Back

Η προστασία του καταναλωτή

Η προστασία TOU KOTAVGAWTN μερα του καταναλωτή η σηµερινή, όπως καθιε- ρώθηκε να εἴναι η Ι5η Μαρτίου. Οι εφημερίδες παρουσιᾶζουν την σχετική ανακοίνωση του Συν- δέσµου Προστασίας του Καταναλωτή, αλλά και το διάγγελμα του αρµοδίου υπουργού στην δικαιοδοσία του οποἵῖου υπάγεται η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή. Όμως σε ὅλους σ᾿ αυτό τον τόπο υπαρχει το ερώτημα κατά ποσο υπαρχει ικανοποιητική προστασία και διαφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Από ὅσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας τα πράγµατα δεν είναι και τόσα ρόδινα. Αφού οι καταγγελίες καταναλωτών είναι συχνό φαινόμενο. Ακόμη εἴναι σίγουρα λόγω της παραδοσιακής νοοτροπίας µας, ὅτι αρκετα περιστατικά δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Για να διαφοροποιηθούν τα σημερινά δεδοµένα πρέπει να αλλάξουν και µια σειρά από πράγματα. Φυσικά, δεν περιμένει Κανείς να διαφοροποι- ηθεί η τάση για εύκολο κέρδος. Είναι ὅμως '. αυτονόητο ὅτι ο καθένας από εμάς µπορεί να '. γνωρίζει τα δικαιώµατα του ως καταναλωτής και να διεκδικεί και πολύ περισσότερο να κα- ταγγείλει όλες εκείνες τις περιπτώσεις που υπάρχουν παραβασεις. Δεν µπορεί κανείς να µην αναφέρει ὅτι ο Κυπριακός Σύνδεσμος Κα- ταναλωτών έχει προσφέρει στον τοµέα της προστασίας του καταναλωτή στο πλαϊΐσιο των δυνατοτήτων του. Αν συγκριθούν όµως τα δὲ- δοµεένα της Κύπρου µετις χώρες της Ευρώπης διαπιστώνει ὅτι υπάρχει ακόµη αρκετός δρό- µος. Βελτίωση πρεπει να γίνει και στο επίπε- δο των αρμοδίων υπηρεσιών αφού σε αρκετές περιπτώσεις έχει αποδειχθεί ότι η µη επαρ- ' κῆς στελέχωση τους δεν επιτρέπει να κάνουν σωστά την δουλειά τους. Σήµερα, η Κύπρος εἴναι στο στάδιο τῆς ένταξης στην Ευρωπαῖ- : κή Ένωση. Ένα γεγονός που υπαγορεύει Και Ἔ τις ανάλογες νομοθετικές ρυθµίσεις για την προστασία του καταναλωτή στο πλαίσιο της εναρµόνισης µε το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Μέσα από αυτή την διαδικασία είναι σίγουρο ότι Π προστασία του κατανα- λωτή θα αναβαθμιστεί και στην Κύπρο. Η επέκταση και ο φιλελευθερισμός τῆς αγορᾶς επιβάλλουν την προστασία του καταναλωτή στα νέα δεδοµένα του νεο- φιλελευθερισμού υπαγορεύουν την προώθηση ενός νέου κοι- γωνικού συμβολαίου ανάµεσα σ᾿ αυτούς που ασκούν την εξουσία και τους πολίτες σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. 0 κόσμος κινείται µε ταχύτητες πρωτόγνωρες αφού εἴναι καθημερινό γεγονός, η εμφάνιση νέων προϊόντων προηγµέ- γης τεχνολογίας που µέχρι σήµερα είναι ἄγνωστο κατά πό- σο και σε πιο βαθµό επηρεάζουν την σωματική και την ψυ- χική υγεία των καταναλωτών. Το φαινόμενο των συγχωνεύσεων δημιουργεί κολοσσούς µε εισοδήµατα μεγαλύτερα του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊό- ντος αρκετών Ευρωπαϊκών χωρών. Ένα γεγονός που ανάγει την προστασία του καταναλωτή σε φαινόμενο που επιβάλει την διεθνή συνεργασία. Αυξάνονται συνέχεια οἱ Φωνές αυ- τών που διαπιστώνουν ότι η υφήλιος µπορείνα οδηγηθεί σε µια νέα οικονομική και κοινωνική κρίση. Άρα, πρωταρχικό ρόλο στην αλλαγή ἤ τουλάχιστο στην. εξασφάλιση της προ- στασίας του καταναλωτή θα διαδραματίσει ο βαθμός συνει- δητοποίησης του κάθε πολίτη αλλά και η δηµιουργία κοι- γωνικών συμμαχιών. Μια αναγκαιότητα που μπορείνα προ- σφέρει, ακόµη και γα αποτρέψει παρατυπίες, όχι µόνο στο τοµέα της προστασίας του καταναλωτή αλλά και στην µείω- ση τῆς ανεργίας, αύξηση του διαθέσιµου χρόνου, άνθηση ενός νέου πολιτισμού, εκδημοκρατισμό και προστασία της φύσης. Αν όλα αυτά ακούγονται ουτοπικά, ας θυμίσουμε ὅτι είναι οἱ ρεαλιστικές ουτοπίες που διαμορφώνουν συνειδή- σεις. Αν µη τι ἄλλο ας εἵμαστε σύμμαχοι στην δηµιουργία του κόσμου του 2ἱου αιώνα, από τον οποίο απέχουµε μόλις μερικούς µήνες... Λάκης Πίγγουρας