Back

Η σύγχρονη Πάφος

Η σύγχρονη Πάφος µαντικό για την πόλη. Η πόλπτης Πάφου, για πολλούς αιώνες, ακολουθούσε οµαλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ο κύριος λόγος ήταν ότι ο κτι- σµένος χώρος προσαρµοζόταν στις εσωτερικές ανάγκες της πόλης που δεν παρουσίαζαν οποιαδήποτε έξαρση. έσπρωξαν τον πληθυσμό προς την άνω πό- λη, το Κτήμα, τίποτε άλλο δεν επηρέασε την Πρεµη, αγροτική και αρκετά εσωστρεφή πόλη που παρουσίαζε µια αξιοθαύμαστη αυτάρκεια. Ο πόλεμος του Ι974 έφερε κοσµογονικές ανα- κατατάξεις στον χαρακτήρα της Πάφου µε κύριες συνέπειες τις ακόλουθες: 1. Η τουρκοκυπριακή κοινότητα εκτοπίστηκε προς τα κατεχόμενα. 2. Δημιουργήθηκε µια σηµαντική συγκέντρωση προσφύγων στον Μούτταλο. 3. Αναπτύχθηκε µε βίαιους ρυθμούς η λεγόμενη σήµερα Τουριστική περιοχή της Πάφου. 4. Διαμορφώθηκαν νέοι σημαντικοί εμπορικοί άξονες. Έτσι σήµερα, η Πάφος παρουσιάζει µία «σαστι- σµένη» εικόνα µε κύρια προβλήµατα τα ακόλου- θα: 1. Κυκλοφοριακή ανεπάρκεια και ανοργανωσιά του υφιστάµενου οδικού δικτύου. 2. Άναρχη δοµή της Τουριστικής περιοχής. 3. Εκτεταμένες άμορφες οικιστικές επεκτάσεις. 4. Απώλεια των σηµειολογικών τόπων του ιστο- ρικού χαρακτήρα της πόλης. Για την αντιμετώπιση των πιο πάνω προβληµά- των χρειάζεται µια σοφή και µακρόπνοη παρέµ- βαση στην εξέλιξη της πόλης. Ένα σχέδιο για την Πάφο του 21ου αιώνα, πρέπει να δίνει απαντήσεις και λύσεις στα πιο πάνω προβλήµατα. Από όποια σκοπιά και αν μελετήσει κάποιος το θέµα, όλα Ε κτός από τις πειρατικές επιδροµές που δείχνουν την ανάγκη για άµεσα έργα που θα τρο- χιοδροµήσουν την πορεία αυτή. Πιστεύω σαν κάτοικος της Πάφου και ιεραρχώ κατά σειρά προτεραιότητας τα έργα που µπορούν. να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση: ᾱ. Ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου της πόλης και γενική πεζοδροµοποίηση µε στόχο την δηµι- ουργία ενός συνεκτικού ιστορικού πυρήνα. Αυτό θα αποκαταστήσει τον χαρακτήρα της αγοράς στο ιστορικό εμπορικό Κέντρο. β. Υλοποίηση του περιφερειακού κυκλοφορια- κού δακτυλίου. Αυτό θα ελαφρύνει την διαµπερή κυκλοφορία και θα αποσυµφορήσει την πόλη. Υ. Μονοδρόµηση βασικών αξόνων της Πάφου όπως Γρίβα Διγενή, Ν. Νικολαίδη, Αγαπήνορος κ.λ.π. δ. Πολεοδοµική Οργάνωση της ευρύτερης πε- ριοχής της Κάτω Πάφου. ε. Ανάπτυξη των Δημόσιων υπηρεσιών κατά µή- κος του περιφερειακού δακτυλίου µε σκοπό την εὔκολη πρόσβαση και την αποσυμφόρηση του κέ- ντρου. στ. Την τόνωση του φυσιογνωμικού χαρακτήρα διαφόρων σηµασιολογικών ενοτήτων της πόλης, ὅπως η περιοχή των νεοκλασικών κτιρίων, το Ιστο- ρικό κέντρο, η Έξω Βρύση κ.