Back

Απολογούµαι και το εννοώ...

το βήµατου ΠΟΛΙΤΗ τη» και τους αναγνώστες του για την αδυνα- µία µου να μεταφέρω γλαφυρά και κατα- νοητές τις σκέψεις µου, τόσο ώστε να αποφεύγο- νται τα σε τετοιο βαθµό παραπλανητικά δηµοσι- εύματα, σαν αυτό που φιλοξένησε ο «Πολίτης» την Παρασκευή 28 Μαΐου. Νιώθω λύπη όταν γίνεται µια φιλική κουβέντα δύο λεπτών για την κατά- σταση στα Κυπριακά Μέσα Ενημέρωσης πριν από την δημοσιογραφική διάσκεψη, και να παρου- σιάζεται ότι ολόκληρη αφιερώθηκε στο «μέλλον του Κυπριακού Τύπου». Μάλιστα στη συγκεκριµέ- νη δημοσιογραφική διάσκεψη παρευρέθηκε και μίλησε επί μακρόν και το µέλος της Γεν. Γραμµα- τείας της Ομοσπονδίας Πρασίνων Κομμάτων της Ευ- ρώπης, κος Αρνολτ Κασσόλα, ο οποίος παρεµπι- πτόντως δεν αναφέρεται πουθενά στην κατά τα ἄλλα «πλούσια» παρουσίαση της δημοσιογραφικής διάσκεψης από τον «Πολίτη» (σελ. 6, 7, 8, 9, 28/5/99). 0 κος Κασσόλα φυσικά και δεν θα µπο- ρούσε να μιλήσει για 15 λεπτά για την κατάντια του Κυπριακού Τύπου. Οσον αφορά το επίμαχο σχόλιο (το πριν από τη δημοσιογραφική διάσκε- ψη, είπαμε) ξεκίνησε µε την έκφραση της ειλι- κρινούς ανησυχίας για τα επίπεδα κυκλοφορίας του ΠΟΛΙΤΗ, και των ἄλλων εφημερίδων που δυ- στυχώς κινδυνεύουν από την αδηφάγα και επιθε- τική πολιτική των δύο μεγάλων συγκροτημάτων. Τα όσα αναφέρονται στο δηµοσίευµα του ΠΟΛΙΤΗ για τις «άλλες» εφημερίδες, ήταν σχόλια δημοσιογράφου (το πού εργάζεται, το καταλα- βαίνει κανείς εύκολα), και όχι δικά µας. 0σο για το μέλλον της Κυπριακής Δημοσιογραφίας, είναι αλή- θεια ότι είπαμε πως όντως είναι ζοφερό εάν συ- Arcs και το εννοώ, προς τον «Πολί- νεχιστεί αυτή η ανησυχητική κατάσταση. Τοπο- θετούµαστε σαφώς υπέρ της πολυφωνίας. Ενάντια στην πόλωση και την κυριαρχία των συγκροτηµά- των. Γιατί αυτές είναι οι θέσεις µας για όλα τα θέ- µατα της πολιτείας και της ζωής. Είναι θέσεις αρ- χών. Η παρεξήγηση πώς έγινε, δεν μπορώ να κατα- λάβω πραγματικά, ιδιαίτερα όταν είµαστε απ΄ αυ- τούς που χάρηκαν γία την έκδοση του ΠΟΛΙΤΗ, Χαιρετίσαµε το νέο πνεύμα που έφερε και πολλοί από µας είµαστε τακτικοί αναγνώστες του. ἴσως να φταίει όπως είπα και πριν η αδυναμία να επι- κοινωνώ µε τρόπο κατανοητό. Δεν θα είπα φαίνε- ται καθαρόγλωσσα ότι η στάση των Γερμανών και Γάλλων Πρασίνων που υποστηρίζουν την επέµβα- ση του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια, πηγάζει από τις συν- θήκες που δημιουργήθηκαν στις χώρες τους. Δεν εξήγησα επαρκώς ότι τα υπόλοιπα 28 Πράσινα Κόμματα της Ευρώπης µεταξύ των οποίων και το Κί- νηµα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, η Όµοσπον- δία Πρασίνων Κομμάτων της Ευρώπης και οι Πρά- σινοι Ευρωβουλευτές καταδικάζουν τη Νατοϊκή επέμβαση. Φαίνεται δεν είπα τόσο δυνατά ώστε να ακούσουν όλοι στην αίθουσα ότι τα κόµµατα των Πρασίνων στη Φινλανδία και Ιταλία τάσσο- νται επίσης κατά της επέµβασης του ΝΑΤΟ, παρά το γεγονός ότι συμμετέχουν στις κυβερνήσεις των χωρών τους. Προσπάθησα να εξηγήσω από την ἄλλη, ανεπιτυχώς φαίνεται, πως οι «κακίες» των συντηρητικών πολιτικών, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, που αφορούν την παρά τη θέση της συνε- χιζόµενη συµµετοχή κομμουνιστών και πρασίνων. στην κυβέρνηση της Ιταλίας, κρύβουν την πικρή αλήθεια