Back

Έκλεψε χρυσάφι ακίας £80.000

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Έκλεψε χρυσάφι αξίας 290.000 Υπόθεση κλοπής ακατέργαστων χρυ- σού, αξίας 80.000 λιρών από εργαστή- ριο χρυσοχοΐας στη Λάρνακα, εξετάζει η Αστυνομία και για διευκόλυνση των ανα- κρίσεων συνέλαβε πρώην λοχία της Αστυ- νοµίας. ΣΕΛ. 16 ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΠΡΩΗΝ ΛΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Χρυσός Ε90.000 έκανε... φτερά ΤΟΥ ΒΑΣΟΥ ΒΑΣΟΥ λακίστηκε για οκτώ μέρες µε την υπο- ψία ότι έκλεβε από τον εργοδότη του ακατέργαστο χρυσό και τον πωλούσεο ίδιος... Από το εργαστήριο χρυσοχοῖας όπου εργαζόταν τα δυο τελευταία χρόνια «έκανε φτερά» ακατέρ- γαστος χρυσός αξίας 80 χιλιάδων λιρών περίπου και όλες οι υποψίες στρέφονται στον συνταξιού- χο λοχία του ΤΑΕ Λάρνακας και Αμμοχώστου Νί- κο Νικολάου, 57 χρόνων, από τη Λάρνακα, ο οποί- ος «πιάστηκε στα πράσα» την ώρα που έκλεβε χρυσό από κλειστό σύστηµα παρακολούθησης... Οι παλιοί φίλοι και συνάδελφοίτου στο ΤΑΕ Λάρ- νακας του «φόρεσαν» χθες τις χειροπέδες καιτον προσήγαγαν ενώπιον της δικαιοσύνης. Παρου- σιάζοντας τον ύποπτο στο δικαστήριο, ο επικε- φαλής των ανακρίσεων, υπαστυνόμος του ΤΑΕ Αρχηγείου Ανδρέας Ναούμ, κατέθεσε ότι εναντίον του Νικολάου εξετάζεται υπόθεση κλοπής. Ο ύπο- πτος µετά τη συνταξιοδότησή του από το Αστυ- νοµικό Σώμα εργαζόταν ὡς κλητήρας στο εργα- στήριο χρυσοχοΐας του Αντώνη Σκαρή, στη Λάρ- νακα και ήταν υπεύθυνος για τη µεταφορά του χρυσού στους διάφορους αγοραστές. Τον τελευταίο καιρό ο ιδιοκτήτης του εργα- στηρίου ανακάλυψε ότι η οικονομική κατάσταση il ρώην λοχίας της Αστυνομίας προφυ- Από εργασπήριο χρυσοχοῖας στη Λάρνακα της επιχείρησής του δεν πήγαινε καλά και προ- σπαθούσε να ανακαλύψει τους λόγους. Πρόσφα- τα εξασφάλισε πληροφορία ότι κάποιος υπάλ- ληλός του τον έκλεβε, δηλαδή έπαιρνε ακατέρ- γαστο χρυσό και τον πωλούσε σε διάφορα πρό- σωπα. Μάλιστα, η πληροφορία έλεγε ότι «κινού- νται πολλά χρήματα και ότι ο ιδιοκτήτης του ερ- γαστηρίου 6a καταστρεφόταν». Έτσι, ο παραπονούµενος αναγκάστηκε να το- ποθετήσει κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης µέσα στο εργαστήριό του, που κατέγραφε όλες τις κινήσεις των υπαλλήλων. Οι υποψίες πάντως στρέφονταν κυρίως προς τον Νικολάου, ο οποί- ος και πριν από ενάμισι µήνα εθεάθη να κλέβει ακατέργαστο χρυσό. Σύμφωνα πάντα µετον εξεταστή της υπόθεσης, τις τελευταίες τρεις µέρες, ο Νικολάου εθεάθη επτά συνολικά φορές να παίρνει από το χρηµα- τοκιβώτιο του εργαστηρίου τεμάχια ακατέργα- στου χρυσού, να τα βάζει στην τσέπη του και να γίνεται «καπνός». Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Αστυνομία που ερεύνησε σωματικά τον ύποπτο και στις κάλτσες του βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες δυο πλάκες χρυσού. Στο σπίτι του επίσης βρέθηκε μεγάλος αριθµός τιμαλφή. Όλα παρελήφθησαν για εξε- τάσεις. Οι πλάκες αναγνωρίστηκαν από τον πα- ραπονούμενο ως κλοπιµαίες, ενώ µερικά από τα τιμαλφή που βρέθηκαν στο σπίτι του υπόπτου κα- τασκευάστηκαν στο ίδιο εργαστήριο. Ο ιδιοκτή- της του εργαστηρίου ανέφερε στην Αστυνομία ότι η αξία του χρυσού που κλάπηκε από το μαγαζί του τα δυο τελευταία χρόνια φθάνει τις 80 περί- που χιλιάδες λίρες. Η Αστυνομία αναζητεί µεγάλες ποσότητες ακα- τέργαστου χρυσού, καθώς και τα πρόσωπα που αγόραζαν από τον ύποπτο. Οι ανακριτές εξα- σφάλισαν μαρτυρία ότι πρόσφατα ο Νικολάου εί- χε συναλλαγή µε χρυσό από την οποία απέσπασε 4 χιλιάδες λίρες. Πάντως ο ύποπτος μέχρι σήµερα δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις στην Αστυνομία, για τις πλάκες χρυσού που βρέθηκαν στην κατοχή του. 0 υπαστυνόµος Ναούμ είπε επίσης ότι τις τε- λευταίες μέρες έγιναν νύξεις µέσω τρίτων προ- σώπων για επηρεασµό μαρτύρων της υπόθεσης... Ο δικηγόρος του Νικολάου, Ζαχαρίας Ττου- λούρας, δεν έφερε ένσταση στην κράτηση του υπόπτου και είπε ότι ο ύποπτος βρίσκεται στη διάθεση της Αστυνομίας.