Back

Συµπλοκές έξω από τα ξενοδοχεία

ΠΟΛΙΤΗΣ ο ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΕΤΑΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999/17 ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ Συµπλοκές έξω από τα ξενοδοχεία Β Δυο απεργοί στο νοσοκομείο 5 Παρενοχλούν τουρίστες, λέει Π εταιρεία ΤΟΥ ΒΑΣΟΥ ΒΑΣΟΥ μειώθηκαν Χθες, 81η µέρα της απερ- γίας στα ξενοδοχεία της εταιρείας «Λόρδος» στη Λάρνακα. Η εταιρεία, σύμ- φωνα µε τις συντεχνίες, επιστράτευσε av- δρες ιδιωτικής αστυνομίας που σχημάτισαν «ανθρώπινο τοίχος» και δεν επέτρεπαν στους απεργούς να πικετοφορήσουν στο παραλια- Κό µέτωπο των ξενοδοχείων, «Γκόλτεν Μπέη» και «Λόρδος». Δημιουργήθηκε ένταση κι επεισόδια, µε αποτέλεσµα δυο απεργοί να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νο- σοκοµείο όπου τους παρασχέθηκαν οι Πρώ- τες Βοήθειες. Σύμφωνα µε τους εκπροσώπους των συντεχνιών, γύρω στις 12 το μεσημέρι όταν οι απεργοί προ- σπάθησαν να πικετοφορήσουν ειρηνικά στην πα- vv E νταση, επεισόδια και τραυματισμοί ση- ραλία των δυο ξενοδοχείων, οι άνδρες της ιδιωτι- κής αστυνομίας που προσέλαβε η εταιρεία προ- σπάθησαν να τους παρεμποδίσουν δηµιουργώ- ντας «ανθρώπινη αλυσίδα». Για δυο περίπου ώρες στον χώρο της απεργίας δημιουργήθηκε φοβερή ένταση, ενώ σε κάποια στιγµή οι φρουροί επιτέ- θηκαν στους απεργούς. Σύµφωνα πάντα µετους συντεχνιακούς, δυο απεργοί, οι Χριστάκης Πα- τσαλίδης και Ανδρέας Παυλίδης, κτυπήθηκαν από άνδρες της ιδιωτικής αστυνομίας και µεταφέρθη- καν στο Νοσοκομείο Λάρνακας. Επί τόπου µετέ- βη η Αστυνομία Ορόκλινης, ενώ κλήθηκε και λει- τουργός της Επαρχιακής Λιοίκησης Λάρνακας, κα- θώς οι απεργοί διαμαρτύρονταν ότι η εταιβεία «Λόρδος» παραβίαζε µε τον τρόπο αυτό το νόµο που αφορά την ελεύθερη προσπέλαση στις παρα- λίες. Ε σύσκεψη ΣΕΚ και ΠΕΟ Τελικά, µετά από την επιμονή των απεργών, οι άνδρες της ιδιωτικής αστυνομίας απεχώρησαν και οι ξενοδοχοὔπάλληλοι πικετοφόρησαν στην πα- ραλία. Ο εκπρόσωπος της ΣΕΚ, Ανδρέας Πουλλής, δή- λωσε χθες στον «Π» ότι η απεργία στα ξενοδοχεία «Λόρδος» μετατρέπεται στη µεγαλύτερη απεργια- κή κινητοποίηση που έχει γίνει ποτέ στην ξενο- δοχειακή βιομηχανία αυτού του τόπου, ενώ οἱ προ- οπτικές για επίλυση της διαφοράς παραμένουν δυσοίώνες. Από την πλευρά του εκπρόσωπος της εταιρείας «Λόρδος» κληθείς να σχολιάσει τις νέες καταγγε- λίες, δήλωσε στην εφημερίδα µας ότι «τις τελευταίες μέρες οι απεργοί επειδή δεν έχουν πλέον επιχει- ρήματα για να πείσουν, µε την πρόθεση ότι πικε- τοφορούν στην παραλία, παρενοχλούν συστηματικά Οι νέες εξελίξεις µε τα επεισόδια, αλλά και οἱ γενικότερες προεκτάσεις της συνεχιζόμενης απεργίας στα δύο ξενοδοχεία στη Λάρνακα απασχόλησαν, Χθες το απόγευµα, πολύωρπ σύ- σκεψπ των συντεχνιών των ξενοδοχοὔπαλλήλων ΣΕΚ και ΠΕΟ. Πληροφορίες του “Π” ava- φέρουν ότι συμφωνήθηκε να πραγµατοποιηθεί και νέα σύσκεψη, για λήψπ αποφάσεων για τις περαιτέρω κινητοποιήσεις των συντεχνιών, µε στόχο την υποστήριξη στους απεργούς Ee- νοδοχοὐὔπαλλήλους στη Λάρνακα. τους τουρίστες των δυο ξενοδοχείων και προκα- λούν κακόβουλες ζημιές σε περιουσίες της εται- ρείας. Χρησιμοποιούν ακόµη τηλεβόες και σφυ- ρίχτρες προκαλώντας οχληρία στους ξένους επι- σκέπτες». Για τα χθεσινά επεισόδια ο ίδιος εκ- πρόσωπος µάς ανέφερε ότι οἱ απεργοί προσπά- θησαν να µπουν στους κήπους του ξενοδοχείου «Λόρδος», αλλά οι φρουροί τούς παρεμπόδισαν. Υποστήριξε, επίσης, ότι οἱ φρουροί δέχθηκαν επί- θεση από τοὺς απεργούς. Όσον αφορά τους τραυ- µατίες απεργούς, ο εκπρόσωπος της εταιρείας δή- λωσε άγνοια. Παρατήρησε ὠστόσο ότι καθηµερινά η εταιρεία γίνεται δέκτης πολλών παραπόνων από ξένους τουριστικούς πράκτορες, λόγω της συµπεριφορας των απεργών κι εξέφρασε φόβους για µείωση του τουριστικού ρεύµατος σε περίπτωση που συνεχιστεί η απεργία. Να σημειωθεί, ότι οι πληρότητες σή- μερα στα ξενοδοχεία «Γκόλτεν Μπέη» και «Λόρ- δος» είναι 1007. Σε µια άλλη εξέλιξη, οἱ υπάλληλοι των δυο Fe- νοδοχείων απέστειλαν προχθές επιστολή προς τον Αρχηγό της Αστυνομίας µε την οποία τον καλούν να παρέμβει προσωπικά ώστε να εξασφαλιστεί η σωματική τους ακεραιότητα και να προστατευτούν οι περιουσίες τους αφού, όπως υποστηρίζουν, κιν- δυνεύουν καθημερινά από τους απεργούς.