Back

Καμία... ανάσα για τους ασθενείς

NE κκ τὰ SU TUTAIOY 1999 aWAITHY Καμία... ανάσα για τους ασθενείς Ανοικτή επιστολή στον υπουργό Υγείας Έντιμε κύριε υπουργέ, χρι 18 Ιουνίου 1999) δημοσιεύθηκε στον Τύπο επιστολή µου αναφορικά µε το πρό- βλημα των ασθενών που πάσχουν µε αναπνευ- OUKG προβλήµατα. Κι όµως, παρόλο που πέρα- σετόσος καιρός, δεν µπήκε στον κόπο κανένας αρμόδιος του υπουργείου σας να δώσει µιαν απάντηση, µη λαμβάνοντας υπόψη ότι µε αυτό τον τρόπο εκθέτουν από τη µια το υπουργείο αλ- λα και από την ἄλλη δείχνουν περιφρόνηση τό- σο προς τον Τύπο όσο και προς τους πολίτες αυ- τού του τόπου. Και σπεύδω να προλάβω κάποι- ους, ίσως, από τους συμβούλους σας. Η επιστο- λή που γίνεται λόγος, καθώς και η παρούσα, δεν γράφονται οὔτε από αντιπολιτευτική διάθεση οὔτε για χάρη ενδοϊατρικών ή ἄλλων τυχόν συµ- φερόντων. Είναι κραυγή απόγνωσης ενός πατέ- ρα που αγωῶνιά κάθε φορά που το έφηβο παιδί του, που πάσχει σοβαρά από άσθµα, θα χρεια- στεί να μεταφερθεί επειγόντως για περίθαλψη. Κι όμως στο Νοσοκομείο µας δεν υπάρχει ειδι- Π ριν από 40 περίπου μέρες (διάστηµα 9 µέ- κός θάλαμος, ή έστω δύο κρεβάτια, γι’ αυτούς τους ασθενείς. Κύριε υπουργέ, έχετε δείξει πολλές φορές ότι είστε ένας ευαίσθητος άνθρωπος, γι’ αυτό θέλω να πιστεύω ὅτι ο λόγος που δεν απαντήθηκε η επιστολή µου, είναι γιατί απλούστατα κανένας από τους επιφορτισµένους για τούτο λειτουρ- γούς του υπουργείου σας δεν την έθεσε υπόψη σας. Γι’ αυτό και την παραθέτω και πάλι µε την ελπίδα πως αυτή τη φορά οι λειτουργοί του υπουργείου σας θα θελήσουν να τη θέσουν υπό- Ψη σας, για να υπάρξει απάντηση. Εξάλλου, αυ- τό το δικαίωµα κατοχυρώνεται και µέσα στο σύ- νταγµα. Ερευνήστε, κύριε υπουργέ, το θέµα και δώστε απάντηση -- λύση που να ικανοποιεί και αυτή τη μερίδα των πασχόντων συνανθρώπων μας. Αν υπάρχει διάθεση, ο τρόπος µπορεί να βρεθεί, είµαι σίγουρος γι’ αυτό. Παραθέτω πιο κάτω την αναπάντητη από το υπουργείο σας επι- στολή µου: «Είναι γενικά παραδεκτό ότι το άσθμα είναι µια ασθένεια των καιρών µας µε έξαρση στο πα- Υκόσµιο, µε αποτέλεσµα να αυξάνονται συνεχώς όσοι πάσχουν απὀ αυτή. Είναι µια ασθένεια αρ- κετά σοβαρή, που θᾳ πρέπει να αντιμετωπίζεται το ίδιο σοβαρά από τους αρμόδιους. Τα κτίρια των εξωτερικών ιατρείων στο Γενικό Νοσοκο- µείο Λευκωσίας θυμίζουν περασμένο αιώνα και παρά τις Φφιλότιμες προσπάθειες του ιατρικου και λοιπού προσωπικού εξακολουθούν να είναι ακατάλληλα. Τόσο οι γιατροί όσο και Οἱ ασθενείς στερούνται κατάλληλου χώρου. Ασθενείς µε προ- βλήματα αναπνευστικά, αντί αίθουσας avapo- γής συνωστίζονται σε ένα διάδρομο στον οποίο, τις πιο πολλές φορές, περιμένουν όρθιοι για να εξεταστούν από τους γιατρούς οι οποίοι αν και εργάζονται κάτω από αντίξοες συνθήκες εκτε- λούν µε ζήλο και αφοσίῶση το καθήκον τους. Είναι χαρακτηριστική η σχέση αγάπης και σε- βασμού που υπάρχει προς όλους από το προ- σωπικό που εργάζεται και αυτό Κάτω από αντί- ξοες συνθήκες. 8 Τα εξωτερικά ιατρεία φέρουν τον τίτλο «Κλινική Στηθικών Νοσημάτων». Κι όµως κλινική δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας θάλαμος για εσωτερικούς ασθενείς. Αν χρειαστεί να εισαχθεί κάποιος ασθενής µε άσθµα ή µε άλλα προβλήματα αναπνευστικής λειτουργίας, θα μεταφερθεί, πιθανόν, σε άλλο θάλαμο ή κλινική. Λε γνωρίζω αν στο ΝέοΓΝ A που ανεγείρεται τώρα θα υπάρχει τέτοια πρό. νοια, παρόλο που απ’ ό,τι έχω ακούσει δε θα υπάρχει. Αν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας η έλλειψη χώρου δεν επέτρεψε, κακώς βέβαια, τη δηµιουργία θαλάμου για περίθαλψη ασθενών με στηθικά νοσήματα, δεν υπάρχει καμιά δικᾳιρ. λογία να µην υπάρξει τέτοια πρόβλεψη στο tire ανέγερση νέο Γ.Ν.Λ. Είναι δικαίωµα, αλλά ra απαίτηση όλων των ασθενών που πάσχουν από αναπνευστικά προβλήµατα και τυγχάνουν θερα- πείας από τους γιατρούς του τμήματος. Το Thr µα αυτό θᾳ ήταν από τα πρώτα που έπρεπε γᾳ ενταχθεί στο νέο Γ.Ν.Λ, γιατί το τριτοκοσµικό κτίριο στο οποίο στεγάζεται σήµερα δεν επι. τρέπει την εγκατάσταση σύγχρονων ιατρικών μηχανημάτων, άρα και την προσφορά καλύτε- ρης και πιο σύγχρονης περίθαλψης. Θα περιµε- νω την απάντηση του υπουργείου Υγείας». Κύριε υπουργξ, ακόµα περιμένω. Ελπίζω αι- τή τη φορά να τύχω απάντησης. ΠΟΡΓΟΣ ΜΙΧΛΗΛΙΔΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