Back

Ta παράξενα του 0-90

-. 090-25-609 Οι καλύτε Ἔ, 090-23-616 | 5. 090-23-680 νεος 090-23-660 cree td κκ. SUP ed Ta παράξενα του 0-90 SS_THE KATEPINAZ ZOPMNA Καλώντας κάποιες από τις υπηρεσίες 0 ---90 που προ- σφέρει η οἰάεῃ ΤεΙεπιθαῖα, µας δημιουργήθηκαν ορισµέ- να ερωτήματα, τα οποία κρίναµε σκόπιµο, να θέσουµε ενώ- πιον του βουλευτή του ΑΚΕΛ Γιώργου Λιλλήκα, ως ένα από τους κύριους μετόχους της εταιρείας και τα οποία αφο- ρούν τη χρησιμότητα αυτών των υπηρεσιών. Ο κ. Λιλλή- κας δεν θέλησε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο επί του θέματος, αναφέροντας ότι δεν είναι αρμόδιος να μιλήσει, παραπέμποντάς µας στον κ. Αντώνη Ινιάτη που έχει και το πιαπβρεπιεπί της εταιρείας. Ο κ. Ινιάτης, μιλώντας στον «Πολίτη», τόνισε ότι η οἰάεη ΤεΙεπιθαία προσφέρει δια- φόρων ειδών υπηρεσίες, κυρίως ψυχαγωγικές, που περι- στρέφονται γύρω απὀ αθλητικού περιεχοµένου θέµατα, αστρολογία και ανέκδοτα. Αναφερόμενος στις υπηρεσίες που προσφέρουν πληροφόρηση γύρω από θέµατα σεξ,ο κ. Ινιάτης διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για 58χ Ιίπθς, όπως είπε χαρακτηριστικά, αλλά για ιατρικές συμβουλές γύρω απὀ το σεξ, τις οποίες γράφει γιατρός. Ερωτηθείς για το ποίας ηλικίας άτοµα καλούν τις εν λόγω γραμμές, ο κ. |νιά- της, παρατήρησε ότι καλούν πρόσωπα όλων των ηλικιών, µε- ταξύ των οποίων και νεαρά άτοµα. © «To ἴδιο µε το υπουργείο Παιδείας» Αναφορικά µε τη χρησιμότητα των υπηρεσιών που προ- σφέρουν συμβουλές γύρω από θέµατα σεξ, επεσήµανε ότι έχουν χρησιμότητα, επικαλούμενος το γεγονός ότι η σε- ξουαλική αγωγή μπαίνει και στα σχολεία. Εξέφρασε δε την άποψη, ότι οἱ εν λόγω υπηρεσίες, δεν κάνουν κάτι διαφο- Ρετικό από αυτό που προτίθεται να κάνει το υπουργείο Παι- δείας͵ το οποίο, πρόσθεσε, ετοιµά- ζει και σχετικό βιβλίο. Σύµφωνα µε ΤΙ υποστηρίέει τον κ. ἱνιάτη, δεν τίθεται θέµα να κριθούν παραπλανητικές οι συµ- 0 ΑνΤ WYN βουλές που δίδονται, σημειώνοντας ότι γράφονται απὀ ειδικό και είναι νι ήτῃ ς καθαρά ιατρικού, όπως είπε, περιε- χοµένου, ενώ οἱ ορολογίες που χρησιμοποιούνται είναι καθαρά επι- στηµονικές. Πόσο επιστημονικού επιπέδου και ταυτόχρονα πληροφο- ριακό µπορεί να είναι το ερώτημα πού ψαρεύονται οἱ γυ- ναίκες, και κυρίως η απάντηση, ότι δηλαδή ψαρεύονται εκεί όπου υπάρχουν και κυκλοφορούν γυναίκες, όπως χαρα- κτηριστικά αναφέρεται Ο κ. Ινιάτης, κληθείς να απαντήσει σ' αυτό το ερώτημα, παραδέχθηκε ότι µπορεί αυτό να µην είναι καθαρά ιατρικό θέµα, αλλά µια πραγματικότητα. Ση- μείωσε, εξάλλου, ότιθα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως ο κά- Ge άνθρωπος έχει τις Ιδιοµορφίες και τα προβλήματά του, πράγμα το οποίο θα σας επιβεβαιώσει και ειδικός επί αυ- τών των θεμάτων. «Θα σας πει», υπογράμμισε, «ότι υπάρ- χουν πολλοί άντρες που είναι ντροπαλοί και δεν γνωρίζουν. πώς να προσεγγίσουν µια γυναίκα». Φ «Φπίνονται παράξενα» Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι µερικές πληροφορίες που δίδονται είναι αυτονόητες, ο κ. Ινιάτης ανέφερε επί λέ- ξει: «Ίσως σε σας και σε εμένα να φαίνεται παράξενο, αλ- λά είναι πολλοί αυτοί που αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα. Ἆρα, τιτο κακό να πεις στον άλλο, ότι υπάρχουν γυναίκες Εκεί που πηγαίνουν. Αν δεν κάνω λάθος, στη συνέχεια ανα- φέρονται κάποια χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο άντρας. Δηλαδή ότι πρέπει να είναι καθαρός, να έχει κα- θαρά τα νύχια του, ότι είναι μύθος ότι πρέπει να έχει κά- ποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά για να αρέσει σε µια γυ- ναίκα». Ο κ. Ινιάτης τόνισε ότι κάποιοι έχουν πρόβλημα να απευθυνθούν σε ειδικούς, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότιοι υπηρεσίες είναι ανώνυμες. Παραδέχθηκε πάντως, ότι οι συμβουλές αυτές δεν αποτελούν σε καμμία περίπτωση θεραπεία, ενώ υποστήριξε ότι αρκετοί είναι αυτοί που επι- κοινωνούν µε την εταιρεία ζητώντας να μιλήσουν µε τον ειδικό που δίνει στην υπηρεσία τις διάφορες συμβουλές. Σε ό,τι αφορά τη χρέωση, είπε ότι για κάθε υπηρεσία καθορί- ζεται από το κόστος της, αφού για να δουλέψει µια τέτοια γραµµή εργάζονται τουλάχιστον τέσσερις πλευρές.