Back

Ελάττωσιν και όχι αύξησιν φόρων

Dott eee ve ο πμ Ο λεµονατζής Ἰωακείμ! Ο συζυγικός ουρανός του πλανοδίου πωλητού παγωμέ- Vw λεμονάδων Ιωακείμ δεν ήτο ανέφελος, αι δε σχέσεις του µε την σύζυγόν του κατέστησαν Ψυχρότεραι του πά- γου των λεμονάδων του. Ο Ιωακείμ είχε παραδόξους αντι- λήψεις περίτης συζυγικής του εστίας Και είχε την αξίωσιν. να πληρώνῃ όλα τα έξοδα η σύζυγος, να του δίδη δε και Χαρτζηλίκ:. Αλλ’ η σύζυγος εβαρύνθῃ τον Ιωακείμ και επι- βαΐνουσα µονίππου κατπυθύνθη εις την Μητρόπολιν όπου έλαβε το διαζύγιον του χωρισμού από κοίτης και τραπέ- ζης και κατεψυγµένης λεµονάδας του Ιωακείμ. Ο Ιωακείμ αφού έπαυσε να ασπάζεται την σύζυγόν του Ππσπάσθη τας θρησκευτικάς αρχάς των '“αναμορφωτών πρεσβυτερια- γών” και φρονεί εν πεποιθήσει ότι ο Μητροπολίτης επί τούτου βασισθείς τον “εχώρισε από την γυναίκα” δεν παύ- εἰ δε να εξάγῃ από το σακκίδιον όλα τα ευαγγέλια και πει- στήρια της νέας του θρησκείας διά να αποδείξη πόσον αι αρχαίτου είναι ορθα[ Και απειλεί ο Ιωκείµ ουρανόν και γην και Μητρόπολιν και Αρχιεπίσκοπον προ των πέριξ αυτού συγκεντρουµένων ατόµων ακόµη ότι θα δηµοσιογραφή- ση περί του ζητήματος του Και εἰς την - κλείσατε τα ώτα σας - “Σάλπιγγα του Ευαγγελίου”! «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 20-8-1930 Πνιγμός Οθωμανού νεανίου Την παρελθούσαν Κυριακήν, ενώ ο 20ετής νέος Ρασήμ Μουλλά Αλή εκ Λεύκας, ελούετο εις την θάλασσαν µε δέ- κα άλλα πρόσωπα παρά τον όρµον Καραβοστασίου, δεν. Πθέλησε να περιορισθή εἰς τα αβαθή νερά όπου ήσαν οι σύ- ντροφοίτου, αλλά προυχώρησε βαθύτερα και µη γνωρί- ζων φαίνεται να Κολυµβά εύρεν οικτρόν θάνατον. Αντιληφθέντες τούτο Οἱ Φίλοι του προσεπάθησαν πάση θυσία να τον σώσουν, αλλ’ ήτο πλέον αργά, διότι ο Ρα- σήμ είχεν εκηνεύση. «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» 32-9-1930 Αυτοκτονία 8ις Κτήμα Κατά την 7ην πρωϊνήν της π. Κυριακής πυτοκτόνησεν εις Κπήµα γνώριµος έµπορος, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου. Ευρι- σκόµενος από ηµερών εἰς νευρικήν ταραχήν εξήλθε της οἱ- Κίας του την Κυριακήν µετο όπλον του διά να µεταβή δή- θεν εἰς κυνήγιον. Η σύζυγος του είτε από κακήν προαίσθη- aly, ite έχουσα λόγους δι’ υπονοίας απευκταίου, έτρεξε προς συνάντησιν του, αλλά µόλις ούτος είχε φθάσει εἰς το Φυτώριον - πλησίον της οικίας του - πυτοκτόνησε, Η Kn- δεία έγινε σεμνοπρεπώς εις τον Μητροπολπικόν ναόν, όπου απεχαιρέτισαν τον νεκρόν οἱ κ.