Back

Αν είχε... στόµα η επιδερμίδα µας

ριν από 4.000 χρόνια στην αρχαία | | Αίγυπτο, φτιάχτηκε η πρώτη καλ- Ἀλυντική κρέµα καιτο 1200 π.Χ. επί- σης στην Αίγυπτο το πρώτο εργαστήριο καλλυντικών. Στη συνέχεια, υλικά και τε- χνογνωσία μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα (1δι- αἵπερα στην Κρήτη και στις Κυκλάδες), όπου είχαν αρχίσει και εξαγωγές καλλυντικών, τα οποία υπήρχαν και στην αρχαία Ρώμη. Όπως, µας ενημερώνει η επικ. καθηγήτρια Δερματολογίας κ. Αλεξάνδρα Κατσαρού --- Κάτσαρη, μιλώντας σε εκδήλωση της µε- γάλης γαλλικής εταιρείας Pierre Fabre” e1- δικής στις φυτοκαλλιέργειες για την πα- ρασκευή καλλυντικών, μόλις το 19 υπήρξε για πρώτη φορά νομοθετική ρύθμιση για τον ἔλεγχο των καλλυντικών σκευασμάτων. Τότε μάλιστα, αποσύρθηκε και το πρώτο καλλυντικό, επειδή προκάλεσε τύφλωσε σε µια γυναίκα Γι’ αυτό σήµερα γίνονται πολλές μελέτες που ελέγχουν την ασφάλεια και την ποιό- τητα των καλλυντικών, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν µια εγγύηση ότι δεν θα υπάρ- χουν δυσάρεστα αποτελέσµατα από τη χρή- σητους. Παρ’ όλα αυτά, σημειώνει η κ. Κα- τσαρού, οἱ ανεπιθύμητες αντιδράσεις σε καλλυντικά είναι συχνές, Οι κυριότερες πα- θήσεις, για τις οποίες ευθύνονται, είναι η: αλλεργική και ερεθιστική δερµατίτιδα, το µέλασμα, η θυλακήις και άλλες, λιγότερο συχνές δερµατοπάθειες. Δυσανεξία H δυσανεξία που αναφέρεται από πολ- λούς (ειδικά έπειτα από οξέα φρούτων, πί- λινκ) γίνεται πιο αντιληπτή στο ευαίσθη- το δέρµα αυτό δηλαδή που έχει τάση για ερεθισμό. Κάποια άτοµα αντιδρούν διαφο- ρετικά από άλλα, δεν δέχονται ορισμένες ουσίες στο δέρµα. Αυτό εκφράζεται ὡς πα- ράπονο µετά τη χρήση φαρμακευτικών καλ- λυντικών ή ἄλλων ουσιών στο δέρµα (τσού- ξιµο, ενόχληση) Η ευαισθησία αυτή είναι µια ιδιαίτερη Κατάσταση, όπως φαίνεται από τις σύγ- χρονες μελέτες. Το 50-60ᾷ των γυναικών ᾽αγαπάει να λέει ότι έχει ευαίσθητο δέρ- μα”. Αυτό όµως το ποσοστό, εξηγεί η κ. Κα- τσαρού, δεν ανταποκρίνεται πολλές φορές στην πραγματικότητα καθώς πολλές γυναί- κες συνδέουν αυτή την ιδιαίτερη κατάστα- ση που λέμε ευαισθησία µε την τάση που ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1999 Φ υγεία 7/ 31 Εξελίξεις - θεραπείες - συμβουλές έχουν να λένε ότι είναι αυτές ευαίσθητες! Νέες μελέτες αποδεικνύουν τώρα ότι το ίδιο συμβαίνει και στο 207 των ανδρών, ενώ πολλά από αυτά τα άτοµα συχνά ταυ- τίζουν τη σωματική και την ψυχική ευαι- σθησία. Σύµφωνα µε την κ. Κατσαρού, το ακριβές ποσοστό είναι περίπου το 20-251. του γενικού πληθυσμού. Αυτή η ιδιαίτερη κατάσταση δυσανεξίας άρχισε να µελετά- ται 20 χρόνια πριν από τον ΚΙπσπιαπ, σε µια προσπάθεια ορισμού του ευαίσθητου δέρµατος, που είχε σαν