Back

Δώστε µου τη σκυτάλη για άλλη μια πενταετία

1 συνθήκες λέει ότι τον ευνοούν. ο) Ὁ να έχει ένα προθάδι- σµα έναντι των ανθυποψηφίων του. ο νυν Δήμαρχος Λεμεσού και υποψήφιος για µιαν ακόµη πενταετία, Δημήτρης Κο- ντίδης. Πιστεύει στη δυναμική της υποψηφιότη- τᾶς του πρώτα γιατί ο Δήμος έχει να επι- δείξει αξιόλογο έργο κι έπειτα για την υπο- στήριξη που τυγχάνει από τα κόµµατα της τριμερούς συνεργασίας και τα υπόλοιπα κόμματα που τάχθηκαν υπέρ της επανε- κλογής του. Κύριε Δήμαρχε, δεν κρύθετε την κοµ- ποπ «Ἠρτ]κή σας προξ- λευση και ταυτό- τητα. Αν υποθέ- σουµε ότι δεν εἷ- χατε προταθεί ως υποψήφιος της τρι- μερούς ouvepya- σίας για το Δήμο Λεμεσού, θα επι- χειρούσατε να κα- τέλθετε ως ανε- ξάρτητος µε δεδο- µένο την επιτυχημένη θητεία σας που επικαλείσθε Σε καµιά περίπτωση. Είμαι δήμαρχος για- τίτο κόμμα στο οποίο ανήκω µε έχει επιλέ- ξει. Αν για κάποιους λόγους ευρύτερης συ- ναίνεσης ή συμφωνίας για το καλό της το- πικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζετο η υπο- στήριξη άλλου υποψηφίου, το δηλώνω ευ- θαρσώς ότι δεν θα ήµουν υποψήφιος. Ωστόσο, όπως λένε στα κόµµατα της τριμερούς συνεργασίας, στη Λεμεσό µε τη δική σας υποψηφιότητα «κρα- τούν το καλύτερο χαρτί». Νιώθω κιεγώ ένα προβάδισμα έναντιτων ανθυποψηφίων µου, τους οποίους σέβοµαι και δεν θ᾽ αποφύγω να συνδιαλλαγώ µαζί τους για όλα τα θέµατα ή προβλήματα που αφορούν τη Λεμεσό. Ἐχω εμπιστοσύνη στην κρίση του κόσμου για στήριξη του έργου που έχει επιτελέσει το Δημοτικό Συμβού- l = | Τις συνεντευξεις πήρε ο Γιάννης Κωστακόπουλος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΙΔΗΣ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ Δώστε µου τη σκυτάλη για ἄλλη µια πενταετία λιο. Ευελπιστώ πως η προσπάθειά µας θα επικροτηθεί για να συνεχιστεί. Είναι µια ἑν- δειξη και η υποστήριξη των κομμάτων της τριμερούς και των άλλων κομματικών δυ- νάµεων που θέλουν να εμπιστευτούν τον σημερινό δήμαρχο και στην επόµενη θητεία. Πολλοί ισχυρίζονται ότι συνεχίσατε και σε κάποιες φάσεις ολοκληρώσατε το έργο που είχε αρχίσει ο προκάτοχός σας στο αξίωμα, ο κ. Αντώνης Χ” Παύ- λου. Κοιτάξτε, να μιλήσουμε ανοιχτά και ειλι- Έχω εμπιστοσύνη σἵην Κρίση Του Κόσμου για στήριξη του έργου που έχει EMITEAEOEL TO Δημοτικό Συµβούλιο κρινά, Η υπόθεση της δημαρχίας είναι ένας αγώνας σκυταλοδροµίας. Ο κάθε δρομέας, δήµαρχος στην προκειμένη περίπτωση, πα- ραδίδειτην σκυτάλη του στον επόµενο για να συνεχίσει. Αυτό θα κάνω κι εγώ όταν δια- νύσω την απόσταση της θητείας µου. Ταυ- τόχρονα ο κάθε