Back

Μέσα σε δυο βδομάδες κουνηθήκαµε 186 φορές

Π µετασεισµική ὁραστηριότητα δεωρείται φυσιολογική, ενω καταγράφονται οι ζημιές Μέσα σε ὃυο βδομάδες κουνηθήκαµε 1866 φορές Ι86 ελαφρές σεισμικές δονήσεις ήταν ο απολογισμός της µετασεισµικής ακο- λουθίας στο διάστηµα μεταξύ του µεγά- λου σεισμού της Ιης Αυγούστου µέχρι το πρωί της χθεσινής μέρας. Σχετική ανακοίνωση του Τµήµατος Γεω- λογικής Επισκόπησης αναφέρει, ότι την περασμένη Λευτέρα καταγράφηκαν από τους σεισµογράφους έξι ελαφρές δονή- σεις μεγέθους 2,5 µέχρι 3,5 βαθμών στην Κλίμακα Ρίχτερ, ενώ την Τρίτη σηµειώ- θηκαν άλλες δυο δονήσεις έντασης 4,0 και 4,| και όλες είχαν επίκεντρο την πε- ριοχή της Γεράσας. Ωστόσο, αυτές οι δονήσεις δεν εγείρουν ανησυχία, καθώς συγκαταλέγονται στα πλαίσια της συνη- θισµένης µετασεισµικής δραστηριότη- τας που ακολουθεί µετά από ένα σεισμό 5,8 βαθμών. Όπως µας δήλωσε ο σεισµολόγος του τμήματος Κυριάκος Σολωµής, η µετα- σεισμική ακολουθία εξελίσσεται ομαλά, δεν έχει προκαλέσει οποιεσδήποτε ζη- μιές και αναμένεται να συνεχίσει στους ἴδιους ρυθμούς. Αν και οι δονήσεις δεν µπορεί να απομονωθούν σε ένα συγκε- Κριμένο σηµείο, εντούτοις θεωρείται ὡς επίκεντρό τους η ευρύτερη περιοχή της Γεράσας, µε διαφορά συν-πλην κάποια Χιλιόμετρα. Σύµφωνα µε τον κ. Σολωµή, οἱ µετασει- σµοί δεν είναι νέο φαινόμενο για την ee Κύπρο, αφού καιτο 1995 µετά το σεισμό στην Πάφο σηµειώνονταν µετασεισμµοί για 3 συνεχόµενους µήνες, ενώ µόνο κα- τά το έτος 1996 καταγράφηκαν περίπου 2300 ελαφρές δονήσεις. Συνεπώς, οι πολίτες δεν πρέπει να ανησυχούν, αλλά να λαμβάνουν αντισεισµικά µέτρα στις οικοδομές τοὺς και να είναι πάντα προ- ετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο των µε- τασεισµών. Στο µεταξύ, συνεχίζονται στη Λεμεσό οι επιθεωρήσεις πληγέντων κτιρίων από τους σεισμούς και δραστηριοποιούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες για τη γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών. Ο δήμαρχος Λεμεσού Δημήτρης Κοντί- δης µε κλιμάκιο της Υπηρεσίας Αποκα- τάστασης Ζηµιών επιθεώρησαν χθες κά- ποιες σεισµόπληκτες συνοικίες και ιδι- αίτερα την περιοχή Ζικ-Ζακ όπου υπάρ- χουν τα περισσότερα διατηρητέα, κά- ποια από τα οποία παρουσίασαν σοβα- ρά προβλήµατα, εξαιτίας του μεγάλου σεισμού. Με οδηγίες του δημάρχου έγι- ναν κάποια έργα στήριξής τους από την πρώτη στιγµή, πλην όμως, σύμφωνα µε τον κ. Κοντίδη επιβάλλεται η λήψη µο- νιµότερων µέτρων για αποκατάστασή τους. Μπροστά στον κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων, αλλά και κατάρρευσής τους το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως οι εργασίες αρχίσουν αµέσως. Δόθηκαν, δε οι σχετικές οδηγίες στις τεχνικές υπη- ρεσίες του Δήμου. Να σημειωθεί ότι σο- βαρά προβλήµατα µετά το σεισµό πα- ρουσίασαν 4 διατηρητέα κτίρια, ἕνα από τα οποία κατεδαφίστηκε ήδη, αφού µε- τά από την επιθεώρηση κρίθηκε επικίν- δυνο για τους διερχοµένους. Στον δήμαρχο Λεμεσού και στα µέλη του κλιμµακίου της Υπηρεσίας Αποκατάστα- σης Ζηµιών, υποδείχθηκαν από επηρε- αζόµενους στην περιοχή Ζικ Ζακ οι Φθο- ρές που υπέστησαν επτά καταστήματα απ’ τον σεισμό της ης Αυγούστου. Ο δήμαρχος υποσχέθηκε στους πληγέ- ντες ότι σήµερα θα συµβουλευτεί τον αρ- χιτέκτονα που ορίστηκε για την συγκε- κριµένη περιοχή, σε ποιες εσωτερικές υποστυλώσεις των καταστημάτων πρε- πει να προχωρήσουν οι τεχνικές υπηρε- σίες, ώστε τα κτίρια να παρέχουν ασφά- λεια στους ενοίκους τους και ταυτόχρο- να ν᾿ ανοίξει ο δρόµος που παραμένει κλειστός λόγω του κινδύνου κατάρρευσης τοίχων των διατηρητέων οικοδοµηµά- των. Εξάλλου, µετά τις επιθεωρήσεις των Φραγμµάτων, έλεγχος γίνεται και στους αγωγούς του Αποχετευτικού Συστήματος Λεμεσού για τυχόν ρωγμές στα τοιχώ- µατά τους. Από τις µέχρι τώρα έρευνες διαπιστώθηκαν αμελητέες ζημιές. Γιάννης Κωστακόπουλος