κ. Λ. Φιλίππου και Ευθ. |ε- ρόπουλος. Ο αυτόχειρ ήτο καλός ως άνθρωπος και τίµιος ως έµπορος, αυτοδημιούργητος Και µε εµπορικόν πνεύμα. «ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞ» 27:8-1930 ΠΟΛΙΤΗΣ ΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 71920 - 140 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΩΡΓΟΣ ΛΙΝΑΡΑΣ ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟ Κατασκευή τυριού σε βιοτεχνία της τότε εποχής (Κύπρος, 1960). λάττωστιν και ΟΧ1 αὔξησαν φόρων Ισχυρού τοπικιστικού, ούτως ειπείν, πνεύµα- τος, όπερ όµως, αν µειώνη την εισαγωγήν, ελαττώνει και την εξαγωγήν και ούτω διά της γενικής αζητησίας των προϊόντων Και της εμπορικής ακινη- σίας επιφέρει ραγδαίαν ελάττωσιν των τιµών µέχρι του προπολεμικού επιπέδου. Πάντως αργότερον θα επέλθη βαθμηδόν αποκατάστασις της ισορροπίας, αλλ’ ο βίαιος συγκλονισµός εκ της αποτόµου στασιµότη- τος της Κυκλοφορίας του χρήματος εκµηδενίζει την πληρωτικήν δύναμιν των οφειλετών και καθιστά αδύ- νατον την Καταβολήν των χρεών, μηδ’ αυτών των βα- ρέων φόρων εξαιρουμένων. Ποιον δε είναι το καθήκον των κυβερνήσεων προ της τοιαύτης καταστάσεως Βεβαίως, όπου είναι δυ- νατόν να βοπθήσωσι τους λαούς των, δεν πρέπει να παραμελήσωσι τούτο. Όσαι δε κυβερνήσεις από στρε- βλήν αντίληψιν ή από κακήν πολιτικήν επιμένουν να αυξάνωσι τα βάρη των λαών των, ως αποτέλεσµα θα έχωσι την πρόκλησιν της αγανακτήσεως των λαών µε M εταπολεµικώς, εκάστη χώρα κατελήφθη υπό ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑ ΑΛΛΩΝ ΕΠΟΧΩΝ. τα παρεπόµενά της. Δυστυχώς το δυσκίνητον Και δυσπροσάρµοστον. της Αγγλικής πολιτικής προς τας καιρικάς Και τοπι- Κάς ανάγκας εκφαίνεται και εἰς την πτωχήν µας Κύ- προν. Καθ’ ον χρόνον άλλων χωρών αι κυβερνήσεις, υπείκουσαι εἰς τους ὑποκώφους γογγυσμούς των λα- ών των, πλάπωνον βαθμηδόν τα υπέρογκα βάρη των, N εδώ Κυβέρνησις, Κωφεύουσα προς πάντα γογγυ- σµόν, πύξανε διηνεκώς τα βάρπ του Κυπριακού λαού. Καιτώρα, οπότε αιφνιδίως ο λαός ευρέθη προ του στοµίου ενός µε άγνωστον βάθος οικονομικού βα- ῥάθρου, αντί να σταµατήσῃ την φορολογικήν της µα- γίαν, αντ να είπη εις τον εαυτόν της το αλτ ή Kal va διατάξη εις εαυτήν µεταβολήν, κατέστρωσε δεκάδα όλην νέων νοµοσχεδίων φορολογικών, ἵνα προλάβη το προβλεπόμενον σοβαρόν έλλειμμα του προὔπολο- γισμού. Και ναι μεν εδήλωσεν ότι αποσύρει τα νοµοσχέδια ταύτα αλλ’ είναι βέβαιον και το ότι δεν τα εγκαταλεί- πει, αλλά θα τα παρουσιάση εις πρώτην ευκαιρίαν. Εκ τούτου δε εξηγείται Καὶ Πῃ απαίτησις του Κυβερνήτοι γα μην ενσπείρηται ο πανικός εἰς τον λαόν, ἵνα µη δια- φωτζηται ο λαός περίτων σκοπών της. Κυβερνήσεως. Αλλά, αν