Back

«ΥΠΟΓΕΙΕΣ» ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΑΓΙΩΝ

«ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΑΓΙΩΝ Ρ Συνασπίζοντα! σε κοινό μέτωπο οἱ μπτροπολίτες Πάφου κα Πεμεσού κλπρό» εκκλησιαστικό παρασκήνιο και «« > «παζάρεμα» διεξάγεται τις τελευταίες ε- βδομάδες, µετά την απόφαση της Ἱεράς Συνόδου να τροχιοδρομπθούν οι διαδικασίες για διε- ξαγωγή αρχιεπισκοπικών εκλογών. Σύμφωνα µε έγκυρες πληροφορίες µας, το αποκο- ρύφωμα των υπόγειων συμμαχιών που έχουν αναπτυ- Χθεί στους κόλπους της Εκκλησίας ήταν τον περα- σµένο µήνα, όταν οἱ μητροπολίτες Λεμεσού και Πά- φου τα βρήκαν και φαίνεται να συνασπίζονται σε κοι- νό μέτωπο. Οι δυο άλλοτε άσπονδοι «φίλοι», οἱ οποίοι στο παρελθόν αλλπλοκατηγορήθπκαν για πθικά παρα- πτώματα και οικονομικά σκάνδαλα, συμφιλιώθηκαν, συνέφαγαν για πρώτη φορά και συζήτησαν, σύµφωνα µετις πληροφορίες µας, το περιεχόµενο της συµφω- νίας που αναπτύχθηκε μεταξύτους, εν όψει των αρ- Χιεπισκοπικών εκλογών. ΣΕΛΙΔΑ 3 «Ὑπόγειες» συμμαχίες αγίων Μυστική συμφωνία μεταξύ των άλλοτε «εχθρών» μητροπολιτών Πάφου και Λεμεσού κλπρό» εκκλησιαστικό παρασκήνιο «« y και «παζάρεµα» διεξάγεται τις τε- λευταίες εβδομάδες, µετά την από- φαση της Ἱεράς Συνόδου να τροχιοδρομηπθούν οι διαδικασίες για διεξαγωγή αρχιεπισκοπικών Εκλογών. Σύμφωνα µε έγκυρες πληροφορίες μας, αποκορύφωμα των υπόγειων συμμαχιών που έχουν αναπτυχθεί στους κόλπους της Εκκλησίας, ήταν ο περασµένος μήνας και συ- γκεκριµένα κατά την ονομαστική εορτή του Μπτροπολίτη Πάφου Χρυσόστομου, όπου για πρώτπ φορά ο Λεμεσού Αθανάσιος επισκέφθη- κε την µητρόπολπ Πάφου, συλλειτουργώντας µαζίτου. Την ίδια µέρα, οἱ δυο μητροπολίτες συνέφαγαν για πρώτη φορά και συζήτησαν σύμφωνα µετις πληροφορίες µας, το περιεχό- µενο της συμμαχίας που αναπτύσσεται μεταξύ τους εν όψειτων αρχιεπισκοπικών εκλογών. Οι δυο µπτροπολίτες που για µεγάλο χρονικό διά- στηµα απασχόλησαν την κοινή γνώµη, αλλπ- λοκατηγορώντας ο ένας τον άλλον για πθικά παραπτώματα και για οικονομικά σκάνδαλα, ξαφνικά συμφιλιώθηκαν. Σύµφωνα µεττις πλπ- Ροφορίες µας, πρόκειται για συμφιλίωσπ στῃ βάση της κοινής τοὺς διαπίστωσης ότι οι επι- στηµονικές μετρήσεις δείχνουν σοβαρό προ- βάδισμα εκλογής στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο από τον Επίσκοπο Κύκκου. Εν όψει αυτής της διαπίστωσης καιτης έντονης επιθυμίας και φι- λοδοξίας των δυο να κατακτήσουν τον αρχιε- πισκοπικό θρόνο, συμφώνησαν να συνεργα- Εκτακτη Σύνοδος την ερχόμενη εβδομάδα Ο μητροπολίτης Πάφου δήλωσε χθες ό- τι «δεν υπάρχει αδιέξοδο» στην Εκκλησία της Κύπρου σε ότι αφοράτπ διεξαγωγή ap- χιεπισκοτπικών εκλογών, αλλά «κάποιες δυ- σκολίες, τις οποίες θα υπερτιπδήσουµε µε τις ὑπηρεσίες του Ὑπουργείου Ἐσωτερι- κών». Επίσης, εξέφρασε την ελπίδα ότι µετά τις γιορτές των Χριστουγέννων «θα έχουµε τα πρώτα αποτελέσµατα», προσθέτοντας πως την ερχόμενη εβδομάδα θα συγκαλέ- σει έκτακτη συνεδρία της Ἱεράς Συνόδου ούτως ώστε όλοι να ακούσουν τους εµπει- ρογνώµονες του Ὑπουργείου Εσωτερικών «και να είναι γνώστες όλοι των δυσκολιών που υπάρχουν». στούν. Λόγω του ότι δεν τελεσφόρησε Π προ- σπάθεια τρίτων να υποστηριχθεί ο ένας από τους δυο, συμφώνησαν να είναι και οἱ δυο υπο- ψήφιοι και εκείνος που θα εξασφαλίσει περισ- σότερους εκλέκτορες στο πρώτο στάδιο εΚλο- γής να υποστηρίξει τον άλλον και να µοιρα- στούν τις εκκλησιαστικές εξουσίες. Σύμφωνα HE TN μυστική συμφωνία, ανεξάρτητα ποιος θα ΕΚλεγεί Αρχιεπίσκοπος, ο Μπτροπολίτης Πά- ou θα αναλάβει αποκλειστικά τον τοµέα της οικονοµικής διαχείρισης και εκκλησιαστικής διοίκησπς, ενώ ο Λεμεσού Αθανάσιος θα έχει ευθύνες για τα κατηχητικά, εξομολογήσεις και γενικά για το πνευματικό έργο της Εκκλησίας, καθώς και τον έλεγχο των µονα- στπριών. Υπάρχει, επίσης, συγκατάθεση από τον Πάφου Χρυσόστομο σε ό,τι αφορά τον ό- po που έθεσε ο Μητροπολίτης Λεμεσού να έρθουν στην Κύπρο μοναχοί από το Άγιο Όρος, σπρώχνοντας έτσι την Εκκλησία της Κύπρου στπ σφαίρα επιρροής του Αγίου Όρους. Η συμφωνία μεταξύ των µπτροπολιτών Πάφου και Λεμεσού στοχεύει και στην πριµο- δότηση ψήφων μεταξύ τους, για κάθε επαρ- χία. Επειδή πρόκειται για πλειοψπφικό εκλο- γικό σύστημα, για παράδειγµα στην Πάφο, ο Λεμεσού Αθανάσιος θα πριµοδοτήσει τον Πάφου Χρυσόστομο ώστε να αναδείξει όσο το δυνατό περισσότερους εκλέκτορες σε βά- ρος του Κύκκου Νικηφόρου. Κάτι παρόμοιο θα γίνει µε πριµοδότησπ των οπαδών του Πάφου υπέρ του Αθανάσιου στπ Λεμεσό. Στο μεταξύ, άνθρωποι που εκτιμούσαν εί- τετον Πάφου Χρυσόστομο, είτετον Λεμεσού Αθανάσιο, άρχισαν ήδη να προβληματίζονται Και να χάνουν την εμπιστοσύνῃ και την αξιο- πιστία τους έναντι των δυο μητροπολιτών. Νεόφυτος Νεοφύτου