Back

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Κυπριακές Αερογραμμές. Γιατί φταίνε οι υπάλληλοι ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ διάφορα γράφονται, λέγονται και ακούονται τελευταία για την κατάσταση στις Κυπριακές Αερογραμμές (Κ.Α.). Άποφα- σίστηκε να γίνουν απολύσεις προσωπικού και να τεθούν σε υποχρεωτική άδεια απου- σίας αριθµός υπαλλήλων. Λέχθηκε και ὑπο- στηρίχτηκε ότι υπάρχει πλεόνασμα ὑπαλλή- λων, ότι οι υπάλλπλοι των Κ.Α. έχουν Πγε- µονικές απολαβές και πολλά άλλα ωφελή- µατα. Καλλιεργήθηκε έντεχνα και προωθή- θπκε π άποψπ ότι για όλα τα κακώς έχοντα σήµερα στις Κ.Α. φταίνε οι υπάλληλοι. Πόσο, όµως, αυπή π εκστρατεία και αυτή η εντύπωσπ ανταποκρίνονται στην πραγµατικό- τητα Γιατί φταίνε οι υπάλ- ληλοι και δεν φταίνε εκεί- νοιπου προσλαμβάνουν τους υπαλλήλους Μήπως οι υπάλλπλοι εργοδοτού- νταιστις Κ.Α. από µόνοι τους Μπαίνει όποιος θέλει, έχει δεν έχει εργασία, και καθορίζει από µόνοςτουτα καθήκοντάτου Καιτις απο- λαβές του Ποιος διευθύνει στις Κ.Α.: Ποιος κάµνειτις προσλήψεις,τις προαγω- γές, καθορίζειτις απολαβές και ποιος παίρνει τις αποφάσεις Δεν είναιτο εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο και π Διεύθυνση της Εταιρείας που αποφασίζουν και ελέγχουν όλα αυτά Γιατί φταίνε και καλούνται να πληρώσουν τα πάντα οι υπάλληλοι και δεν φταίνε τα Διοι- κπτικά Συμβούλια και οι διευθύνοντες, που συνέβαλαν µε αποφάσεις, πράξεις και παρα-. λείψειςτους στπ ὄπμιουργία αυτής της τόσο δυσάρεστης κατάστασης Γιατίτα Μ.Μ.Ε. απο- φεύγουν -τυχαία ή σκόπιµα δεν εξετάζεται- να προβάλουν και va θίξουν, όχι ευκαιριακά αλλά συστηματικά, αυτήν τη σοβαρή πτυχή του προβλήματος Φταίνε γιατο σημερινό κατάντηµα των Κ.Α. τα Διοικητικά Συμβούλια (προπγούµενα καιτο σημερινό) καιπ Διεύ- θυνσπ των Κ.Α. Δεν μπορούμε! να καταλάβου- µε γιατί φταίνε οἱ υπάλληλοι ή έστω και οι υπάλλπλοι. Εκτός πάλιν κιαν οι υπεύθυνοι δέχονται ότι έκαµναν κουμάντο οι υπάλληλοι (συντεχνίες και κόμματα) και αυτοί ήταν δια- κοσµητικά στοιχεία, οπότε Και πάλιν π ευθύνπ βαρύνειτῃ Διεύθυνση καιτο Διοικητικό Συμ- βούλιο που δέχονταν και ανέχονταν αυτήν την κατάστασπ. Ο Κόσμος, που καλείται πάντα να πληρώνειτα σπασμένα, έχει δικαίωµα σωστής και σφαιρικής ενηµέρωσπς. ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ TIPOAPOMOY «Ox στην κατάργηση των εξετάσεων Οἱ ΛΟΓΟΙ για τη µη κατάργηση των Εισαγωγικών είναι οι ακόλουθοι: α) Θα οργιάσει το ρουσφέτι και το λάδωµα, κυρίως, εκπαιδευτικών από γονείς που θα επι- διώκουν οι κανακάρηδές τους να έχουν αυξηµέ- ΝΟ τελικό βαθµό στο απολυτήριό τους. β) Θα πέσει το επίπεδο των ανωτέρων και ανωτάτων σχολών µας γιατί θα μπαίνουν µέσα καλοί - κακοί, άριστοι ή άσχετοι µαθητές. Θα πάθουµε δηλαδή όπως στα γυμνάσια, που καταργήθηκαν οἱ γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Υ) Το