Back

Και επί γης ειρήνη

[pagel 0 Γιάννης Κωστακόπουλος Β! Θα αναθαρρήσει σήµερα η ελπί- δα. Μέσα από σκηνοθετηµένες στιγ- µές ή µεταφερόμενες εικόνες νο- σταλγικών παιδικών χρόνων, θα γιορτάσουµε. Και στη σκέψη θα κυ- κλοφορούν ακούσματα παλιών µε- λωδιών και καµπάνων, έξω θα πέ- Φτει το χιόνι του παραμυθιού και μέ- σα µας θα σπρώχνουµε να µπει µε το ζόρι εκείνη η άπιαστη αίσθηση της ζεστασιάς και της ευτυχίας. Β Χριστούγεννα σήµερα. Τα πλέον σηµαντικά, λένε. Γιορτάζουµε ακρι- βώς 2000 χρόνια από τη γέννηση του Χριστού. Μαγικός αριθµός, δυ- σκολεύρετη επέτειος. Οι ευχές µας σήµερα μπορούν να πιάσουν τ' άπια- στα, αφού βγαίνουν από µέσα µας µε πολλαπλάσια ένταση. Β Περιχαρείς υψώνουμε τα ποτήρια µας για «των ανθρώπων την εὐδο- κία», συντονισµένοι στο πνεύμα της Μεγάλης Ημέρας. Κοντά στα άλλα δεν ξεχνούµε και το κοινότυπο, αλ- λά το πιο επίκαιρο στην στρογγυλή επέτειο του ημερολογιακού µας δεί- χτη. «Και επί Γης Ειρήνη», αναφω- VOULE. Β Κι έτσι, άγια µέρα που είναι σή- μερα, κλείνουμε προσωρινά ανακω- χή στο μέτωπο της Παλαιστίνης, µα- ντρώνουµε τους Τούρκους πολιτι- κούς κρατούμενους στα κελιά τους. Όχι για πολύ. Όσο διαρκεί η λάμψη του άστρου των Χριστουγέννων. Γυ- ρίζουµε τα µάτια µας στον εύσπλαχνο ουρανό να λυπηθεί τα αφυδατωμέε- να παιδιά της Αιθιοπίας. Β Κι εδώ ορίσαµε τους πολιτικούς αντιπροσώπους µας να περιδιαβαί- νουν τα σκαλιά των σκοτεινών Ἱδρυ- µάτων. Σηκώνοντας το ποτήρι µας σήµερα, αισθανόμαστε ότι ξορκί- ζουμε δια λόγου τα κακά πνεύματα. Καθοδηγούµε, νοµίζουµε, µε την γΠς ειρήνη «επιθυμία για το έχειν καλώς», όπως μεταφράζεται η ευχή, τα πρόσωπα, τα πράγματα, τις καταστάσεις στο δρό- μο µιας ευκταίας ευτυχίας. Β! Οι µεγάλες γιορτές έχουν την ιδι- αιτερότητα µιας μαγικής τάξεως. Το ίδιο και οι εὐχές. Που δεν εκφρά- ζουν απλώς µια έννοια μεταφυσική, αλλά περίπου µια πρωτόγονη-μαγι- κή. Οι ευχές µας παραπέμπουν στην «μαγεία», δηλαδή στην πίστη του πρωτόγονου ανθρώπου ότι αναπα- ραστώντας µια πράξη, είναι δυνατό να δώσει σε µια επιθυμία του υπό- σταση. Β! Έτσι, µμεταφερόμενοι στο πνεύμα της ημέρας, χωρίς να μπορούμε να κατεβάσουµε ἄλλη µπουκιά, ζαλι- σµένοι και υπνωμένοι από τις πολ- λαπλές δόσεις που ευφραίνουν τον λάρυγγα, δεν παραλείπουµε να υψώ- σούµε το ποτήρι µας και να ξεφύ- γουµε από τον χρησιµοθηρικό ατο- µικισµό της µέχρι τώρα συµπερι- φοράς µας, µε µια ευχή. Β -«Και επί Γης Ειρήνη». Άσχετο αν η υδρόγειος σφαίρα στο κατρακύλι- σµα της καθημερινότητας µατώνει KL alpoppayet. @ Aev mpoteivoupe va otapatrjoe- τε να εύχεστε. Με αφετηρία τα Χρι- στούγεννα του 2000 ας βρούμε τον προσανατολισμό µας που θα µετα- τρέπει τις ευχές από κενούς τρόπους ευγενείας σε επιθυμητά αποτελέ- opata. Β Πώς θα ξεφύγουμε από τον πα- θητικό εαυτό µας και τον οµοιοπαθή µας περίγυρο Εδώ είναι το ζητού- µενο. Λίγη περισυλλογή, περίσκεψη και περισσότερη ενεργητικότητα για επίτευξη του σκοπού, είναι η σὺ- νταγή. Κι αρχίστε από αύριο ή µε: θαύριο που θᾳ περάσουν σε περίοδο ατονίας οἱ ευχές. ο