για τους ίδιους. Γιατί όλα τα συντηρητικά Απολογθύµα! Και Το εννού... και σοσιαλδηµοκρατικά κόµµατα στην Ευρώπη εἰ- ναι υπέρ των βομβαρδισμών και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία των µπορεί να απαντήσει στον οποι- οδήποτε κυματισμό µπορεί να προκαλέσει η όποια υποχώρηση κομμουνιστών ή Πρασίνων από την κυβέρνηση. Για όσους γνωρίζουν, η κυβερνητική συνεργασία Σοσιαλδημοκρατών και Συντηρητι- κών, υπάρχει ήδη σε αρκετές χώρες της Ευρώπης και ήταν ενδεχόµενη ακόµα και στη Γερμανία πρό- σφατα. Αυτό δεν δικαιολογεί τη στάση κανενός. Χαρακτηριστικά είπα στη δημοσιογραφική διᾶ- σκεψη ότι εάν βρισκόµασταν στη θέση τους εµείς (το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών) θα εἰ- χαµε παραιτηθεί από την κυβέρνηση. Γιατί ατα- λάντευτη απόφαση και πρακτική του Κινήματος, μας είναι η σταθερή συνέπεια αρχών και πολιτικών επιλογών. Αυτό κάναµε µέχρι σήµερα, αυτό ξέ- ρουµε µόνο να κάνουμε και αυτό σκοπεύουµε να κάνουμε στο μέλλον. Με την ευκαιρία επιτρέψετέ µου να απαντήσω και το ερώτημα του ΠΟΛΙΤΗ (28 Μάη σελ. ϐ) σχε- τικά µε τη στάση των Γερμανών, Γάλλων και Ολ- λανδών Πρασίνων. Όχι, δεν είναι τυχαίο που οἱ Πράσινοι της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ολ- λανδίας υποστήριξαν τη Νατοϊκή επέμβαση. Βε- βαίως και η επαφή τους µε την εξουσία έπαιξε το ρόλοτης. Σηµειώνω όµως τη διαφοροποίηση των υπολοίπων πρασίνων κομμάτων που συνεργάζονται σε κυβερνητικά σχήµατα και παρ᾽ όλα αυτά δεν απεµπόλησαν τις αρχές των Πρασίνων Κομμάτων και κατεδίκασαν τη Νατοϊκή επέμβαση (Ἰταλία, Φινλανδία). Η εξουσία δεν φθείρει οπωσδήποτε τους Πρά- σινους. Παρεμπιπτόντως λαθεµένα αναφέρεται στο σχόλιο του ΠΟΛΙΤΗ και η Ολλανδία ως χώρα. - της οποίας συμμετέχουν στην κυβέρνηση οι Πρά- σινοι. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι η θέση των Πρασίνων της Ολλανδίας έχει αλλάξει επί του ῃ- ουγκοσλαβικού, µέσα από το διάλογο µεταξύ των Πρασίνων Κομμάτων της Ευρώπης, στον οποίο συμμετέχει δυναμικά και το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών. Αυτό που συνέβη λοιπόν στη Γαλλία, Γερμανία και Ολλανδία, προέκυψε λόγω της συστηματικής επεξεργασίας ενάντια στη Γιουγκοσλαβία της κοι- νής γνώμης από τα ΜΜΕ που κατευθύνονται από τους γνωστούς κύκλους για µια τουλάχιστον Ιθετίᾳ, Φαίνεται να µας διαφεύγει ότι η τεράστια πλειο- ψηφία των πολιτών των χωρών αυτών υποστήρι- ξαν η Νατοϊκή επίθεση. Εδώ επιτρέψετε µου, να κρούσωτον κώδωνατου κινδύνου. Γιατί επόμενο θύμα αυτής της προπαγάνδας θα είναι µου φαίνε- ται η Κύπρος. Γνωρίζετε για παράδειγµα ότι η Κρα- τική τηλεόραση στη Γερμανία συστηματικά ανα- φέρεται στην Κυπριακή κυβέρνηση σαν κυβέρνη- ση της Νότιας Κύπρου Βέβαια αυτά δεν µας απα- σχολούν ιδιαίτερα. Εδώ ομφαλοσκοπούμε και ψά- χνουμε ψύλλους στα άχυρα. Δεν θέλουµε να πισῖεύουµε ότι ψάχνει και ο ΠΟΛΙΤΗΣ ψύλλους στα άχυρα. Εμείς περιμένουμε υποστήριξη στο δύσκολό µας έργο στην Κύπρο - και την Ευρώπη. Αρκετά προβλήµατα έχουµε va αντιμετωπίσουμε στην προσπάθεια που καταβά]- λεται για προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, για µια ζωή αξιοπρεπή, ποιοτική, πολύχρωμη. Ελ- πίζω, αυτή τη φορά να ήµουν περισσότερο σαφής και καθόλου παρεξηγήσιµος. j TIOPTOX NEPAIKHS.