µπ λειτουργήσῃ ῃ ασφαλιστική δηµοσιο- γραφική δικλείς, ο λαϊκός λέβης θα εκραγή µε κίνδι- νον εαυτού Και των επιστατών του. Εν ώρα δε µεγά- λου κινδύνου κρούουν όλοι οι κώδωνες και καλούν τους πάντας εις βοήθειαν. Δεν βλέποµεν λοιπόν τονλό- γον, διστί να µη προστρέξῃ εις βοήθειαν και αυτή n Κι- βερνητική δύναμις. Δεν βλέποµεν, διά ποιον λόγον δεν δύναται να προσχωρήσῃ εις τον περιορισµόν τω δαπανών, των περιτών και πολυτελών δαπανών, ως υποδεικνύουν και οἱ αντιπρόσωποι του τόπου Και οτύ- πος και αυτή π φύσις των πραγμάτων, ώστε Και ολα- ός να µένη ήσυχος Και αυτή πσυχωτέρα. Αυτό δεν εἴ- ναι Καιτο φρονιμώτερον, εξ όσων έχει να πράξη, απο- σύρουσα διά παντός τα φορολογικά νοµοσχέδια, Διό- τιελάττωσιν και όχι αύξησιν φόρων ζητεί κατ’ ανάκην ο λαός σήμερον. «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» 15-6-1930 ΓΑΜΟΙ Αύριον Κυριακήν, 31 Αυγούστου και ώραν 3 µ.µ. θα τελεσθώσιν εν Παλλου- ριωτίσσῃ οἱ γάμοι του καλλίστου νέου κ. Γεωργίου Κ. Ψυλλίδη µετά της περισέ- µνου δ/δος Λούλλας |. Ασκότη. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ Αύριον Κυριακήν θα ευλογηθώσιν εν Λευκωσία οι αρραβώνες του επιµελούς διδασκάλου κ. Χρ. Χαρ. |. Κατσούρη µε- τά της μεμορφωμένης δ/δος, Ευριδίκης Νικ. Κεραμιδά, διδασκαλίσσῃς. ΥΠΟΣΧΕΣΙΣ ΓΑΜΟΥ Ok. Νικόλαος Ξενής εκ Καραβά και Π 6.vi¢ Ειρήνη Παπαντωνίου έδωκαν αµοι- βαίαν υπόσχεσιν γάμου. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Ἀνεχώρησεν εις Ευρώπην μέσον Ελλά- δος ο παρ’ ημίν Κάλλιστα εμπορευόµε- voc κ. Νίκος ΣΤ. Νικολαΐδης. ΣΥΝΑΥΛΙΑ Το εσπέρας της αύριον Κυριακής τα µέλη του εν Καραβά Γυμναστικού Συλ- λόγου “Άρης” θα δώσωσι συναυλίαν εν τω Αρρεναγωγείω, το προϊόν της οποίας. θᾳ διατεθή υπέρ του γυμναστηρίου της κοινότητος. Το πρόγραµµα περιλαµβά- Vel διδακτικώτατον δράµαν, ὠραίαν κω- µωδίαν, Κυπριώτικα τραγούδια, anayye- λίας Και εκλεκτά μουσικά τεμάχια. ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΔΡΑΜΑΤΟΣ Την παρελθούσαν Κυριακήν παρεστά- ϐπ από σκηνής εν Κυθρέα υπό µελών της Λέσχης “Λαϊκή Ένωσις Κυθρέας” µετά μεγάλης επιτυχίας το διδακτικώτατον δράμα “Νυξ Ελεημοσύνης”. ΑΦΙΞΕΙΣ 5 Επανήλθεν εξ Αθηνών Π µουσοτρα- φής Και μορφωμένη ὃὄνις Πόπη Β. Σερ- τσίου, προσφιλής θυγάτπρ του Έλληνος Εφέτου κ. Β. Σερτσίου. Επανήλθεν εξ Αθηνών όπου παρη- κολούθησε την κοπτικήν και ραπτικήν. και έτυχε διπλώματος ο φιλοπρόοδος εµπορορράπτης κ. Ιωάννης Παπά Ανα- στασίου. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Ανεχώρησεν εἰς Βηρυτόν η κ. Μαρία µετά των τέκνων της, άτινα θα παρακο- λουθήσουν ανωτέρας σπουδάς εἰς τα εκ εκπαιδευτήρια. ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Ιδρύθη εν Αγ. Γεωργίω Σολέας Κυ- πριακή Εθνική Νεολαία, της οποίας 10 διοικητικόν συμβούλιον απετελέσθη ὡς εξής: Γιαννακός Παρασκευά πρόεδρος, Ερατοσθένης Σταυράκη αντιπρόεδρος, Νεοπτόλεμος Χριστοφίδης γραμματεύ( Κώστας Γ. Δαλίτης ταμίας και Θεοφζ- νης Γεωργιάδης, Χριστόδουλος Σερ: ου Και Χαράλαμπος Θεοχάρους σύη- βουλοι. 3 «EAEYOEPIA» 1930. ΠΡΟΣΚΔΗΤΗΡΙύΝ ΓΑΜΟΥ * MEUGTAUBR, IMGs «,. Ve Τεαελουμάνων τῶν γάμων ἡμῶν τὴν 27 bg ἡμόραν Κυριανεὴν οτεοὶ ὦ- σαν 4 µ. µ. ἓν τῷ ἱερῷ να Tevmadtov δν Λοσνγσεορσίές, -τσΏστεκλοΌμεαν ὑμᾶς, ὄστως εὔὐαρθστούμενος τιµήσητε αὐτοὺς μετὰ πῆς ἀξιοτέίμου οἴκογενσείας σας. Ev Aevxwoia, th 21n Ot pwerAAdvupcpar ΔΕΜΗΤΡΙΟΣ ΚΚ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ «ΑΝΝΑ. ΙΩΑΝΝΟΥ : : σγενε- - Σδιαίτεραι προσκαίΊσεις τα . θὰ 5 (2-4) σταλώσ». Αμοιβη 100 λιρῶν. “Iovatov 1930. Δίδεται ὅστις δελεν ἁποδείξει ὅτι τὸ πσωτασκευάςκεται ὑπὸ τοῦ εις- γαλ.υτέροοσου καὶ ἀρχαιωτέρου ἐν ἔζύτοῳ ἐρ- γοστασίου συοιην παλτό,» καὶ txvHsS -. MIXAITA SOAS2MIAHL ἐν Λευκωσίᾳ ὅ- δὸς ᾽Αμμοχώστ.«. ἆρ. 5. εἶναι. λα θσι ὄνως. ον ARMeov VEG acme” βλ, στο γνήσιος σησαμέλαιον ἁπὸ κυπριακὸν ἢ ἕ- ξωτερικὸν σησάμµ.ε. Πωλεῖται τοῦεο εἲς τὸ ἕν Απυκωσίᾳ t0- γοστάσιόν του πρὸς 57 (5— 2] ἅμοιβη £190-0-O εἰς ἐκεαῖνον we AG, 3uys6- fare κοι δὲ» σἴνσι sere τὴν λίτραν. «ΝΕΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞ» 1920 ΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 1950 - ’60 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Νεα ΠΟΥ 1950 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ! ΚΑΙ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ 0 Πανοσιολ. Αρχιμανδρίης της ΑρΧΙεπισκοπής κ. Ιά- κωβος Παύλου αύριον Κυριακήν θα λειτουργήση και Κπρύξη εἰς τον ιερόν ναόν Έγκωμης Λευκωσίας. Αύ- ριον Κυριακήν, 14 Ιανουαρίου, οἱ ιεροκήρυκες της Αρχιεπισκοπής θα κηρύξωσι τον θείον λόγον ως εξής: 0 θεολόγος κ. Δημ. Ρέβελας εν τω ι. ναώ Οµορφίτας, οθεολόγος κ. Νικ. Πέτσας εν τω |. ναώ Παλλουριω- τίσσης, ο θεολόγος κ. Κώστας Ανδρέου εν τω Καθε- δρικώ ναώ Αγίου Ιωάννου, ο θεολόγος κ. Κώστας Λευ- κωσιάτης εν τω |. ναώ Αγ. Προκοπίου εν τω Μετοχίω Κύκκου Και ο θεολόγος κ. Βάσος Κυπριανίδης εν τω |. γαώ Τράχωνα. Αύριον Κυριακήν θα κηρύξη τον θείον λόγον εν τω |. γαώ του χωρίου Νικήτα (Μόρφου) ο θεολόγος κ. Τ. Χριστοφόρου, καθηγητής παρά τω Ελληνικώ Γυμνασίω Μόρφου. ΛΙΑΛΕΞΕΙΣ Το Θρησκευτικόν Ορθόδοξον Ίδρυμα «Αγάπη» µετά την εκλογήν του νέου Διοικητικού Συμβουλίου Και τον. καταρτισµόν αυτού εις σώμα υπό την προεδρίαν του αἰδεσ. Παπά Γεωργίου Αδάμ, εφηµερίου του ιερού να- οὐ Φανερωμένης, συνεχίζει τας διαλέξεις του. Αύριον Κυριακήν και ώραν 11 π.