Back

Άμεσες αλλαγές των κανονισμών

ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Λούης Ελευθερίου Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκι- fF νήτου αποφάσισε να αλλάξει τους κανονισμούς που αφο- ρούν στον ηλεκτρονικό έλεγχο των κι- νητήρων στα μονοθέσια της Φόρμουλα Ένα, προκαλώντας αναστάτωση στις οµάδες, οι οποίες πρέπει να προετοι- µαστούν άμεσα, προκειµένου να είναι έτοιμες πριν από το Γκραν πρι της Βρε- τανίας, που θα γίνει την µεταπροσεχή Κυριακή στην πίστα του Σίλβερστοουν. Οι αλλαγες είναι οι εξής: 2 Δεν επιτρέ- πονται πλέον πέραν του ενός λογισµι- κού ηλεκτρονικής διαχείρισης του κι- νητήρα, Κατά τη διάρκεια όλης της αγω- νιστικής περιόδου, µετά το Γκραν πρι της Βρετανίας. Μέχρι τώρα η ΔΟΑ επέ- τρεπε τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις του λογισμικού για κάθε ομάδα, η το- ποθέτηση του οποίου εξαρτιόταν από τις συνθήκες κάθε πίστας. Β Λεν επιτρέπεται η τοποθέτηση αι- σθητήρων που μετρούν την ταχύτητα των εμβόλων, σε κάθε κύλινδρο, παρά µόνο ενός στο στροφαλοφόρο άξονα, η συχνότητα του οποίου είναι καθορι- σµένη από τη ΔΟΑ. Σε περίπτώση βλά- βης του αισθητήρα, οἱ οµάδες θα είναι εφοδιασµένες µε έναν εφεδρικό που θα είναι κλειδωμένος”. Β Ο χρονισµός της ανάφλεξης και ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ:200ΩΦ:ΤΗΠΕΔΦ a L 129 ΦΟΡΜΟΥΛΑ Άμεσες αλλαγές των κανονισμών να οι τιµές αυτές δεν μεταβάλλονται. 0 πλήρης έλεγχος που καθορίζεται από τις παραμέτρους χαρτογράφησης του κινητήρα αποκτάται όταν η ταχύτητα ξεπερνά τα 100 χλμ/ώρα και για χρονι- κό διάστηµα άνω των τριών δευτερο- λέπτων. 5 Απαγορεύεται ο αυτόματος ηλε- κτρονικός έλεγχος της ταχύτητας των µονοθεσίων στο διάδρομο tw pit. ME- χρι τώρα ο οδηγός, έχοντας πατηµένο ένα πλήκτρο στο τιμόνι, περιόριζε NAE- κτρονικά την ταχύτητά του. Εφεξής, θα πρέπει να προσέχει να µην ξεπερνά το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας (80 χλμ/ώρα) µόνο µε το πάτηµα του γκα- ζιού. Ο τελευταίος κανονισμός, αυτός έχει ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών από τους οδηγούς, που προβλέπουν να τους επιβάλλονται αλλεπάλληλες ποι- νές (η ΔΟΑ προβλέπει ποινή 10 δευτε- ρολέπτων, το γνωστό ἵορ ὃ σο”) στο Σίλβερστοουν. O Μίκαελ Σουμάχερ αναφέρει ὅτι δεν είναι δυνατόν να προσέχει ο οδηγός ταυτόχρονα την ἔνδειξη ταχύτητας και την κυκλοφορία στα πιτ, ενώ είναι πο- λύ εύκολο, µε το παραμικρό πατηµα του ”.