Back

Ιστορικά διδάγµατα και σταθµός καθοδήγησης

Του Νεόφυτου Νεοφύτου. ρισκόµαστε στο τέλος του. 20ού αιώνα και. ιστορικά το μυαλό µας γυρνάει πί- --.σω Κοῦει, αξιολογεί και συνεχίζει την πορεία των σχέψε- ὤν του προς τα µπρος, Ἡ ιστορική εξέλιξη της ανθρω- πότητας έχει τους δικούς της ιδι- αίτερους σταθμούς και γεγονότα, τα οποία διαδραματίζουν. Ἠαθορι- στικό ρόλο στην ανάπτυξη της πα- Ὑκόσµιας κοινωνίας. Ποιος δεν θα ανέτρεχε στις Ἑυρωπαϊκές Ἐπαναστάσεις του 1848 - 1849, που συντέλεσαν στην αποµάκρυν- ση των φεουδαρχικών - απολυ- ταρχικών συστηµάτων καϊτης µο- γαρχίας από την εξουσία Ποιος δεν θα έκανε σταθµό προβληµα- τυσμού στη µεγάλη Γαλλική Exa- γάσταση. Στη λαϊκή αυτή εξέγερ- ση του γαλλικού λαού, όπου η Γαλλία ανακηρύσσεται σε Δημο- Χρατία και τυγχάνει αρκετών µε- ταρρυθµίσεων Οι ευρωπαϊκές αστικές χαι αστικοδηµομρατικές επαναστάσεις Ἠλόνισαν το φεου- δαρχικό - µοναρχικό και δουλο- παροικιακό καθεστώς, σε µια σει- ρά χώρες Ἆαι συντέλεσαν στις αστικές μεταρρυθμίσεις. Στην Επαναστατική αυτή πε- ρίοδο ενεργό µέρος πήρε ο Κ. Μαρξ και Φ. Ένγκελς. Τα διδάγ- µατα που απέκτησαν, στην πο- ρεία τα ανέπτυξαν και εμπλούτι- σαν τη μαρξιστική θεωρία. Σύµ- Φωνα µετην οποία η επανάσταση είναι νοµοτελειακό στάδιο της ανάπτυξης της κοινωνίας. Είναι η. αντικατάσταση του πεπαλαιωµέ- νου ποινωγικού συστήµατος µετο γέο, το δηµοχρατικό και προο- δευτικό, που επιτυγχάνεται µέσα από σµληρό ταξικό αγώνα, όπου. πάτω από συγκεκριμένες συνθή- πες αι προῦποθέσεις οδηγεί στην επανάσταση. Το πρώτο ουσιαστικό βήμα, που συγκλόνισετο αναχρονιστικό Ἠαθεστώς της τσαρικής απολυ- ταρχίας αι έδωσε ισχυρό πλήγμα στοὺς τσιφλικάδες και µικροχαπι- ταλιστές, είναι η Ἐπανάστασητου, 1905 - 1907, που ανοίγει και το δρόμο προς τη Με Ὑάλη Όγητω- βοιανή Ἐπανάσταση του 17. Δη- μιουργούνται οι πρώτοι πυρήνες λαϊκής εξουσίας, τα Σοβιέτ, Όμως, η επικράτηση του παπιτα- λιστικού, ταιφλικάδικου και εθνι- κού στοιχείου στην Ἐπανάσταση —— . Μεγάλη, Οκτωθριανῆ Επανάστασ ῆ του 1905, δεν είναι σε θέση να δώσει λύσεις στα κοινωνικά προ- βλήματα και στις ταξικές αντιθέ- σεις της ρωσικής κοινωνίας. Στη γενίµευση τῆς πολιτικο-οιπονοµι- Ἠής Ἆαι κοινωνικής κρίσης, συνέ- βαλε η συμμετοχή, της Ῥωσίας στον Χρατικό - µονοπωλιακό, μα- πιταλιστικό παι ιμπεριαλιστικό Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ἡ εξέγερση του ρωσικού λαού δεν καθυστε- ρείνα έρθει, Ἡ Φεβρουαριανή Ἐπανάστα- ση του 1917 αποτελεί την πρώτη, επαναστατική αντίδραση και εξέ- Ύερση του λαού, Παρά την επι- Ἠράτηση στην Ἐπανάσταση του αστικοδημομρατικού στοιχείου, εντούτοις δημιουργούνται νέες επαναστατικές προῦποθέσεις, που οδηγούν στην πολιτική αστά- θεια και στη δηµιουργία. δυαδικής εξουσίας. Από τη µια υπάρχει η προσωρινή πυβέρνηση της αστι- ής τάξης Ναι από την ἄλλη η επαναστατική, δημοκρατική εξουσία των Σοβιέτ. Μπροστά στις νέες αυτές εξε- Ἄΐξεις και δεδοµένα, το Κομµου- νιστικό Κόμμα τῆς Ρωσίας, μαθο- δηγούµενο από την ηγετική