Back

H Αμμόχωστος να επιστραφεί στους νόµιµους κατοίκους της

ΠΑΝΝΑΚΗΣ ΣΚΟΡΔΗΣ H Αμμόχωσιος να επιστραφεί στους νύµιµους κατοίκους Της Μπορεί να αποτελέσει το παράδειγµα-καταλύτη για την επίλυση του Κυπριακού «Εχουν περάσει τριάντα χρό- νια, αλλά οι πληγές εξακολου- θούν να είναι εκεί µατωμένες, µαζί µε τα ερηµωµένα χωριά, τις βεβθπλωμένες εκκλησίες και τα συληµένα κοιμητήρια των γο- νιών και των παππούδων µας», δήλωσε χθες ο δήμαρχος Αµμµο- χώστου κ. Γιαννάκης Σκορδής, ε- ξαγγέλλοντας τῃν αντικατοχική εκδήλωση του Δήμου που θα πραγµατοποιπθεί το ερχόμενο Σάββατο στπ Δερύνεια. Η φετινή εκδήλωσπ, είπε, θα είναι αφιε- ῥρωμένη στους νεκρούς και τους αγνοούµενους της τουρκικής εἰ- σβολής και θα γίνει κάτω από το τίτλο «Πορεία για Λύσπ- Επανέ- vwon - Ειρήνη». Θα είναι εκδή- Awon μνήμης που θα γίνει χωρίς πρωτόκολλα, αλλά θα uTtoypap- µίζει τη θέλπσπ και την ετοιµό- τητα για επιστροφή της Αμμο- χώστου στους νόµιµους κατοί- κους της και για επίλυση του Κυ- πριακού. Η προώθηση επίλυσης των συγκεκριμένων προβλημά- των της Αμμοχώστου, είπε ο κ. Σκορδής, δεν είναι σε αντίθεση. µε τη γενικότερη προσπάθεια για λύσπ, αλλά µπορείνα βοπθή- σει και να αποτελέσει παράδειγ- μα επίλυσης του γενικότερου προβλήματος. Οι Αμμοχωστιανοί ζητούν a- ποκατάσταση της αδικίας που για 30 τόσα χρόνια γίνεται σε βά- ρος του κυπριακού λαού. Ἡ απο- κατάσταση των ανθρωπίνων δι- καιωµάτων, επισημαίνει ο κ. Σκορδής, δεν είναι κάτι που πρέ- πει να ισχύει κατ’ επιλογήν. Εί- ναι κανόνας, που πρέπει να ε- φαρμµόζεται παντού, χωρίς οποι- εσδήποτε εκπτώσεις. Ο κ. Σκορδής αναφέρθηκε, ε- πίσηῃς, στις επισκέψεις και εττα- φές του Δημοτικού Συμβούλιου µε τις πρεσβείες των μονίμων µελών του Συμβουλίου Ασφαλεί- ας του ΟΗΕ, µε τον εκπρόσωτιο της ΕΕ και τον πρεσβευτή της Ελλάδας, λέγοντας ότι τέθηκε ξεκάθαρα αίτημα οι οποιεσδή- ποτε ενέργειες που γίνονται να µη συμβάλλουν στῃν οικοδόµῃ- on τείχους μεταξύ των δύο κοι- νοτήτων αλλά στῃπ λύση και επα- νένωσπ της Κύπρου. Τέθηκε, ε- πίσης, to δίκαιο αίτημα των Αμμοχωστιανών, ότι π κατακρά- τηπση οποιουδήποτε µέρους της Αμμοχώστου, εἰδικότερατηςπε- ρίκλειστης περιοχής δεν εξυπη- ρετεί κανένα σκοπό, ενώ π από- δοσπ της στους νόµιµους κατοί- κους της «θα δώσει τη δυνατό- πητα να καταστείπ Αμμόχωστος το παράδειγµα-καταλύτης για την επίλυση του Κυπριακού». Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμμοχώστου, κατέληξε ο κ. Σκορδής, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρόνος εργάζεται εναντίον της Κύπρου, αποφάσισε να πραγματοποιπθούν συναντήσεις µε την πολιτική ηγεσία του τό- που, για να υπογραμµισθεί π α- νάγκπ να καθοριστούν µε σαφή- νεια οι θέσεις µας και να προτα- θεί διέξοδος προς τα Ηνωμένα E6vn. Θα γίνουν, επίσης, επαφές µε πολιτικά πρόσωπα της τουρκο- κυπριακής κοινότητας και µεορ- γανωμένα σύνολα. Θα avagntn- θούν τρόποι που να επιτρέψουν τη διεξαγωγή εργασιών αποτύ- πωσης, όπως και μελετών για τις περιοχές που χρήζουν avadopn- σης και επιδιόρθωσης, δίνοντας το απαραίτητο βάρος στῃν περί- Κλειστη περιοχή της Αμμοχάώ- στου, αλλά και στην υπόλοιπη πόλπ, π οποία µε την πάροδο του χρόνου καταστρέφεται όλο και περισσότερο. Επίσης, το ΔΠ- µοτικό Συμβούλιο επικροτεί τα µέτρα στήριξης των Τούρκοκυ- πρίων που εξάγγειλε π κυβέρνη- σπ, όπως και την πρόταση για ά- νοιγµα του λιμανιού της Αμµμο- χώστου. Θα αναζητηθούν ευρωπαϊκά προγράµµατα ώστε να χρησιµο- ποιπθούν για την κοινωνική και πολιτιστική ζωή των Αμμοχω- στιανών και από τις δυο κοινό- τητες, για την αναστήλωσπ ιστο- ρικών και αρχαιολογικών pivn- µείων ή ακόµπ οτιδήποτε αφορά το περιβάλλον και άλλους τοµείς της ζωής, αλλά και της τοπικής αὐτοδιοίκπσης. To Δημοτικό Συμβούλιο Αμμοχώστου θα υύλο- ποιήσει πρόγραµµα εξορµήσεων σε ευρωπαϊκά και άλλα κέντρα του εξωτερικού, όπου θᾳ γίνει προσπάθεια να ανασκευαστείτο άσχημο κλίμα που έχει δηµιουρ- γηθεί σε βάρος της Κύπρου, ενώ ταυτόχρονα θᾳ ζητηθεί και υπο- στήριξπ στην προσπάθεια επί- λύσης του Κυπριακού. Σύσκεψπ των κατεχόµενων Δήμων για διάσωσπ της πολιτιστικής κλπρονοµιάς Στη συνέντευξη Τύπου που έ- δωσε ο δήμαρχος Αμμοχώστου κ. Σκορδής, παρευρέθηκε και ο δήµαρχος του κατεχόµενου χὠ- ριού Ακανθού Κυριάκος Χατζη- σάββας, ο οποίος συνεχάρπ τον κ. Σκορδή για την εκδήλωσπ του Δήμου Αμμοχώστου και είπε ότι θα δώσουν το «παρών» τους και οι Ακανθιώτες. Αναφέρθηκε, επίσης, σε κοινή προσπάθεια όλων των κατεχό- µενων δήµων, λέγοντας ότι σύ- ντοµα θα υπάρξει κοινή σύσκε- ΨΠ των δπµάρχων κατεχόµενων πόλεων ώστε να γίνει συντονι- σµός ενεργειών και διαβήµατα µε στόχο τη διάσωση της κατε- χόµενης πολιτιστικής κλπρονο- μιάς. Νεόφυτος Νεοφύτου