μ. θᾳ οµιλήση ο κ. Ν. Γ. Ιακωβίδης, ιατρός, όστις θα επαναλάβη το θέ- μα: «Η εγκράτεια και ο κατά Χριστόν βίος, βάση της πθικής τελειότητος, της ὑγείας και της µακροβιότη- τος». Η διάλεξις επαναλαμβάνεται τη παρακλήσει της Πνευ- µατικής Αδελφότητος και διά τους µαθητάς των Ανω- τέρων Ελληνικών Εκπαιδευτπρίων της Λευκωσίας και άλλων Ιδρυμάτων και Οργανώσεων. ΗΙΦΟΡΑΙ 80k. Βαβλίης, φωτογράφος, εδώρησεν εις το Όρφα- γοτροφείον Λευκωσίας µίαν φωτογραφίαν του Μα- καριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Μακαρίου. 8.0 κ. και π κ. Μικαλάκη Α. Τριανταφυλλίδου εισέφε- ραν επί τη τελέσει των γάμων των 20 λίρας υπέρ της Παιδικής Εξοχής Λευκωσίας. ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΑΜΟΥ 8 Ο κ. Γεώργιος Ιωάννου, εκ Πλατανιστάσης και νυν κάτοικος Αγίου Δομετίου, και π δ. Άννα Ν. Στυλιανού, εξ Αγίου Δομετίου, έδωσαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γά- μου. 5 Ο εκ Κυρηνείας κ. Τάκης Γ. Γεωργιάδης και η εκ Ἀρούσιας ὅ. Λέσπω Κ. Αργυροπούλου έδωκαν αµοι- βαΐαν υπόσχεσιν γάµου. ΝΑΛΥΣΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΣ ΓΑΜΟΥ Παρεκλήθημεν υπό του κ. Σταύρου Φιλίππου, εκ ΛΙ- βερών, να δημοσιεύσωμεν ότι η υπόσχεσις γάµου ῃ δοθείσα μεταξύ της θυγατρός του Σοφίας Kal του κ. Αγαθοκλή Π. Πασιαρδή δεν υφίσταται πλέον. ΛΡΡΑΒΩΝΕΣ Ἡ Την προσεχή Κυριακήν, 14 Ιανουαρίου θα ευλογη- θώσιν εν Όργα οι αρραβώνες του κ. Χριστάκη Λ. Το- φαλίδη, εκ Διορίου, µετά της δ/δος Ανδρομάχης Κ. Τοφαρίδου. 8Ο κ. Αντωνάκης Μηνά, δημοτικός υπάλληλος Λευ- κωσίας, και Π δ. Ερασμία Γ. Ππάντζιαρου, εκ Καλού Χωρίου Λεμεσού, ετέλεσαν τους αρραβώνας των την παρελθ. Κυριακήν 7 Ιανουαρίου. ἩΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ Σήµερον Τετάρτην εσπέραν Και ώραν 7µ.µ. εἰς την τα- κπκήν εβδομαδιαίαν ενδοσωματειακήν συγκέντρωσιν. του ΣΑΓ Κυρηνείας ο κ. Κλ. Π. Γεωργιάδης γυµνα- σιάρχης θα εισηγηθή το θέµα «Δημώναξ ο Κύπριος». ΙΚΠΟΜΠΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ Κατά την αποψινήν εκποµπήν του ραδιοφωνικού σταθ- μού του Λονδίνου διά την Κύπρον θα µεταδοθή οµι- λία περί του ποιητού Καβάφη υπό του κ. Νάνου Βα- hawpitn. NOYZIKH KINHZIE Την προσεχή Παρασκευήν και ώραν 5.15 µ.