επικεφαλής της Τοπικής Αρχής χαράσσει πορεία. Εμείς ομόφωνα. στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο κα- ταρτίσαµε ένα πενταετές πρόγραµµα, το εγκρίναµε ομόφωνα και µε συλλογικότητα προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε. Κιόταν το εφαρμόσουμε δεν θα επαναπαυτούµε. Η πόλη δεν είναι µια οικοδοµή που 9λο- Κληρώνεται. Είναι ένας ζωντανός οργανι- σμός που εξελίσσεται και ζητά διαρκώς την παρέµβασή µας. Το οικονομικό πρόθληµα χαρακτηρί- ζεται η γάγγραινα της τοπικής αυτο- διοίκησης στην Κύπρο. Μήπως είναι και το άλλοθι που δικαιολογεί στα µά- τια του κόσμου τη στασιμότητα σε εξαγγελθέντα έργα Είναι όντως το µεγαλύτερο πρόβλημα. Ποτέ όµως δεν προβλήθηκε ως δικαιολο- γία, αντιθέτως υποστηρίξαµε ότι παραγά- γαμε έργο παράτις οικονομικές αντιξοότη- τες. Υπάρχει κι ένα χαρακτηριστικό παρά- δειγµα. Κληρονομήσαμε µε τεράστια προ- βλήματα, από το προηγούμενο Συμβούλιο, το εμπορικό κέντρο της οδού Ρούσβελτ στο στάδιο της ανέγερσης. Πολλοί εισηγήθη- καν να εγκαταλείψουµε την προσπάθεια ολοκλήρωσής του, αφού η σύναψη των δα- νείων ήταν προβληματική. Τα οικονομικά µέ- σα δεν επαρκούσαν ούτε για την εκτέλεση των µισών απότις προγραμματιζόµενες ερ- γασίες οικοδόμησης. Οι οικονομικές δυ- σχέρειες δεν µας πτόησαν. Βρήκαμε τρό- πους και συμπαράσταση, οφείλω να παρα- δεχτώ, την κυβέρνησή µας που εξασφάλισε. ως αγοραστές υπηρεσίες της. Σ’ ένα τµήµα του συγκροτήµατος στεγάζονται σήµερα οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις, το Γραφείο Ευηµε- ρίας και το Κτηματολόγιο. Γενικά τα προ- βλήματα µε την οικονομική κατάσταση του Δήμου είναι μεγάλα, όχι όµως του µεγέ- θους εκείνου τον καιρό που αναλαμβάναµε τη δημαρχία. Για ποια επιτυχία µπορεί να νιώθει ευ- χαριστηµένος ο δήμαρχος και ποιο! «στόχοι τίθενται ξανά µπροστά του στη γέα πενταετία που έρχεται Κάναμε πιο αξιόµαχη τη δηµοτική µηχα- γή. Με τις εισηγήσεις της Γενικού Ελεγκτού καιτου ΕΤΕΚσε ειδική µελέτη που ετοίµα- σαν, βελτιώσαµε τη βάση για δουλειά και προγραμματισμό, που είναι στην περίπτωσή µας το προσωπικό του Δήμου. Δεν µπορεί να περάσει απαρατήρητη η συλλογικότηταπου. χαρακτήριζε τη λειτουργία του Δημοτικού. συμβουλίου, ούτε να παραλειφθεί απὀ την. αναφορά µας η αναδιοργάνωση του τοµέα της καθαριότητας σε µέσα, προσωπικό και προγραμματισμό εργασίας. Αν το µεγάλο πρόβλημα της Λεμεσού ήταν η καθαριότη- τα κι είχαν δρομολογηθεί µέτρα επίλυσής TOU, TO άλλο είναιτο κυκλοφοριακό γιατην. άμβλυνση του οποίου θα κληθεί να εργα- στεί και το νέο Δημοτικό Συμβούλιο.