λ.Π. ς. Δημιουργία περιφερειακών πυρήνων ή αξόνων ενδιαφέροντος στις νέες συνοικίες. Όπως θα προσέξατε, δεν ανέφερα καθόλου το θέµα «ανάπλασης» του παραλιακού μετώπου της Κάτω Πάφου διότι δεν το θεωρώ ουσιώδες, ούτε ση- την προσπάθεια του αξιόλογου και τολμηρού κα- τά τα ἄλλα Δημοτικού Συµβουλίου στο σύνολοτου, που επείγεται να παρουσιάσει έργα «βιτρίνας». πει ο ψηφοφόρος. της Πάφου σε µια μοναδική πόλη (και διαθέτει η Πάφος εν δυνάµει όλες τις προὔποθέσεις προς τούτο) απαιτεί μακροπρόθεσμη και µεθοδική αντι- µετώπιση του προβλήματος. Με σύνεση να δια- κριβωθούν οι ανάγκες της πόλης αναφορικά µετο όραμά µας γι΄ αυτήν, και να χαραχθεί µια στρατη- γική ανάπτυξης και προτεραιοτήτων. και οἱ ανάγκες πις πόλης τικό Συμβούλιο, µε τις απόψεις αυτές, είµαι έτοι- µος καλοπροαίρετα να επιχειρηµατολογήσω επι- στηµονικά προς την κατεύθυνση που υποστηρίζω. Απλώς θεωρώ, ότι ο σχετικός θόρυβος έγινε από Δυστυχώς, βραχυπρόθεσμα, αυτά είναι που βλέ- Όμως η πραγματική και ουσιαστική ανάδειξη Ἂν στενοχωρήσω κάποιους φίλους στο Δημο- τοις | Λευκωσία: Φαρμακείο Χάρης Βασιλείου, οδός Καντάρας αρ.75Α Στρόβολος. TA. 328500, 433386 Φαρμακείο Γιάννας Γιαννίκου, Λεωφ. Λάρνακας, αρ. 99β (πλη- σίον στρατοπέδου Β.Μ.Η.), Παλίσσα. τηλ. 348236 ή 343602, 433642 Φαρμακείο «Π. Παπαδάκης», οδός Λήδρας αρ. 272 (Πλατεία Ελευθερίας). τηλ. 465755, 433460. Φαρμακείο «6Γ86Π (Τος5» Ελένη Πιέρα, Λεωφ. Νίκης 231, (δἷ- πλα από σταθµό βενζίνης ΜΟΜΠΙΛ). τπλ. 490580, 499232 Φαρμακείο Χρισπάνα Καρή οδός Αχαιών 18 (δίπλα πολυκλΙνΙ- κή Λευκωσία), Αγ. Ανδρέας. τηλ. 771999, 351072 Φαρμακείο Έλλη Κωνσταντινίδου, οδός Μακεδονίας αρ.15 (πλη- σίον Υπερ.Ορφανίδη). τηλ. 387225, 736114 Φαρμακείο «ΕΛΠΙΛΑ» Λεωφ. Γρίβα Αιγενή, αρ. 7 (πλησίον τοιιπά about Άγιος Νικόλαος). τηλ. 374924, 746498 Λάρνακα: Φαρμακείο Καλαπζή Παναγιώτα, οδός Λεοντίου Μαχαιρά 20Α (έναντι υπερ. Σαρρή). ΤΠλ. 651205, 622714 Φαρμακείο «Δροσιάς Λεωφ. Γρίβα Διγενή 24 (Μεγ. Αθηνά, κατ. 5 έναντι Βενζ. Ε550). τηλ. 624374, 657086 Πάφος: Πίτσα Μαληκκίδου-Καραολίδου Νικοδήμου Μυλωνά, αρ. 1 (Φώ- τα ΒΑΤΑ προς Διοικητήριο). Τηλ. 235495, 244566 Άμεση ανάγκη... Α.ΤΗ.Κ. βλάβες. Πλπροφορίες καταλόγου... Κέντρο Άμεσης Βοήθειας θυμάτων Βίας Yn. Avt. NapKWTik@V ...........-.--.