και επαναστατική φυσιογνωμία του B. L. Λένιν και µε σύνθημα: «όλοι Ἡ εξουσία στα Σοβιέτ», οργανώ- ει συλλαλητήρια, εξεγέρσεις, διαδηλώσεις, απεργίες. Ἡ απά- Ὕτηση της αστικοδηµοχρατικής εξουσίας ήταν η αντεπανάσταση, οι διώξεις και συλλήψεις των κοµ- μουνιστών. Ο εμφύλιος πόλεμος αρχίζει και η Ῥωσία βρίσκεται στο χείλος της εθνικής χαταστρο- φῄής. Κάτω απότη. ρωσική εξέγερ- ση Χαιτις πανρωσιχές απεργίες, η προσωρινή κυβέρνηση αναγκά- Cerat va ανακηρύξει τη χώρα σε Δημοκρατία, Ἐνέργεια η οποία. αποσκοπεί στον αστικό κοινοβου - λευτισμό µε στόχο την. αποτροπή. της Σοσιαλιστικής Ἐπανάστασι ς Ἡ διορατικότητα του Β.]. Λέ- νιν οδηγεί αµέσως τον ρωσικό λαό σε ένοπλη εξέγερση. Στις 24 Οκτωβρίου (6 Νοεμβρίου), 1917 σε επιστολή του προς την ηγεσία του κομμουνιστικού χόμματος τό- γιζε «...] Ματάσταση είναι στο έπακρο κρίσιμη, Είναι ολοφάνε- 00 ότι τώρα πια κάθε καθυστέρη- ση της εξέγερσης σηµαίνει θάνα- to». Το βράδυ της ίδιας µέρας, με επικεφαλής τον Λένιν η ένοπλη εξέγερση αρχίζει. Ἡ κατάληψη Ιστορικά διδάγµατα της Πετρούπολης δεν παθυστερεί, σε λίγες µέρες καταλαμβάνεται μαι η Μόσχα. Η θριαμβευτική πο- θεία των µπολσεβίκων αι γε- Ὑογός. Σταδιακά εγκαθιδρύεται σε όλη τη χώρα η Σοβιετική εξου- σία. Το πρώτο σοσιαλιστικό. πρά- τος στον κόσµο από όραμα έγινε πραγματικότητα. Ἡ Μεγάλη Οκτωβριανή Exa- νάσταση συμβάλλει καθοριστικά στην ίδρυση του νέου, άγνωστου. ὣς τότε στην ιστορία σοσιαλιστι- κού κράτους, Ο σασιαλισµός έρ- χεται να αντικα Ἱστήσει τα ιστο- Οικά καταδικασμένα Εμµεταλλευ- τικά συστήµατα. Δίγει τις προῦ- ποθέσεις για ειρήνη. ανάπτυξη φιλία και συνεργασία µεταξύ των λαών. Δίνει στην πράξη την ευ- παιρία, ο άνθρωπος να αποτελέ- GEL TO Κέντρο προσοχής και ῴρο- ντίδας, για µια καλύτερη ζωή, Ἡ Μεγάλη Οκτωβριανή Έπα- γάσταση άνοιξε νέα εποχή στην ιστορία πής ἀνθρωπότηήτας. Είναι σταθμός ποιητικής Ons Ge GAN THY me καθοριστικός βαθιάς επίδρα- είατῆς παγκό- επαναστατι» σµιας ιστορίας. Ἐ αινίασε την περίοδο των αποικιακών Exava στάσεων Και αποτέλεσε το παρά- δειγµα και στήριγμα ολόμληρου του εθνικοαπελευθερωτιµού. κι νήματος, Πρόσφερε τη δυγατότη- Ens και έδωσε έµπρα- τα ανάπτι Ἆτα διδάγματα ταξικού αγώνα. Έδειξε το δρόµο για αγώνα διεκ- δικήσεων, κατακτήσεων μαι απὀ- Ύτηση ποινωνικών δικαιωμάτων. Ἡ Ομτωβριανή Επανάσταση απο- τέλεσε στην πράξη δείγμα της Μαρξιστιμής - Λενινιστικ. λογίας. Ἡ δηµιουργία του νέου σοβιετικού σοσιαλιστικού χρά- τους ενέπνευσε τους λασύς όλων των χωρών στον αγώνα μαι στην προσπάθειάτους, να επικρατήσει σε όλο τον πόσμο ειρήνη, δηµο- Ἠρατία και σοσιαλισμός, Αρπετοί είναι αυτοί που βια- στικά και ασυλλόγιστα έτρεξαν αι προσέφυγαν, µετά την περίο- δο 1980 - 1991, στην καταδίκη και νεπρολογίατης μαρξιστικής ιδεο: λογίας παιτου σοσιαλισμού. Επί- σης, δεν είναι λίγοι αυτοί που ένιωσαν απαισιοδοξία και πίρα, απότα γεγονότα που συντελέστη- παν στις πρώην σοσιαλαστι}. D πού παράγοντα γαι ορισμένων. λαθών, της πρακτικής πορείας αι του πνεύματος