Back

Ο Αναστασιάδης απειλεί µε µετεκλογική ανταπόδοση

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΚΩΧΗ (ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ) ΣΤΟ ΔΗΣΥ Ο Αναστασιάδης απειλεί µε µετεκλογική ανταπόδοση THY KATEPINAY ZOPMIIA ετά την προσωρινή αναζω- M πύρωση της αντιπαράθεσης, η ηγεσία του ΛΗΣΥ και τα οκτώ µέλη του Πολιτικού Γραφεί- ου του κόµµατος που προσχώρη- σαν στο στρατόπεδο του Αλέκου Μαρκίδη, χαµηλώνουν δηµοσίως τουλάχιστον τοὺς τόνους, κρίνο- ντας προφανώς ότι δεν ήγγικεν ακόµη η ώρα του ξεκαθαρίσµατος παλαιών και νέων λογαριασμών µε- ταξύ των δύο πλευρών. 0 πρόεδρος του ΔΗΣΥ Νίκος Αναστασιάδης επι- βεβαίωσε Χθες ότι έλαβε νέες επι- στολές από τους δύο εκ των οκτώ διαφωνούντων, χωρίς όµως να απο- σαφηνίσει τον τρόπο αντίδρασής του. Περιορίστηκε να τονίσει, εµ- φαντικά, ότι έλαβε τις επιστολές, τις διάβασε και τις φύλαξε, αφή- νοντας να νοηθεί ότι θα τις ανα- σύρει από την φαρέτρα του και θα τις αξιοποιήσει αναλόγως µετε- KAOYLKG. Όπως από χθες έγραψε ο «Π», Ῥίκκος Ερωτοκρίτου και Ελένη Βρα- χίµη, απαντώντας σε επιστολή TOU προέδρου του ΔΗΣΥ, ο οποίος τους ζητούσε να επανέλθουν στις επάλ- ξεις του κυβερνώντος κόμματος, επιρρίπτοντάς τους την ευθύνη για την επιστροφή του ΚΙΣΟΣ στο στρα- τόπεδο του Τάσσου Παπαδόπου- λου, όχι µόνο απέρριψαν τα επι- χειρήµατάτου, αντιστρέφοντας τα πυρά και τις ευθύνες για την κατά- ληξη της συνεργασίας µε τους Σο- σιαλδηµοκράτες, αλλά του ζήτη- σαν να αναλάβει και πρωτοβουλία µε στόχο να βγάλει τον ΔΗΣΥ από το αδιέξοδο. Μάλιστα, η Ελ. Βραχίμη προχώ- ρησε ένα βήµα πιο πέρα, υποδει- κνύοντας εμμέσως πλην σαφώς στον Ν. Αναστασιάδη, ότι θα είναι υπόλογος για την κατάσταση στην οποία περιήλθε το κυβερνών κόµ- μα. «Μετά τις εκλογές» Η συμβολική δήλωση tou N. Αναστασιάδη ότι θα φυλάξει τις επιστολές, δεν έµεινε αναπάντητη Φύλαξα τις επιστολές”, τονίζει ο Ν. Αναστασιάδης, τις φύλαξα κι εγώ”, απαντά ο Ρ. Ερωτοκρίτου, και όπως όλα δείχνουν, ηγεσία και διαφωνούντες θα αναμετρηθούν µετεκλογικά. από πλευράς διαφωνούντων, µετον Ρίκκο Ερωτοκρίτου να διαμηνύει µε δηλώσεις του στο «Μέγκα» ότι και ο ίδιος θα φυλάξει την επιστο- λή Αναστασιάδη, αφήνοντας µε την σειρά του να νοηθεί ότι ανάλογα µε την πορεία του κόµµατος στις ΕΚλογές, θα αναζητηθούν και ευ- θύνες. Απάντηση στην επιστολή Ανα- στασιάδη, ετοιμάζουν όµως και οἱ άλλοι έξι διαφωνούντες, οἱ οποί- οι όµως, δεν φαίνεται να επιθυ- μούν στο παρόν στάδιο να έρθουν σε ανοικτή ρήξη µε τον Νίκο Ανα- στασιάδη, αφού προέχει µία κρί- σιµη για το κυβερνών κόµµα εΚλοΟ- γική αναμέτρηση. Ενδεικτική ήταν και η δήλωση του βουλευτή Αμµμο- χώστου Αντώνη Καρά στον «Π», ο οποίος υπογράμμισε ότι η ηγεσία του ΛΗΣΥ επέδειξε ανοχή και κα- τανόηση έναντι των διαφωνούντων, σημειώνοντας ότι µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο, οι δρόμοι των δύο πλευρών, θαᾳ ξανασυναντηθούν στο δεύτερο γύρο τῶν εκλογών. Σε διαφορετικό µήκος κύματος, κινήθηκε όµως ο Δημήτρης Συλ- λούρης, υποδεικνύοντας ότι ο κό- σµος του κυβερνώντος κόµµατος βρίσκεται προ ενός τραγικού δι- λήμματος, το οποίο δεν έπρεπε να υπάρχει. Σημείωσε δε, ότι ούτε ο Γλαύκος Κληρίδης, ούτε ο Τάσσος Παπαδό- πουλος, έχουν την ίδια αποτελε- σµατικότητα µε τον Αλέκο Μαρκί- δη. Πυροσβεστικό ρόλο, ανέλαβε από την πλευρά του ο υπουργός Συ- γκοινωνιών και Έργων και µέλος του Π.Γ. του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύ- του, τονίζοντας ότι δεν είναι ακό- µη η ώρα για να επουλωθούν κοµ- µατικές πληγές, αλλά η ώρα επα- νένωσης της Κύπρου. «Δεν προ- βλημµατίζομαι και δεν µε ανησυχεί πόσο μικρό ή πόσο µεγάλο θα είναι το ρήγμα στον Δημοκρατικό Συνα- γερµό. Αν κάτι µε ανατριχιάζει, αν κάτι µε προβληματίζει, αν για κάτι αγω- νιώ ὡς Κύπριος πολίτης, είναι το τι μέλλει γενέσθαι για αυτή τη µι- κρή και ταλαιπωρημµένη και πολυ- βασανισµένη πατρίδα. Το ζητού- µενο είναι αν θα μπορέσουμε va βρούμε µια σωστή λύση του Κυ- πριακού και να επανενώσουµε τον τόπο µας», παρατήρησε.