Back

Οι ρατσιστές... ξανάρχονται

wAYYA A ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΒΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Οι ρατσιστές... ἑανάρχονται Tou Jonathan Freedland th Bpetavia, n aotuvopia tou Aovdivou αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες θε- σµοθετηµένου και ευρύτατα διαδεδο- µένου ρατσισμού, µετά τις αποκαλύψεις για την ύποπτη ολιγωρία των ανδρών της, που ανέλαβαν να διαλευκάνουν το φόνο ενός νεαρού μαύρου από ΠΟΛΙΤΗΣ τος Στη Γερμανία, ένας νε- αρός μετανάστης χάνει τη TheGuardian ζωή του στην προσπάθεια του να ξεφύγει από νεο- ναζί που τον καταδιώκουν κραυγάζοντας «έξω οι ξέ- νοι». Στις ΗΠΑ αναφέρεται ραγδαία εξάπλωση των ρατσιστικών και νεοναζιστικών οργανώσεων, ενώ η χώρα συγκλονίζεται από τη δίκη λευκού που κα- τακρεούργησε µε πρωτοφανή αγριότητα μαύρο στο πλαίσιο «τελετής» για την εισδοχή του σετέτοια ορ- γάνωση. Μισό αιώνα µετά τη πτώση του «Τρίτου Ράιχ», οι νεοναζί και λοιποί ρατσιστές δεν έχουν πάψει να απασχολούν τις κοινωνίες της Δύσης και εσχάτως εμφανίζονται και πάλι ενισχυµένοι. Οι ερ- μηνεύοντες το φαινόμενο, κατά κανόνα επικαλού- νται τον εκρηκτικό συνδυασμό της ριζικής µετα- βολής στο βιομηχανικό τοπίο των οικονομιών της Δύσης (και της συχνά επιλεκτικής ανεργίας που συ- νοδεύει τη µεταβολή αυτή), µε τη μαζική µεταπο- λεμική εισροή μεταναστών στην Ευρώπη. Η εξή- γηση δεν µπορεί παρά να είναι µερική, γιατί απο- τελεί βαθύτατη αποτυχία γιατις δημοκρατίες, ιδίως τις παλαιότερες όπως είναι η βρετανική καϊη αμε- ρικανική, το ότι µετά τόσα χρόνια βρίσκουν ακόµα σηµαντικό ακροατήριο οι σκοτεινότερες δυνάµεις που έχει αναδείξει η νεότερη πολιτική ιστορία της Δύσης. Ο δικαστής εξέδωσε τελικά την απόφαση του, µια απόφαση που αφορά την αστυνομία του Λον- δίνου, αλλά και ολόκληρη τη βρετανική κοινωνία. Στην έκθεση του για το θάνατο του Στίβεν Λόρενς δεν αποκαλύπτει µόνο πολλα για την αντι- µμετώπιση του ρα- τσισμού στη Βρετα- νία, αλλά καταθέτει και ἕνα απρόσμενο αίτημα: Θα µας ζη- τήσει να επανεξετά- σουµε τον τρόπο µε τον οποίο είναι ορ- γανωμµένη η ἴδια η κοινωνία µας. Η πρώτη αντίδραση θᾳ είναι να περιορι- σθείτο κακό σε ένα άνθρωπο, ένα απο- διοποµπαίο τράγο, τον αρχηγό της αστυνομίας Πολ Κό- ντον. Με την απο- πομπή του θα νιώ- σουµε ότι κάτι έγινε και θα μπορέσουμε να ξεχά- σούµε την όλη υπόθεση. Και όµως, το μήνυμα του δικαστή Μακφέρσον είναι διαφορετικό: δεν κατα- δικάζει ένα άνθρωπο, αλλά ένα ολόκληρο θεσμό... Μια δεύτερη ενστικτώδης αντίδραση, µια που πε- ριέχεται στην ἴδια την έκθεση, είναι να φθάσουμε στο ἄλλο άκρο και στην πεποίθηση µας ότι ξερι- ζώνουμε τη διαφθορά που αποκαλύπτει η έκθεση να προβούµε σε δυο άλλα εγκλήματα. Λέγεται ότι η έκθεση τάσσεται υπέρ της κατάρ- γησης της αρχής που απαγορεύει περισσότερες από µια δίκες του ίδιου ατόμου για το ίδιο αδίκηµα, κά- τιπου αποθάρρυύνετην αστυνομία από την άσκηση δίωξης κατά τῶν πέντε υπόπτων για τη δολοφονία του Λόρενς. Αυτό θα αποτελούσε τρομερό σφάλμα. Θα επέτρεπετις αλ- λεπάλληλες διώξεις ενός αθώου µέχρι να βρεθούν οι ένορκοι που θᾳτον καταδι- κάσουν, σαν να επι- τρεπόταν σε µια ομάδα να παίζει συ- νεχώς το ίδιο παι- γνίδι µέχρι να κερ- δίσει. Το δεύτερο επι- κίνδυνο στοιχείο εί- ναι εξίσου σοβαρό: ο δικαστής θέλει να ποινικοποιήσει τα ρατσιστικά σχόλια που λέγονται κατ’ ιδίαν, κάτι που θα αποτελούσε βάναυ- ση παραβίαση των ατομικών ελευθε- ριών. Αμφότερα τα σφάλματα αυτά πη- γάζουν από την αναζήτηση συγκεκριμένων θερα- πειών για τα σφάλματα των ανακρίσεων για τη δο- λοφονία του Λόρενς. Το πραγµατικό πρόβλημα, όµως, είναι οι αξίες και οἱ προκαταλήψεις της αστυνομίας, αλλά και της κοινωνίας. Η αστυνομία του Λονδίνου ερίφθη στην πυρά επειδή δεν μοιάζει µε την κοινωνία που υπηρετεί- µια κοινωνία ολοένα και περισσότερο πολυεθνική, την οποία υπηρετούν και εκπροσωπούν θεσμοί που κυριαρχούνται σχεδόν απόλυτα από λευκούς... Ίσως ήλθε η ώρα για µια ριζική ανασυγκρότηση όλων των θεσμών της Βρετανίας, γιατί το αδίκηµα στο οποίο έχουν όλοι υὑποπέσει είναι βαρύτατο: δεν αντικατοπτρίζουν πλέον την κοινωνία όπως αυτή έχει διαµορφωθε(...