Back

Σε μαρασμό οδηγείται το παζάρι της Σκάλας

Σε μαρασμό οδηγείται Το πα AAPNAKA Unteitai enionevon ανέγερσης νέας αγοράς Η ΠΟΒΕΚ πιστεύει ότι π αναστολή της λειτουργίας της Λιανικής Αγοράς εππρέασε αρνητι- : κά όλα τα καταστήματα του κέντρου. Η απομάκρυνση της Χονδρικής Αγοράς επέφερε µε- γαλύτερο πλήγμα στους καταστηµατάρχες. «Δυστυχώς, δήλωσε ο Νίκος Στασής, στη Λάρ- νακα αντί να κτίζονται έργα, καταποντίζονται. Η αναστολή της λειτουργίας της αγοράς μάς βρίσκει κάθετα αντίθετους. Πιστεύουμε ότι στο χώρο αυτό έπρεπε να γίνει ένα είδος πολυκαταστήµατος ή µιας λαϊκής αγοράς ανατολίτικου στυλ, που σίγουρα θα ήλκυε πολύ περισσότερο κόσµο και πολλούς τουρίστες». Οἱ καταστηµατάρχες ζητούν όπως επισπευσθεί η ανέγερση της νέας αγοράς, ώστε να συ- νεχίσει να προκαλεί το ενδιαφέρον των ντόπιων και ξένων. Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Λάρνακας έχει μετατρέψει το χώρο της παλιάς αγοράς σε χώρο στάθμευσης. Παραμεληµένη Λ eo 7 Λαϊκή Γεπονιά που βρίσκεται πλησίον 8 του εμπορικού κέντρου παραμένει και αυτή παραμεληµένη και υποβαθµισµένη, σημειώνει ο πρόεδρος της ΠΟΒΕΚ Λάρνα- κας. Αν διαμορφωνόταν κατάλληλα, θᾳ µπο- ρούσε να βοπθήσει στην αναζωογόνηση του εμπορικού κέντρου. Επίσης, όλα τα κυβερνητικά γραφεία έχουν με- ταφερθεί τα τελευταία χρόνια εκτός κέντρου, Υε- γονός που ο κ. Στασής χαρακτηρίζει ανεπίτρεπτο. «Οι υποσχέσεις, λέει, που ακούμε τον τελευταίο καιρό για µεταφορά των κυβερνητικών γραφείων. πίσω στο κέντρο δεν µε ικανοποιούν. Θέλωναδω έργα. Από λόγια έχουµε χορτάσει». Καταλήγοντας ο Νίκος Στασής ήταν καυστικός όσον αφορά τις Δημοτικές Αρχές της Λάρνακας, τις οποίες κάλεσε να αφυπνιστούν και να αναλά- βουν τις ευθύνες τους πριν να είναι πολύ αργά. «Έστω και τα απλά έργα τα οποία µας είχαν υπο- σχεθεί δεν έκαναν», παρατήρησε. «Είναι λυπηρό διότι κατά καιρούς το δημοτικό συμβούλιο επιρ- ρίπτειτις ευθύνες στον κόσµο της Λάρνακας. Σαν πολίτης αυτής της πόλης, δεν δέχοµαι αυτή τη θέ- ση. Το µόνο φταίξιµο που µπορεί να επιρρίψω βληµα και όχι προσωπικό». Γειτονιά στους Λαρνακείς είναι στη λανθασμένη µας ψή- φο. Πιστέψαµε ότι ψηφίζοντας αυτούς τους αν- θρώπους θα έλυναν τα καυτά προβλήµατα της πό- λης µας ή τουλάχιστον θα τροχιοδρομούσαν λύ- σεις. Δυστυχώς κάναµε λάθος. Οι τοπικοί άρχο- ντες σκέφτονται τα έργα που θα γίνουν µετά το 2000 στη Λάρνακα και δεν τους απασχολούν τα καυτά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήµερς». Ο κ. Στασής επιρρίππει ευθύνες για τη σηµερινή κατάσταση της Λάρνακας και σε δημοτικούς συµ- βούλους και βουλευτέςτης Αμμοχώστου, κατηγο- ρώντας τους για απάθεια. «Το 57 των κατοίκων. της Λάρνακας είναι σήµερα πρόσφυγες από την Αμμόχωστο, µε τους οποίους δεν έχουµε κανένα πρόβλημα. Είμαστε άλλωστε αλληλοεξαρτώμενοι. Θέλω όµως και οι βουλευτές της Αμμοχώστου και οι δημοτικοί σύμβουλοι που ασχολούνται µε προ- σφυγικά θέµατα, να δουν πιο ζεστά και τα προ- βλήματα της Λάρνακας, της πόλης δηλαδή που τους φιλοξενεί εδώ και 25 χρόνια, και να βοηθή- σουν να επιλυθούν. Είναι καιρός πλέον να πάψει ο καθένας να βλέπει µόνο τη τσέπη του και να δουν τα προβλήµατα της πόλης µας ὡς κοινό πρό- ΦΘΙΝΕΙ το ΕΜποι Του ΒΑΣΟΥ ΒΑΣΟΥ τάρχες του εμπορικού κέντρου της Λάρ- νακας. Το παζάρι της πόλης οδηγείται τα τελευταία χρόνια σε μαρασμό, αφού κανένα σηµαντικό έργο υποδομής δεν έγινε για ανα- ζωογόνπσή του. Οι καταστηπµατάρχες εκτιμούν ότι το εμπορικό κέντρο βρίσκεται σήµερα στΏ χειρότερη κατάσταση των τε- λευταίων χρόνων. Μόνο τα τρία τελευταία χρό- νια έχουν κλείσει