Back

Επέκταση χορηγιών εισηγείται ο ΔΗΣΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Επέκταση χορ εισηγείται ο ΔΗΣΥ THE KATEPINAD ZOPMIA η Κυβέρνηση για τη δηµιουργία ενός δικαιό- TEPOU και αποτελεσµατικότερου συστήµατος φοιτητικής χορηγίας, εισηγείται το ίδιο το κυβερνόν κόµµα. 0 ΔΗΣΥ αξιολογώντας τα δεδοµένα του υφι- στάµενου συστήµατος σε συνεννόηση µε τη φοιτητική παράταξη του κόµµατος «Πρωτοπορία», µε πρότασή του προς τους αρμόδιους υπουργούς Παιδείας και Οικονοµικών, εισηγείται την παραχώρηση ειδικής χορηγίας για τους σπουδαστές και των αναγνωρι- σµένων προγραμμάτων διετούς και μονοετούς φοί- τησης, την παραχώρηση κανονικής χορηγίας και στους φοιτητές που αναγκάζονται να έχουν µερική µισθωτή απασχόληση παράλληλα µετις σπουδές τους και την παραχώρηση χορηγίας σε φοιτητές οι οποί- οἱ δεν ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στον προκα- θορισµένο χρόνο φοίτησης για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή τους. Όπως ανέφερε χθες στη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης, ο Πρόεδρος της Κοι- νοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας κι επικεφαλής της Γραμματείας Οικονομικής, Πολιτικής και Ανα- πτυξιακής Στρατηγικής του ΔΗΣΥ, ναι µεν η υιοθέτη- ση της πρότασης του ΛΗΣΥ συνεπάγεται επιπρόσθε- το κόστος για την κυβέρνηση, «μερικών εκατοµµυ- ρίων» κατά την έκφρασή του, ὠστόσο, µε αυτόν τον τρόπο η Κύπρος θα αποκτήσει µία πολιτική φοιτη- τικής μέριμνας ανάλογη αυτών που εφαρμόζονται στις πλείστες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόκειται για ἕκτα- κτα µέτρα ενίσχυσης των σπουδαστών από το κρά- τος, διευκρίνισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδεί- Α υτό που δεν έχει προτείνει µέχρι σήµερα η ίδια oo ας, έως ότου η χώρα µας καταστεί ικανή να προ- σφέρει ικανοποιητικό αριθµό θέσεων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πέραν της εισήγησης για επέκταση του θεσμού της εἰδικής χορηγίας σε µη δικαιούχους µε βά- ση την υφιστάμενη νοµοθεσία φοιτητές, ο ΔΗΣΥ προ- τείνει ρυθμίσεις και για το θέµα των αλλοδαπών φοι- τητών, επισημαίνοντας την ανάγκη θεσµοθέτησης του δικαιώµατός τους για µερική απασχόληση. Όπως ανέφερε ο κ. Προδρόμου, η Επιτροπή Παιδείας σε συνεργασία µε την Κυβέρνηση θα επιδιώξουν να δια- μορφώσουν ανάλογα το νομοσχέδιο που έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή και προβλέπει μέγιστο όριο απολαβών, οὕτως ώστε να απολαμβάνουν του δικαι- ὤματος της φοιτητικής χορηγίας οι φοιτητές εργα- ζόμενοι και όχι οι εργαζόµενοι φοιτητές. Όπως εξή- γησε, φοιτητές οι οποίοι εργάζονται και οι απολαβές τους δεν ξεπερνούν ετησίως τις τρεις χιλιάδες λίρες, θα πρέπει να θεωρούνται δικαιούχοι των φοιτητικών χορηγιών, ενώ αντίθετα, θα πρέπει να εξαιρεθούν από το θεσμό όσοι φοιτητές έχουν πλήρη απασχό- Anon ή εργάζονται στον ευρύτερο δημόσιο τοµέα. 0 ΔΗΣΥ εισηγείται εξάλλου την παραχώρηση περιορι- σµένου αριθμού υποτροφιών για τους Ελλαδίτες φοι- τητές του Πανεπιστηµίου Κύπρου οι οποίοι βρίσκο- νται στο μεταπτυχιακό στάδιο των σπουδών τους, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι η Κύπρος έχει χρέ- ος απέναντι στην Ελλάδα, η οποία φιλοξενεί χιλιάδες Κύπριους φοιτητές κάθε χρόνο. 0 Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παι- δείας, εμφανίστηκε πάντως ιδιαίτερα αισιόδοξος για την υιοθέτηση των προτάσεων του ΔΗΣΥ παρά το κό- στος που αυτό θα σηµαίνει για την Κυβέρνηση, επι- γιών Ο ΔΗΣΥ προτείνει διά του Πρόδροµου Προδρόμου και την παραχώρηση μικρού αριθμού υποτροφιών σε Ελλαδίτες φοιτητές του Πανεπιστηµίου Κύπρου. καλούμενος και την ενθαρρυντική τοποθέτηση του υπουργού Οικονοµικών Τάκη Κληρίδη στο όλο θέ- μα. Προχωρώντας ένα βήµα πιο πέρα, υπέδειξε ότι το Κόστος της επέκτασης του θεσμού των χορηγιών. και σε µη δικαιούχους φοιτητές, θα φαίνεται πολύ μικρότερο, εάν οι προτεινόμενες αλλαγές που προ- τείνονται από πλευράς ΔΗΣΥ ενταχθούν στο ευρύτε- ρο πλαίσιο της προτεινόµενης φορολογικής µεταρ- ρύθμισης.