απολυτήριο δεν µπορεί από µόνο του να θεωρηθεί το µόνο µετρήσιμο κριτήριο, έχοντας υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης στα. διάφορα σχολεία. δ) Υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί το αδιάβλητο των εξετάσεων, θέτοντας έτσι το ρίσκο να μειῶ- θεί η αξιοπιστία της κοινής γνώμης έναντι στις διαδικασίες εισαγωγής των νέων στις ανώτερες και ανώτατες σχολές µας. ε) Υπάρχουν έντονοι προβληματισμοί και ασά- Φεια αναφορικά µε τους αποφοίτους των Ιδιωτι- κών σχολείων και τον τρόπο που θα επιλέγονται, καθώς επίσης και για τα άτοµα εκείνα που έχουν αποφοιτήσει και θέλουν να ξαναδιαγωνισθούν για να ενταχθούν στα ΑΑΕΙ µερικά χρόνια µετά την αποφοίτησή τους από τα λύκεια. Αυτά ως ύστατη προσπάθεια προβληματισμού και ανησυχιών. : ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ Πέρα Ορεινής , , Εκμετάλλευση Κυπρίων ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ Κερατσινίου στον Πειραιά επικρατεί εδώ και πολύ. καιρό µια απαράδεκτη κατάσταση. Συγκεκριµένα, κατά τη φορτοεκφόρτωση των 1.Χ. οχημάτων από τα πλοία που κάνουν τη γραµ- µή Πειραιάς - Λεμεσός και αντίστροφα, απαιτεί- ται από ομάδα ποὺ δηλώνουν «εκτελωνιστές», διαδικασία εκτελωνισμού (1) και καταβολή 5ο ευρώ (χωρίς απόδειξη!), γεγονός αντίθετο προς τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απαράδεκτο, να μπορείς να ταξιδέψεις από την Αγγλία µέχρι την Ελλάδα, διασχίζοντας µε το autoxi- νητό σου ολόκληρη την Ευρώπη, επιδεικνύοντας αστυνομική ταυτότητα (κι αυτό εάν χρειασθεί), και να. σε υποχρεώνουν κατά τη µεταφορά του οχήματος από Ἑλλάδα στην Κύπρο, σε διαδικασία εκτελωνι- σμού (ως συνέβαινε πριν από την είσοδο της Κύπρου. στην Ε.Ε.), µε καταβολή ποσού σε αυθαίρετους εκτε- λωνιστές (αφού οι νόμιµοι τελωνειακοί απουσιάζουν προκλητικά) και µε υποχρεωτική επίδειξη διαβατηρί- ου. Είναι το λιγότερο λυπηρό να θυσιάζεται η ουσία του κέρδους της ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ε. (που θα έπρεπε να φέρει την Κύπρο πρωτίστως πιο κοντά µε την Ελλάδα σε επίπεδο ελεύθερης διακί- νησης ατόμων, οχημάτων και εμπορευμάτων) στο βωµότου εύκολου κέρδους από κάποιους επιτῃδεί- ους, που κέρδιζαν και συνεχίζουν να κερδίζουν. μεγάλα ποσά συντηρώντας παράτυπες ως προς τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαδι- κασίες. Οι αρμόδιοι θα πρέπει να εγκύψουν µε σοβαρότητα στο εν λόγω ζήτηµα και να κινήσουν τις όποιες διαδικασίες απαιτούνται προς εξάλειψη αυτού του λυπηρού φαινομένου αλλά και προς την απόδοση δικαιοσύνης. ΑΛΕΞΗΣ ΣΑΜΙΜΟΥΤΗΣ Λευκωσία Οι δεσμοί Κύπρου - Ελλάδας ΕΔΩ ΚΑΙ αρκετό καιρό έχει πραγµατοποιηθεί µια νοµοθεσία μεταξύ Κύπρου -- Ἑλλάδας, που σχετι- ζόταν µε την αλληλογραφία Κύπρου -- Ἑλλάδας, ήτοι πνευματικός ΑΔΕΛΦΙΚΟΣ ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ μεταξύ των δύο χωρών. Ἐπειδή τυγχάνω ένας από εκείνους που πρ- τοστάτησαν και στα τέσσερα άκρα του έθνους είτε µε τα βιβλία µου είτε µε αλληλογραφία αλλά και πιο πάνω ανά την Ευρώπη, μπορώ να πω ότι οι αγώνες της Κύπρου τοποθετήθηκαν βαθιά στην καρδιά της Ελλάδας. Πώς μπορώ τώρα ο κακοµοίρης να εργασθώ σε µια κρίσιμη καμπή τῆς αγωνιζοµένης από σκλαβιά πατρίδας, αφού τη θέληση την έχω, τη Φιλοπατρία την έχω, τα ιδανικά τα έχω, το μεθύσι το έχω, όµως τα χέρια μου τα έδεσαν. Πήγα στο ταχυδρομείο να στείλω ένα βιβλίο κάπου 189 σελ. και µου ζήτησαν Ε2 αντί 35 - 4ο σεντ που ήταν προηγουμένως και εξεπλάγηκα. Μια και έστελλα δωρεάν σε φίλους, πώς μπορώ τώρα να στείλω σε τόσα εκπαιδευτήρια και να ακουστούν τα βάσανα της Κύπρου Κύριε Πρόεδρε, κύριοι υπουργοί, λύσατέ μου τα χέρια. 5ο56 έκπτωση ή δωρεάν να συγκινήσω λαούς και χώρες. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΥΣΚΟΣ Συνάντηση µε το Θεό ΑΝ Ο Θεάνθρωπος ανέβαινε συχνά στο όρος των Ἐλαιών µακριά από το θόρυβο της πόλης για να συνοµιλήσει µε τον Πατέρα Του, πόσο περισσότε- ρο εμείς έχουµε µια τέτοια ανάγκη Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο βρυχηθµός τῆς πόλης εµποδί- ζει τη σιγανή και ευγενική Φωνή του Αγίου Πνεύ- µατος να φτάσει στη συνείδησή µας και να µας αποκαλύψει τα κενά που έχουµε στην πνευματική µας ζωή. Ο καθένας µπορεί να συναντά το Θεό στο δικό του «όρος των Ελαιών», που µπορεί να είναι κάποιος χώρος στο σπίτι µας, όπου ανενό- χλητοι μπορούμε να ζητήσουμε ακρόαση από το Θεό. Έχουμε ανάγκη από καθοδήγηση Και πρέπει να δώσουµε την ευκαιρία στο Θεό να ερμηνεύσει µέσα µας τα αινίγματα της ζωής και να µας εξηγή- σει µε ποιο τρόπο θα πορευτούµε στα δύσβατα. μονοπάτια του κόσμου. Αν καθιερώσουµε µιαν καθημερινή ώρα προσευχής µακριά από τις µέρι- µνες της. ζωής και το βουητό της πολυτάραχης πόλης, τότε θα αποκτήόουµε µια ζωντανή πνευ- µατική σχέση µε το Θεό, που θα µας μετατρέψει σε ζωντανά µέλη του Σώματος του Χριστού. Χρει- αζόμαστε την ώρα της απομόνωσης και περισυλ- λογής, για να αναπτύξουμε δυνάµεις αντίστασης απέναντι στο πνευματοκτόνο κοσμικό φρόνημα. Εκεί, ο Θεός θα ψιθυρίσει στη συνείδησή µας το θέληµά Του και θα φωτίσει το νου µας, ώστε να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις στα διάφορα σηµαντικά ζητήµατα. Ο Θεός βρίσκει τρόπους να µας αφήνει µόνους µαζί Του. Αλλά δυστυχώς, μόλις συμβεί αυτό, απλώνουμµε το χέρι στο ραδιό- Φωνο ή την τηλεόραση και πατώντας ένα κουμπί διακόπτουµε τη φωνή του Παρακλήτου µε το άσμα ενός λαϊκού διασκεδαστή. Αν δεν µάθουµε να ξοδεύουµε χρόνο στα Άγια των Αγίων, δεν θα µάθουµε ποτέ τι σηµαίνει νίκη. Οι νικητές της ζωής διατηρούν ανοιχτό το δίαυλο της προσευχής, που τους ενώνει µε το Νικητή του κόσμου, τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ Μαθηματικός, Λεμεσός