᾿γκαζιού να ξεπεράσει το όριο. Οι υπεύ- θύνοι των οµάδων και οι τεχνικοί της AOA πρόκειται να συναντηθούν στο του ψεκασμού εξαρτάται µόνο από τη θέση της πεταλούδας του γκαζιού. Οι παράμετροι που θᾳ καθορίζουν τις διορθώσεις του µείγµατος θα εξαρτώ- νται από την ἠλεκτρική τάση, την πίεση καυσίµου και τη θερµοκρασία του αέ- ρα. ΘΦΦΦΘΘΦΘΦΘΟΘΘΘΦΘΦΘΘΦΑΘΘΔΘΦΘΔΑΘΘΘΦΦΘΘΦΘΘΘΦΦΘΦΘΘΘΦΘΟΘΦΘΦΦΦΟΘΟΘΘΟΦΟΘΟΟΟΘΟΕΟΘΟ Βραβείο αξιοπιστίας yia Ta Subaru) ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΔΙΝΕΙ 0 ΠΟΛ ΣΤΙΟΥΑΡΤ Παραιτήθηκε από Β Η ευαισθησία των αισθητήρων Lamda (λ”) είναι πλέον συγκεκριμένη. Ωστόσο, επιτρέπεται η ηλεκτρονική πα- ρατήρηση του διαγράµµατος του αι- σθητήρα, µε σκοπό τον έλεγχο της λει- τουργίας του. Β ϱ οδηγός πρέπει να ελέγχει ο ίδιος τον κατώτατο ρυθμό περιστρο- φής του κινητήρα, µετο πόδιτου. Μέ- χρι τώρα ο κινητήρας διατηρούσε αυ- τόµατα, µε ηλεκτρονικό τρόπο, ένα κα- τώτατο επιθυμητό -και ρυθµιζόµενο- όριο, έστω και αν ο οδηγός άφηνε το γκάζι, ώστε να µην “adpavet, aveBa- ζοντας αµέσως στροφές, µε το πάτηµα του γκαζιού. Τώρα πια θα πρέπει να ελέγχεται μηχανικά, όταν οι στροφές πέφτουν στις 4.000, και όταν ο οδηγός δεν χρησιμοποιεί περισσότερο από 103 του γκαζιού και κάτω από την ταχύτητα των 40 χ.α.ώ. Κατά τη διάρκεια του αγώ- Λονδίνο μεθαύριο, µε σκοπό να συζη- τήσουν τους νέους κανονισμούς και την. ανάγκη πιθανών αλλαγών, µετά τα όποια προβλήματα ενδέχεται να πα- ρουσιαστούν στην πράξη, κατά τη διάρ- κεια των δοκιμών τῶν οµάδων στο Σίλ- βερστοουν. την ομάδα της Jaguar Ἀ3άχρονος Πολ Στιούαρτ, γιος του πρώην O παγκόσμιου πρωταθλητή στη Φόρμουλα | Τζάκι Στιούαρτ, παραιτήθηκε από τη θέση του διευθυντού εξέλιξης της |ᾶρμᾶτ, ὕστερα από διά- γνωση των ιατρών, σύµφωνα µε την οποία πάσχει από καρκίνο τοῦ εντέ- ρου. 0Ο Πολ υποβάλλε- ται σε χη- μειοθε- ραπεία στην Κλινική Μά- πω μμ CT Ce AL Νέοι κινητήρες Mercedes yia th McLaren O Mépto ‘IAtev, Steuduvtis tS Ilmor Engineer, τῆς εταιρείας που είναι υπεύθυνη για την εξέλιξη των κινητήρων της Mercedes Trou χρησιμοποιούνται ota povobéota THs McLaren, ανακοίνωσε ότι η οµᾶ- δα θα χρησιμοποιήσει στο βρετανικό Υκραν πρι ἑνα νέο κινητήρα, ελαφρύτερο καὶ πιο ισχυρό. Πρόκει- ται για την τρίτη βελτιωμένη έκδοση τοῦ κινητήρα λε πιο Ωμ, ο μις) Στιούαρτ, τρεις φορές γιο στο Ρότσεστερ της Μινεσότα. Κατά τη διάγνωση, διαπιστώθηκε κακοήθες λέμφωμα και σύμφῶνα µε τις πρώτες πληροφορίες η θεραπεία του θα διαρκέ- σει τουλάχιστον τρεις µήνες. 0 θεράπων ιατρόςτου. δήλωσε ότι το λέµφωμα βρίσκεται σε αρχικό στά- διο, η θεραπεία του εξελίσσεται θαυμάσια Και προ- βλέπει την πλήρη ανάρρωσή του. Η Εοτᾶ,͵ βασικός χορηγός της |ἂσματ, ανέφερε ότι ο Πολ Στιούαρτ παραμένει διευθυντικό στέλεχος της ομάδας, ἱδρυτής της οποίας είναι 0 πατέραςτου. 