Back

Ποιος δίνει παράταση στην παρανομία

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ “ΡΙΑΛΑΣ” ΣΤΗ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ Ποιος δίνει παράταση. στην παρανομία σα Γειτονιάς, λόγω προεκλογικών σκοπιµο- τήτων, να έχει αποσύρει ή διαγράψει δικαστι- κές κλήσεις για καταγγελίες που έγιναν κατά τη διάρ- κεια της θητείας του προκατόχου του, εκφράζουν επηρεαζόµενοι ένοικοι της πολυκατοικίας Ριαλάς, στην οδό Γρίβα Διγενή. Όπως δηλώνουν στον «Πο- λίτη» οἱ διαμαρτυρόμενοι, δεν μπορούν να δώσουν άλλη ερμηνεία .για τη στασιμότητα που παρατηρεί- ται στη δικαστική διαδικασία, αφού ο προηγούμενος Δήμαρχος προχώρησε, ὡς όφειλε, το θέµα που κα- τήγγειλαν οἱ ένοικοι για παράνομες κατασκευές στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας τους. Μέχρι τώρα έχουν αποσταλεί τρεις επιστολές στο Δήμαρχο Χρίστο Μέση απότην ηµέρα που ανέ- λαβε τα καθήκοντάτου, µε αίτηµα των επηρεαζόµε- νων να συνεχιστεί η εκδίκαση τῆς υπόθεσης στο Δι- καστήριο. Ο Δήμαρχος επικοινώνησε τηλεφωνικά µετους παραπονούµενους και τους διαβεβαίωσε ότι έδωσε παράταση στους παρανομούντες να επανα- φέρουν τους κοινόχρηστους χώρους, όπου επενέ- βησαν, στην αρχική τους µορφή. Η παράταση, που είχε ισχύ µέχρι τον Μάρτιο, εξέ- πνευσε και ανανεώθηκε µέχρι τις 230 Ιουνίου. Οι επηρεαζόµενοι απέστειλαν νέα επιστολή στο δήμαρχο, πρόσφατα, χωρίς μέχρι τώρα να λάβουν απάντηση, ούτε για τα αίτια µη συμμόρφωσης των κα- ταγγελλοµένων, ούτε για τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής. γ ποψίες πως πιθανόν ο νέος Δήμαρχοςτης Μέ- Οι ένοικοι της πολυκατοικίας αποφάσισαν πως μοναδικός τρόπος που τους απέμεινε για την ευαὶῖ- σθητοποίηση των αρμοδίων είναι η δημοσιοποίηση. Επαγγελματικά εργαστήρια Κάποιοι απ τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων στην πολυκατοικία «Ριαλάς» προχώρησαν αυθαίρετα στην μετατροπή κοινόχρηστων χώρων σε επαγγελματικά υποστατικά, καταγγέλλουν οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες, υποδεικνύοντας τα προβλήµατα καθαριότητας, ηχο- ρύπανσης και άνεσης στη διακίνηση τῶν ενοίκων ή των αυτοκινήτων. Υπάρχουν και διαχειριστες κατα- στηµάτων που µε παράνομες κατασκευές ή προ- σθήκες (βιτρίνες, τέντες) προκαλούν λειτουργικά προβλήµατα.σε όσους διακινούνται αλλά και αἱ- σθητική υποβάθμιση στην εικόνα του κτιρίου. Αυτή η απαράδεκτη εξέλιξη της ακαταστασίας, σημειώνουν, μειώνει την πραγματική αξία των πε- ριουσιώντους. Το πλέον απαράδεκτο της κατάστα- σης που καταγγέλλεται είναι η αυθαίρετη περίφρα- ξη ενός χώρου μεταξύ των δύο µπλοκ της πολυκα- τοικίας και η δηµιουργία ηλεκτρολογικού εργαστη- ρίου επισκευής αυτοκινήτων. Θα αρθεί Π παρανομία Μετρόπο διαλεκτικό και µε ευαισθησία, υποστη- ρίζει ότι χειρίστηκε τη συγκεκριμένη υπόθεση ο Δή- µαρχος Μέσα Γειτονιάς Χρίστος Μέσης. Όπως µας εξηγεί, ο ιδιοκτήτης του ἠλεκτρολογι- κού εργαστηρίου επικαλέστηκε λόγους επιβίώσης αφούτο κλείσιμο της μικρής επιχείρησής του θα τον οδηγούσε σε οικονομική καταστροφή. Δήλωσε έτοιμος να συμμορφωθεί και παρουσία- σε έγγραφα που πιστοποιούν τη µεταφορά του ερ- γαστηρίου του σε ἄλλη περιοχή. Ζήτησε µικρή παράταση χρόνου για τη µετακίνη- ση του ηλεκτρολογικού εργαστηρίου µέχρι το τέλος αυτού του χρόνου. Οκ. Μέσης δήλωσε ότι συγκατατέθηκε μ' αυτό το χρονοδιάγραµµα, αλλά δεν θα ανεχθεί πλέον την παραβίασή του ούτε κατά µία μέρα. Έλεγχος θα γίνει, εἶπε ο Δήμαρχος της Μέσα Γει- τονιάς, και για όλες τις τυχόν παράνομες επεµβά- σεις ή προσθήκες στις πολυκατοικίες «Ριαλά». ΓΙάγΝΙς Κωστακόπουλος