαλισμεῦ πλατφόρμα του λέει α Ὑποθέσωμεν---εἶπα στ ὅτι κ’ ἐγὼ ἀφήνω τὶς ἐπιφυλάξεις μευ καὶ χατε- ήνω σ᾿ ἕνα παράφρονα γώνα. Ποιὸ x εἶναι τὸ &- ποτέλεσµα : Φὰ κάμει ἡ μοναρχοφασιστικὴ έ νηση τῆς Ελλάδας τὸ αἷ- Ματοδαμμένα µευ πευκάµι- 59 σημαία καὶ θὰ διεκδική- σει μὲ σθένος τὸ αἴτημα τεῦ λαοῦ µας ᾿Ασφαλὸ ὄχι, ᾽Αλλὰ δὰ σνΥκινθ μήπως ἡ ἐδῷ ἐθναρχοχςκ- κοφροσύνη Φα ἦταν πο- λὺ ἀφελὲς χαὶ νὰ τὸ πι» στέψει πανείς». ᾿Ακόμη, στὴν πλατφόρμα του ὁ ᾿Αδάμος λέει καὶ τοῦ- is σχετικὰ μὲ τὴν ἄπαστο- ah π πρεσξειῶν στὲ ἑξωτερι- «κκ ἔχω σχηματίσει τὴν. πεποίθηση ὅτι χάνοµεν τὰ λεφτά µας --ἕ μᾶς cine Χαρακτηριστικά γαὶ ὁ Πλαστήρας -- Υιατὶ ἡ ἀὺ- ση τοῦ ἐπτήματός μας δὲν ἐδαρτᾶται πολὺ ἀπὸ μᾶς, ἀλλὰ mend περισσέτε- ρον ἴσως, ἂν μὴ ἀποχλειστι- κά, ἐξαρτάτοι ano tig EA- ηνικὲς mat tis Φιεθνεῖς συνθῆκες, οἱ ὀπεῖες ἐπὶ τοῦ παρόντος δὲν παρουσιόζον- ται διόλου εὐνοϊκέςν. Kr ἐπεξηγεῖ πὼς δὲν εἷ- ναι εὐνοϊκὲς γιὰ τὴ δεξιὰ γιατὶ ἡ κυθέρνηση τῆς Α- Shivers δὲ θέλει νὰ πρθωθή- σει τὸ ζήτημά µας γιὰ νὰ Bh δυσαρεστήσει τεὺυς πά- Τρωνες της, προχωρεῖ στὴν ἔξωφρενικὴ ἀντισοειετικὴ θέση καὶ λέει «Απὸ δὲ της ριστερᾶς «συνθῆχες δὲν εἶνχι εὖ- νοτκές, γιατὶ πρῶτα- πρὸ- τα φιαὶ αὐτὴ ἡ ἀνκκίνηση τοῦ ζητήματος αὲ διεθνεῖς Ὑανισμοὺς δὲν ὄχει πολι- TRH δάση 5: καὶ ὁδότητα, Ἱερείται μάλιστα καὶ πτοιχειώδευς λογικῆς. Γικ- ο το οσο ο. ο ο”... ------------ AH Τοῦ Γ.Γ, τοῦ Α. Κ. Ε.Λ. φ. Ε. ΠΑΠΑ΄Ι.ΩΑΝΝΟΥ τὶ ἔταν ἡ Enisnpn Ἑλλά- δα ποὺ παρίσταται, δὲ θάλ- Ἆει τὸ ζήτημα μὲ πειὰ δι. καίωμα 8ὰ σηκωθεῖ νὰ το ἑάλει ἡ ὁποιωδήπετε ἄλλα ρα παὶ δὲ χώρα πρὸς ν΄ ὁπνία ἡ ἴδια Sizes ται ἐχδρικά 3 Ὕστερα, 2 τὴν πεποίθηση οθιετικὴ “Ἡ φύγει ἐπιμελῶς. va rerede- τήσει τὸ νήτηµά µας, γιατι ποντὰ ατοὺς ἄλλους λόγευς ποὺ ἀνέφερα, νομίζω nig εἶναι ἐξόφθαλµη ἡ πρι οσπά- Sete