µ. θᾳ δο- θή εν ταις αίθουσαις του Ελληνικού Ωδείου Λευκω- σίας, οδός Ονασαγόρου αρ. 20 η δευτέρα μαθητική συναυλία. Είσοδος ελευθέρα. ΚΛΟΣΕΙΣ Ὑπό της εν Λευκωσία «Νέας Διαφημιστικής Εταιρείας» εεδόθῃ εις τόµον εξ 120 σελίδων βιβλίον υπό τον Ίπλον «Η πουλουστρίνα», µε πλούσιαν ευθυµογρα- φικήν και σατιρικήν ύλην. ΚΛΡΟΜΙΑΙ Την προσεχή Κυριακήν, 14 τρέχοντος, ο Εκδροµικός Σύνδεσμος Λευκωσίας οργανώνει εκδροµήν εις Μα- δᾳρήν - Μέλανα - Δρυμόν - Σπήλια. Εκκίνησις εκ του ζωματείου «Τραστ» ώρα 7.15 π.µ. Άφιξις εἰς Λαγου- ὅερά οπόθεν προαιρετική ορειβασία εἰς την κορυφήν. ης Μαδαρής (ύψος 5290 πόδες) και κάθοδος διά του έλανος Δρυμού εις Σπήλια όπου το γεύμα. Επάνοδος ἔς Λευκωσίαν µέσω Κακοπετριάς. Αγώγιον µέλη 6/3, Προσκεκλημένοι 7/3. ἠηλώσεις συμμετοχής εις το Φαρμακείον κ. |. Βού- Ρου, τηλ, 193 µέχρι του απογεύµατος της προσεχούς Παρασκευής. «ΕΘΝΟΣ» 1951 113..00ΟΟ Αμερικάνοι ύποπτοι για την ασφάλεια ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ, 27 (P.) Ειδική επιτροπή της Βουλής των Αντι- προσώπων δημοσίευσε σήμερα έκθεση στην οποία αποκαλύπτεται! ότι το Τµήµα Λικαιοσύνης θα συλλάβει 14 χιλιάδες. πτοι κατά της ασφάλειας των Ενωμένων Πολπειών». ΟΙ συλλήψεις θα γίνουν ενό- Wel «κατάστασης επείγουσας ανάγκπο». 0 Έντγκαρ Χούβερ, αρχηγός tou Eo Μππ Άϊ (πις αμερικανικής κατασκοπείας) και ο Τζαίημς Μακίνερνεῦ δήλωσαν στην πρόσωπα τα οποία θεωρούνται ως «ύπο- εππροπή της Βουλής ότι τα πρόσωπα αυ- τά «αποτελούν απειλή κατά της εσωτε- ρικής ασφάλειας της χώρας σε περί- πτωση Κατάστασης επείγουσας ανά- γκης. Ενώπιον της επιτροπής υποβλήθηκε πρό- Οι γρωρζγοά στο χείλος της καταστροφής απασχολεί σήµερα τους αγρότες, και Ιδιαίτερα τους σιτοκαλλιερ- γητές, εἶναι π µεγάλπ ανομβρία που µαστίζει τον τόπο µας, και που κατά- στρεψε σχεδόν ολοκληρωτικά, την πα- ραγωγή δημητριακών. Η παραγωγή κριθαριού µπορεί να φτάσει τα 2056 µιας µέτριας παραγωγής. Για το σιτά- ϱ! δε µπορεί να γίνεται καν λόγος, για- τί ούτε 5 οκάδες Κατά μέσον όρο δε θα παραγάγει µια κυβερνητική σκάλα. Είναι φανερό, πως οἱ σποκαλλιεργη- τές µας βρίσκονται στο χείλος της Κα- ταστροφής. Ολόκληρη Π παραγωγή δημητριακών καταστράφηκε και µαζί πήγαν χαμένοι Οἱ Κόποι Και Οἱ μόχΧθοι και τα έξοδα του Ππολυβασανισμένου. γεωργού. Οι ζημιές μπορούν να υπολογιστούν σε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες λίρες, Κι αυτή Π τεράστια ζημιά, που δε µΠΟ- ρεί παρά να ξεσπάσει και σε βάρος των άλλων εργαζομένων στρωμάτων του τόπου µας θᾳ δώσει τη χαριστική βο- λή στους πιο φτωχούς Κι αδύνατους γεωργούς, και θα οδηγήσει πολλούς. στο ξεκλήρισµα Και τον αφανισμό. