Back

ΜΕΛΑΝΑ ΣΗΜΕΙΑ

επτοµερή αναφορά στις προσπάθειες για επίλύσπ του Κυπριακού κάνει στην 26σέ- ιδη έκθεσπ του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Κό- φιν Ανάν, επιρρίπτοντας ευθύνες στην Ἐλληνο- κυπριακή πλευρά και ειδικά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για τη στάση που τήρησαν στα ὃπμοψηφίσματα για το Σχέδιο Ανάν. Σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες µας, π έκθεση Αναν α- ποτελείται από 96 παραγράφους και δόθηκε ψες στα µέλπτου Συµβουλίου Ασφαλείας καιαναµέ- νεται σήµερα να κυκλοφορήσει επίσημα στις 5 μ.μ. Διπλωματικοί κύκλοι αναφέρουν ότιτο πε- ριεχόµενο της έκθεσης διέρευσε ήδη από προ- Χθές στην τ/κ εφημερίδα Χαλκίν Σεσί”’, π οποία δημοσιεύσε το πλήρες κείµενο της έκθεσης στην αγγλική σε µια προσπάθεια να προκαταλά- βουν τόσο τη σηµερινή συνάντηση που έχει προγραμματιστεί μεταξύ του Προέδρου Παπα- δόπουλου και Κόφιν Ανάν, καθώς και το διπλω- µατικό παρασκήνιο που είχε αναπτυχθείτις τε- λευταίες ηµέρες σε ότι αφορά τοτιθα περιλάµ- βανε π έκθεση. Σύμφωνα µε πληροφορίες µας ένα απόταµε- λανά σηµεία της έκθεσης θεωρείται εκείνο το σηµείο, όπου ο κ. Ανάν ζητά από το Συμβούλιο Ασφαλείας όπως τερµατιστείπ αποµόνωσπτων Τ/Κ και αγνοεί εντελώς τοὺς λόγους που συνέ- τρεχαν στην υιοθέτησπ από τον ΟΗΕ των ψηφι- σµάτων 541 και 550 και αφορούσαν την παρά- νοµῃ ανακήρυξης του ψευδοκράτους. Ενα άλλο αρνητικό σηµείο, σύµφωνα µε τους ἴδιους κύ- κλους, είναι π αναφορά του Γενικού Γραμματέα ότιεφόσον τα δπμοψπφίσματα της 24ης Απριλί- ου οδήγησαν σε αδιέξοδο, δεν βλέπει οποιανδή- ποτε βάση γιατην επανάληψη των καλώντουυ- ππρεσιών, ενόσω παραμένει αυτό το αδιέξοδο. Στην πολυσέλιδη έκθεσή του, ο Κόφιν Ανάν κάνει λεπτομερή αναφορά για τις προσπάθειες του ΟΗΕ για επίτευξπ συνολικής διευθέτπσπς, δίδει τη δοµή του τελικού σχεδίου, καθώς και περίληψπ των κύριων βελτιώσεων που κατάτῃν άποψή του έγιναν υπέρ τόσο της Ἐλληνοκυ- πριακής, όσο και της Τουρκοκυπριακής πλευ- ράς, και συνεχίζειµε αναφορά στις εξελίξεις του οδήγησαν στα δημοψηφίσματα. Αναφέρεται στην θετική στάσπ του Μεχμέτ Αλί Ταλάτ και στην αρνητική τοποθέτπσπ του Τ/Κ πγέτη Ρα- ούφ Ντενκτάς. Σε ότιαφοράτην Ελληνοκυπρια- κή πλευρά ο Κόφιν Ανάν επισημαίνει ότι ο Πρό- εδρος της Δημοκρατίας Τάσσος Παπαδόπουλος σε τηλεοπτικό διάγγελμα στις 7 Απριλίου 2004 Κάλεσε τον λαό να απορρίψει το σχέδιο µε ένα “πΧπρό Οχι», ενώ κάνει επικριτική αναφορά στο περιεχόµενο του διαγγέλµατος του καὶ επικα- λείται δυο ιδιαίτερες συνομιλίες που είχε µαζί του στις στις Βρυξέλλες τον Ιανουάριο και στη Xayn τον Μάρτιο του 2003, υποστηρίζοντας ό- τισε αυτές τις συναντήσεις είχε αποκομίσει άλ- λπ εντύπωσπ για τη στάση που θᾳ τηρούσε ο Πρόεδρος. Σε άλλη σηµείο της έκθεσης ο Κ. Ανάν ανα- φέρεται στην προοπτική της ένταξης της Κύ- πρου στην ΕΕ και στο άνοιγμα του δρόμου για Παραγνωρίξζει ψηφίσματα του ΟΗΕ ο Κόφι Avav την Τουρκία προς την Ε.Ε, λέγοντας ότι ηγεσία των Τ/Κ και Τουρκία δεν άδραξαν έγκαιρα αυ- τή την ευκαιρία. Μέχρι να ήταν πρόθυμοι καιι- κανοίνα αναζητήσουν συμβιβαστική λύση, τρο- σθέτει, τα κίνητρα για συµβιθασμό στπν ε/κ πλευρά είχαν ουσιαστικά αποδυναμωθεί, π ε/κ ηγεσία ακολουθούσε λιγότερο ευέλικτη πολιτι- κή, και ο χρόνος ήταν πολύ λίγος. Ο Γενικός [ραμματέας του ΟΗΕ αναφέρει,τέ- λος, ότι ῃ αποδοχή του Σχεδίου από τοτ/κε- κλογικό σώµα σημαίνει ότι π µορφή οποιασδή- ποτε τελικής διευθέτησης για επανένωσπ της Κύπρου φαίνεται να καθορίζεται σε αυτά τα πλαίσια’. Αναφέρει ότι το σχέδιο παραμένει π μόνη προβλεπτή βάση στην οποία οι Κύπριοι πρέπει να πετύχουν λύση. Σημειώνει ότι “τ α- πόρριψη ενός τέτοιου σχεδίου από το ε/κ εκλο- γικό σώµα αποτελεί µεγάλη υποτροπή”, προ- σθέτοντας ότι οι Ε/Κ δικαιωματικά αναμένουν από τη διεθνή κοινότητα να σεβαστείτην από- φασή τους, ενώ καλεί τους Τουρκοκύπριους να μην γυρίσουν την πλάτη στην επανένωση, αλλά να αδράξουν κάθε ευκαιρία για να τείνουν χείρα στους Ε/Κ και να πράξουν ό,τι είναι δυνατόν για να προωθήσουν τη συμφιλίωσπ”, αναφέρει ο κ. Ανάν. Σεάλλο σηµείοτης έκθεσης του, ο. Ανάν επισημαίνει ότιπ. αναγνώριση ή π υποβοήθηση της απόσχισης αντίκεινται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας καιθα ήταν αντίθετες µε τον στόχο ως σύνολο.