Back

Κορυφαίο πρόβλημα η παράνοµη μετανάστευση

ΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Κορυφαίο πρόβλημα η παρίνοµη μετανάστευση Τα κατεχόμενα αποτελούν «τρύπα στον έλεγχο της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και τρύπα για τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ» Η παράνοµπ μετανάστευση Kai n συνεπα- κόλουθη αύξηση των αιτήσεων παροχής πο- λπικού ασύλου είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήµατα τα οποία αντιμετωπίζει Π Κυπριακή Δημοκρατία µετά την ένταξή της στην Ε.Ε., πέ- ρυσιτον Μάιο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τά- ἕπς Δώρος Θεοδώρου σε συνέντευξή του στο Όσο πλπσίαάε Π ημερομηνία ἑνταέης, οι αιτήσεις πολιτικού ασύλου πολλαπλασιάζονταν ΚΥΠΕ, µε αφορμή την πρώτη επέτειο ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ε., αναφέρει ότι “το νησί να βρίσκεται σπιν πρώτη θέσῃ παγκόσμια ως προς τις εκκρεμούσες αιτήσεις ασύλου σε σύγκρι- ση µε τον πληθυσμό του”. Σύµφωνα µε στοι- χεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όσο πλη- σίαζε π ημερομηνία ένταξης της Κύπρου στην Ένωση, βαθμιαία οἱ αιτήσεις πολιτικού ασύ- λου πολλαπλασιάζονταν. Ενδεικτικά, το 2001 οἱ αιτήσεις για άσυλο ήταν περίπου 100, το 2002 ανέβηκαν στις 200, το 2003 πολλαπλασιάστῃ- καν στις 4.500 και το 2004 έφθασαν στον αριθ- µό-ρεκόρ που αγγίζει τις 10.000. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυ- τού, ο Υπουργός Δικαιοσύνης δηλώνει ότι Π Κύπρος ξεκίνησε ήδη τις προσπάθειές της στον ευρωπαϊκό χώρο µε δύο στόχους. Την (δρυση ενός παραρτήματος του Οργανισμού Διαχεί- ρισης Εξωτερικών Συνόρων της ΕΕ στη Με- σόγειο, εκτός από τον Κύριο σταθµό που υπάρ- Χει στη Βαρσοβία, πράγµα που εγκρίθηκε Kal τώρα βρίσκεται στη Μάλτα, αλλά και τη σύ- σταση κοινού ταμείου γία τη φύλαξη των εξω- τερικών συνόρων, προβάλλοντας τη θέση ότι το πρόβλημα της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων δεν είναι εθνικό πρόβλημα, αλλά ευ- ρωπαϊκό”. Ερωτηθείς γιατί Π Κύπρος δεν ζήτησε να συ- σταθεί στην επικράτειά της το παράρτημα που τώρα βρίσκεται στη Μάλτα, ο κ. Θεοδώρου είπε ότι Π Κυπριακή Δημοκρατία είχε απορρί- ΨεΙ παλαιότερη πρόταση για σύσταση στην Κύ- προ ενός χώρου συγκέντρωσης λαθροµετα- ναστών, που είκε Προτείνει Π Ιταλία, ενώ απο- κάλυψε ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημο- Κρατίας που είναι πολύ ευαίσθητος σε αυτό το θέµα, δεν ήθελε να δημιουργηθεί στην Κύπρο στρατόπεδο συγκέντρωσης”. Ωστόσο, σύµφωνα µετον κ. Θεοδώρου, το µεγαλύτερο πρόβλημα µετις αιτήσεις ασύλου, αλλά και τη λαθροµετανάστευση προέρχετα! από τις κατεχόμενες περιοχές της Δημοκρα- τίας, σε τέτοιο βαθµό που αυτές αποτελούν. πλέον “τρύπα στον έλεγχοτης επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και τρύπα για τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ”. “Δεν υπάρχει Συμβούλιο που να µπ θέτω αυτό το θέµα. Το θέµα τους έχει γίνει στενός κορσές (για την Ε.Ε) και αντιδρούν πολύ θετι- κά”, σημειώνει ο κ. Θεοδώρου. Όπως προσθέτει ο κ. Θεοδώρου, επειδή “υπάρχουν αμφιβολίες” στο κατά πόσον ῃ Τουρκία θα συνεργαστεί, “ζητούμε επίσης να γίνονται κοινές επιχειρήσεις ελέγχου των θα- λάσσιων συνόρων της Κύπρου στη θαλάσσια περιοχή µεταξύ Κύπρου - Τουρκίας, γιατί εκεί εἶναι το πρόβλημα”. Όπως σημειώνει, ήδη δια- πιστώνεται θετική ανταπόκριση, ενώ πολλοί εταίροι αναφέρουν απλώς ότι σε αυτές τις επι- χειρήσεις θα πρέπει να συμμετέχει και N ἴδια Π Τουρκία, πράγμα για το οποίο π Κύπρος δεν αντπίθεται. Όσον αφορά στη µεγαλύτερη πρό- Κληση γΙατο Υπουργείο του, οΚκ.Θεο- δώρου τονίζει πως το Υπουργείο Δι- καιοσύνης µαζί µε τα αντίστοιχα Υπουργεία των άλλων κρατών-με- λών πρέπει να συνδράµουν σπην επί- τευξῃ του στόχου της ὁημιουργίας ενός ενιαίου χώρου ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης. “Είναι µεγάλη η πρόκλησῃ, εἶναι µεγάλη η δουλειά που πρέπει να γίνει ακό- µη και βεβαίως Π θελησή µας είναι εκεί, αμεί- ὠτῃ και έντονη γα να επιτύχουμε τη δημιουρ- γία αυτού του χώρου ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης”, καταλήγει ο κ. Θεοδώρου. Δεν υπάρχει Συμβούλιο που να ΄ µη θέτω το θέµα, δηλώνει ο Δώρος -. Θεοδώρου.