Back

Επιρρίπτονται ευθύνες και κατονοµάζονται υπεύθυνοι

᾿Επιρρίπτονται ευθύνες και κατονοµάζονται υπεύθυνοι Τ.. Παραδόθηκε χθες η έκθεση του μεγάλου σκανδάλου επί διακυβέρνηση ΔΗΣΥ yla το νέο Γενικό Νοσοκομείο οβαρές ευθύνες πειθαρχικές, Doom και πολιτικές φαίνε- ται να υπάρχουν για υψπλό- βαθμους κρατικούς λειτουργούς και αξιωματούχους και σε τμήματα υ- πουργείων µέσα από την πολυσέλι- δπ έκθεσπτης 4µελους Ερευνητικής Επιτροπής που διορίστηκε στις 5 Μαΐου 2004 από το Υπουργικό Συµ- βούλιο για διεξαγωγή έρευνας σχετι- κά µε τις αδικαιολόγητες καθυστε- ρήσεις και τα υπέρογκα χρηματικά ποσάπου δαπανήθηκαν γιατῃν ανέ- yepon του νέου Νοσοκομείου Λευ- κωσίας. Η έρευνα παραδόθηκε χθες από τα µέλη της Επιτροπής προς τον Ὑπουργό Συγκοινωνιών και Έργων κ. Χάρπ Θράσου και στην ττα- ῥρουσία του Ὑπουργού Ὑγείας κ. Ανδρέα Γαβριπλίδη. Ο πρόεδος της Ἐπιτροπής κ. Παννάκη Χρυσοστομή. ανέφερε ότι έχει γίνει µια πολύ σο- βΒαρή και σε βάθος δουλειά µετῃ συ- γκέντρωσπ και αξιολόγηση δεκάδων. εγγράφων, µε τπ λήψη 100 περίπου καταθέσεων. Αποτυπώνονται, είπε, συγκεκριμένες ευθύνες και κατονο- µάζονται υπεύθυνα πρόσωπα, τµή- Hata και υπουργεία. Ο κ. Χάρπς Θράσου τόνισε ότι π έκθεση θα µε- λετηθεί, θα υποβληθεί ενώπιον του Ὑπουργικού Συµβουλίου και θα στα- λεί στον Γενικό Εισαγγελέα, για τα περαιτέρω. Δήλωσε κατηγορηµατι- κά, ότι εκεί που υπάρχουν ευθύνες, θα κατανεμπθούν, ανεξάρτητα πιό- σοι και ποιοι ευθύνονται. Η ευαισθπ- σία αυτής της κυβέρνησης σε ότι α- φοράτπ σωστή διαχείρισπ του δηµο- σίου χρήματος, είπε, είναι δεδοµένπ, υποδεκνύοντας ότι κατά την προ- σφοροδότησπ του νέου Γενικού Νο- Θα εξεταστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα παραπεμφθεί στον Γενικό Εισαγγελέα }Ια τα περαιτέρω σοκομείου είχε εμβαδό της τάξης των 65.000 τ.µ, ενώ κατά την διάρ- κεια του συμβολαίου κατασκευής το εμβαδόν του αυξήθηκε σε περίπου 100.000 τ.µ. Επίσης, το ποσό του συμβολαίου για την ανέγερση του νοσοκομείου είναι Ε37463.180 µε π- µερομπνία παράδοσης στις 18 φε- βρουαρίου 2002, ενώ το avapevope- νο κόστος για τα κτήρια και τον πλε- κτρομηχανολογικό εξοπλισμό έχει ανέλθει σήµερα σε Ε62εκ. και ο 1a- τπρικός εξοπλισμός στο ποσό των Έλθεκ., χωρίς ακόµη να παραδοθεί και να λειτουργήσει το Νέο Γενικό Νοσοκομείο. Στους όρους εντολής του Υπουργικού Συµβουλίου ήταν ε- πίσῃς π διερεύνηση της ορθότητας των κατασκευαστικών σχεδίων, της αναγκαιότητας των αλλαγών που πραγµατοποιήθηκαν καιτου χρόνου πραγµατοποίπσής τους, του χρόνου έκδοσης των αναγκαίων οδηγιών εκ μέρους των επιβλεπόντων, της αλ- λαγής του μεγέθους και τους κό- στους των κτηρίων, όπως π Νοσπ- λευτική Σχολή, των διαδικασιών προσφορών, των διαδικασιών προ- µήθειας του εξοπλισμού καιτ ων δια- δικασιών εξασφάλισης των υππρε- σιών µπχανογράφπσης του κτηρίου. Ο Ὑπουργός Ὑγείας Ανδρέας Γα- Βριπλίδης ανέφερε ότι στόχος της ο- λοκλήρωσης του νέου Νοσοκομείου Λευκωσίας είναι το τέλος Φεβρουα- Ρίου του 2006, λέγοντας ότι «όλοι βρισκόμαστε σε ένα οργασμό ενερ- γειών προς όλες τις κατευθύνσεις και οι υπηρεσίες είναι προσανατολι- σµένες και εργάζονται πυρετωδώς προς την κατεύθυνσπ της ολοκλή- Ρώσης του έργου». Πρόσθεσε ότι av υπάρξει οτιδήποτε που-θᾳ επιβάλλει τν αλλαγή του στόχου, αυτό θα γί- νει τέλος Ιανουαρίου. Σημείωσε ότι τους τελευταίους µήνες γίνονται προσπάθειες για την εξασφάλισπ του αναγκαίου προσωπικού τόσο στην εγκατάστασπ όσο και στην εκ- παίδευσπ αλλά και στη µετακίνησπι του παλαιού νοσοκομείου στο και- νούργιο, λέγοντας ότι υπάρχουν δύο µε τρία από τα σχέδια και από τις προσφορές που δυσκολεύουν, όπως και οι καθυστερήσεις λόγων των προσφοροδοτών να προσφύγουν στην Αναθεωρπτική Αρχή Προσφο- Pov. Στο μεταξύ, απαντώντας σε ερω- τήσεις δημοσιογράφων ο κ. Χρυσο- στοµής είπε ότιπ έκθεσπ υπογράφε- ται και από τα τέσσερα µέλη της Ἐπιτροπής, σημειώνοντας όµως ότι υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις από τον κ. Χριστοφορίδη, τις οτιοίες έχει διατυπώσει, ὡς προς ορισμένα θέµα- τα που αφορούν την ουσία της έκθε- σης. «Πιστεύω, είπε, ότι οἱ οποιεσ- δήποτε επιφυλάξεις διατυπώνονται είναι µέσα στα αποδεκτά πλαίσια και αποτελούν ένα ανθρώπινο δικαίωµα του καθενός να εκφράζειτῃ δικήτου άποψη καιθέση». Ἡ Επιτροπή απαρτίζεται απότον Παννάκη Xpuoootopn, πρώπν Ὑπουργό Αμυνας και πρώπν Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Πρόε- δρος), Πανίκκο Σταύρου (πρώπν Δι- ευθυντή Κρατικών Αποθηκών), Κώ- στας Πωργαλλίδη (πρώην Ἐπαρχο) και Avtn Χριστοφορίδη (ιδιώτη Ἐττι- μετρητή ποσοτήτων). Ὅτο Νεόφυτος Νεοφύτου