0 Τζά- κι Στιούαρτ, σε δηλώσεις του που µεταδόθη- καν από το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ρόι- τερ, αναφέρει ότι «η αποκατάσταση της υγείας του Πολ είναι το σηµαντι- κότερο θέµα της οικογένειας Στι- ούαρτ», προσθέτοντας ότι βρί- σκεται στα καλύτερα χέρια, στην Κλινική ΜάΥΟ αδελφός του Μάρκ κτόρια έχουµε από- λυτη εμπιστοσύνη στους γιατρούς του, οι οποίοι αισιοδοξούν. πως ο Πολ θα αναρ- ρώσει πλήρως και θα συνεχίσει να χαίρεται τη ζωή του». πο ο) χνικοί ισχυρίζονται ότι αυτός ο κινητήρας θα θέσει τέρµα στα προβλήµατα αξιοπιστίας, που κόστισαν. τις γίκες στον Μίκα Χάκινεν στους προηγούμενους αγῶ- σοι Μίκα Χάκινεν, Ντέιβ Γκούλχαρτ καιο δοκιµα- στής οδηγός της McLaren Ολιβιέ Πανί δοκίµασαν τους νέους κινητήρες σε υγρές συνθήκες και τα απο- τελέσματα ήσαν θετικά. «Η µητέρατου Χέλεν και F εγώ, καθώς επίσης ο | και η σύζυγός του Βι- | βδομάδα 5µραγα” θᾳ μπορούσε να χα- Ε ρακτηριστεί το επταήμερο που διανύ- « οὐμε, καθώς η ιαπωνική αυτοκινητο- βιομηχανία κατέκτησε Και δεύτερη διάκριση, αὐ- τήν τη φορά όµως σε εὐρωπαϊκό έδαφος, µετά το Βραβείο οδικής ασφάλειας” ποὺ απένειµε στο µο- ντέλο [.6ρ80γ το ινστιτούτο οδικής ασφάλειας των αμερικανικών ασφαλιστικών εταιρειών. Σε έρευ- να που πραγματοποιήθηκε στη Βρετανία από τον αμερικανικό ερευνητικό όμιλο στο πεδίο της αυ- τοκινητοβιομηχανίας |.Ὀ.Ροννθι και το δηµοφιλέ- στατο τηλεοπτικό πρόγραµµα του ΒΒς Τορ «αα:, Ta povtéAa ths Subaru Legacy kat Impreza Katé- κτησαν τις δύο πρώτες θέσεις, για δεύτερη συνεχή χρονιά. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε µέσω ερωτη- µατολογίων που συμπλήρωσαν 24.000 οδηγοί και Ἱ. ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που αποκτήθηκαν τα έτη 1997 και 1998. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιο- λογήσουν την απόδοση και την αξιοπιστία του αυ- τοκινήτου που οδηγούν, την ικανότητα των εξου- σιοδοτηµένων συνεργείων να επιλύουν προβλή- µατα, αλλά και τη συνολικότερη εξυπηρέτηση του πελάτη από τους αντιπροσώπους. Στην πρώτη δε- κάδα συμμετέχουν πέντε ιαπωνικές αυτοκινητο-. βιομηχανίες µε επτά μοντέλα. Μεταξύ αυτών βρί- σκονται η Τογοῖα στην 4η θέση, η Μα7άα στην 5η, η Ηοπάα στην 7η και η Nissan otn 10n. H eupwrai- κή αυτοκινητοβιοµηχανία εκπροσωπείται από την ΒΜΝΝ και την Ρεισθοῖ, ενώ εντύπωση προκαλεί η µη κατάταξη της Μεγοεάες ΒεηΖ στην πρώτη δεκά- δα. Την τελευταία θέση καταλαμβάνει η Εἰαῖ. Ωστό- σο, τα αποτελέσµατα της έρευνας δεν είναι και τό- σο άσχηµα, καθώς, αν και απέτυχαν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των Βρετανών για την αξιοπιστία των αυτοκινήτων τους, αυτά κρίθηκαν ὡς τα πιο διασκεδαστικά” στην οδήγηση. Παρά το γεγονός ότι τα ιαπωνικά αυτοκίνητα είναι συνολικά τα πιο αξιόπιστα, ένα ευρωπαϊκό «ομΡε, το Εογά Ρμπιᾶ, θεωρήθηκε το μοντέλο που απολαμβάνεις να οδη- γείς συμπεραίνει η έκθεση. της Μετεαᾷος από την αρχή της χρονιάς, Και Οἱ Τε” } |