περισσότερα από 30 καταστήµατα στο παζάρι Ξ της Λάρνακας, λόγω της µειω- συνεχεια µένης κίνησης. Πολλά άλλα έχουν μετατραπεί σε καφετέριες και «σνακ µπαρ», µη μπορώντας να αντέξουν το συναγωνισμό και τις απαιτήσεις των καιρών. Αρκετά καταστήματα που λειτουργούν σήµερα στο εμπορικό κέντρο δεν θα αντέξουν µέχρι το 2000, αφού η κίνηση μειώνεται ανησυχητικά. Η σηµερινή άσχηµη εικόνα που παρουσιάζει το εμπορικό κέντρο αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για πολλούς καταναλωτές, οι οποίοι προτιμούν τα πολυκαταστήµατα και τις υπεραγορές. Το παζάριτης Σκάλας που άλλωστε έσφυζε από κόσµο έχει χάσει πια την παλιά του αίγλη. Λόγω της μειωμένης κίνησης πολλοί καταστηµα- τάρχες είναι οικονομικά «συγκρατημένοι» και δεν προβαίνουν σε ανακαινίσεις ή σε καλλωπισμό των βιτρινών τους για να προσελκύσουν το αγοραστικό κοινό. Οι καταστηµατάρχες δηλώνουν αγανακτισµένοι από την εικόνα που παρουσιάζουν σήµερα οι εμπορικότεροι δήθεν δρόµοι της Λάρνακας. Περισσότερο διαμαρτύρονται επειδή δεν βλέπουν, παρά τις κατά καιρούς υποσχέσεις των αρμοδίων, να τροχοδρομούνται κάποια διορθωτικά έστω µέτρα που θα βοηθούσαν στην οικονομική ανάκαμψη του εμπορικού κέντρου. ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ H έλλειψη επαρκών χώρων στάθµευσης στο εµπο- ρικό κέντρο σε συνδυασμό µε την έντονη, όπως υπο- yd ήμα κινδύνου εκπέμπουν οι καταστηµα- Ε! Οι τροχονόµοι «γράφουν» ΕΙ Τα καταστήματα κλείνουν το ένα µετά το άλλο στηρίζουν οι καταστηµατάρχες, παρουσια τω χονόµων του Δήμου στην περιοχή, κατέστη]ος] βληματική και ασύμφορη την πρὀσέλευση τοί ραστικού κοινού στο κέντρο. ο ΚΕΝΤΡΟ Για το θέµα των τροχονόµων, ο πρόεδρος της ΠΟ- Κ Λάρνακας -- Αμμοχώστου Νίκος Στασής ήταν τηγορηµατικός. Το ενδιαφέρον», είπε, «που επιδεικνύουν οι τρο- fon Σήμα κατασπηµατάρχες ἴρ! της Σκάλας | χονόμοι του Δήμου κάτω στο κέντρο είναι αξιοζή- λευτο. Κυριολεκτικά τρέχουν ξοπίσω του κόσμου, µε αποτέλεσµα να τον κάνουν να φοβάται πλέον να κα- τέβει στο παζάρι µην τυχόν και εισπράξει κάποια κλήση. Παράτις διαβεβαιώσεις που µας έδωσε ο Δή- µαρχος ὅτι οι τροχονόµοι θα έδιναν προειδοποίη- ση 20 λεπτών στο κοινό, φαίνεται ότι οι οδηγίες που έχουν είναι άλλες». Όσον αφορά το θέµα της έλλειψης χώρων στάθ- ως µευσης στο εμπορικό κέντρο, η 505 απο ΠΟΒΕΚ προτείνει: Βὴ Οι τροχονόµοι του Δήμου να διευκολύνουν αντί να καταγγέλ- λουν το αγοραστικό κοινό. Β! Να μειωθεί σηµαντικά ο αριθµός των τροχονό- µων στο εμπορικό κέντρο. Ε! Να επιτρέπεται η στάθµευση επί της Λεωφόρου Αθηνών, στη µία λωρίδα του δρόµου. Ε! Να δημιουργηθεί πολυώροφος χώρος στάθµευ- σης µέσα στο εμπορικό κέντρο. @ Na περιοριστούν οι ὤρες που θα επιτρέπεται η στάθµευση προμηθευτικών οχημάτων. Ε! Τα παρκόµετρα να μετατραπούν σε θέσεις στάθ- µευσης περιορισμένου χρόνου, όπως έγινε και στη Λευκωσία. Εβ Να δρομολογηθούν μικρά λεωφορεία που να εξυ- πηρετούν το κοινό και τους καταστηµατάρχες. ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Η εικόνα που παρουσιάζει σήµερα το εμπορικό κέντρο της Λάρνακας είναι οι- κτρή. Η κακή κατάσταση του οδοστρώµατος, τα ανώµαλα πε- ζοδρόµια, ο πολύ φτωχός φωτι- σμµός, τα ανεπαρκή δηµόσια απο- χωρητήρια και η έλλειψη πρασίνου, συνθέτουν την εικόνα αυτή. Οι καταστηµατάρχες ζήτησαν να καταρτιστεί πρό- γραµµα µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για βελ- τίωση της κατάστασης. Επίσης, έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια ότι ο διάκοσμος κατά την περίο- δο των γιορτών είναι απαρχαιωμένος και χρειάζε- ται οπωσδήποτε βελτίωση.