Back

Ένας δήμος με πρωτεία

-- / ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΜΑΙΟΥ 1999 ΤΟΥ ΒΑΣΟΥ ΒΑΣΟΥ της Κύπρου είναι ο Δήμος Αραδίππου που είναι και ο μεγαλύτερος σε έκταση γης, δήµος της Κύπρου. Αυτό αποτελεί σίγου- ρα προτέρηµα για τους φιλοπρόοδους κατοί- κους της Αραδίππου, καθώς από τη γεωγρα- «φική θέση της κωμόπολης, τους παρέχεται η ευκαιρία να συνδυάσουν πολλά επαγγέλματα που σχετίζονται µε την γεωργοκτηνοτροφία, τη βιοτεχνία, ακόµπ και µε τη βιομπχανία. Η Αραδίππου σήµερα έχει 10.500 περίπου κατοί- κους. Η πλειοψηφία ασχολείται µε την γεωργοκτη- νοτροφία, ενώ ένας σημαντικός αριθµός Αραδιπιώ- τών ασχολείται µε τη βιοτεχνία και το εμπόριο. Αξί- ζει επίσης να τονιστεί ότι η Αραδίππου είναι ίσως ο πρώτος δήµος της Κύπρου µε τους περισσότερους εκπαιδευτικούς στη Δημοτική Εκπαίδευση. Εκτός όµως από τους αυτόχθονες αρκετός κόσμος τα τελευταία χρόνια αγόρασε γη στα δηµοτικά όρια Αραδίππου για μόνιμη εγκατάσταση. Η αξία της γης στην Αραδίππου ποικίλλει. Οιτιµές των οικοπέδων κυμαίνονται από 15 έως και 60 χιλιάδες λίρες. Εί- ναι Παγκύπρια γνωστό ότι η Αραδίππου φημίζεται για τις πολυτελείς κατοικίες που ανεγείρονται στην πε- ριοχή. Η αρχή έγινε µε του επαναπατριζόµενους Αραδιπιώτες, οι οποίοι θέλοντας να δείξουν ότι πέ- τυχαν στο εξωτερικό, ήλθαν πίσω κι έκτισαν πολυ- τελή σπίτια. Ακολούθησαν και οι αυτόχθονες Αρα- διπιώτες που έκτισαν τα σπίτια για τα παϊδιά τους σαν «προίκα». Η αξία των πολυτελών κατοικιών που κτίζονται στην Αραδίππου φθάνει σήµερα μέχρι και τις 200 χιλιάδες λίρες. Α πό τους πιο αναπτυσσόµενους Δήμους Η Αραδίππου... του εξωτερικού Οι απόδηµοι Αραδιπιώτες είναι σήµερα γύρω στις 4.500. Κατοικούν κυρίως στην Αγγλία και στην Αυ- στραλία. Έχουν προοδεύσει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια, κυρίως από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που ανέπτυξαν (φαστ-- φουντ και εμπόριο). Οι σχέσεις των αποδήµων µε τον Δήμο Αραδίππου είναι πολύ καλές. Ανταλλάσσουν επισκέψεις σε πολιτιστικό επίπεδο, ενώ εκδίδεται και μηνιαίο έντυπο που κυ- κλοφορεί σε Αγγλία και Αυστραλία και αναφέρεται στις δραστηριότητες του Δήμου. Οι απόδημοι Αρα- διυππιώτες είναι και οἱ «αιμοδότες» της οικονοµίας της περιοχής. Η απόγνωση των χοιροτρόφων Οξύ είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οἱ Χοι- ροτρόφοι της Αραδίππου, λόγω της μειωμένης πώ- λησης των ζώων τους. Είναι γεγονός ότι τα τελευ- ταία δύο χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα, αφού ένας μεγάλος αριθµός χοίρων παρέμεινε αδιάθετος, ενώ η τιµή του χοιρινού κρέατος έπεσε κατακόρυφα. Ύδη οι χοιροτρόφοι της