Back

Όχι ευχαριστούμε, δεν τα θέλουμε!!!

Όχι ευχαριστούμε, δεντα θέλουμε!!! Γράφει: π Άννα Μαραγκού τη φορά. Προτείνω να διοργανώσουµε σύντομα, όλοι όσοι διαθέτουµε ακόµα μυαλό, µια εκδή- λωση στην Πλατεία Ελευθερίας, για να ανακοινώσου- ε στην. Κοινοβουλευτική Ομάδα Οικονοµικών της Κυ- πριακής Βουλής και στον υπουργό Εμπορίου. και Βιο- μηχανίας, ότι δεν. θέλουµε οργάνωση καλλιστείων που θᾳ στοιχίσει } εκατομμύρια λίρες, αλλά θέλουμε Βι- βλιοθήκη. Θέλουμε ένα έργο ὠφέλιμο για τον τόπο, θέλουμε την κατάθεση τουλάχιστον των 3 αυτών εκα- τοµµυρίων, που προτιθέµεθα να κάψουμε, σε ένα ταμείο γατην ανέγερση µιας σύγχρονης Βιβλιοθήκης. Στην εκ- δήλωση αυτή, όµως, δεν μπορούμενα είμαστε 25, όπως είμαστε συνήθως. Πιστεύω ότι πολλοί από µας σκέ- φτονται µε τον ἴδιο τρόπο. Αλλά δεν φτάνει αυτό, θέ- λουμµε την ενεργό συμμετοχή σας επιτέλους, κινηθεί- τε, εκδηλωθείτε, ας µην μείνουμε όμηροι και αυτή τη φορά. θέλουμε τη συμμετοχή όλων των ανθρώπων που κόπτονται για το μέλλον του τόπου µας, την παιδεία, την εξασφάλιση της ύπαρξής µας στις μελλοντικές γε- ψές, Δεν είναι η Ιδέα των καλλιστείων που µας ενοχλεί. Γίνονται άλλα πολύ χειρότερα Κάποτε-κάποτε. Μας ενοχλεί η αβάσταχτη ελαφρότητα µε την οποία περ- γούν αιπού του είδους οι αποφάσεις. Μας ενοχλεί το γε- | yovoc out rote δεν πάρθηκε µε την ίδια σπουδή από- φαση που ἄπτεται θεμάτων πολιτισμού. Μας ενοχλεί τογεγονός ότι δεν συνειδητοποιούµε ούτε το μέγεθός pas ούτετην προέλευσή µας. Λεν είµαστε «ακόμα» χώ- ρᾳ για να διοργανώνουµε καλλιστεία. Αυτά ας τα Κά- vel 10 Μαϊάμι ήτο Λος Άντζελες, που διαθέτουν και τις ανάλογες πασαρέλες και τα ανάλογα καζίνα. Γιατί το ένα δεν πάει χωρίς το άλλο. Εμείς έχουµε ἄλλα, πιο καυτά προβλήµατα τα οποία πρέπει να µας απασχο- λήσουν. Δεν µας αφορούν τα καλλιστεία, παρόλο που σεµας γεννήθηκε (κακιά ώρα) η θεά του έρωτα, και πα- ρόλο που εμείς την έχουµε εξευτελίσει σε λουκούµια και παπούτσια. Έχουμε άλλες ανάγκες σε τούτο τον τόπο. Δεν είναι δυνατό, να περνά από την Κοινοβου- λευτική Επιτροπή Οικονοµικών η πρόταση αυτή, χω- ρίς αντίδραση. Ακόμα και αυτή η αντιπολίτευση, που Καγογικά σκίζει τα ιµάτιά της, έκλεισε τα μάτια Και τα ώτατης. Άκουγα πριν λίγες μέρες τον κ. Κίκη Καζα- μία, να λέει χαριτολογώντας ότι, εντάξει, προχωρήσα- μεκαι ψηφίσαµε και θᾳ µας δοθεί και σε µας η ευκαϊ- βία έτσι να παρουσιάσουμε και εμείς καμιά οµορφού- λα κυπριοπούλα ΙΙ Επαναλαμβάνω, δεν είναι τα καλ- λιστεία. Είναι η απόφαση να ξοδέψουµε έτσι avepu- θρίαστα τόσα λεφτά, για µια υπόθεση που δεν µας αρ- μόσει. Άςτα ξοδέψουµε τούτα τα λεφτά κάπου αλλού, σε ενα εργο υποδομής, ας δώσει ο ΚΟΤ για παράδειγ- Μα 0Λᾳ αυτά τα λεφτά στις ανασκαφές του νέου θεά- Ἴρου στην Πάφο, υπάρχουν χίλια δυο πράγματα, υπάρ- Χἐναναγκη έργων υποδοµής σε τούτο τον τόπο που εἷ- γαι αναγκαία για την επιβίωσή µας στους µελλοντι- Κοὺς χρόνους, Γι’ αυτό, λοιπόν, κάνουμε έκκληση στο Πανεπιστήµιο, σε όλεςτις εκπαιδευτικές οργανώσεις, Τα πνευματικά και κοινωνικά σωματεία, στους Συλλό- Ίθυς των Αρχιτεκτόνων, στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολι- ομού, στον ΠΟΑΚ, στα μουσικά µας Ωδεία, στο ΕΚΑ- ΤΕ, στους καλλιτέχνες, στο ΕΤΕΚ, στους οικολόγους, pu ουγγραφείς, στοὺς δημοσιογράφους, στους απε- Ὃ αν ανθρώπους από τη μάστιγα της μίμησης σε Φτηνού θεάματος γα επικοινωνήσουν μαζί µας, 'ὀργανώσουμε σύντομα µια µεγάλη εκδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας, για να εναντιωθούµε σε αποφάσεις Ἰποκοσμικές που δεν περιποιούν τιµή στην ιστορία Kat toy πολιτισμό μας. θέλουμε τα λεφτά µας να επενδύονται σωστά, σε έρ- E πανερχόµαστε δριμύτεροι και µε πρόταση αυτή α υπ un as 3 ς υποδομής απαραίτητα για την κατοπινή επιβίωσή ας Ay 2 x 2 ie νο ὡς τουριστικός προορισμός, αλλά και wy TOTO Dios ς πολ πιομού. Δεν είμαστε αρνητικοί στον του- eee τη σημασία του ξένου συναλ- λοβω an που εισρέει και τροφοδοτεί τα ταμεία της κο- η. Δημοκρατίας. Όμως έχουμε αξιοπρέπεια, ἕως a pe την πολιτιστική μας υπόσταση, νοιαζόµα- No ο . τν HEAR των παιδιών µας, και δεν θέλουμε ων ο Ὀύμε σερβιτόρους πολυτελών και πολυάσιε- . ἑνοδοχείων µόνο. Fhe eee μαζί µας το συντομότερο, να ορί- ιό HIG ἐπιτροπή να αναλάβει τη διοργάνωση µιας Tipec o ἐκδήλωσης, πριν πάνε διακοπές οἱ εθνοπα- ην a S kalo κύριος Ρολάνδης. Αν περάσουν αυτή Ὄφαση θα φέρουμε όλοι την ακέραια ευθύνη.