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα που. βασαν/ζουν τη σκέψη του καθενός µας, Και μένουν αναπάντητα. Όλοι αντι- Κρύζουµε ένα σκοτεϊνό Κι αβέβαιο µέλ- λον. Πώς νατα βολέψει ο γεωργός µε µια τέτοια κατάσταση, Και να του µεί- γει ζωή και Κέφι για να συνεχίσει αυ- τή την άχαρη δουλειά Πώς να µπορέ- σει να συντηρήσει τα ζώα του, Και να σώσει τα Παιδιά του από τον ὑποσπι- σµό Όλα αυτά τα ερωτήματα Κατα- ντούν ένας τρομερός εφιάλτης για τον Κάθε φτωχοαγρότῃ. T: σοβαρότερο πρόβλημα που Για να συλλάβει κανείς το μέγεθος της εφετεινής καταστροφής των δη- µπτριακών, θα πρέπει να περπατήσει µέσα στην εύφορη Και παχειά γη της Μεσαορίας. Εκεί που στα δύο προη- γούμενα χρόνια βασίλευε Π ζωή και στο πρόσωπο των δουλευτάδων της γπς ήταν ζωγραφισμένη η Ικανοποίῃ- ση, γιατί έβλεπαν να πληρώνονται οἱ Κόποι Και οἱ µόχθοι της σκληρής Kal πολύωρης δουλειάς τους, σήµερα ο αγροτικός Κόσμος βρίσκεται μπροστά στο απαίσιο θέαµα µιας πρωτοφανούς καταστροφής, µιας αφάνταστης τρα- γωδίας. Παντού νέκρα κι ερηµιά. Όλα κάηκαν κι έγιναν στάχτη. Γιατί Γιατί όπως πολύ σωστά παρατήρησε Κά- ποιος γεωργός από το Λευκόνοικο, «μάθαμε να Κοπάζουµε στον ουρανό αντί στη γη». Το νησί µας είναι πλού- σιο σε νερά. Με µια συστηματική προ- σπάθεια από µέρους της κυβέρνησης για να γίνουν διατρήσεις για εξεύρεση γερών, θᾳ μπορούσε να αρδεύεται µια σηµαντική έκταση γπς, πράγμα που θα ανακούφιζε σε µεγάλο βαθµό τους σι- τοκαλλιεργητές σε παρόμοιες χρονιές. Είναιτροµερό νατο σκεφτεί κανείς, όταν οἱ σιτοπαραγωγοί µας που πα- ράγουν το σιτάρι για να θρέψουν τον. Καθένα, θάναι υποχρεωμένοι από τώ- ρα να το αγοράζουν, γιατί δε θα µπο- ρέσουν να παράγουν έστω κι ένα μικρό. µέρος, για να το χρησιμοποιήσούν για σπόρο την επόμενη Χρονιά. Σοβαρό πρόβλημα για τους σποπαραγωγούς, είναι το πώς να συντηρήσουν τα ζώα τους όταν από τώρα θα αντιµετωπί- σουν τεράστιες δυσκολίες, µε την έλ- λειψη ζωοτροφών. Η πείνα και η εξαθλίωση χτυπούν την πόρτα του Κάθε φτωχοαγροτό- σππου. Το χαμηλό βιοτικό επίπεδο των αγροτών µας, είναι φυσικό να πέσει ακόµα πιο Κάτω, έστω Κι αν εἶναι υΠο- χρεωμένοι να Κάνουν την πιο σκληρή και πολύωρη δουλειά. Μια μαύρη πτυ- χή ξετυλίγεται για τα φτωχοαγροτικά στρώματα της υπαίθρου. Η κυβέρνηση έχει καθήκον να δει µε προσοχή τη σηµερινή κατάντια των αγροτών µας. Πρέπει να δώσει Κάθε βοήθεια, για να σωθεί ο σποκαλλιερ- γητής, για να ορθοποδήσει Π γεωργία μας. Πρέπει να χαριστούν οἱ φόροι, να ανασταλούν τα Χρέη, Και να