Back

Φοιτητικές χορηγίες... νήλον της έριδος

ΠΑ ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΤΟ ΑΚΕΛ ΤΟΝ ΔΗΣΥ Φοιτητικές χορηγίες.. ήλον της ἔριδος ΤΗΣ ΚΛΤΕΡΙΝΑΣ ΤΟΡΜΠΛ ε αντιπολιτευτική διάθεση M αντιμετωπίστηκαν από πλευ- ράς ΑΚΕΛ οι προτάσεις του κυβερνώντος κόμματος για επέκτα- ση του θεσμού της ειδικής χορηγίας και σε οµάδες µη δικαιούχων βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας φοιτη- τών. Ναι μεν το ΑΚΕΛ χαιρετίζει την υιοθέτηση ορισμένων προτάσεώντοι!, από πλευράς ΔΗΣΥ, ωστόσο, η ενέρ- γεια αυτή εντάσσεται, όπως επιση- µαίνει, στην προσπάθεια της κυβέρ- νησης να γίνει πιο αρεστή στον κό- OVO, Eva χρόνο πριν από τις Προε- δρικές Εκλογές. Όπως ανέφερε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ και µέλος της Επιτροπής Οικο- νομικών της Βουλής Σταύρος Ευαγό- ρου, η κυβέρνηση αντιλαμβανόµενη «ΤΟ ότι σε ένα χρόνο θα έχουµε Προ- εδρικές Εκλογές και διαπιστώνοντας ότι η εικόνα της δεν είναι αυτή που ἔπρεπε να είναι κι έχει ανάγκη από σουλουπώματα και φτιασιδώµατα, εν- δύεται ένα φιλολαϊκό μανδύα». Προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα, 9 βουλευτής του ΑΚΕΛ καταλόγισε στον ΔΗΣΥ προσπάθεια δημιουργίας φοιτητών δύο ταχυτήτων, αφού µετις προτάσεις του κυβερνώντος κόµμµα- τος δεν καλύπτονται όλες οι κατηγο- ρίες φοιτητών. Ο κ. Ευαγόρου παρα- δέχθηκε βεβαίως, ότι είναι θετικό το γεγονός ότι ο ΔΗΣΥ υιοθέτησε αρκε- τὲς από τις θέσεις καιτις απόψεις του ΑΚΕΛ, ωστόσο όπως φρόντισε να υπενθυμίσει, πρόκειται για τις ίδιες προτάσεις που απέρριπτε προηγου- µένως «στο πλαίσιο της νεοφιλελεύ- θερης και συντηρητικής πολιτικής που ακολουθεί», ενώ µε νόηµα ανέφερε ότι οι προτάσεις του ΔΗΣΥ δεν καλύ- πτουν όλες τις οµάδες των φοιτητών, δημιουργώντας µε αυτόν τον τρόπο φοιτητές δύο ταχυτήτων. Συµπαιγνία καταλόγισε στο κυβερ- νών κόµµα και ο επικεφαλής του Γρα- φείου Παιδείας του ΑΚΕΛ Νεοκλής Συ- λικιώτης, ο οποίος διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν η Κυβέρνηση να υπό- σχεται στη Βουλή ότι µέχρι τις 3ἱ [α- νουαρίου θα καταθέσει συγκεκριµέ- γες προτάσεις και λίγες µέρες µετά τη λήξη του χρονοδιαγράµµατος, συ- γκεκριμένες προτάσεις για την επέ- κταση των χορηγιών. Οκ. Συλικιώτης υπέδειξε ότι θα πρέ- πει να πάψει να υφίσταται ο διαχω- ρισµός των φοιτητών σε κατηγορίες. Το ΑΚΕΛ, τόνισε ο κ. Συλικιώτης, υπο- στηρίζει την επέκταση της χορηγίας σε όλες τις κατηγορίες φοιτητών, οἱ οποίοι φοιτούν σε πιστοποιηµένους -αξιολογημένους κλάδους των Ιδιω- την προσπάθεια της κυβέρνησης να γίνει πιο αρεστή στον Κόσμο, ένα χρόνο πριν από τις Προεδρικές Εκλογές, εγέταξε το ΒΚΕΛ τις προτάσεις του ΛΗΣΥ για επέκταση των χορηγιών τικών Κολεγίων, στους φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο εκµά- θησης της γλώσσας και στα προκα- ταρκτικά προγράµµατα των ξένων πα- νεπιστηµίων, τους φοιτητές οι οποίοι εργάζονται παράλληλα µετις σπου- δέςτους, σε αυτούς οι οποίοι δεν ολο- κλήρωσαντις σπουδές τους στον προ- καθορισμένο χρόνο σπουδών χωρίς δική τους υπαιτιότητα, στους µετα- πτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστη- µίου Κύπρου, καθώς και όλους τους φοιτητές οι οποίοι φοιτούν σε επαγ- γελµατικές µεταλυκειακές σχολές και αναγνωρίζονται από τα αρµόδια όρ- γανα στις χώρες όπου λειτουργούν. Το ΑΚΕΛ, εξάλλου, µε ανακοίνωσή H Κυβέρνηση, αντιλαμβανόμοῃ ὅτι “η εικόνα της δεν είναι αυτή που έπρεπε να είναι κι ότι έχει ανάγκη από σουλουπώµατα και Φφτιασιδώμµατα, ενδύεται έν φιλολαϊκό μανδύα”, υποστηρίζει ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Σταύρος Ευαγόρου. του, υποδεικνύει ότι είναι καιρόςη κυβέρνηση να εγκαταλείψει τη γεο- συντηρητική προσέγγιση και να υἱ0- θετήσει µια συνολική πολιτική σεότι αφορά την κρατική φοιτητική µέρι- μνα, η οποία είναι χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση µε όλες τις άλλες εὐρωπαῖ- Κές χώρες».