Back

ταχυδρόμος

Evapuovion στα θέµατα πεβιβήλλοιτος ετις δηλώσεις του ο υπουργός Γεωργίας, Φυ- σικών Πόρων και Περιβάλλοντος παραδέχεται κάτι, που µέχρι πρόσφατα δεν παραδεχόταν ούτε ο ίδιος αλλά ούτε και ο Πρόεδρος της Δημο- κρατίας, ότι δηλαδή η Κύπρος θα αντιμετωπίσει µε- γάλες δυσκολίες στην εναρµόνισή της µε το Ευρω- παϊκό κεκτημένο στα θέµατα περιβάλλοντος. Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κρούει τον κώδωνα του κινδύνου εδώ και καιρό, έχοντας υπόψη τις απαιτήσεις τῆς Ε.Ε. για έργα µείωσης της ρύπανσης (π.χ. απόβλητα), προστασίας βιότοπών (π.χ. Ακάµας), προστασίας των φυσικών πόρων (π.χ. ρύπανση τῶν υπόγειων νερών), μείωσης των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου (π.χ. αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και λόγω αφαλατώσεων), µείώσης της κυκλοφορίας αυτοκι- νήτων, βελτίωσης της ποιότητας καυσίμων και, ΥΣ- νικά, βελτίωση της ποιότητας ζωής. ΄ Βασική, επίσης, προὔὐπόθεση για εναρμόνιση εί- ναι τόσο η νομοθετική ρύθμιση των περιβαλλοντι- κών θεμάτων αλλά, ταυτόχρονα, και η διασφάλιση τακτικής παρακολούθησης και τήρησης της εφαρ- µοχγής των νοµοθεσιών. Δυστυχώς, οἱ πρόσφατα εγκριθέντες προὔπολογι- σµοί του έτους 1933, για ακόµα µια Φορά, δεν περι- λαμβάνουν ικανοποιητικά κονδύλια για την ελάχι- στη έστω σμίκρυνση της απόστασης που έχει να δια- νήσει η Κύπρος στην απαραίτητη εναρµόνισή της µε το κεκτημένο, στα θέµατα περιβάλλοντος. Σημαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι η έκδοση της Οδηγίας 90/313/ΕΕΕ, που υπο- χρεώνει την ελεύθερη εξασφάλιση και διάδοση πλη- ροφοριών από δηµόσιους οργανισμούς σε θέµατα που αφορούν το περιβάλλον. Το βασικό σκεπτικό της οδηγίας αυτής είναι ότι αν ο πολίτης έχει ελεύθερη πρόσβαση στις πληροφο- ρίες, τότε η προστασία του περιβάλλοντος βελτιώνε- ται. ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ 58 rT Γράψτε µας στη διεύθυνση Κα πεζοί Kal µε ρύδες OTO KEVTNO TNC NOANG A ναφορικά µετο δημοσίευμα της Λευτέ- ’ ρας, 8 Μαρτίου 1999, µε τίτλο: Πεζοί ή µε ρόδες στο κέντρο της πόλης, της εφη- μερίδας «Πολίτης», έχω να παρατηρήσω τα ακόλουθα: !) Είμαι εκπρόσωπος τύπου της Επιτροπής Αγώνα για τη διάσωση των καταστημάτων της εντός των τειχών Λευκωσίας της ΠΟΒΕΚ και όχι εκπρόσωπος τύπου της Ονασαγόρου, όπως αναφέρεται στο δηµοσίευµα. Εξάλλου, απ’ ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχει καµιά κίνηση ή επιτρο- πή στην Ονασαγόρου σχετικά µε τους πεζό- δρομους και, έτσι, η ύπαρξη εκπροσώπου τύ- που είναι προφανώς αχρείαστη. 2) Σε καµιά περίπτωση η επιτροπή αγώνα της ΠΟΒΕΚ, της οποίας είμαι εκπρόσωπος τύ- που, δεν ζήτησε πλήρη κατάργηση των πεζό- δρομων. Αντίθετα, η Επιτροπή Αγώνα υπο- στηρίζει μικτό σύστηµα, που να επιτρέπει καὶ άνετη κίνηση των πεζών µε πλατιά πεζοδρό- µια, και διέλευση αυτοκινήτων, κάτι το οποίο φαίνεται πως ήταν αρχικός στόχος του δήµου, µια και στην άλλη πλευρά της πόλης αυτό το σύστηµα ισχύει, όπως παραδέχεται και ο Δή- µαρχος στην ίδια συνέντευξη, αλλά δεν εφαρ- µόστηκε το 1991, διότι η Λήδρας και η Όνα- σαγόρου κρίθηκαν στενοί δρόμοι, κατά τον κύριο Δήμαρχο. 1) Η δήλωση του κυρίου Ξενόπουλου περί εξήντα, µόνο, καταστηματαρχών -υποστηρι- κτών των πεζόδροµων, επιβεβαιώνουν τη θέ- ση της επιτροπής ότι Οἱ υποστηρικτές των πε- ζόδροµων είναι μειοψηφία της τάξης του 10% έως 153 περίπου. Αυτά προς διευκρίνηση και καλύτερη κατανόηση των θέσεων εκάστης πλευράς. ΛΑΚΗΣ ΖΟΙΛΗΣ ΕΚΠΡΟΣΟΠΟΣ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΗΠΠΡΟΠΗΣ ΑΓΟΝΑ ΠΑ ΤΗ ΔΙΑΣΟΣΗ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΟΒΕΚ ΜΑΧΑΙΡΑ 12, ΕΓΚΩΜΗ, Τ.Θ. 27810, 2433 ΛΕΥΚΩΣΙΑ.