συμπτώματα τσι- µπήµατα, τσούξιµο, Κέντρισµα και συχνά µη ορατά. Ειδικά τεστ Τότε, δημιουργήθηκε το λεγόμενο stinging test amo opdda SeppatoAdywv, προκειµένου να διαχωρίσουν τα άτοµα µε τέτοια συμπτώματα σε ευαίσθητα και µη ευ-, aio@nta o€ stingers Kat no stingers. Μια µεγάλη πολυκεντρική µελέτη µε σκο- πό να κατατάξει και να καταλήξει στο τι ση- μαίνει ευαίσθητο δέρµα και ποιο είναι το. πραγµατικό ποσοστό, εξέτασε 440 παρα- µετρους και κατέληξε στο ότι τα συμπτώ- µατα του δέρµατος που ονομάζεται ευαί- σθητο είναι: φαγούρα και κάψιμο. Η κλινική εικόνα αυτού του δέρµατος εἶ- ναι τάση για ξηρότητα, χρώμα ρόδινο -- κοκκινωπό, όχι χλοµό, ενώ συνήθως υπάρ- χει και οικογενειακό ιστορικό εὐαισθησίας. Φυσικά, σημειώνει η κ. Κατσαρού, αυτή η: κλινική εικόνα µπορεί να µην υπάρχει, δη- λαδή να έχουµε άτοµα που αισθάνονται au- τά τα συμπτώματα αλλά κλινικά δεν δεί- χνουν τιποτα Σύμφωνα µε µελέτη Αμερικανών ερευνη- τών αυτό το ποσοστό που κλινικά δεν δεί- χνει τίποτα, έδειξε ότι το 50 των αναφε- ρόμενων αντιδράσεων στα καλλυντικά είναι υποκειµενικές. Είναι δηλαδή ενοχλήµατα που αισθάνονται µόνο στο δέρµατους, αλ- λά δεν φαίνονται καθώς δεν υπάρχει ορα- τή βλάβη. Αυτός ο μηχανισμός των υποκειµενικών φαινομένων είναι λιγότερο κατανοητός: δεν ξέρουµε ακριβώς τι φταίει, ίσως να εἰ- ναι ἄμεση δράση ερεθιστικών, ίσως η απε- λευθέρωση µεσολαβητών φλεγμονής όπως η ισταµίνη. 0 ερεθισµός που δηµιουργεί- ται προὔποθέτει την έκθεση σε Καλλυντι- κό, χημική ουσία ή φάρμακο, σε συνδυα- σµό µε παράγοντες του περιβάλλοντος όπως ξηρότητα, ψυχρός αέρας, ήλιος σε συνδυασμό βέβαια µε την ατοµική ευαι- o8noia. Λέγοντας ατομική ευαισθησία εννοούμε την ιδιαιτερότητα που έχει Κάθε άτοµο µε ευαίσθητο δέρµα και που επηρεάζεται από παράγοντες όπως η ηλικία, οἱ καιρικές συν- θήκες, η θέση του υλικού που έρχεται σε επαφή µετο δέρµα, (δεν αντιδρά το δέρµα σε όλα τα σηµεία µε τον ίδιο τρόπο, από τη φυλή απότις συνθήκες ατοµικής υγιεινής, από δερματικές παθήσεις και τέλος από την κληρονομικότητα). Παιδιά - Γυναίκες Σημειώνεται ότι τα παιδιά κάτω των οκτώ ετών είναι πολύ πιο ευαίσθητα από τους μεγάλους και η ευαισθησία, η τάση για ερε- θισµό, κατά κανόνα μειώνονται όσο µεγα- λώνουμε. Έτσι, τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτοµα έχουν µεγαλύτερη αντοχή. Λέγεται συχνά ότι οι γυναίκες έχουν πιο ευαίσθητο δέρµα απ΄ ότι οι άνδρες. Απλο- στατα, εξηγεί η κ. Κατσαρού, οι γυναίκες εκτίθενται πολύ περισσότερο σε µια µεγά- λη ποικιλία ερεθιστικών ουσιών. Αυτή η κα- θηµερινή έκθεση σε ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν αντιδράσεις στο δέρµα, δηµιουργείτην προδιάθεση στο δέρµα και κάνει το δέρµα τους να