-20- Άμ. αντ. και βοήθεια για ναρκωτικά Υ.ΛΙ.Ν.. 1496 Ἀναφορά Δασικών πυρκαγιών ..... os ae . 1407 --09 609070 02-311157 Κίνηση Συµπαράστασης - ΑΙΏ5 (7.00 μ.μ. - 10.00 μ.μ.) .. Λεμεσός: Παραλίμνι: . ‘ Φαρμακείο Ανθούλλας Καραμανίδου, οδός ΑΡΧ. Μακαρίου Γ΄ Φαρμακείο Παναγιώτη Λοῖζου, Γρίβα Διγενή 132. τηλ. 821368, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Πυροσβεστική - : 630199 - αρ. 39, Μέσα Γεπονιά. τηλ. 728408, 727517 823608 Ἀσηκές Συγκονωψίες 473414 Αστυνομία 804040 3 Πρώτες Βοήθειες 801475 Ἀρχή Ηλεκτρισμού 633218 Αρχ. Πύροσβ. Τη. 802424 Λιμάνι 635405 αεροπορΙικη κινηση Πυροσβεστική 305070 Ὑδρεύση 650000 - 654432 - y “ Z Apx. Actuvoytiag 808080 ΑΦΕΕΣ ΝΑΑΦΡΗΣΗΣ Αρχή Ηλεκτρισμού 482293 ΠΑΦΟΣ emer 0r25 ECAG32° TKETENMINOPK 0730 Συμβούλιο Υδατοπροµήθειας 240271 πας Συγκονωήίες. eat Ae ECA824.__ MAAME 07.35 οσοκομείο μα πώς Φῶᾷ πο οι ον το... ie Bote 2ai00 0ΛΙ329 ΑΘΗΝΑ 08.00 ο ο ον rere gar 330777 πα 240140 Bini sit — ο. η. Επείγοντα περ. 330710 Ἀρχή Ηλεκτρισμού 232395 ay ο C¥504° (IAOOE)AONAING” 09.00 Πυροσβεσηκή 330666 Ἀεροόρόμο 22833 = ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 12.15 ΟΥΚΙ498 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 09.00 Aotuvouia μα Ύδρευση 2118 ο . wey ΕΕΑ686 TKETEMTIORK ~~ 09.00 Ἀρχή Ηλεκτρισμού πω oe cyp486 MOZXA 09.15 Auge κ ος ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ oar ΜΟΝΑΧΟ . 1355’ CWT ROHNA 99,30 Ύδρευση 343252 - 386484 ο. 8Η GFCY941__ MMAXPEIN 14.15 ena ο οι 5 eae ο ΛΑΡΝΑΚΑ ποπασδαικί 823180 ψκα 261: ΤΚΕΤΕΜΠΟΡΙΚ us Re Th 1155 Ἀσηκές Συγκοινωνίες 650477 ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ ΜΕΑ26Ι ΒΗΡΥΤΟΣ. Be eis ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ: 135 Πρώτες Βοήθειες 630322 Νοσοκομείο 532021 Επ η 1615 LOT6404 ΒΑΡΣΟΒΙΑ 1355 ATI POM - 115 656942 ΄ΜΗΑΧΡΕΗΝ 18. σας στ δν ο μμ. - εκ εκ” πας MEAI62 ΡΗΡΠΟ - 561 ΣΟΦΙΑ 18.05 ο ος ore προς, ολ re κας ο... AMITEONTAM σύ ΑΗ ΤΑ -- 17.00 Η Αρχή Λιμένων Κύπρου πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους όπ ΝΙΚΙΝΟΙΑΝΡ Ὃ ΝΤΟΥΜΠΑΙ (Ε61419. «ΜΟΝΑΧΟ. 17.00 σήµερα, 15.3.99 θᾳ πλευρίσουν στα Λιμάνια πις Λάρνακας καιπις ΘΒΑ(ΕΣΟΝ ο] MOKA 0326 ΛΟΝΜΙΝΟ: 16.00 Λεμεσού τα πιο κάτω Πλοία: GEO MILEV cyp433 LAZ562 ΣΟΦΙΑ MF. MARB On WAE46” NIOYTIAL Στο λιμάνι της Λάρνακας PRINC. MARISSA C¥P337 OAL334_ AOHNA VASILIKO BAY R-ONE CVSS 9Ρ428 TEN BIB Στο ΜΙµάνΙ της Λεμεσού: NISSOS KYPROS od.