tng ve Ἀρατήσει χαλα- Εεὺς τεὺς ξεσμεὺς μεταξυ Bpettavixg wat Άμερυς δε ἂν μὴ καὶ νὰ τοὺς δισ. πάσει, Ox Atay ἀφελὲς, maT πὸ τότιες ουνξῆχες, νὰ ἐγείρει δήτημα σὰν τὸ Κυπριακό, ποὺ δὰ ἔφερνς ἀχριέῶς τὲ Αντίδετο Αποτέλεσμα xxi 84 ἔδινε ἐπὶ πλέεν εὖναι- Είαν νὰ τεθῃ σ᾿ ἕνα διεξνῆ Φργαπνισμόὸ ζήτημα Ἡορείευ ἩἨπείρευ, Ἕλληνο --- δε: γαρικῶν οὐνέρων καὶ δὲ ξέρω τὶ ἄλλον. Attn a πλατφέρµαι λέει Ἀαθαρς, ὅπως δὰ ιν καὶ παρακάτω, νὰ τὰ διπλώσου- με, νὰ χάνουμε συμθιθασμὸ BE τὸν ἱμπερικλιαμὸ γιατὶ ἡ μεναρχοφασιστικὴ χυθέρ- vnon τῆς ᾽Αξήνας προδίνει τὸ Ἐυπριακέ 1 Νά τὰ δι- πλώσουμε, λέει καὶ νὰ περι- µένουµε Ίσαμε ποὺ «εὶς τὴν λλάδα θὰ ὑπάρχει κυδέρ- χῃση ἵκανὴ νὰ πάμπ τῇ δυ- σἷκ λόδαρο καὶ νὰ πινήση τὸ σύμπαν γιὰ τὴ διεκδίκη- ση τοῦ δικαίευ µας». Νὰ τὰ διπλώσουµε. Had vx περιμά- νουµε σὰν θεατὲς ἵ. ἴσαμε ποὺ ἑ ἑλληνικὸς λαὸς μὲ τὸ δι- xo του αἶμα Βὰ ἀνατρέψει τὸ σημερινό µοναρχοφασι- ating παθεστὼς καὶ θὰ μᾶς ββΐρει στὸ πιάτο ἕνα χα- beatae λαϊκῆς δπμοχρ. ατί- ας, ποὺ θὰ χάµει, σύµφωνα HE τήν ὁππορτουνιστικὴ πλατφόρμα, τὴ δυσία µας λάξαροϊ λόγος γιὰ ner tod Axed Κύπρου ας γιὰ τὴν ἀποτί- ναξη τοῦ μεναρχοφασισμοῦ. Κανένας λόγος γιὰ ἔντον Μαχητικὴ ἀπελευδερωτικὴ η τοῦ πυπριακοῦ λασῦ ἐνισχύει οημαντικὰ τὴν πάλη τεῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ γιὰ ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία. Nx παραµείνουμξ θεστὲς στὴ σκληρὴ κι ἁδυσώπητη πάλη ποὺ διεξάγει ὁ ἕλλη- νοκὸς λαός. Τί ἄλλο ἀπὸ φι- λοτομαριαµός, τί ἄλλο ἀπὸ Φυγομαχία, ti ἄλλο ἀπὸ συμδιξασμόὲς μὲ τὸν Ίμπε- ριαλισμό μπερεῖ νὰ χαρα- Χτηριοτεῖ αὐτὴ ἡ πλατφόρ- μα Ἔπειτα. Ἐμεῖς ποτὲ δὲν τρέφαµε αὐταπάτες γιὰ τὸν Φ.Η.