Back

Σκι στο βούρκο

2 Be ΑΡΑΙΩΣΕ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΧΑΘΗΚΕ, Η ΡΥΠΑΝΣΗ ZNO ΣΚΙ στο βούρκο Φαινομενικά τουλάχιστον έχει “καμουφλαριστεί” η μόλυνση. Σε σηµείο που va διαφοροποιείται Π εικόνα που σχημάτιζε ο κόσμος πριν δύο Χρόνια για το φράγμα των Πολεμιδιών. Η υπερχείλισή του την περασμένη Άνοιξη δημιούργησε την εντύπωση πως τα λύματα παρασύρθηκαν μακρύτερα απ’ το βούρκο που τα αποθήκευε. Πού να πήγαν άραγε ιστοποιητικό καθαρότη- Π τας” όσον αφορά τις « εντυπώσεις που σχηµα- τίζονται, λαμβάνει το Φράγμα Πολε- μιδιών κι απ’ τους σκιέρ που καθηµε- πει Ον προπονούνται στα νερά του. Πριν ένα µήνα, τολμήσαμε να διοργανώσουµε και διεθνείς αγώνες σκι! Ο Πρόεδρος της Ὁμοσπονδίας Θαλάσ- σιου Σκι Λεμεσού κ. Αντρέας Κόκκινος βλέπει διαφορά στην ποιότητα του νερού του Φράγµατος, κάνοντας σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν. “Λεν είναι πεντακάθαρα τα νερά, αλ- λά δεν έχουµε καλύτερη επιλογή. Του Γιάννη Κωστακόπουλου Πριν δύο Χρόνια κάναµε σκι και γύρω µας επέπλεαν νεκρά ψάρια. Εκτός από την αντίληψη που έχουµε για τον υδάτινο χώρο που προπονούνται τα παιδιά, φροντίζουμε να ενηµερώνου- µε τα µέλη µας τακτικά και για τ᾿ απο- τελέσματα των αναλύσεων στις οποί- ες προβαίνει το Υπουργείο Γεωργίας”. Ο συνομιλητής µας πιθανόν να κα- ταλαβαίνει πως η ποσότητα νερού που συσσωρεύτηκε στο Φράγμα δεν έλυσε το μόνιμο πρόβλημα μόλυνσης, αφού δεν καταπολεµήθηκαν ποτέ οἱ ρυπο- γόνοι παράγοντες. Πιθανόν αν κα- τέβει η στάθµη ως το µισό να επα- γεμφανιστούν τα απαράδεκτα φαινό- µενα που αντιμετωπίζαμε προηγου- μένως” Σύμφωνα µε τον κ. Κόκκινο κανένα ανησυχητικό κρούσμα δεν καταγρά- ΦηΚε στο διάστηµα που γίνονται οι προπονήσεις στο Φράγμα των Πολε- µιδιών, ούτε διατυπώθηκαν ποτέ οποι- εσδήποτε επιφυλάξεις ano Tous yo- γείς των παιδιών που ασχολούνται µε το άθλημα. Πρόσφατα μάλιστα υπήρ- ξαν κι ευνοϊκά σχόλια για την άρτια διοργάνωση διεθνών αγώνων σκι στα κατά καιρούς... . παρεξηγηµένα νε- pa. Η δυσκολία εξεύρεσης άλλου χώ- ρου, αλλά κι η κοντινή απόσταση του Φράγματος από την πόλη της Λεµε- σού, αναγκάζει την Ομοσπονδία Θα- λάσσιου Σκι να επιμένει στην επιλογή της. ΦΛεν καταπολεµήθηκαν Από την αντίπερα όχθη, τοπικοί πα- ράγοντες αλλά και στελέχη του Κινή- ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ “Δεν είναι πεντακάθαρα Τα νερά, αλλά δεν έχουµε καλύτερη επιλογή”. αναφέρει στον “I” ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θαλάσσιου Σκι Λεμεσού κ. Αντρέας Κόκκινος. µατος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, εξακολουθούν να θεωρούν επικίνδυ- Νο και μολυσμένο τον υδάτινο χώρο. Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συµβου- λίου Απαισιάς κ. Λευτέρης Περικλή µι- λά για το αυτονόητο: Πριν δύο χρό- για παρουσιάστηκα για το πρόβλημα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής. Ἠταν ξεκάθαρο σε όλους τους παρευρισκόμενους ὁτιη µόλυν- ση διοχετευόταν στο Φράγμα από τη ροή αποβλήτων του σκυβαλότοπου στο Βατί και amo τα λύματα χοιρο- στασίου. Οι ίδιες αιτίες, αφού δεν κα- ταπολεμήθηκαν, εξακολουθούν να δη- μιουργούν το πρόβλημα, έστω κι αν υπάρχει “κάλυψη” από την άνοδο της στάθµης του νερού στο Φράγμα” Η εκπρόσωπος Τύπου του Κινήμα- τος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Μαρίνα Μάρτιν υποστηρίζει ότι µέχρι χθες δεν υπήρξε οποιαδήποτε θετική επέμβαση για καταπολέμηση των κα- τονομαζόµενων παραγόντων της µό- λυνσης: Είναι παράξενο, να επισκέπτονται αρμόδιοι λειτουργοί το χοιροστάσιο και να µην εντοπίζουν που διοχετεύ- ονται τα λύματα της µονάδας. Δηµμι- ουργήθηκε ποτέ η υποψία στους αρ- µόδιους αν υπάρχει και νυχτερινή δραστηριότητα” ξεφορτώματος των παραγόμενων αποβλήτων”. Αναφορικά µε τα αποστάγματα των σκουπιδιών, των αποβλήτων χη- µικών κι άλλων προϊόντων που κατα- λήγουν στο Βατί, απὀ την εκπρόσωπο των Οικολόγων θεωρείται αστείος ο ισχυρισμός ότι τα στρώματα του εδά- φους τα αποστραγγίζουν απ’ τις βλα- βερές ουσίες και δήθεν στο φράγμα καταλήγει καθαρό νερό. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ: Κάνουμε ό,τι μπορούμε Μόνο κατ’ όνοµα περιέχεται το Φράγμα Πολεμιδιών στη διαχείριση του Δή- µου, µας εξήγησε ο Δήμαρχος Γιώργος Γεωργίου. Η τοπική αρχή προσφέρει µό- Νο υπηρεσίες, αλλά πάντα ενδιαφέρεται για την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο του Φράγματος. Ο Δήμαρχος εκτιµά ότι υπήρξε πρόοδος, µετά τα διαθήµατά του προς τις υπη- ρεσίες του κράτους, αλλά τονίζει πως το πρόθληµα μόλυνσης θα ξεπεραστεί οριστικά όταν απομακρυνθούν οἱ οχληρές µονάδες και γίνει η διαχείριση του σκυθαλότοπου στο Βατί στη θάση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δηµιουργία ΧΥΤΑ (Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριμμάτων). Η τοπική αρ- χή Πολεμιδιών ενημερώνεται τακτικά για τα επίπεδα μόλυνσης των νερών του υδατοφράκτη, απ᾿ τα αποτελέσµατα των αναλύσεων των λειτουργών του Υπουρ- γείου Γεωργίας. Ἱ.-.{ρ---υ