δοθούν γέα δάνεια µε χαμηλό τόκο. Να ανοι- χθούν έργα παραγωγικά (αρδευτικά, αντιδιαβρωτικά, ύδρευση, δρόµοὴ, για την απορρόφηση των ανέργων αγρο- τών. Μα πάνω απ' όλα Π κυβέρνηση οφείλει να αποζημιώσει τους σποπα- ραγωγούς, τα θύματα της ανοµβρίας. Παΐρνουμε ένα σποπαραγωγό µε 50- 60 σκάλες. Το επήσιο του εἰσόδηµα σε µια µέτρια Χρονιά θα μπορούσε να ήταν περίτις 9200. Απ' αυτό το ποσό θᾳ πλήρωνε µέρος των χρεών του, θα συντηρούσε τα ζώα του, Κα την οἱ- Κογένειά του στην επόμενη χρονιά. Όταν αυτό το εισόδηµα, εξαιτίας της εφετεινής ανοµβρίας χάνεται, όταν ο: παραγωγός δεν παίρνει έστω Και το 506 αυτού του εισοδήματος, τότε πώς θα ζήσει και θα συντηρήσει Την ΟΙΚΟ- γένεια του, όταν παίρνει 920 και θέλει 2200 Τι λέει π κυβέρνηση για όλ. αυ- τά Ἡ κυβέρνηση πρέπει να κινηθεί. Εί- ναι βαρειά η φορολογία, έμμεση και άµεσπ, πάνω στους ώμους των αγρο- τών µας. «ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» 2041051 ταση γΙα την έγκριση ποσού 775.000 δολλαρίων για να προετοιμασθούν στρα- τόπεδα συγκέντρωσης γ΄ αυτούς τους πολπικούς κρατουμένους αν εκραγεί πό- λεμος. «ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» 26-41051 Αθηναϊῖδειον. Γυμνάσιον. Θπλέων 1957. ’ Aueptxovern, μὴ δικαιοσύνη Τελευταϊσ στὴν Αμερικη ἐχιελί. στηκαν ἐφίά Ἠέγροι, πού καταδικά. οτῆκαν οἱ θάνατο μὲ τὴγ κατηγορια, ὅτι δίασαν λέυχὴ γυνήκα. Πάνω στὰ μαῦρα ληῤµιο πι supCoe |. νῆμα τῆς ᾖ1ρῆς kepada wat | ybeuce ἡ Φερικόικη ἆμαιο. οὐνη»! Προχτς, παλι, δόθηκι η τὖ. καιρία σ᾿ αὐτὴ a ayrpudmay &. λαιοσύη VO EXTEALOLI 10 GedpEorO tpyo me nal dxove woumncua, “E. νας Ἠυχός ᾿Αμίρικαὸς δίασι µια Ἀέγρα, του εἰχε στὴν ὑπριοία τοι | Ν΄. ὅταν παροισιάστηκί µπροστα | 4 οτῇν ἀδέκαστη, δικαιοσύγη ie ie : pac soy divine utes ot ma! Kal TY ud ‘ral σὴν “a περίπτωση λευκοὶ ἔνθρχοι ἐκδόοσνι th ννοιην ἐτωμηορία πος. “Ay Ti vopitete ΄Ἄμερικανικος τρότος | Tale aly’ αὐτός Δὲν εἶναι παϊξε γέλαοι | Τρόπος ζωῆς ποὺ πρίπει τά διαδοθεῖ ϱ ὀλόκληρο Τον κόσμο γιά να σωθι } ἀνθρωπότητα ἀῑὸ τὸν noppounopo! «ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» 1951 ΚΕΝΤΡΩΝ. ᾿ΑΛΑΝΙΠΡΑ”᾽ ὍὍλοι καὶ ὅλες ἁπὸ αΌριον καὶ κάθε δρά- στὴν ΑΛΑΜΠΡΑ (τέως ᾿Εμπορικὴ Λέσχη rev κιωσίας). ορ” «NEOZ AHMOKPATH2» 1951 TA NEA MONTEAAA PAA!IO®QNQN MULLARD ae ae Opiapéov. ! Ἐ»κνθνίσοµεν τοκτικας µηνικιας ἀθίσεις, κι παρεχοµεν µεγαλας εὐγολίας εἲς τὴν πληρωμή ΕΠΙΣΚΕΦΦΗΤΕ THN ERCE ᾿Απεκλειστικεὶ ἄντιπεόσωποι καὶ δισνεμείς Ἐμπορικὴ Εταιρεία ΠΗΛΑΚΟΥΤΑΣ ἃ ΝΙΚΟΛΑ Ι ΔΙΙΣ IN MAX AEVYBEQZUIA «NEOX AHMOKPATHS» 1951