Back

Η χαμηλή χοληστερόλη

χαμηλή χοληστερόλη σχετίζεται µε βίαιη συμπεριφορά και αὐτο- κτονία. Αλήθεια ή ψέμα Όπως εί- πε η ερευνήτρια Βίβιαν Μητρο- πούλου, η οποία µελετά τη σχέση ανάµεσα στο επίπεδο της χολη- στερόλης και τις διαταραχές στην προσωπικό- τητα, στη σχολή ιατρικής Μάουντ Σινάι στη Νέα Υόρκη, ο Κώδωνας του κινδύνου έκρουσε για πρώτη φορά στα µέσα της δεκαετίας του '80, όταν οι ερευνητές ξεκίνησαν να ελέγχουν τα πρώτα φάρμακα που σχεδιάστηκαν για να μειώνουν το Ψηλά επίπεδα χοληστερόλης. Οι άνθρωποι που παίρνουν αυτά τα φάρμακα Φαίνεται να πεθαί- γνουν σε ασυνήθιστα ψηλό ποσοστό από αιτίες ανεξάρτητες από καρδιαγγειακές παθήσεις... Όπως είπε η Μητροπούλου, «πολλοί τρακάρουν τα αυτοκίνητά τους σε γέφυρες, κάνουν πολλά ενστικτώδη και βίαια πράγματα». Τουλάχιστον µία δωδεκάδα αναφορές δείχνουν ότι ο κίνδυ- γος αυτοκτονίας είναι πιθανόν να είναι ψηλότε- ρος σε άτοµα µε χαμηλή χοληστερόλη. Για πα- ράδειγµα, σε γαλλική µελέτη που δημοσιεύτηκε στη βρετανική επιθεώρηση ΒΠΙΙ5ῃ Μεαίσαι ]ουγπα] φάνηκε ότι από τους 6,393 άντρες που εξετάστηκαν, όσοι είχαν χαμηλότερη χοληστε- ρόλη είχαν τρεις φορές περισσότερες πιθανότη- τες από τους υπόλοιπους να σκοτώσουν τον εαυ- τό τους. Άλλη µελέτη που έγινε στην κλινική . Payne Whitney Clinic kat 5npootevOnke to 1995 στην αμερικανική επιθεώρηση Απιεγίεαῃ |ομΓΠαἱ of ΡΕΥΕΠΙαΙΤΥ, έδειξε ότι οι άντρες µε τα χαµη- λότερα επίπεδα χοληστερόλης είχαν διπλάσιες πιθανότητες από όλους τους άλλους να αυτο- κτονήσουν, ενώ είναι πολύ πιθανόν να βλάψουν και κάποιον άλλον. Τι κρύβεται πίσω από την επιθετική συμπεριφορά και τις τάσεις αὐυτοκτο- γίας Μία απάντηση Κάνει λόγο για κατάθλιψη Ο κώδωνας έκρουσε για πρώτη φορά τῃ δεκαετία του 80. Άντρες µε χαμΠμλότερο από το φυσιολογικό επίπεδο χολπστερόλης έχουν αυξημένη πιθανότητα να εκὁμλώσουν Bian συμπεριφορά µε δημοσιεύµα στη βρετανική επιθεώρηση Ψυ- χιατρικῆς και ερευνητές από το Εθνικό Ινστιτού- το Δημόσιας Υγείας στη Φιλανδία υποστήριξαν ότι σε ομάδα µε περισσότερα από 29,000 άτοµα πουμελέτησαν οἱ άντρες µε συνολική χαμηλή χο- ληστερόλη διέτρεχαν µεγαλύτερο κίνδυνο να νο- σηλευτούν για κατάθλιψη σημαντικού βαθμού. Συσχετισµός μεταξύ χαμηλής χοληστερόλης και κατάθλιψης εμφανίστηκε σε άλλες έξι τουλάχι- στον μελέτες. Η χαμηλή χοληστερβύλη 2. H o¢potovivn Κανένας δεν ξέρει µε σιγουριά αν τα χαμηλά επίπεδα χοληστερόλης αποτελούν την αιτία αὐ- τών των ψυχολογικών προβληµότων ή αν πρό- κειται απλά για αθώα συνύπαρξη. Είναι δυνα- τόν, για παράδειγµα, άνθρωποι που έχουν κα- τάθλιψη ή βίαιη συμπεριφορά να τρώνε λιγότε- ρο απ’ ό,τι οἱ φυσιολογικοί, υγιείς άνθρωποι πράγμα που να οδηγεί σε χαμηλά επίπεδα χο- ληστερόλης. Η ερευνήτρια Βεατρίκη Γκόλομππου ειδικεύεται στην επιδηµιολογία είναι πεπεισµέ- γη πάντως ότι υπάρχει άµεσος συσχετισμός, ο οποίος εντοπίζεται πιθανότατα στη χημική ου - σία σεροτονίνη του εγκεφάλου. Ξέρουμε, είπε, ότι οἱ «πίθηκοι των οποίων το διαιτολόγιο πε- ριέχει λίγα λιπαρά ή λίγη χοληστερόλη εµφανί- ζουν σηµαντικά χαμηλότερη δραστηριότητα της σεροτονίνης στον εγκέφαλό τους. Επιπλέον µε- λέτες δείχνουν ότι ζώα µε χαμηλή δραστηριότη- τα σεροτονίνης είναι πιο πιθανόν να είναι επι- θετικά». Κανένας δεν εξέτασε όµως κατά πόσο τα λίγα λιπαρά ή η λίγη χοληστερόλη μειώνουν τα επίπεδα σεροτονίνης στους ανθρώπους. Η Γκόλομπ λέει ότι υπάρχουν ικανοποιητικά δε- δοµένα από ανθρώπινες μελέτες που συσχετί- ζουν τη χαμηλή σεροτονίνη µε επιθετική και βί- Qin συμπεριφορά περιλαμβανομένης και της αυ- τοκτονίας. Οι συσχετισμοί μεταξύ χαμηλής σεροτονίνης, κατάθλιψης και των υπόλοιπων συμπεριφορών δεν είναι ακόµα κατανοητοί. Δεν σηµαίνει λοι- πόν ότι όσοι ἔχουν χαμηλή χοληστερόλη εµφα- νίζουν τέτοια αρνητική συμπεριφορά, παρότι Φαίνεται να έχουν αυξημένες πιθανότητες. 0 συ- σχετισµός δεν είναι τόσο ψηλός στατιστικά ώστε να µπορεί να αποτελέσει σημάδι αναγνώρισης ανθρώπων µε κίνδυνο να υποφέρουν από κατά- BAW ή να γίνουν βίαιοι. Αντίθετα η Γκόλομπ και οι συνεργάτες της ελπίζουν ὅτι τελικά θᾳ εντοπίσουν ἄλλους παράγοντες όπως για παρά- δειγµα ιστορικό ενστικτώδους συμπεριφοράς ή πρόβλημα αλκοολισμού, τα οποία µαζί µε τη χα- µηλή χοληστερόλη ίσως αποτελέσουν ένδειξη για το πρόβλημα.