αντιδρά πολύ πιο έντονα. Επίσης, πρέπει να ξέρουμε ότι οι διαφο- ρετικές περιοχές του σώματος αντιδρούν. διαφορετικά σε χημικές ουσίες, Το πρό- σῶωπο εἶναι πιο ευαίσθητο από το σώμα {ει- δικά τα βλέφαρα και η μύτη), καθώς και τα χέρια, τα γεννητικά όργανα των ανδρών και οἱ μασχάλες. Μεγαλύτερη ευαισθησία παρουσιάζουν και τα ατομα µε πολύ ανοιχτό χρώμα δέρ- µατος, που κοκκινίζουν εύκολα στον ήλιο. Αυτό που έχει επηρεάσει τα τελευταία χρόνια όλο και πιο πολλά άτοµα µε ευαί- σθητο δέρµα και εμφανίζουν τάση για ατο- πική δερµατίτιδα, είναι οι σύγχρονες συν- θήκες υγιεινής, όπως το καθημερινό μπάνιο, που σηµαίνει και καθηµερινή έκθεση µε ερεθιστικές ουσίες, γι’ αυτό πρέπει να χρη- σιμοποιούµε τα κατάλληλα προϊόντα Όσον αφορά τώρα τις αλλεργίες σηµει- ώνει η κ. Κατσαρού, πρέπει να ξέρουμε ότι όταν βάζουµε κάτι για πρώτη φορά δεν πα- θαΐνουμε ποτέ αλλεργία, καθώς πρέπει να υπάρξει μακροχρόνια επαφή µετην ουσία. Οι συχνότερες ουσίες που προκαλούν αλ- λεργία είναι τα μέταλλα (νικέλιο), τα φο Αν εἶχε... στόµα π επιδερμίδα µας µπιζού, τα πλαστικά, το ελαστικά, τα συ- ντηρητικά αντιµικροβιακά, διάφορα φάρ- µακα, αρώματα, φυτικές ουσίες, έκδοχα και βάλσαμο. Οι τελευταίες εἴναι ουσίες που. βρίσκονται στα καλλυντικά και τα φάρµα- κα και ευθύνονται συχνά για αλλεργικές δερµατίτιδες. Πώς µπορεί να προληφθούν: Αξιόπιστα eival onpepa ta patch tests, ta GUTOKOA- λητα µε διάφορες ουσίες που θεωρούνται ύποπτες, τα οποία τοποθετούνται για δυο 24ώρα στην πλάτη των ασθενών και µετά ανοίγονται. Ανάλογα µε τα σημάδια στο δέρµα ο δερµατολόγος ή ο αλλεργιολόγος κάνει τη διάγνωση. Πάντως, το 157 των αλλεργιών από καλ- λυντικά οφείλεται στα αρώματα και πιο συ- χνά τη συναμαλδεῦδη και την ευγενόλη, ενώ από το άρωµα της οδοντόπαστας µπο- ρεί να προκληθεί αλλεργική χειλίτιδα. Ἡ πυκνότητα των αρωμάτων είναι σηµαντική: επίσης: µια αλλεργία µπορεί να µην εκδη- λωθεί αν η πυκνότητα είναι µικρή, ενώ σε µεγαλύτερη να εκδηλωθεί ή να εκδηλωθεί πιο γρήγορα. Η δεύτερη σε συχνότητα αιτία είναι τα συντηρητικά και οι αντιµικροβιακοί παρά- γοντες και κυρίως τα ραΓάβεῃς και η φορ- μαλδεύδη. Τον τελευταίο χρόνο, µας ενημερώνει η κ. Κατσαρού, γίνεται µια µεγάλη πολυκεντρι- κή µελέτη από την εταιρεία Ανενε, στην οποία συμμετέχει και η χώρα µας µε την Πανεπιστημιακή Κλινική της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης για τη χορήγηση προϊῖ- όντων χωρίς συντηρητικά και αρώματα σε ανθρώπους µε ὑπερευαισθησία στο δέρµα. Τα αποτελέσµατα αυτής της μελέτης που τελειώνει σύντομα, δείχνει ότι υπάρχουν πολλές ελπίδες να παρακαμφθεί αυτό το πρόβλημα και να μπορούν και αυτά τα άτο- μα να χρησιμοποιούν καλλυντικά περιποί- ησης Σοφία Νέτα