Αραδίππου πραγµατοποί- ησαν δυναμικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, ενώ στο μέλλον μελετούν τη λήψη δυναµικότερων μέτρων εάν δεν εισακουστούν τα αιτήµατά τους. «Σαν Δή- Λόγω της ανοµβρίας και του προβλήματος µετο νερύ, ο χορτοτάπητας του Δημοτικού Σταδίου µος, δήλωσε ο Δήμαρχος Χριστάκης Λιπέρης, εκ- φράζουµε τη συµπάθειά µας προς τον κλάδο της χοιροτροφίας, ο οποίος συνέβαλε τα µέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη του δήµου µας. Δυστυχώς οἱ ἄν- θρωποι αυτοί ταλαιπωρούνται τα τελευταία χρόνια, χωρίς η κυβέρνηση να πράττει κάτι για να τους βοη- θήσει. Εμείς σαν δήµος θα είµαστε πάντα στο πλευ- ρότους, γνωρίζοντας τι έχει προσφέρει ο κλάδος αυτός στην περιοχή µας». Το πρόβλημα του νερού Το θέµα της παροχής νερού απασχολεί σοβαράτο Δημοτικό Συμβούλιο Αραδίππου από την πρώτη µέ- ρα εκλογής του. Για απάµβλυνση του προβλήματος έγιναν ανορύξεις νέων γεωτρήσεων, ενώ παλιές τουρµπίνες μετατράπηκαν σε ηλεκτροτουρμπίνες για εξοικονόμηση πετρελαίου. Λόγω της συνεχούς ανοµβρίας, ωστόσο, δεν άλλαξε η κατάσταση. Οι γεωτρήσεις της Αραδίππου από Ι00 τόνους νερό την ώρα που έβγαζαν παλιά, σήµερα µόνο 8 τόνους την ώρα µπορούν να βγάλουν. «Προχωρήσαμε σε πολλά µέτρα διαφώτισης του κοινού, είπε ο Δήμαρχος, και διορθώσαµε το αρδευτικό µας δίκτυο, τόσο στην κτηνοτροφική όσο και στην οικιστική περιοχή για να περιορίσουµε τις απώλειες νερού σε επιτρεπτά i έχει καταστραφεί και άρχισαν εργασίες για φύτευση νέου χόρτου. όρια. Ο κόσμος της Αραδίππου έχει ανταποκριθεί στο κάλεσµά µας για εξοικονόμηση νερού. Τα τε- λευταία χρόνια καταφέραμε να εξοικονοµήσουµε ποσότητα νερού της τάξης του 163, όµως µπορού- σαµε και καλύτερα. Πάγιο αίτηµα του δήµου µας εί- ναι η δηµιουργία δύο εµπλουτιστικών φραγμάτων, τα οποία µας υποσχέθηκε η Κυβέρνηση µαζί µε τα αντισταθµιστικά έργα που θα γίνουν για το δρόµο Ριζοελιάς. Λυπούμαι να παρατηρήσω ότι υπάρχει µια απαράδεκτη Κωλυσιεργία στο θέµα αυτό. Το κρά- τος αντί να µην επιτρέπει σταγόνα νερού να πηγαί- νει στη θάλασσα, αντίθετα προσπαθεί να δηµιουρ- γήσει αφαλατώσεις µε τα γνωστά περιβαλλοντικά προβλήµατα. Μετην κατασκευή αυτών των εµπλου- τιστικών φραγμάτων, θα επιλύαµε αρκετά προβλή- µατα τόσο στην οικιστική όσο και στην κτηνοτροφική µας περιοχή». Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία... Ο δρόμος Ριζοελιάς -- Αεροδρομίου είναι σίγου- ρα ο πιο πολυσυζητηµένος δρόμος (κυρίως όσον αφορά την όδευσή του) την τελευταία δεκαετία στην Κύπρο και προβληµαάτισε Ιδιαίτερα τον δήµο καιτις εκάστοτε κυβερνήσεις. Ο Δήμαρχος Χριστάκης Λι- πέρης, δήλωσε ότι το νέο Δημοτικό Συμβοίληή Φάσισε ομόφωνα λύση, η οποία θᾳ εξυπηρε! σο το εθνικό δίκτυο όσο και την ορθολογισιή! πτυξη της Αραδίππου. δη το έργο βρίσκεται λιξη και υπολογίζεται ότι σ΄ ένα περίπου yp δρόμος θα αποπερατωθεί. :Ο Δήμαρχος ωστόσο προειδοποιεί τους αι ότι η Αραδίππου δεν θα επιτρέψει να Sobei af µος στην κυκλοφορία και θα αντιδράσει ἔπ η κυβέρνηση δεν υλοποιήσει, όπως έχει υΠΟΗ τα αντισταθµιστικά έργα, τα οποία έχουν εξ µε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου nope λα µε την εκτέλεση του δρόµου. «Ελπίζω οιἩ δοποιήσεις µας να εισακουστούν», ανεφεβεῦ πέρης. Έργα και αιτήματα Στην Αραδίππου έγιναν ασφαλτοστρώσεςτή κού δικτύου τόσο την οικιστική, όσο Kal OTT! νοτροφική περιοχή. Ανεγέρθη νέο ιατβεῖ, βοήθεια της ΣΠΕ Αραδίππου, ύψους 50 eno pv. Ao ta To agtoAoya Eépya, eivat olay νέο Λημοτικό Μέγαρο ένα υπερσύγχρονο γικό κτίριο που θα είναι έτοιμο τον ερχόμθῦ Στοίχισε 500 χιλιάδες λίρες και η κυβέρνηση 025% Tou CUVOALKOU TIOGOU. πέαπερίπου µήνες θα είναι έτοιµη η πλακό- Γπλατεία του Αγίου Φανουρίου. Το έργο εί- Ἰεοδομικό και ήδη τα σχετικά συμβόλαια Ἱπογραφεί. Τοποθετήθηκε ντεπόζιτο (δεύτε- ἵπητας νερού) στο Δάσος της Ριζοελιάς για Ἱόμηση του πόσιμου νερού, ενώ έγινε καθα- όλων των υπονόµων, γι’ αυτό και στην Αρα- δεν παρατηρήθηκαν πλημμύρες αυτό το χει- Ιρόσφατα επισκέφθηκε τον δήμο και ο Αρ- Πς Αστυνομίας, Ανδρέας Αγγελίδης, και τρο- Ἰήθηκε η ανέγερση νέου περιφερειακού αστυ- ἠσταθμού. Τέλος το Τµήµα Δασών, µε τη συ- ππτου δήµου, προχωρούν στην υλοποίηση Ὀφασης του Υπουργικού Συµβουλίου για την Ὁπήτου Πάρκου Ριζοελιάς σε Εθνικό Πάρκο. Πσμός ἵπα είναι κάθε χρόνο η πολιτιστική κίνηση Ππδίππου. Αποκορύφωμα των ενεργειών του 'Ίπ συνεχή αναβάθμιση είναι Και η αγορά Ῥδοσιακού αρχοντικού του Χριστάκη Κων- ' ὃῃ για τη δηµιουργία Πολιτιστικού Κέντρου | ὅπου. Την όλη δαπάνη για τη δηµιουργία Ποτικού Κέντρου θα την αναλάβει ο Ζαχα- η MO Nii Ai Bka0 πρτεία πρών του Δήμου στο Γυμνάσιο Αραδίππου. Από τις πολλές επιχορηγίες που Ὁ ο Δήμος σε οργανωμένα σύνολα της κωμόπολης. ρίας Καϊμακλιώτης εις μνήμη του αδελφού του Κώ- στα. Το κόστος θα ανέλθει στις 58 χιλιάδες λίρες. Απόττις πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήµου Αρα- δίππου ξεχωρίζουν επίσης, η εκδήλωση που γίνε- ται κάθε καλοκαίρι για τους αποδήµους, η γιορτή που διοργανώνεται στις 18 Οκτωβρίου, ηµέρα του Αποστόλου Λουκά, καθώς και η ετήσια έκδοση του. βιβλίου του δήµου Αραδίππου που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες. Νωρίς για απολογισμούς... Ἡ εκλογή του Χριστάκη Λιπέρη στο δήµο Αρα- δίππου ήταν η µεγαλύτερη έκπληξη στις δημοτικές εκλογές του ’96. Κέρδισε ... µε διαφορά στήθους (μερικές δεκάδες ψήφους) τον ανθυποψήφιο του Ανδρέα Τράττου, που υποστηριζόταν από το ΑΚΕΛ. και την ΕΔΕΚ και ήταν Δήμαρχος από το 1986. Η εκλογή του συζητήθηκε έντονα τις μέρες εκείνες στην Αραδίππου και όχι µόνο.. Σήµερα, δυόµισι χρό- για µετά την εκλογή του, αρνείται να προβεί από τώρα σε απολογισμό του έργου του. «Ο κάθε εκλε- λεγμένος δήµαρχος, λέει, να έχει σαν αυτοσκοπό την υλοποίηση του προγράµµατος που έχει εξαγ- γείλει στους δηµότες του. Και πρέπει να το υλοποι- εί µε τρόπο ώστε να εξυπηρετεί τα καλώς νοούµε- να συμφέροντα του δήµου και των κατοίκων του γε- νικότερα. Άλλωστε αυτό είναι υποχρέωση προς τους εαυτούς µας και προς τα παιδιά µας, ώστε να µπο- ρούν να ζήσουν µια αξιοπρεπή ζωή. Τη συνεργασία µας στο Δημοτικό Συμβούλιο θα την χαρακτήριζα πολύ καλή. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν µέλη από διάφορες κομματικές τοποθε- τήσεις και παρά τις κατά καιρούς διαφωνίες σε κά- ποια θέµατα, πιστεύω ότι όλοι έχουµε ένα κοινό στό- χο, την πρόοδο της Αραδίππου. Όλοι εργαζόµαστε για το συμφέρον του δήµου µας µακριά από κοµ- µατικές σκοπιμότητες. Δεχόμαστε όµως κι επικρο- τούµε την εποικοδομητική κριτική, γιατί µας προ- βληματίζει και πολλές φορές µας αφυπνίζει». a, Δήμαρχο Χρ. Λιπέρη. ‘ Ο Δήμαρχος Χριστάκης Ληπέρης, ο αντιδήµαρχος Δημήτρης Παγώνης και ἄλλα µέλη του Δημοτικού Συµβουλίου Αραδίππου. Σημαντικό εισόδηµα αφήνουν στο Δήμο Αραδίππου οι πολιτικοί yapot που τελούνται από το ύλιο Αραδίππου ης Λιπέρης, Αντιδήμαρχος: ον «Στα οικονομικά πάμε καλά» Η Αραδίππου ως νεοσύστατος δήµος (1986) δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση στα πολ- λά οικονομικά προβλήµατα που αντιμετωπίζουν όλοι οι δήµοι της ελεύθερης Κύπρου. Για το 1999 τα έσοδα του δήµου προβλέπο- νται στο 1 εκ. 100 χιλιάδες και τα έξοδα στο 1 εκ. 500 χιλιάδες Νρες. Αν πάµε λίγο πίσω θα δού- µε ότι τα πραγματικά έσοδα για το 1997 ήταν ένα 1 εκ.200 χι- λιάδες και τα έξοδα 1 εκ.230 χι- λιάδες, ενώ το 1998 τα πραγµα- τικά έσοδα αυξήθηκαν σε 1 εκ.289 χιλιάδες και τα έξοδα σε 1 εκ.247 χιλιάδες λίρες. «Στις 31 Δεκεμβρίου 1996 όταν αναλά- βαμε τον δήµο, είπε ο κ. Λιπέ- Ἡ πλατεία ρης, το χρέος ήταν 1 εκ.732 χι- του λιάδες. Σήµερα το χρέος µας κυ- Αποστόλου μαίνεται γύρω στο 1 εκ.846 χι- Λουκά λιάδες. Εδώ θα ήθελα να πω ὅτι σαν Δήμος Αραδίππου προχω- ρούμε στην ανέγερση αναπτυ- ξιακών και άλλων έργων υποδο- µής, νοικοκυρεύοντας παράλλη- λα τα οικονομικά µας. Αυτό φαί- νεται καθαρά και από το γεγονός ότι εδώ κι δυόµισι χρόνια που δι- οικούµε το Δήμο, έχουµε αυξήσει το χρέος µας µόνο στις 110 χι- λιάδες».