Back

Η κορώνα του Ληστόβουνου

1 1 1 ! ε I 1 1 ! ' ! 1 t ! 1 ' ! 1 1 t ! 1 1 ' ! 1 t 1 1 t 1 1 1 ! 1 ' 1 ! 1 ' 1 1 1 I ' 1 ' Ι i i ι | ΚΕΛΛΑΚΙ: ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΓΗΡΑΣΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Η κορώνα του Ληστόβουνου ύπαιθρος εσκόλασε τελείως». Όλο το περιεχόµενο µιας πα- rr Ρουσίασης µπορεί να συνοψιστεί σ’ αυτή τῃ φράση του κυρ « Χριστοφή Χατζηνικόλα από το Κελλάκι. Απόμαχος, συνταξι- ούχος, κουρασμένος απ’ τη δύσκολη αγροτική ζωή, πεισµώνει να το βάλει κάτω. Γιατί αγαπά τον τόπο που δούλεψε, λυπάται το µόχθο του, µα περισσότερο, παρά το παράπονό του, ελπίζει ότι κάτι µπορεί ν᾿ αλλάξει τη ροή των πραγμάτων. Το Κελλάκι στέκεται κορώνα στο Λη- στόβουνο µε µάτι βαθιά στη θάλασσα της Λεμεσού και στα από πάνω του βουνά. Ο δρόμος του an’ τη Λεμεσό, ονομαστός για τις απότομες στροφές του, οµαλοποιήθηκε κι η απόσταση µίκρυνε σηµαντικά. Ωστόσο, ακόµη κι αυτοί που κατά- γονται απ΄ την κοινότητα είναι πλέον περαστικοί απ’ το χωριό τους, Φρο- ντίζοντας στη βιασύνη τους να τακτο- ποιήσουν τις υποχρεώσεις τους. Είναι λίγο αφελές να ρωτήσεις κά- ποιους απ΄ τους 150 περίπου ηλικιω- µένους κατοίκους του Κελλακίου ποια προβλήµατα αντιμετωπίζουν. Ο κυρ Χριστοφής τα συμπυκνώνει µε φιλοσοφική διάθεση: «Και ποιο χω- plo Sev έχει σήµερα προβλήματα. Χρει- αζόµαστε έργα, αλλά υπάρχει κανένας να µας ακούσει Η κυβέρνηση, µας εφτώχυνε τέλεια. Άρχισαν να φτιά- χνουν µε άσφαλτο το δρόµο που πη- γαΐίνει Βίκλα, Κλωνάρι. Λίγο έξω an’ το χωριό µας σταμάτησε. Μέχρι εκεί ἔφθασαν τα χρήµατα. Το Κελλλάκι έχει το καλύτερο κλί- μα. Ο Αρακαπᾶς, η Διερώνα βγάζουν σπουδαία πορτοκάλια, µανταρίνια. Εμείς παράγουµε τα νοστιµότερα μήλα. Ποιου, όµως, συμφέρει να συνεχίσει γα τα καλλιεργεί, όταν οι τιµές έπεσαν στα 5 µε 8 σελίνια το κιλό Οι περισ- σότεροι τα παράτησαν κι άρχισαν να ξεριζώνουν τα δέντρα». Τα υπόλοιπα προβλήματα του Κελ- λακίου είναι όµοια µε πολλές γερα- σμµένες κοινότητες» της Κύπρου. Κι οι κάτοικοι είναι αναγκασμένοι να συμ- βιβαστούν µε µια πραγματικότητα που δεν τους εξυπηρετεί. «Ο γιατρός έρχεται µια φορά την εβδομάδα στο χωριό µας και στα γύρω Χωριά. Τις περισσότερες φορές φτά- νει χωρίς φαρμµακοποιό και φάρμακα κιαν χρειαστούµε κάτι µας γράφει συ- νταγές για να πάµε σε Φαρμακεία της Λεμεσού. -- Αφού θα πάµε γι’ αυτό το σκοπό στην πόλη δεν πάµε να µας δει εκεί ένας γιατρός... O µουχτάρης της Διερώνας τού το εἶπε ξεκάθαρα -- Χωρίς Φφαρμµακοποιό δε θέλουµε να ξανάρθεις». Το εξαιρετικό κλίµα της κοινότητας Κελλακίου ώθησε πολλές ξένες οικο- γένειες να εγκατασταθούν μόνιμα στο χωριό. Γιατις δουλειές τους πηγαινο- έρχονται καθηµερινά στη Λεμεσό, κά- τιπου συμβαίνει και µετους λιγοστούς µαθητές του γυμνασίου. Όταν οι τιµές των µήλων έπεσαν στα 5 και 8 σελίνια το κιλό δε συμφέρει η παραγωγή τους. Πολλοί άρχισαν να ξεριζώνουν τα δέντρα -- υποστηρίζει ο κύριος Χριστοφης. Ἡ πανοραμική θέση της ηµιορεινής κοινότητας, κι ιδιαίτερα η τοποθεσία προς την κορυφή του λόφου που βρί- σκεται το γυναικείο μοναστήρι της Παναγιάς του Γλωσσά, εκτόξευσε τις τιµές αγοράς γης στα ύψη. «θέλεις 15 χιλιάδες λίρες για ν’ ayo- ῥράσεις πλέον µια σκάλα», µας εξηγεί ο κυρ Χριστοφής. Παρά τα σοβαρά και άλυτα προβλή- Hata to Κελλάκι έχει κι ένα προνόμιο. Τη στιγµή που άλλες κοινότητες στε- ρούνται ιερέως, αυτό διαθέτει δύο κι η µεγάλη εκκλησία του χωριού λειτουρ- γεί ανελλιπώς κάθε Κυριακή. Πιάννης Κωστακόπουλος.