Ε. καὶ τὴ συµξολή του στὴ λύση τοῦ Κυπριακοῦ. Tev OW τὸν θλέπαμε πουμε σὰν ἐνι- σχυντικὸ παράγοντα στὸν ἀγώνα µας. Τὸν ὀλέπομε καὶ τὸν ἐλέπονμε σὰν ἅ- να θῆμα ποὺ μπορεῖ ναὶ πρέπει νὰ χρηαιµεποιηθεί γιὰ th διαφώτιση τῆς my Ἀόσμιας mows yvouns, γιὰ τὸ ξεσκέπασµα τοῦ ἱμπερι- αλισμεῦ καὶ τοῦ προδοτιοιοῦ. μοεναρχοφασισμοῦ. Ἡ λύση τοῦ χυπριακός θὰ ἐφαρτηθεῖ Χυρίως ὁπὸ τὴν πόλη τοῦ κυπριανοῦ καὶ ἑλληνικοῦ λαοῦ μὲ τὰ συμπαράσταση καὶ ὅλλη- λεγγύη τῆς παγκόσμιας οεδευτικῆς ἀνθρωπότη- τας. Την Αποζμαιστιιὴ pe χΠ τῆς Κύπρου 6& th 5: ceppe athy Kingo xxi στην Ἑλλάδα. Ὁ ϐ Η.Ε. εἶναι δευτερεῦον. ἐοπθητικὸ µέ- Tene, ὄχι τὸ ἀποφασιστιχό, σσς γιὰ τὶς διεθνεῖς συν- θῆχες αὐτὲς εἶναι εὐνοῖκ τατες. Τά ἔθνικόαπελεν βωτιλὰ χινήµατα φουντώ- τουν παντοῦ ϱ' ὅλες τὶς ᾱ- ποιπιακὲς π' ἐξαρτημένες χῶρες. Οἱ δυνάμεις τῆς εἷ- βήνης, τῆς λευτεριᾶς. τῆς δημοκρατίας nal red cea σλισμοῦ, κἀταχτοῦν παξη- μερινὰ καὶ νέο ἔδαφος. Ἔπειτα, δὲν εἶναι ἁλή» θεια πὠς ἄλλη χώρα δὲν εἶναι διατεθειµένη ve 62- Aer te piiinns Bs στὸν Φ.Η.Ε. Μπερεῖ νὰ ἐμποδί- ζεται ye ἄλλη χώρα νὰ τὸ θάλει στὴν ἡμερήσια δι- ταξη τοῦ Ο.Η.Ε. σὰν δέ- μοι μὰ τίποτε δὲν ᾿ἐμπόδισε τὸν ἐγπρόσωπο τῆς Πολω- Μίας Ἆρα Καταούχι νὰ τὸ ἀναχκινήσει στὴν περοινἠ γψενικὴ συνέλευση τοῦ Ὁ. “Ose yik 7A Σοξιετιν: Ἕνωση «ὐτῇ προσφέρει ᾱ- vexrinntes unnpecies atov ἀπελευθερωτιχκὸ ἀγώνα τῶν λαῶν καὶ στὸ δικό µας ᾱ- youve pe tm σθενορῆ tne στήριξη τῆς ἀρχῆς γιὰ α τοδιάνεση τῶν λαῶν παὶ τΏ σταδερὴ εἱρηνική τῆς πολι- τική. Ὁ ᾿Αδάμος σέρξιρε στὴν ὁππορτ. υνιστική του πλοτ- φόρμα σερθίρουν γιὰ χρόνια τώρα οἱ ἄχθροὶ τῆς Σεδθιετικῆς Ἔνωστς, ‘H Σοβιετικὴ Ἔνωση εἶναι é onpxropeges | τῆς λευτεριᾶς τῶν λαῶν, ὁ πιὸ συνεπῆς ὑποστηριχτῆς τῶν ἄπελευ- θερωτικῶν αγώνων τῶν λα- Gv nai padi καὶ τεῦ δικοῦ μας αγώνας. Ox συνεχίσου- µε ὅμως γι’ αὐτὸ καὶ γιὰ ἄλλα αημεῖα τῆς πλατφόρ- µας τῶν ὁππορτουνιστῶν--- φραξιονιστῶν---τιτοϊστῶν.