της Μεγάλης Ὁμτωβριανής Επανάστασης, δεν μπορούν να παραγνωριστούν ή να μειωθούν η µεγάλη συμβολή. και οι οικουµενιµές απαντήσεις που δόθηκαν στα προβλήµατα του αιώνα µας, από τα σοσιαλι- στιχά πράτη, απότην (δρυσήτους µέχρι αι την αποδιοργάνωσή τους, Παράδειγμα είναι η επι- στροφή των λαών, των ποώην σο- σιαλιστικών κρατών, µετά από µια σύντομη, αλλά πικρή γεύση του σύγχρονου παπιταλισμού, στην αναζήτηση ποινωνικών και σοσιαλιστικών παροχών. Είναι οι αοί αυτοί, που στην πράξη απο- λάμβαναν δικαιώµατα και µετην ταυτόχρονη διάλυση του σοσιαλι- στικού στρατοπέδου, έχασαν τα ποινωγικά τους ὠφελήματα: Δι- Ἰαίωμα εργασίας και πλήρους απασχόλησης, γενική μόρφωση, υγεία και κοινωνική ευημερία, πολιτιστικές αξίες, δυνατότητα πνευματικής δημιουργίας στην επιστήμη, τεχνική, τέχνη και λο- Ὑοτεχνία, ανάπαυση και εἙασφ Ἄιση γηρατειών, ισοτιμία ανδρών και γυναικών, ατομική και εθνι ασφάλεια, ελεύθερη γαι ολό- πλευρη ανάπτυξη τῆς προσωπικό- τητας του ατόμου. Δικαιώματα που αποκτήθηκαν και τα ζούσε έμπρακτα κάθε πολίτης, µέσα από το πνεύμα της Μεγάλης Οκτωβριανής Ἐπανάστασης και και σταθµόὸς καθοδήγησης τῶν σοσιαλιστικών ιδανικών του μαρξισμού, παρόλες τις παρα- μορφώσεις που δέχθηκε στη διάρμεια της πραγτιµής εφαρµο- γήςτου, Το δυνατό μαι ὠραίο πνεύμα της Μεγάλης Οχτωβριανής Ἐπα- νάστασης είναι σύγχρονο και επί- χαιρο. Η σηµερινή ανισόµερη πο- Ἅμτικο-οικονομική ανάπτυξη του. παπιταλισμού καιτων σύγχρονων αι εμμοντερνισµένων υπερά- Ἠτιων μονοπωλιακών επιχειρήσε- ὧν και οργανισμών, κολου- θούν να υπάρχουν, να εμποδίζουν μαι να χαραντηρίζουν αρνητικά τις ποινωνίες που ζούμε. Είμαστε μάρτυρες µια νέας προσπάθειας. πλαστογραφίας, µε αλλαγή µορ- φῄής μαι τακτικής-της αστικής τά- ης, αναλόγως περιστάσεων και συνθηκών, για να διατηρηθεί και να συνεχίσει την εκμεταλλευτιμή της πορεία. Αλλά, στην ουσία πα- ραμένουν οι ἴδιοι, προσπαθώντας να πείσουντην εργατιµή τάξη, ότι ο σοσιαλισμός µπορείνα συµβιώ- σει µε την κυριαρχία της αστικής τάξης και µε τη διατήρηση των. Ἀαπιταλιστικών μορφών γαι νό- μῶν της οιχονοµίας. Για να γίνε- ται πιο ελκυστικός και να αρέσει. ο σημερινός Ψαπιταλισμός παρου- σιάζεται µε καμουφλαρισμένες θέσεις και φραστικές ωραιοποιή- σεις. Αρνείται τον ταξικό αγώνα αι είναι υποστηριχτής της εξελι- πτικής πορείαςτου παπιταλισμού. στηριζόµενης στις κατά παιρο ποινωγικές τειιαχισµένες παρο- ται μεταρρυθμίσεις. Ἡ Μεγάλη Οκτωβριανή Ἐπανάσταση γαι η νοµοτελειακή ανοδική κίνηση της Χοινωνίας. επιβεβαιώνει τῃ μαρξιστική - λε- νινιστική θεωρία, ότι ο σοσιαλι- σµός είναι η επαναστατική και ολόπλευρη ανατροπή των καπιτα λιστικών βάθρων και δομών. Το ολοκληρωμένο όραμα της στεράς, που πηγάζει απότη µε Ἐιστική θεωρία καιτην επαναστει τική λενινιστική πραπτική. Ἡ Με η Οκτωβριανή Ἐπανάσταση στέλνει οιμουμενικά μηνύματα πανανθρώπινων αξιών και µέσα απότο πνεύµατης, οι λαοί επανα- στατούν και προχωρούν ακούρα- στα γιατη μάχη των νέων απαιτή- σεων και προχλήσεων των και- uy.